Časopis KNIŽNICA

ilustracny obrazok casopis kniznica

Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 15.35 MB) / (after clicking on the cover pdf 15.35 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook) / (Online Flipbook version)

 

História
Prvé číslo časopisu Knižnica vyšlo v novembri 2000, po tom, ako bola Slovenská národná knižnica ustanovená ako samostatná štátna kultúrna inštitúcia. Pôvodne periodikum vychádzalo raz mesačne v printovej verzii. V roku 2011 redakcia pristúpila k bezplatnému zverejňovaniu čísiel a časopis mal popri tlačenej forme aj elektronickú. O tri roky neskôr (2014) sa periodicita znížila na štyri čísla ročne a nové čísla nadobudli väčší rozsah. Od januára 2016 časopis vychádza výlučne v elektronickej podobe.


Profil časopisu
Časopis Knižnica je odborné periodikum, zamerané na oblasť knihovníctva, knižnej kultúry a informačnej vedy. Medzi preferované témy periodika patrí uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie knižničných fondov, bibliografia, knižnično-informačné služby, knižničný systém, vzdelávanie knihovníkov, metodické vedenie knižníc, informačné technológie a právne predpisy, súvisiace s knihovníctvom, výskum čítania, ale tiež biografistika či archív a múzeum knihy. Príspevky sú uverejňované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, abstrakty sú uvádzané v angličtine. Časopis vychádza štyrikrát ročne. Redakčná rada má čiastočne zahraničné zastúpenie.
Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Uverejnené názory vyjadrujú stanoviská autorov. Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo krátenia príspevkov.

 

History
The first edition of Knižnica was published in November 2000 after the Slovak National Library was established as an independent state cultural institution. The journal was published monthly in print until 2011, when the editorial board switched to the free publishing of issues, with an electronic version and a print version. Three years later (2014), its periodicity was reduced to four larger issues per year. As of January 2016, the journal has been published exclusively in electronic form 2016.


Journal Profile
Knižnica is a scientific periodical dedicated to the fields of librarianship, book culture and information science. Preferred topics include the preservation, protection, and access to library collections, bibliography, library and information services, library systems, the education of librarians, the methodological management of libraries, information technology and legal regulations related to librarianship, reading research, but also theory of biography, archives, and book museums. Contributions are published in Slovak, Czech and English, and abstracts are available in English. The journal is published four times a year. The editorial board encompasses a foreign representation.
The editorial board does not return unsolicited manuscripts. The opinions expressed in published contributions solely represent the viewpoints of the authors. The editorial board reserves the right to shorten contributions if necessary.

 

 

Archív Knižnica 2014

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2014

2014 04 Obalka Kniznica

DIGITALIZÁCIA
Zuzana Stančíková / Žijeme digitalizáciou písomného dedičstva. Slovenská národná knižnica napreduje s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív 3

LEGISLATÍVA
Juraj Valko / Sonda do právneho riešenia osirelých a obchodne nedostupných diel na Slovensku 7

KNIŽNICE A SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Návšteva prezidentky IFLA na Slovensku. Výnimočná udalosť pre slovenské knihovníctvo po 36 rokoch 13
Zuzana Stančíková / CASLIN 2014 22
Henrieta Gábrišová / Inovácie v knižniciach – stimuly a prekážky 26

RIADENIE KNIŽNÍC
Vladana Pillerová / Benchmarking knihoven – stav v roce 2013. Možnosti využití, rady pro vyplňování. 29

SLUŽBY
Andrea Dohovičová / Služby Google a knižničné portály 35
Alžbeta Martinická / Ako využívajú knižnice prístup do elektronických informačných zdrojov 38
Darina Janovská / 16. zasadnutie Národnej komisie pre služby 41
Darina Janovská / Knihovny současnosti 2014 42

BIBLIOGRAFIA
Slavomíra Soláriková, Erika Poloncová / Spracovanie špeciálnych tlačí vo formáte MARC 21 45

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Príbeh Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (1924 – 2014) 50

ZO ZAHRANIČIA
Darina Janovská / Švajčiarska národná knižnica 58

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lenka Frankovičová / Autori slovenských učebníc vydaných na začiatku 20. storočia 62
Gabriela Žibritová / Bola Alžbeta Báthoryová mediálne nezaujímavá? 69
Zuzana Stančíková / Slovenská národná knižnica na Bibliotéke 2014 73
Igor Válek / Slováci poľskými očami 74
Miriam Poriezová / Monografia k výročiam Trnavskej univerzity 76
Anna Hučalová / Knižnice v Európe – organizácia, projekty a perspektívy 77
Igor Válek / Angelus na Slovensko 79

ARCHÍV
Mária Valová / Obrázky zo života Alfonza Bednára. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 80

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / K výročiu literárneho historika a kritika Andreja Mráza 84
Augustín Maťovčík / K 100. výročiu narodenia Jozefa Ambruša 86
Pavol Parenička / Práca ako súčasť bytia. Životný príbeh Antona Habovštiaka 87
Augustín Maťovčík / Osobnostné vzťahy a spory Ľudovíta Štúra 89
Augustín Maťovčík / Vedecká konferencia k storočnici Janka Silana 93
Roland Valko / Osobnosti v živote rodín. Konferencia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 94

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Počiatky Slovenského národného literárneho múzea (pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku) 95
Mária Rapošová / Nové ľudové galerijno-múzejné areály na Orave, Spiši a v Zamagurí 102

JUBILEÁ
Igor Válek / Jubilujúci literát Jozef Tatár 105

NEKROLÓGY
Peter Cabadaj / Za Ľubicou Bartalskou 107
Kolektív / Za Ľubicou Kriškovou (12. 5. 1943 – 6. 11. 2014) 107

 

Knižnica 03/2014

2014 03 Obalka Kniznica

DEJINY KNIHOVNÍCTVA

Silvia Stasselová / Míľniky rozvoja slovenského knihovníctva po roku 1989. 25 rokov po zmene spoločenských pomerov na Slovensku 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižničný systém Slovenskej republiky v rokoch 2008 – 2013 21
Eleonóra Janšová / Analýza požiadaviek knižničného systému SR na zabezpečenie metodických, poradenských a koordinačných služieb zo strany SNK 28

SLUŽBY
Krystyna Michniewicz-Wanik / Open Access ako spôsob na odstraňovanie niektorých deformácií informačného prostredia 32
Oľga Tökölyová / Knižnice a deti zo sociálne slabších skupín obyvateľstva 37

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Medzinárodná konferencia – máj 2014 42

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 49
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby III. 1. Písomné hudobné pramene osobností 20. storočia na Slovensku. 2. Spracovanie hudobných dokumentov do informačných systémov, prínos pre bádateľa a čitateľa, digitalizačné projekty 50

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 52

Z KNIŽNÍC
Peter Huba / Oravská knižnica má nové priestory 59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lenka Frankovičová, Katalin Kiszová / Vydávanie slovenských prekladov v rokoch 1901 – 1918 60
Gabriela Žibritová / Na čo by nám bola databáza historických knižníc a ich katalógov? 69
Alena Valjašková / Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore 70
Lenka Mihová / Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku 72
Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2013 73

ARCHÍV
Eva Pástorová / Snahy o založenie gymnázia pre slovenských študentov na Morave po zatvorení slovenských gymnázií v rokoch 1874 – 1875 75

BIOGRAFISTIKA
Peter Mišák / Hana Zelinová (1914 – 2004). Zamyslenie pri storočnici narodenia a desaťročí úmrtia 77
Augustín Maťovčík / K 100. výročiu narodenia literárneho historika a bibliografa Jána Mišianika (1914 – 1972) 79
Zdenko Ďuriška / Biografické diela vydané v roku 2013 81

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Noc múzeí a galérií v Literárnom múzeu SNK 84

JUBILEÁ
Tomáš Winkler / Jubileum Vlasty Bellovej 87

 

Knižnica 02/2014MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Úspešný projekt medzinárodnej spolupráce s Americkou asociáciou knižníc. Významné návštevy na Slovensku 3

DIGITALIZÁCIA
Juraj Valko / Virtuálny archív Veľkej vojny na Slovensku 22

PROBLÉMOVÍ ČITATELIA
Darina Janovská / Riešenie konfliktných a záťažových situácií pri komunikácii s problémovými čitateľmi 27
Štefánia Petercová / Bez konfliktov to nejde. Konflikty, ich vznik a riešenie 27
Beáta Balogová / Ako si poradiť s neprispôsobivým, agresívnym a manipulatívnym čitateľom v knižnici 30
Ľudmila Húsková / Sociálno-patologické javy v knižničnom prostredí 35
Petra Procházková / Řešení konfliktů s problémovými zákazníky Národní technické knihovny 37
Iveta Hurná / Aktivity Knižnice pre mládež mesta Košice na Luníku IX. 40

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Citovanie dokumentov podľa STN ISO 690:2012 43

PODUJATIA
Silvia Stasselová / Podujatie na podporu čítania detí. Noc s Andersenom na Slovensku za roky 2006 – 2014 v číslach 51
Alžbeta Martinická / Medzinárodná konferencia o kvalitatívnych a kvantitatívnych metódach v knižniciach 70

ZO ZAHRANIČIA 
Darina Janovská / Návšteva Azerbajdžanskej národnej knižnice 73
Halina Molinová / Jak šel čas 75

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch na prelome 19. a 20. storočia 78
Blažej Belák / Dejiny Slovenskej národnej knižnice 85
Marek Rímsky / O dejinách knižnej kultúry v Európskom hlavnom meste kultúry 89
Katarína Deverová / Studia bibliographica Posoniensia 2013 96
Stanislava Knapčoková / Matej Bel a jeho doba 97
Katarína Valčová / Bardejovský katechizmus (1581) 99
Marek Rímsky / Fragment hlaholskej Biblie v Knižnici Centra Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach 101

ARCHÍV
Vlasta Bellová / Pamäť skrytá v dokumentoch. Archív Matice slovenskej 105
Mária Valová / Vzácne fotografické techniky v zbierkach Literárneho archívu SNK. Fotografie na papierovej podložke 111

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Životný príbeh Janka Silana. K 100. výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia básnika a kňaza 118

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Slovenská národná knižnica a jubilujúce Slovenské komorné divadlo 124

 

Knižnica 01/2014Katarína Krištofová / Slovo na úvod 3
Tomasz Trancygier / Slovo šéfredaktora 3

KNIHOVNÍCKE ZDRUŽENIA
Silvia Stasselová / Najstaršie knihovnícke združenie s novým názvom. Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) 4
Silvia Stasselová / Udelenie čestného členstva Roberte Stevens z ALA na valnom zhromaždení SSK. Bývalá prezidentka Americkej asociácie knižníc čestnou členkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 16
Silvia Stasselová / EBLIDA iniciátorom novej európskej kampane: Právo na e-čítanie 21

PROFESIA KNIHOVNÍKA
Zlata Houšková / Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací 23

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2013 33

VEREJNÉ KNIŽNICE
Klára Kernerová / EHMK 2013 a Verejná knižnica Jána Bocatia 38

OSOBNÉ KNIŽNICE
Štefan Bellák / Torzo knižnice Jána Bradáča v knižnej zbierke Antona Augustína Baníka 43
Mariana Hatalová / Torzo knižnice grófky Marie Steiger-Zamoyskej 45

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 47

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová / Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ 52
Gabriela Žibritová / Akademická tlačiareň v Trnave (1648 – 1777) ako lákadlo pre bibliografov 55
Erika Poloncová / Propagátor misie sv. Cyrila a Metoda. Zborník Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská tradícia 57
Veronika Deáková / Stefan Zweig oslovuje bibliofilov 58

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Gašpar Fejerpataky-Belopotocký 60
Helena Saktorová / Michal Godra 64
Pavol Parenička / Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. 190 rokov od narodenia 66
Mária Rapošová / Počuje ma niekto? Pohľad na osobnosť Jozefa Murgaša pri príležitosti 150. výročia narodenia a 85. výročia úmrtia 69
Želmíra Handzová / Elena Maróthy-Šoltésová (6. január 1855 – 11. február 1939) 77
Peter Cabadaj / Poézia ako viera v krásu a dobro. Pred 120 rokmi sa narodil básnik Valentín Beniak 79

JUBILEÁ
Lucia Lichnerová, Alexandra Nikolovová / Obzretie za životom a dielom prof. Štefana Kimličku (1943 – 2006) 82
Ľudmila Rohoňová / Istota „ponorných riek" Júliusa Rybáka. Biobibliografická črta 89
Rudolf Chmel / Hľadač prítomného aj minulého času. Vladimír Petrík 85-ročný 91
Mišo A. Kováč / Storočná kolegyňa Vilma Herchlová 92

NEKROLÓGY
Pavol Parenička / Z tekovského do nebeského domova. Za Andrejom Chudobom 94
Igor Válek / Odišla znalkyňa detskej duše. Za spisovateľkou Pavlou Kováčovou 96

 

 

Archív Knižnica 2013

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2013

Obalka foto

Obálka na stiahnutie (pdf, 212.35 KB) 

 

Obsah

 

Riadenie

Libuše Foberová / Metodika tvorby marketingové koncepce pro prostředí veřejných knihoven (pdf, 736.11 KB)

 

Architektúra knižníc

Janine Schmidt / Otváranie knižníc: dizajn knižnice z hľadiska marketingu (pdf, 480.31 KB)

Silvia Stasselová / Budovy a interiéry knižníc ako efektívny marketingový nástroj. Úspešný príklad zo Slovenska – novostavba Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (pdf, 597.77 KB)

 

Vzdelávanie

Iveta Kilárová / Analýza požiadaviek knižničného systému SR na vzdelávacie služby Slovenskej národnej knižnice (pdf, 670.71 KB)

 

Služby

Ľudmila Očipková / Druhé desaťročie bibliobusu

 

Ochrana dokumentov

Mária Trnková, Natália Pastorková, Vladimír Bukovský / Prieskum historických knižných fondov z hľadiska ochrany dokumentov

Danka Valovičová / Missale Pragense. Záchrana vzácneho dokumentu

 

Špeciálne knižnice

Marek Rímsky / Knižnica Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach

 

Dejiny knihovníctva

Paul Ladewig / Knižničný katechizmus

 

Medzinárodná spoluprávca

Zuzana Mjartanová / Informácie bez hraníc. O projekte, ktorý hľadal a nachádzal spojenia

 

Z knižníc

Vlasta Kunovská / V pokore s básňou. Dvadsaťročná inventúra v poetickom Kruhu

Nadežda Mičáková / Jeseň s knihou

 

Knižná kultúra

Gabriela Žibritová / Kto bol M. Balthazar Fischer? Súvislosti s Katechizmom z roku 1612

Milada Písková / Bibliotheca Antiqua 2013

Katarína Pekařová / Széchényiho súčasníci o založení knižnice

Oľga Tökölyová / Mám na to svoj názor

 

Rozhovor

Rozprávame sa s Mišom A. Kováčom

 

Biografistika

Augustín Maťovčík / Dvojité jubileum bibliofila. K 235. výročiu narodenia a 160. výročiu úmrtia Vavrinca Čaploviča

Alena Táborecká / Martin Hatalla. 110 rokov od úmrtia významného jazykovedca

Peter Mišák / Ján Čajak. Ľudský rozmer spisovateľa – spisovateľský rozmer človeka (Zamyslenie pri 150. výročí narodenia)

Peter Cabadaj / Žarnov, ktorý nielen zobúdzal, ale aj drvil (Venované 110. výročiu narodenia básnika Andreja Žarnova)

Peter Cabadaj / Renomovaný knihovník, plodný básnik (Venované výročiam Ignáca Zelenku alias Eugena Vesnina)

Marek Rímsky / Eduard Krajňák. Zabudnutý národovec

Mišo A. Kováč / Spomíname na Jána Halienu

 

Literárne múzejníctvo

Jozef Beňovský / Výstava o Božene Němcovej mieri do Prahy

Tomasz Trancygier / Pocta pamiatke velikánov slovenskej kultúry

Augustín Maťovčík / Pamätná tabuľa Miloslavovi Okálovi v rodných Slovanoch

 


KNIŽNICA 10/2013

obalka 10 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

Generálna riaditeľka SNK v Martine zvolená za predsedníčku Ústrednej knižničnej rady  3

 

Architektúra knižníc

Hellen Niegaard / Znovuobjavenie knižnice ako fyzického priestoru: knižnice v novom kontexte 4

Silvia Stasselová / Renesancia knižníc ako fyzického miesta v 21. storočí. Príklad zo zahraničnej praxe – moderné knižnice v Singapure 11

 

Bibliografia

Ľudmila Rohoňová / Katalóg Slovenská knižnica (Správa o súčasnom stave)   21

 

Zo zahraničia

Ružica Vinčak / Knižnica ako predstaviteľ menšinovej kultúry v Chorvátsku. Význam spolupráce v pätnásťročnej činnosti Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku  30

Peter Cabadaj / Jubileum najvýznamnejšej slovenskej inštitúcie v zahraničí. Pred 50 rokmi bol založený Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme  32

 

Knižná kultúra

Eva AugustínováZákladný výskum historických knižničných dokumentov a fondov. Ukončenie 1 z aktivít projektu Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva  35

Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v druhej polovici 19. storočia  37

Gabriela Žibritová / „Knih se jen tak nezbavíme“    45

Mišo A. Kováč / Rezníkove i naše Túry do literatúry  46

Peter Oravec / Realizácia štátneho daru Slovenskej republiky pápežovi Jánovi Pavlovi II. z roku 2003 v Slovenskej národnej knižnici 48

 

Výstavné projekty

Pavol Parenička / Matica v národe / národ v Matici. Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice  50

Peter Cabadaj / Pozoruhodný výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice. Na počesť výročí slávneho knihovníka Adama Františka Kollára  51

 

Archív

Eva Pástorová / Rod Koričanských z Necpál     54

Mária Valová, Peter Oravec / Nové poznatky o portrétoch Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana. Zo zbierok Literárneho archívu SNK v Martine   56

 

Biografistika

Jana Cabadajová / Pružinský farár Štefan Závodník a jeho knižnica  60

Alena Lopušná / Daniel Lehocký  62

 


KNIŽNICA 9/2013

obalka 09 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)


Obsah

 

Riadenie

Libuše Foberová / Využití marketingových technik v knihovnách   3

 

Architektúra knižníc

Santi Romero / Rekonštrukcie historických budov   8

Silvia Stasselová / Verejné knižnice v historických budovách. Hlavné výhody v 21. storočí – postrehy z teórie a praxe   12

 

Z knižníc

Ivana Jančulová / Čitateľská súťaž v knižniciach Žilinského samosprávneho kraja   19

 

Zo zahraničia

Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry   21

 

Knižná kultúra

Marta Špániová / Príležitostné tlače 17. storočia z produkcie protestantského typografa Gottfrieda Gründera v Bratislave   27

Helena Saktorová / Medzinárodná konferencia Orbis Helveticorum v Zürichu   38

Nora Malinovská / Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí    40

Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2012   41

Jozef Beňovský / Hodžova esej 2013   43

 

Výročia

Mišo A. Kováč / Jubilujúca Matica slovenská a Slovenská národná knižnica   48

Mária Rapošová /Výstava o histórii Matice slovenskej pri 150. výročí jej vzniku   51

 

Biografistika

Marta Špániová, Lucia Lichnerová / 100 rokov od narodenia Štefana Pasiara – historika knihovníctva, výchovy a vzdelávania dospelých, pedagóga, kultúrneho a osvetového pracovníka   53

Dušan Lechner / Tibor Trgiňa jubiluje   64

 

Literárne múzejníctvo

Jozef Beňovský / Literárne inšpirácie. Nad výstavou Jána Prostredného v Literárnom múzeu SNK   66

Adriana Brázdová / Spomienkové oslavy k 220. výročiu narodenia Jána Kollára   67

 


KNIŽNICA 7-8/2013

obalka 07-8 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC 

Hellen Niegaard / Stavebný pozemok a lokalita pre výstavbu budovy knižnice 4

Silvia StasselováIdeálne umiestnenie budovy knižnice v rámci univerzitného areálu. Dva úspešné projekty zo zahraničnej praxe 7

 

OCHRANA DOKUMENTOV

Katarína Kianicová / Farebná fotografia v pamäťových a fondových inštitúciách 14

 

KNIŽNICE A SENIORI

Emília Antolíková / Aktívne starnutie a knižnice. Úspešný projekt Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou 19

Emília Antolíková / V knižniciach spoločne so seniormi a s deťmi 23

Danka Petrufová / Tréning pamäti ako aktivizačný program pre seniorov v prostredí knižníc 23

Zdeňka Adlerová / Knihovny jsou nejlepší hřiště pro hrátky s pamětí 24

Norbert Végh / Seniori a digitálna knižnica 25

 

KNIŽNÁ KULTÚRA 

Lenka Frankovičová / Dotlač ako vydavateľský fenomén na príklade jazykových slovacík  vydaných v rokoch 1901 – 1918 27

Gabriela Hamranová / Cena Ondreja Štefanka udelená po piaty raz. V znamení konferencie „Dolnozemskí Slováci – hranice určenia“  34

 

VÝROČIA

Štefan Hanakovič / Genetické korene jubilujúcej Matice slovenskej a metamorfózy jej mnohostrannej 150-ročnej činnosti  36


RECENZIE

Marek Rímsky / Kam kráča informačná veda alebo o knihách a informáciách inak 49

Viera Sedláková / Pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického zboru 51

Alena Táborecká / Slovenské vyznamenania a odznaky 1938 – 1945 53

 

BIOGRAFISTIKA  

Augustín Maťovčík / Ľudovít Vladimír Rizner 54

Pavol Parenička /Ján Marták (časový a nadčasový). 110 rokov od narodenia 57

Mária Rapošová / Pietna spomienka na Gorazda Zvonického  60

Augustín Maťovčík / Biografické diela vydané v roku 2012  62

 

ZAUJÍMAVÉ ŽENY

Ľudmila Ďuranová / Detská kardiologička a prozaička Margita Schwalbová 66

ARCHÍV 

Mária Valová / Ľudovít Vladimír Rizner na fotografiách v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 68

JUBILEÁ
 

Petronela Bulková, Gabriela Žibritová / K životnému jubileu Kataríny Závadovej 73

Marek Rímsky / Jubileum profesora Uličného 75

 KNIŽNICA 6/2013

obalka 06 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Dagmar Kleinová / Práva a povinnosti čitateľov/používateľov knižníc v knižničných poriadkoch slovenských knižníc 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová /Medzinárodná konferencia o školských knižniciach. Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl 8

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Marie-Françoise Bisbrouck / Na čo sa zamerať pri inšpiratívnych návštevách budov knižníc (kontrolný zoznam) 23

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Hučalová, Stanislava Knapčoková / Slovensko (po)čítajte s nami. Svet knihy v Prahe 27
Peter Krajčír, Alena Prokopová / Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc 30

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Peter Cabadaj / Cyrilo-metodské inšpirácie v slovenskej umeleckej literatúre. (Pred 1150 rokmi k nám prišli solúnski bratia) 32
Augustín Maťovčík / Pocta vierozvestom 37 Augustín Maťovčík / Prvá prezentácia veľbásne Proglas v Terchovej 39

BIOGRAFISTIKA

Mišo A. Kováč / Alojz Kuruc – priekopník knižničnej metodológie 41
Alena Lopušná / Samuel Tešedík ml. 44 Peter Mišák / Ten motýľ predsa vzlietol. K nedožitému jubileu poetky Margity Dobrovičovej 47

ZAUJÍMAVÉ ŽENY
Ľudmila Ďuranová / Hela Volanská 51

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Prezentácia Dominika Tatarku v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice 53

JUBILEÁ
Kolektív / Pozdrav k jubileu Ľubice Kriškovej 58

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Odišiel Peter Maruniak 59KNIŽNICA 5/2013

obalka 05 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


DIGITALIZÁCIA
Krystyna Michniewicz-Wanik / Úlohy knihovníkov pri šírení etiky digitálnej kultúry 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Cecilia Kugler / Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 2. časť 7
Silvia Stasselová / Aká veľká pozornosť je venovaná interiérom a nábytkovému vybaveniu knižníc v zahraničí? 13

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Teoreticko-odborné a organizačné aktivity Borisa Bálenta s vyústením do zostavovania terminologického slovníka knihovedy 22

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 – 1673). 3. časť 28
Stanislava Knapčoková / Päť storočí knižnej ilustrácie 34

AKTUALITY
Darina Janovská / Najkrajšie knihy Slovenska 2012 36
Ľubica Moncmanová / Výsledky celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 38

ARCHÍV
Ivana Weissová / Virtuálna prechádzka po najkrajších zrúcaninách slovenských hradov 41

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Spomienka na rozsievača perál. (Pripomíname si 100. výročie narodenia Gorazda Zvonického) 47
Jana Šebestová / Symbol slobody v neslobode. K storočnici Dominika Tatarku 50
Zdenko Ďuriška / Stretnutie s rozprávkou 54
Mišo A. Kováč / Keď sa básnik venuje knižnej kultúre. K 75. narodeninám Blažeja Beláka 55

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Objavený historický časopis 59

ZO ZAHRANIČIA
Ľubica Bartalská / Americkí Slováci, ktorým učarovalo knihovníctvo 67KNIŽNICA 4/2013

obalka 04 2013 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Vladimír Karen / Objevte discovery! 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Cecilia Kugler / Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 1. časť 9
Silvia Stasselová / Aký je súčasný stav interiérového a nábytkového vybavenia v slovenských knižniciach? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 13

ROZHOVOR
Tomasz Trancygier / Rozhovor so slovenskou sinologičkou Marinou Čarnogurskou 21

Z KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Tvorivá úcta k cyrilo-metodskému odkazu v Slovenskej národnej knižnici 26
Mária Rapošová / Týždeň slovenských knižníc v Literárnom múzeu SNK 29
Alena Sochuľáková / Týždeň slovenských knižníc v Turčianskej knižnici 30
Nadežda Mičáková / Noc s Andersenom plná dobrodružstiev a zážitkov 31
Daniela Ovádeková / Prečo čítať deťom? 33

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej literatúry 34
Andrej Agricola / IX. fórum knihovníkov Sliezskeho vojvodstva 39
Gabriela Hamranová / Slováci v Chorvátsku a ich obraz vo vydavateľskej oblasti 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Chronogramy 42
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 – 1673). 2. časť 46
Alica Krištofová / Diela Adama Františka Kollára v Knižnici Trenčianskeho múzea 55
Katarína Deverová / Dejiny knižnej kultúry v Košiciach 57

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazová galéria Kristy Bendovej v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 58

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Intelektuál sa nesmie bezvýhradne stotožniť s mocou. (Pred 100 rokmi sa narodil Eduard Goldstücker) 65
Alena Lopušná / Štefan Rokos 66


KNIŽNICA 3/2013

obalka 03 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

Obsah

 

RIADENIE
Vít Richter / Benchmarking knihoven – jak porovnávat výkony knihoven 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Marie-Françoise Bisbrouck / Usporiadanie vnútorných služobných priestorov 16
Silvia Stasselová / Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc z hľadiska pracovníkov knižníc? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 21

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Peter Haľko, Zuzana Karnišová / Pätnásťročie Prešovskej univerzity v Prešove v pôsobení jej akademickej knižnice 27

VZDELÁVANIE
Ján Šimko / Komunikácia ako základný prvok knižničných služieb 33

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Reštaurovanie Stanov Matice slovenskej 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v prvej polovici 19. storočia 37
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Nemeckí evanjelici z Vroclavu a ich pôsobenie v Bratislave. Kníhtlačiar Gottfried Gründer. 1. časť 43
Ewa Repucho / Miesto knižnej grafiky a typografie v súčasnej knihovede 51

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Taký bol Dominik Tatarka… Venované 100. výročiu spisovateľovho narodenia 53
Augustín Maťovčík / K 250. výročiu narodenia bernolákovca Jura Palkoviča 56
Augustín Maťovčík / Pocta bibliografovi a knihovníkovi Štefanovi Ďurovčíkovi 58

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Jozef Kútnik-Šmálov v netradičnej soche 60

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Historik v čase. Štefan Baranovič sedemdesiatpäťročný 63
Peter Mišák / Jubileum Ľubomíra Kianičku 64

 KNIŽNICA 2/2013

obalka 02 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Pavol Rankov / Elektronická literatúra: teória, tvorba, percepcia 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Cudzí štátny príslušník ako čitateľ Slovenskej národnej knižnice 6
Alžbeta Martinická / Efektívne rešerše v EBSCO databázach 9

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Karen Latimer / Používatelia a verejný priestor. Čo treba zohľadniť pri navrhovaní knižničných priestorov 11
Silvia Stasselová / Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc z hľadiska používateľov? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 18

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Peter Klinec / Komunitne – ako inak? 24
Emília Antolíková / Komunitná knižnica VI. Správa z projektu 25
Oľga Doktorová / Knižnica v procese skvalitnenia života seniorov a ich začlenenie do procesu celoživotného vzdelávania 29
Ľudmila Jászayová / Okresná knižnica Dávida Gutgesela a komunity. Turistika v knižnici spája generácie 31

RIADENIE
Zdzisław Gębołyś / O knižničnom katechizme 33

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2012 37

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / Rukopis Jozefa Miloslava Hurbana v Ústrednej knižnici SAV 41
Gabriela Žibritová / Podnetné dielo o knižnej kultúre 17. storočia 42
Helena Saktorová / Staré maďarské tlače z rokov 1656 – 1670 45

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Zbožňovaný pevec hymny slovanstva. K dvestoročnici Sama Tomášika – biografický portrét 47
Peter Mišák / Fraňo Kráľ. Zamyslenie k 110. výročiu narodenia 50
Milada Písková / Vzpomínka na prof. Jiřího Cejpka 53
Augustín Maťovčík / Národný biografický ústav SNK v roku 2012 54
Alena Táborecká / Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad 56
Igor Válek / Kniha o človeku literatúry a tvorivosti 57

ZAUJÍMAVÉ ŽENY
Alena Lopušná / Mária Terézia Brunswicková 58

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
Gabriela Hamranová / Slováci v zahraničí v roku 2012 v znamení jubileí a vyznamenaní 61
Gabriela Hamranová / Dvadsaťročné dejiny Slovákov v Chorvátsku v zrkadle spolkovej činnosti 63KNIŽNICA 1/2013

obalka 01 2013
Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

KNIHOVNÍCKE ZDRUŽENIA
Daniela Gondová, Daniela Džuganová / 20 rokov Slovenskej asociácie knižníc (1992 – 2012) 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Anders C. Dahlgren / Prieskum priestorových potrieb knižnice 11
Silvia Stasselová / Je súčasná kapacita priestorov a budov slovenských knižníc dostatočná? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – poťahový materiál plátno a predsádka 20

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Stretnutia hudobných knihovníkov, pracovníkov archívov, múzeí a dokumentačných centier 24

ZO ZAHRANIČIA
Zdzisław Gębołyś / Celosvetová bibliografia ISBN a ISMN 27
Gabriela Hamranová / Vízia Rakúskej národnej knižnice do roku 2025 29
Zuzana Kopčanová / Od patentov k futbalu. Konferencia PATLIB 2012 očami knihovníka a futbalového fanúšika 30

Z KNIŽNÍC
Silvia Myšiaková / Hornonitrianska knižnica v Prievidzi oslávila významné jubileum 32
Eva Matušovičová / U našich južných susedov. Poznatky z pobytu v maďarských knižniciach 35
Petra Adamcová / Piešťanské informačné centrum a Mestská knižnica 38
Miriam Moráveková / Spisovatelia z celého Slovenska prichádzajú do Turčianskej knižnice 39

KNIŽNÁ KULTÚRA
Kvetoslava Rešetová, Alena Prelovská / Renomované vydavateľstvá verzus hodnotenie výstupov publikačnej činnosti 41
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v starších slovenských kalendároch (do konca 18. storočia) 44
Petronela Bulková / Bibliotheca Antiqua. Olomouc, 6. – 7. 11. 2012 49
Gabriela Žibritová / K storočnici Borisa Bálenta (1912 – 1994) 51

BIOGRAFISTIKA
Igor Válek / Byť aspoň na chvíľu opäť dieťaťom Pripomíname si 90. výročie narodenia Kristy Bendovej 54
Pavol Parenička / Imrich Sedlák 56
Mária Rapošová / Dvojité výročie Jozefa Kútnika-Šmálova 60

ROK ANTONA BERNOLÁKA
Peter Cabadaj / Prvá slovenská spoločnosť (220. výročie vzniku Slovenského učeného tovarišstva) 61
Augustín Maťovčík / Pocta Antonovi Bernolákovi 63

SLOVENSKÉ RODY
Jarmila Jamborová / História rodu Jesenskovcov z Dolného Jasena od najstarších čias do konca 16. storočia (vo svetle archívnych prameňov) 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75

 

Archív Knižnica 2012

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2012


obalka 11 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


KONCEPCIE
Katarína Krištofová / Koncepcia ďalšieho rozvoja Slovenskej národnej knižnice 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v roku 2011 10

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Andrew McDonald / Top desať charakteristík kvalitného knižničného priestoru 16
Silvia Stasselová / V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 23

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Emil Rišian, Ivana Poláková / Súčasný stav a perspektívy KIS3G a KIS MaSK v súvislosti s plnením strategických úloh rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 32

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu 36

VZDELÁVANIE
Maja Wojciechowska / Riadenie rozvoja odborných kompetencií pracovníkov knižníc v Poľsku 40
Alena Prokopová / Nové médiá vo vzdelávaní a v profesionálnom raste knihovníkov 46

ODBORNÉ PODUJATIA
Mária Budzová / PATLIB 2012 Manchester 48
Renata Sowada / Fórum knihovníkov Sliezskeho vojvodstva 2012 51

Z KNIŽNÍC
Silvia Myšiaková / Pár postrehov z 5. ročníka súťažnej prehliadky podujatí pre deti z Prievidze 52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Kníhtlačiarska a vydavateľská činnosť J. P. Royera v Bratislave v prvej polovici 18. storočia vo svetle kráľovských nariadení a cenzúry 55
Katarína Pekařová / Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry 60
Tomasz Trancygier / Pozoruhodná monografia o školských knižniciach 63
Stanislava Knapčoková / Periodizácia globalizácie podľa Stearnsa 65
Anna Hučalová / Francúzsko-český kontextový slovník 66
Igor Válek / Vzácny dar. Védy v Slovenskej národnej knižnici 67

ROZHOVOR
Štefan Kuzma, Igor Válek / So zlom sa neradno zahrávať (So Štefanom Kuzmom o ľudskosti i memente v jeho literatúre) 69

VÝROČIA

Peter Cabadaj / Slovenský spolok Detvan v Prahe (130. výročie vzniku spolku) 72
Ľubica Bartalská / K 60. výročiu Slovenského ústavu v americkom Clevelande 75

ARCHÍV
Mária Valová / Fotografická tvorba Pavla Socháňa v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 78

BIOGRAFISTIKA
Miloš Kovačka / Jur Ribay – 200 85
Pavol Parenička / Štefan Marko Daxner 90
Ľudmila Ďuranová / Spomienka na Antona Bernoláka 95
Mišo A. Kováč / Biografický portrét Vladimíra Predmerského 96

JUBILEÁ
Peter Mišák / Dlhá cesta Romana Kaliského 98
Tibor Trgiňa / Šesťdesiatnik Dušan Lechner 99

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 101
Mišo A. Kováč / Odpoveď rodine Štefana Krivuša 103KNIŽNICA 10/2012

obalka 10 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENT IFLA
Silvia Stasselová / Úvod k slovenskému prekladu Etického kódexu IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 3
Silvia Stasselová / Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 4
Silvia Stasselová / Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov. Oficiálna skrátená verzia Etického kódexu IFLA 7

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Ľubica Galuščáková / Využívanie online katalógov v medziknižničnej výpožičnej službe 9
Darina Janovská / Elektronická kniha - nová výzva pre knižnice 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Modelová knižnica a jej využitie 16

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 21

KNIŽNÁ KULTÚRA
Alica Krištofová / Knihy dedikované a týkajúce sa Ilešháziovcov v Knižnici Trenčianskeho múzea 27
Jarmila Jamborová / História rodu Jesenskovcov od najstarších čias do konca 16. storočia 30
Dominika Klegová / Slovenská literatúra v Rumunsku 39
Štefan Bellák / Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice. Zborník príspevkov 41
Mišo A. Kováč / Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Prameň aj pre knihovníka 42

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Písomná pozostalosť Jozefa Máteja v Archíve literatúry a umenia SNK 45

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Grigar / JUDr. Boris Bálent (1912 – 1994) 50
Ľudmila Rohoňová / Blízky i vzdialený Pavol Strauss. Biobibliografická skica 53
Peter Cabadaj / Osud mu viac času nedožičil. (Venované 70. výročiu smrti prozaika Jána Červeňa) 58
Augustín Maťovčík / Nedožité 90. narodeniny Vladimíra Mináča (Spomienka v Klenovci, rodnej obci spisovateľa) 60

JUBILEUM
Pavol Parenička / Najstarší matičiar a knižničný pracovník jubiluje. PhDr. Viliam Sokolík 85-ročný 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 66

OHLASY
Reakcia na nekrológ 68


 

KNIŽNICA 9/2012

obalka 09 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o povinných deponátoch 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2011 4

RIADENIE
Tomasz Trancygier / Debata o knižničnom survivale 31
Silvia Stasselová / Hodnota knižníc v období hospodárskej recesie a význam merania návratnosti investícií do knižníc. Inšpirácia zo zahraničných knižníc 35

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Medziknižničná výpožičná služba v KIS VIRTUA na príklade Slovenskej národnej knižnice 44
Darina JanovskáOdborný seminár o medziknižničnej výpožičnej službe v knižniciach s KIS VIRTUA 51

BIBLIOGRAFIA
Petra Poláčková / Periodiká regiónu Kysúc. Regionálna a lokálna tlač na Kysuciach do roku 1989, 2. časť 53

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mária Červíková, Mária Gašparová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2011 57
Jozef Beňovský / Hodžova esej 2012 59
Augustín Maťovčík / Svätyňa osvety a vzdelanosti 62
Igor Zmeták / Francúzske tlače v zámockej knižnici v Kroměříži 64

ARCHÍV
Mária Valová / Vzácne fotografické techniky v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK. Dagerotypy, ferotypy a panotypy 65

BIOGRAFISTIKA
Peter Liba / Sugestívna osobnosť. Nad 100. výročím narodenia Pavla Straussa (30. 8. 1911 – 3. 6. 1994) 71
Vladimír Petrík / Jeden z generácie. Ctibor Štítnický (1922 – 2002) 72
Pavol Parenička / Autobiografická spoveď par excellence. Päťdesiat rokov (Imra Sedláka) v slovenskom národnom živote 74
Ivana Poláková / Samo Chalupka v slovenskej literatúre a kultúre 75

NEKROLÓG
Ľubica Bartalská / Mecén slovenskej kultúry v Amerike, vydavateľ Ladislav Bolchazy na večnosti 77

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 79


 

KNIŽNICA 7-8/2012

obalka 07 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k Ženevskej deklarácii o budúcnosti Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 3
Silvia Stasselová / Uchovávanie pamäti sveta naveky: spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o archivovaní a uchovávaní digitálnych informácií 5
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k správe internetu 6

VÝSKUM
Pavol Rankov / Ako čítajú text na obrazovke dvadsiatnici a ako ich rodičia 7

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2011 10

LEKÁRSKE KNIŽNICE
Marta Weissová / Výsledky činnosti lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení za rok 2011 23
Lenka Mihová / Renesancia jednej lekárskej knižnice 28

BIBLIOGRAFIA
Petra Poláčková / Periodiká regiónu Kysúc. Regionálna a lokálna tlač na Kysuciach do roku 1989, 1. časť 30

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 37

ĽAHKÝM PEROM
Alžbeta Rohoňová / Som na sieti, alebo Postmoderná komunikácia našej generácie 43
Denisa Gdovinová / „Vidiecka“ knižnica 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s Eszter Kovács 46
Petronela Bulková / Halle – kníhkupecké a vydavateľské relácie v európskom priestore v 18. storočí. Inšpiratívne podujatie z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry 48
Peter Krajčír / Krátko k dejinám baníctva na Slovensku 51

ARCHÍV
Ivana Weissová / Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska na vybraných pohľadniciach a fotografiách Archívu literatúry a umenia SNK 54
Miroslava Trnovská / Zlata Dônčová v Archíve literatúry a umenia SNK 63

BIOGRAFISTIKA
Augustín MaťovčíkAnton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny 66
Miloš Kovačka / Janko Kalinčiak. Pri 190. výročí narodenia 69
Viliam Marčok / Vladimír Mináč (čo dnes s jeho životom a dielom?) 75
Mária Rapošová / Prehľad o živote a diele Martina Števčeka 77
Pavol Parenička / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana 81

JUBILEÁ
Milan Gonda / Eugen Mešša jubiluje 85
Peter Mišák / Poslanie zbližovať. K nedávnemu životnému jubileu básnika Sergeja Makaru 86

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 87


 

KNIŽNICA 6/2012

obalka 06 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej a odbornej literatúre a výskumnej dokumentácii 3

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák / Ciele a európsky kontext projektu Slovenskej národnej knižnice Digitálna knižnica a digitálny archív 5
Martin Konvit / Digitálne knihy z pohľadu práva 9

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Marquita Harnett / Úzkosť v knižnici, 2. časť 14
Miroslav Tuma, Ivana Poláková / Knižnice v optike záujmu seniorov 15

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Mária Budzová / Seminár o ochrane práv duševného vlastníctva (so zameraním na ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov) 20

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu Články Slovenskej republiky, 2. časť 22

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Katarína Šušoliaková / Krajská knižnica v Žiline a jej cezhraničná spolupráca 27
Klára Kernerová / Historický región – ústredný motív cezhraničnej spolupráce. Cezhraničná spolupráca knižníc Košice – Miškovec 32

Z KNIŽNÍC
Ľudmila Čelková / Pozoruhodný projekt 36

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marián Kamenčík / Príležitostná báseň o hlohovskom richtárovi možno dielom Pavla Vajaja 37
Miroslava Domová / Zaujímavé publikácie z Univerzitnej knižnice v Bratislave 43
Ivana Poláková / Zborník o Fedorovi Ruppeldtovi 47
Katarína Pekařová / Biografický slovník lekárov na Slovensku do roku 2000 48

ARCHÍV
Eva Pástorová / Fedor Jesenský st. a jeho rukopisná pozostalosť vo fonde Živena v Archíve literatúry a umenia SNK 50

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Martin Števček 52
Katarína Pekařová / Hugo Schmid (1852 – 1912) 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


 

KNIŽNICA 5/2012

obalka 05 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o pôvodných, tradičných znalostiach 3

LEGISLATÍVA 
Jarmila Majerová / Povinný deponát netlačených (elektronických) publikácií 4 

RIADENIE
Krystyna Michniewicz-Wanik / Bariéry a nedostatky organizácie ako brzdy profesionálneho rastu zamestnancov 6 
Iveta Kilárová / Benchmarking v slovenských knižniciach. Informácia z celoslovenského seminára 10 

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY 
Marquita Harnett
/ Úzkosť v knižnici, 1. časť 12
Darina Janovská
/ Pracovná porada o výpožičných službách v KIS VIRTUA 15

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Zora Nagyová / Cezhraničná spolupráca v Novohradskej knižnici 17
Alžbeta Littvová
/ Cezhraničná spolupráca v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 18
Svatava Sukopová
/ Přeshraniční spolupráce naší knihovny – úspěchy – bariéry – šance a perspektivy 21 

Z KNIŽNÍC 
Ľudmila Katová / Už viem, kam mám ísť 24
Mišo A. Kováč / Knižničné divadlo v Slovenskej národnej knižnici 26 

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Gabriela Žibritová / O marketingovej komunikácii na konci 17. storočia, Košice 1691 27
Milan Gonda / Literárna tvorba v regiónoch – horúci, alebo studený zemiak? 32
Agáta Klimeková / Edičná činnosť Bibliografického oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 34
Alena Táborecká / Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov 39
Darina Janovská / Knihárka z Bergeracu 40

BIOGRAFISTIKA 
Pavol Parenička / Daniel Gabriel Lichard 41
Miloš Kovačka / Osobnosť Ľudmily Podjavorinskej. K 140. výročiu narodenia (26. 4. 1872 – 2. 3. 1951) 45
Ľudmila Ďuranová / Lexikón slovenských žien (doplnky – tretia časť) 50 

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Za Filipom Lašutom – fotodokumentaristom kultúrnych hodnôt 53
Silvia Myšiaková a kolektív / Odišiel Ondrej Čiliak 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55

 


 

KNIŽNICA 4/2012

obalka 04 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe – interpretácia postoja a stratégie IFLA 3

ČÍTANIE
Ľudmila Hrdináková / Výskum čítania mládeže v Slovenskej republike 6

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Čitateľ knižnice a požiadavky pri jeho registrácii 23

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu Články Slovenskej republiky, 1. časť 28

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc v roku 2011 33

Z DEJÍN KNIŽNÍC
Augustín Maťovčík / 70. výročie návratu staromatičných zbierok z Maďarska 36
Helena Saktorová / Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach 38
Alena Prokopová / Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 39

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Faktografické verše Pavla Vajaja 41
Klára Kernerová / Moje čitateľské zážitky (s francúzskou literatúrou) 46
Ľudovít Petraško / Tvorba ako koníček 48

ARCHÍV
Mária Valová / Spomienka na Hanu Ponickú. Obrazová galéria vo fondoch Archívu literatúry a umenia SNK 49

BIOGRAFISTIKA
Igor Válek / Orol Janko Kráľ. K 190. výročiu narodenia romantika 55
Vladimír Petrík / K nedožitej deväťdesiatke Kláry Jarunkovej 58

GENEALÓGIA
Milan Šišmiš / Genealógia a heraldika – stav a perspektívy 59

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Jaroslav Rezník – viacrozmerný literárny tvorca jubiluje 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


 

KNIŽNICA 3/2012

obalka 03 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Kľúčové otázky pri navrhovaní budov knižníc. Ako začať s plánovaním projektu 3

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Peter Steranka / Informačno-komunikačné technológie v kontexte kolaborácie. 1. časť 8

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice. 55 rokov metodickej činnosti Slovenskej pedagogickej knižnice 13

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICIACH
Vincenc Streit / Ohlédnutí za rokem dobrovolnictví. Dobrovolníci – jejich význam a funkce v knihovnách České republiky 17
Valéria Magáčová / O dobrovoľníctve v knižnici 21

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský, Peter Mačák, Katarína Kianicová / Vplyv stavebných skiel na prechádzajúce slnečné svetlo na budove Slovenskej národnej knižnice 24
Anna Boďová, Beáta Vojteková / Reštaurovanie kníh z fondu Alice Masarykovej 27

Z MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ
Anna Peťová, Oľga Báreková / Zaujalo nás… Postrehy z medzinárodnej konferencie 29
Martina Haršányiová / Medzinárodná konferencia o informačnej ekológii 30

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Rendez-vous s francúzskou literatúrou 32
Daniela Ovádeková, Alexandra Kršková / Z projektov Turčianskej knižnice v Martine 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lenka Frankovičová / Vydávanie slovenských učebníc na pozadí maďarizácie (1901 – 1918) 35
Miloš Kovačka / Juraj Tranovský – 420 / Cithara sanctorum – 215 41
Gabriela Hamranová / (Ne)známy svet švajčiarskej knihy v priestore strednej Európy 43
Miroslava Domová / Knihopisný slovník 46
Gabriela Žibritová
/ Spomienka na Dr. Evu Šefčákovú 48

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Dokumenty Konštantína Čulena v rukopisnom fonde Slovenskej ligy v Amerike v Archíve literatúry a umenia SNK 49

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Ľudo Ondrejov (50 rokov od úmrtia spisovateľa) 53

JUBILEÁ
Peter Mišák / Tri podoby času. (Krátke) zamyslenie nad tvorbou jubilujúceho Antona Hykischa 56
Mišo A. Kováč / Vladimír Štefko jubiluje 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59


 

KNIŽNICA 2/2012

obalka 02 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Smernica IFLA pre knižničné služby v multikultúrnych komunitách. Súhrn 3

KNIŽNICE A SENIORI
Emília Antolíková / Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 6

 

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy. 4. časť 10
Anna Kucianová / 12. slovenská bibliografická konferencia 16

 

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Katalogizačný workshop 2011    20
Peter Slančík
/ Globálna sieť pre spoluprácu knižníc. WorldCat  21

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 22
Zuzana Kopčanová / Cesta Amerikou ako cesta poznania. Postrehy, poznatky a informácie z cesty po USA 27

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Čitateľ – môj nepriateľ? Je náš čitateľ náš pán? 30
Iveta Salíniová, Miriam Moráveková, Lenka Škutová / Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 31

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Vydavateľská produkcia exulantských tlačiarní v Púchove a Žiline v prvej polovici 18. storočia 33
Helena Saktorová / Vzácny posesorský a dedikačný záznam 38
Beáta Murinová / Nové prístupy k vyučovaniu – zvyšovanie efektivity didaktických postupov 41

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Rukopisný fond Slovenskej ligy v Amerike v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 42
Mišo A. Kováč / Divadelný ústav päťdesiatročný 44
Jozef Kočiš / Peter Szapáry mladší a beg Hamza 46

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Samo Chalupka 48
Dana Lacková / Božena Němcová. 150 rokov od úmrtia 53

NEKROLÓG
Jozef Beňovský / Za Magdalénou Mintálovou 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59

 


 

KNIŽNICA 1/2012

obalka 01 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Manifest IFLA/UNESCO o digitálnych knižniciach 3

RIADENIE
Jana Gabrielová, Milan Novák, Ladislav Remenár, Adrián Ambruš / Sekcia ekonomiky Slovenskej národnej knižnice 5

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Marcela Katuščáková / Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska 10

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2010 15
Marta Weissová / Lekárske knižnice Slovenskej republiky v číslach 40

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy. 3. časť 47

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Moderná knižnica používa RFID 61

TERMINOLÓGIA
Andrej Chudý / Obhajoba pojmu „zdieľanie“ 63

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / České a slovenské vzťahy v staršej knižnej tvorbe 64
Helena Saktorová / Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí 66
Petronela Bulková, Miriam Poriezová / Problematika historických a vzácnych knižných fondů – Olomouc 2011 69
Peter Cabadaj / Vyšiel knižný katalóg Slovenskej národnej knižnice 71
Igor Válek / Potkany sa nemenia. S Jozefom Banášom nielen o jeho najnovšej knihe 72

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Jonáš Záborský 75
Augustín Maťovčík /Dokumentácia o básnikovi Ivanovi Kraskovi (vo fonde Národného biografického ústavu SNK) 79

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 83

Archív Knižnica 2011

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2011

obalka 11-12 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

Silvia Stasselová / 65 rokov Spolku slovenských knihovníkov (1946 – 2011) 3 

DOKUMENTY IFLA
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 3. časť 14
Manifest IFLA o štatistike knižníc 29 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v roku 2010 31 

RIADENIE
Jozef Dzivák, Andrej Kožuch, Oliver Ardo, Ivana Poláková / Sekcia Integrované konzervačné a digitalizačné centrum a Informačné a komunikačné technológie SNK 45

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy, 2. časť 50 
Ivana Poláková / Kolokvium bibliografov tentoraz v „Meste ježkov“ 56 

OCHRANA DOKUMENTOV

Vladimír Bukovský, Zuzana Ticháková, Katarína Kianicová, Mária Trnková / Svetelné pomery v okolí a v budove Slovenskej národnej knižnice 57 
Danka Valovičová, Mária Trnková / Pripravenosť na mimoriadne udalosti a odstraňovanie ich následkov 60 
Katarína Kianicová / Konferencia konzervátorov a reštaurátorov, Opava 2011 63 

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / 13. zasadnutie Národnej komisie pre služby 65 

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Stretnutia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov na Slovensku a v Čechách 67 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Tomasz Trancygier, Gabriela Žibritová / Dejiny knižnej kultúry sú tak trochu droga… Rozhovor s doc. PhDr. Gabrielou Žibritovou, PhD., … 69
Eva Augustínová / Vedecká konferencia o Jánovi Jesseniovi 75 
Peter Cabadaj / Lekár umierajúceho času. Ján Jessenius v umeleckej reflexii 77 
Tomasz Trancygier / Cezhraničné presahy súčasnej knižnej kultúry (alebo oneskorené poohliadnutie sa za Polnočným susedom) 79 
Stanislava Knapčoková / Knihy o kraji a regióne 82 
Anna Hučalová / Encyklopedický slovník kresťanského Východu 84

ARCHÍV
Eva Pástorová / K vzájomným kontaktom slovenských a moravských študentov v období národného obrodenia v liste z Brna Ústavu reči a literatúry českoslovanskej v Bratislave 85 
Žaneta Horváthová / Osobný fond Jozefa Stašku v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 86 

BIOGRAFISTIKA
Milan Šišmiš / O životoch svätých a zmysle písania biografií (z hľadiska filozofie jogy) 89 
Katarína Pekařová / Jakub Fischer (1861 – 1920) 94 
Jana Cabadajová / Zabudnutá rodina Fornetovcov 98 
Augustín Maťovčík / Medzi Novým Sadom a Pešťbudínom. Šafárikova spolupráca s Kollárom
a Hamuljakom v 20. rokoch 19. storočia
101 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Povesti v obrazoch Miroslava Vladára 103 
Igor Válek / Kukučínovi v Chorvátsku 106 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 107


KNIŽNICA 10/2011

obalka 10 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Silvia Stasselová / Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 2. časť 3 

RIADENIE
Eva Augustínová, Klára Komorová, Peter Sabov / Sekcia dejín knižnej kultúry Slovenskej národnej knižnice 23 

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články Slovenskej republiky. Súčasný stav, problémy a perspektívy, 1. časť 28

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Jozef Vančo / Za výpožičným pultom Slovenskej národnej knižnice 39
Janka Dropková / Univerzálna študovňa v Slovenskej národnej knižnici 41 

ŠTATISTIKA
Mária Červíková, Mária Gašparová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2010 42 

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Terminologické reminiscencie 44 

ZO ZAHRANIČIA
Małgorzata Grabowska-Popow / Digitálne knižnice v Poľsku. Vedecká knižnica Inštitútu morského rybolovu v Gdyni a jej miesto v elektronickej realite 48 

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 3. časť 52 
Peter Sabov / Torzo osobnej knižnice biskupa Juraja Richvaldského 59 
Igor Zmeták / ORA ET ARS 2011, sprístupnenie historickej knižnice, Hyperborea – tri zaujímavé projekty v Trenčianskom kraji 61 

ARCHÍV
Mariana Hatalová / Kúpeľné mestá Slovenska na starých pohľadniciach 63 
Mária Valová / Obrazová galéria z fondu Ľudovíta Štúra v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 69 

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Vzkriesený Michal Miloslav Hodža… 76
Augustín Maťovčík / Tvorba biografií 85
Mária Rapošová / Kniha o Vojtechovi Stašíkovi 86
Katarína Pekařová / Biografický slovník botanikov na Slovensku 87

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Pôvabnice Turca v literárnom múzeu 88 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 91


KNIŽNICA 9/2011

obalka 09 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Úvod k novému prepracovanému vydaniu Smernice IFLA pre služby verejných knižníc 3
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 1. časť 4

ŠTÚDIE
Pavol Rankov / Elektronické knihy a literárna kultúra 18

RIADENIE
Darina Janovská, Ľubica Galuščáková, Alžbeta Martinická / Sekcia služieb Slovenskej národnej knižnice 21

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICI
Helena Gajdušková, Marie Pokorná / Dobrovolnictví a dobrovolníci v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně 29
Alena Fremrová /Dobrovolnictví a Městská knihovna Soběslav 31
Blanka Tauberová
/ Dobrovolnictví v sedlčanské knihovně 32
Dagmar Bahnerová / Dobrovolnictví dá vašemu životu nový rozměr 33
Naďa Rollová / Dobrovolníci v knihovně 34

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Peter Kučerka / Nástroje marketingu so zameraním na sociálne médiá 35
Monika Pavlacová, Darina Drusová / Rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností v prostredí školskej knižnice 38
Juliana Zajacová / Kniha je náš kompas 40

ODBORNÉ PODUJATIA
Denisa Krajčírová / Konferencia PATLIB 2011 v Haagu 42

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 44

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 2. časť 49

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milada Písková / Slovenští spoluautoři Ottova slovníku naučného 53
Jozef Beňovský / K šťastiu sa ide cez druhých. Hodnotenie 7. ročníka súťaže Hodžova esej 56

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Osobný fond Imricha Kružliaka v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 59
Jozef Kočiš / Olúpenie oravských plátenníkov gréckymi pirátmi v Egejskom mori v roku 1827 62

NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Štefan Drug (1931 – 2011) 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 66


KNIŽNICA 7-8/2011

obalka 07-08 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Manažment profesijných knihovníckych združení a knižničných asociácií vo svete. Úvod k smerniciam Sekcie IFLA pre manažment knižničných asociácií 3
Smernica pre organizačnú štruktúru knihovníckych združení a knižničných asociácií 5
Smernica pre rozvoj stratégií a postupov knihovníckych združení a knižničných asociácií 7
Smernica pre programy a služby knihovníckych združení a knižničných asociácií 9

VZDELÁVANIE
Helena Ondriašová / Systémy vysokoškolského vzdelávania knihovníkov a informačných pracovníkov v európskych krajinách 12

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Piata medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl 22
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2010 a využiteľnosť rozvojového projektu ministerstva školstva SR Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc v rokoch 2006 – 2009 24
Radmila Indráková / Služby Národní pedagogické knihovny Komenského Praha učitelům a studentům učitelství, projekty na podporu čtenářské gramotnost 35 
Lucia Jelčová / Sú knižnice pre médiá vôbec atraktívne? 38
Romana Cichá / Podpora čtení a čtenářské gramotnosti na základní škole 43
Anna Kromková / Školská knižnica Knihuľkovo v Základnej škole v Spišskej Starej Vsi ako miesto tvorivých stretnutí a rozvoja čitateľskej gramotnosti 45

ELEKTRONIZÁCIA
Ivana Poláková / Elektronická knižnica slovenských memoránd, prosbopisov a žiadostí 48

VÝROČIA
70. výročie vzniku Spolkovej slovenskej národnej knižnice 
Peter Cabadaj / Jozef G. Cincík a myšlienka Slovenskej národnej knižnice 50
Štefan Hanakovič / Od Bibliotéky Matice slovenskej k Slovenskej národnej knižnici (1919 – 1941) 52
Pavol Parenička / Anton Augustín Baník a vznik Slovenskej národnej knižnice 59
Miloš Kovačka / Július Barč-Ivan a Slovenská národná knižnica 62
Augustín Maťovčík / František Hrušovský o Slovenskej národnej knižnici 66

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Kurucová, Bronislava Svobodová, Katarína Pekařová / Knižné kalendáre II. Výskum a spracovanie kalendárov 69
Stanislav Šišulák / Astronomické články v Trnavských kalendároch na sklonku 17. storočia 74
Helena Saktorová / XIV. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 78
Klára Komorová / Vydavateľské a tlačiarenské signety 80
Radoslav Ragač / Klenoty knižnej kultúry 81
Agáta Klimeková / Výberová bibliografia rómskej literatúry a literatúry o Rómoch 1989 – 2009 82

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Tri kultúrne podujatia 84
Mária Rapošová / Jubileum martinského amfiteátra 86

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Vincent Šikula 87
Anna Šourková / Magdaléna Lipscherová 90
Pavol Parenička / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2010 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Štefan Hanakovič osemdesiatnikom 94
Mišo A. Kováč / Pripomenutia Jarmily Burgetovej 96

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 99

 


KNIŽNICA 6/2011

obalka 06 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernice IFLA/UNESCO pre rozvoj, 4. časť 3 

RIADENIE
Peter Cabadaj, Magdaléna Brincková, Jozef Beňovský, Pavol Parenička, Eva Geršiová / Sekcia Pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK 10

PODUJATIA
Silvia Stasselová / 36. ročník medzinárodného informatického sympózia INFOS 2011 v jubilejnom roku 65. výročia Spolku slovenských knihovníkov 16
Silvia Stasselová / Návšteva prezidentky Americkej asociácie knižníc na Slovensku alebo viete, že najvplyvnejšiu knihovnícku asociáciu na svete riadi prezidentka
s rodinnými koreňmi na Slovensku?
24
Tomasz Trancygier / O virtualizácii knižníc medzinárodne 33

KATALOGIZÁCIA
Mária Okálová / Arabské mená v knižničnom katalógu 37

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 1. časť 41

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 – 2010), 3. časť 45

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jonásová / Literárny salón – spôsob literárnej komunikácie na Slovensku v 17. – 19. storočí, 3. časť 49
Bronislava Svobodová, Katarína Pekařová / Knižné kalendáre I 56
Helena Saktorová / Monografia o knižnici Zachariáša Mošovského 61
Igor Zmeták / Tvar ducha 63

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Rok Martina Kukučína 65

VÝROČIA
Mišo A. Kováč / Odkaz memorandového zhromaždenia 71

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / K osemdesiatke Petra Libu 78
Miriam Poriezová / K jubileu Želmíry Geškovej 80
Ivana Poláková / Kratučké objatie (Rozhovor s Miroslavom Tumom pri príležitosti jeho 80. narodenín) 80

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 83


KNIŽNICA 5/2011

obalka 05 2011.jpg

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj, 3. časť 3

RIADENIE
Jarmila Majerová, Erika Poloncová, Oľga Báreková, Ľudmila Rohoňová,
Vladimír Bukovský, Dagmar Sabová, Anna Kucianová
/ Sekcia fondov Slovenskej národnej knižnice (Bibliotéka) 12

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICI
Štefan Kolivoško / O dobrovoľníctve 18
Mária Balkóciová
/ Dobrovoľnícka práca a knižnice 20
Štefan Hanakovič
/ Človek ako rozhodujúci činiteľ budovania knižnice a poskytovania jej služieb 24
Katarzyna Ostrowska-Palyga
/ Právne základy dobrovoľníctva v poľských knižniciach 31
Miriam Rajterová
/ Dobrovoľníci vo verejných knižniciach Veľkej Británie 32
Vladimíra Buchtová
/Dobrovolnictví v knihovně aneb Knihovna v akci 34

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Katworkovali sme... 36

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 - 2010), 2. časť 37
Edita Mäčková, Anna Horičková / História naživo (Týždeň slovenských knižníc 2011 v SNK) 41
Daniela Ovádeková, Lenka Škutová, Miriam Moráveková
/ Noc s Andersenom v Turčianskej knižnici 43
Silvia Myšiaková
/ Jubilantka z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Literárny salón - spôsob literárnej komunikácie v 17. - 19. storočí, 2. časť 45
Klára Komorová, Helena Saktorová
/ Prezentácia najnovších publikácií Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave 48
Alena Prokopová
/ Problematika kultúrnych dejín v časopise Kultúrne dejiny 50

ARCHÍV
Ivana Weissová / Banská Štiavnica - najstaršie banské mesto na Slovensku na vybraných pohľadniciach a fotografiách Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 52

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / K odchodu Štefana Krivuša 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 4/2011

obalka 04 2011.jpg

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj, 2. časť 3

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Denisa Krajčírová, Alžbeta Martinická / Partneri knižníc pri poskytovaní informačných služieb s osobitným zameraním na Slovenskú národnú knižnicu 13

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Prezentácia knižnično-informačných systémov pre školských knihovníkov 17

Z KNIŽNÍC
Tomasz Trancygier / Vzácna návšteva v Slovenskej národnej knižnici 18
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 – 2010), 1. časť 20

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / 350. výročí vzniku Přírodovědné vědecké společnosti Royal Society v Londýně 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Literárny salón – spôsob literárnej komunikácie v 17. – 19. storočí, 1. časť 28
Ivona Kollárová / Veľká teologická knižnica medzi mýtom a poznaním 32
Klára Komorová / Turzovské knižnice 36
Miroslava Domová / Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie 38
Peter Kubica / Súťaž Kniha roka – silný marketingový nástroj 40

REZENZIE
Štefan Hanakovič / Postavenie knižnice v spoločenskej komunikácii 42
Beáta Murinová / O slovenskej syntaxi 43

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Cestu ku Kukučínovi sme nestratili 44
Jozef Beňovský / Výstava Dary zeme v literárnom múzeu 46

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / „Rozprával deťom o lese a prírode“ (K 90. výročiu narodenia spisovateľa Ruda Morica) 48
Peter Cabadaj / Ponáranie sa do tajomných hlbín seba samého 52
Erika Poloncová / Prezentácia Biografického lexikónu Slovenska v Košiciach 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 3/2011

obalka 03 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj (1. časť) 3

AUDIOKNIHY PRE ZNEVÝHODNENÝCH
Miroslava Sládeková / Audioknihy v službách zdravotne znevýhodnených 13
Norbert Végh / Audioknihy a Digitálna knižnica Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 15

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová / Prehľad histórie výroby papiera a hodnotenie knižných dokumentov 18

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / Významná knihovna v Latinské Americe 25
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 28

Z KNIŽNÍC
Božena Blaháčová / Chráňme múdro, smelo, svoj rozum a telo, alebo na vlastné oči 32

KNIŽNÁ KULTÚRA
Helena Saktorová / List tlačiara Daniela Schultza o venovaní knihy palatínovi Jurajovi Turzovi 33
Augustín Maťovčík / Publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov na Slovensku v 19. storočí 35

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Viliam Ries v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 37

BIOGRAFISTIKA
Margita Ďurovčíková / Ľudmila Podjavorinská 43
Dana Lacková
/ Dominik Skutecký – umelec európskeho významu 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Pocta Björnsonovi na Slovensku (K výstave SNK pri príležitosti 100. výročia smrti nositeľa Nobelovej ceny) 48

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 54

 


KNIŽNICA 2/2011

obalka 02 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

RIADENIE
Dušan Katuščák / Organizačná zmena v Slovenskej národnej knižnici 3

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák, Martin Katuščák / Základná koncepcia národného projektu Digitálna knižnica 6

DOKUMENTY IFLA
Súbor nástrojov pre obhajovanie záujmov školskej knižnice 11
Smernica IFLA pre osvedčené postupy pri poskytovaní medziknižničných výpožičných služieb a doručovaní dokumentov 13
Smernica IFLA pre ďalší profesionálny rozvoj: princípy a osvedčené postupy 15

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc v roku 2010 17

KOMUNIKÁCIA V KNIŽNICI
Małgorzata Pietrzak / Čitateľ a klient v dnešnej knižnici. Úloha argumentácie 20

Z KNIŽNÍC
Ľudovít Petraško / Šanca amatérom 24

HISTORICKÉ FONDY
Ľubomír Jankovič / Historické exlibrisy 16. – 19. storočia so vzťahmi k Slovensku v zbierkach Rakúskej národnej knižnice vo Viedni 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku 3 35
Ivica Hajdučeková / Filozofia Ibn Gabirola v básni Koruna kráľovstva 42

ARCHÍV
Mária Valová / Odsúdený k večitej žízni – Ján Smrek na fotografiách v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 44

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / „Jazyk je aj mlčanie“ (Spomienka na Jozefa Mistríka) 52

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský, Adriana Brázdová / Rekonštruovaný rodný dom Jána Kollára v Mošovciach sprístupnený verejnosti 57
Mišo A. Kováč / Pripomínanie sa literárnych múzeí 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 1/2011

obalka 01 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Smernica pre služby detských knižníc 3
Smernica IFLA pre knižničné služby pre mládež 6
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu 11
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu na internete 12
Vyhlásenie IFLA o internete a službách detských knižníc 13

ŠTÚDIE
Helena Ondriašová / Identifikácia knižníc a knihovníkov v prostredí internetu (2. časť) 14

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Rozvojový projekt Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ 2006 – 2009 21

DIGITALIZÁCIA
Vincenc Streit / Digitalizace knihoven – moderní trend 36

AUDIOKNIHY
Marcus Rahm / eBibo – Virtuálna knižnica Mestských knižníc v Drážďanoch 42
Marie Dočkalová / Zvukové knihy a audioknihy v České republice 45
Vít Richter / Právní rámec pro půjčování zvukových dokumentů v knihovnách České republiky 48
Jarmila Majerová / Terminológia v oblasti elektronických dokumentov – úvahy aj o typológii 51
Karol Achberger / Audioknihy – knihy súčasnosti a budúcnosti 54
Helena Pangrácová / Audioknihy – fenomén dneška? Výsledky prieskumu o audioknihách 58
Závery a odporúčania zo seminára „Audioknihy v knižniciach“ 61

Z PODUJATÍ A KNIŽNÍC
Martina Bajzíková / Ako publikovať vo svetových odborných časopisoch 63
Katarína Kianicová / O odbornej ochrane zbierkových predmetov 64
Marcela Kubovová / Takto to robíme my… 66
Daniela Ovádeková / Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 67
Halina Matras / Poľsko-slovenská debata o dialógu 69

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / K dejinám historických knižníc v Trenčíne – od historickej knižnice na Skalke po Ora et ars 71
Alica Krištofová / Typografické a pečiatkové exlibrisy vo fonde knižnice Trenčianskeho múzea 72

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Cabadaj / Dvadsať rokov slobodného sprístupňovania exilovej literatúry na Slovensku (1990 – 2010) 76
Angela Škovierová / Dejiny knižnej kultúry v Púchove 80
Gabriela Žibritová / Renesancia a kniha 83

BIOGRAFISTIKA
Dana Lacková / Pavol Socháň a jeho pôsobenie v Martine 85
Augustín Maťovčík / Nový zväzok Biografického lexikónu Slovenska 89

JUBILEUM

Eva Frimmová / Kamila Fircáková a jej životné jubileum 90
Kamila Fircáková a výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku 91
Mišo A. Kováč / Osem decénií (k)rokov Juraja Chovana 92
Oľga Doktorova / Naša jubilantka PhDr. Oľga Lauková, PhD. 93

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Za Ladislavom Ťažkým 94

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 95

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

March 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 03 2024
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 03 2024
3
4
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc [...]
Dátum :  04 03 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc [...]
Dátum :  05 03 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc [...]
Dátum :  06 03 2024
7
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc [...]
Dátum :  07 03 2024
8
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc [...]
Dátum :  08 03 2024
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Slovenská národná knižnica aj tento rok pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc [...]
Dátum :  09 03 2024
10
11
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  11 03 2024
12
Link na príhlásenie: https://forms.gle/rmGd5e9NpBaTKXSb7. Viac informácií sa dozviete [...]
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  12 03 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  13 03 2024
14
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  14 03 2024
15
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  15 03 2024
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  16 03 2024
17
18
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  18 03 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  19 03 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  20 03 2024
21
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  21 03 2024
22
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  22 03 2024
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  23 03 2024
24
25
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  25 03 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  26 03 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  27 03 2024
28
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  28 03 2024
29
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  29 03 2024
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Príďte na výlet do minulosti v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku. Tešíme [...]
Dátum :  30 03 2024
31

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library