Archív Knižnica 2016

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2016

obalka Kniznica
(pdf, 3.89 MB)

Slávka Gulánová / Bilaterálny projekt medzi Slovenskou národnou knižnicou a Nórskou národnou knižnicou 3

ŠTÚDIE
Ľudmila Hrdináková, Zuzana Struháriková / Vyhľadávacie nástroje pre detského recipienta 5
Andrea Hrčková, Jakub Laurenčík / Zážitok používateľa pri orientácii v priestoroch knižnice. Pilotná štúdia 11

LEGISLATÍVA
Henrieta Gábrišová / Verejné licencie a ich používanie v online prostredí knižníc 15

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 1. časť 21

BIBLIOGRAFIA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry 2000 – 2016 / Deutsche Übersetzungen aus der slowakischen Literatur 2000 – 2016  27

VZDELÁVANIE
Eva Hollá / E-learningový portál Slovenskej národnej knižnice 42

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Užitočné open access databázy elektronických informačných zdrojov 48

OCHRANA DOKUMENTOV
Beáta Vojteková, Anna Múčková, Mária Trnková, Ondrej Híreš, Nora Rapavá / Reštaurovanie pergamenovej listiny zo Zemplínskeho múzea 51

ŠPECIÁLNE KNIŽNICE
Jana Adamusová / Činnosť knižnice Považského múzea v Žiline 54

ODBORNÉ PODUJATIA
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2016 56
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby VI. 58

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 60

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Rod Šemšei v zrkadle dejín knižnej kultúry 18. a 19. storočia 70

BIOGRAFISTIKA
Monika Kapráliková / Genesis a exodus alebo čo Ján Smrek vo svojich pamätiach nenapísal 75
Pavel Matejovič / Znovuobjavovanie Vladimíra Mináča 84
Peter Cabadaj / „Ostanú s tebou už len slová mojej básne ..." (Storočnica narodenia Jána Frátrika) 86
Nataša Lajdová / Pocta Jankovi Frátrikovi 89

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jarmila Kováčová / Feldekovo umenie neodísť 91

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Zomrel profesor Imrich Sedlák – osobnosť prelomových období 94

 

Knižnica 03/2016

obalka Kniznica
(pdf, 3.89 MB)

ŠTÚDIE
Henrieta Gábrišová / Digitálny repozitár ako miesto dlhodobého uchovávania výstupov výskumu vo vedeckých knižniciach vo svete a na Slovensku 3
Jakub Fázik / Modely informačnej gramotnosti a úloha knižníc v rámci informačného vzdelávania žiakov a študentov. Prístupy vybraných autorov modelov 9

INFORMATIZÁCIA
Františka Tomoriová, Lucia Labačová / Informačná etika v kontexte knižníc 21

PODPORA ČÍTANIA
Oľga Zápotočná / Písaná kultúra a jej význam v psychickom vývine dieťaťa 28
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 10. jubilejná medzinárodná konferencia, máj 2016  32

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / E-booky a ich dostupnosť v Slovenskej národnej knižnici 39

OCHRANA FONDOV
Milan Ševčík, Katarína Lukáčová / Knižné dielo Imago Primi Saeculi Societatis Jesu a jeho reštaurovanie 44
Peter Oravec / Reštaurovanie čínskej listiny od majstra Žen Fažunga 52

PODUJATIA, UDALOSTI
Libuše Foberová / Redefinování role knihoven ve 21. století 55
Alžbeta Martinická / Helsinki – mesto, v ktorom sa hovorilo aj o patentoch 58
Anna Polievková / Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave v roku 70. výročia založenia organizácie 62

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Prešporský duch alebo o tlači v slovenčine (?) zo 17. storočia 65
Peter Mišák / Viliam Marčok ako básnik a prozaik. Rozmery ranej tvorby Viliama Marčoka 67
Eva Miklošová / Slovenskí saleziáni v Bazileji a náboženská literatúra počas totality 70

ARCHÍV
Karin Šišmišová / Najzaujímavejšie dokumenty z Literárneho archívu ??? 72
Miroslava Trnovská / Drahé deti moje! Z rukopisnej pozostalosti Alexandra Hirnera v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 77

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Dve jubileá organizátora národného, kultúrneho a cirkevného života Karola Kuzmányho. 210. výročie narodenia a 150. výročie smrti 80
Peter Cabadaj / Autor obnaženého privatissima (Pred 140 rokmi sa narodil básnik Ivan Krasko) 83
Peter Cabadaj / Najslávnejší riaditeľ Argentínskej národnej knižnice (Pred 30 rokmi zomrel svetoznámy spisovateľ Jorge Luis Borges) 85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Augustín Maťovčík / Biografický aspekt personálnych výstav a expozícií (K 50. výročiu založenia Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice) 88

 

Knižnica 02/2016

obalka Kniznica
(pdf, 3.65 MB)

Katarína Mažáriová / Vzácna návšteva v Slovenskej národnej knižnici 3

LEGISLATÍVA
Lenka Topľanská / Nový autorský zákon a knižnice 6

DIGITALIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová, Ľuboš Glončák / Knihovník 21. storočia: Ako digitalizácia mení prácu knihovníka 11
Kolektív
/ Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív. História a súčasnosť 15

KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ
Renáta Salátová / Česká oborová periodika se představují 19

VZDELÁVANIE
Ivana Plichtová / Riešenie konfliktov na pracovisku 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Ako ľahko a jednoducho využívať online katalóg Chamo a digitálnu knižnicu SNK (Odborný seminár spojený s workshopom, Slovenská národná knižnica 2016) 29

ŠTANDARDY
Anna Kucianová / Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie – ISIL 33

ŠTATISTIKA
Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2015 36

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Janka Cabadajová / Zachránená historická farská knižnica v Mojmírovciach 38

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Ivana Švrková / Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 42

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Príležitosť pre školských knihovníkov na skvalitnenie knižničnej práce 46

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 47

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Ženy rodu Esterházyovcov v dobovej literatúre 55
Mária Pitáková
/ Astronóm Peter Apian a jeho dielo 62
Janka Dropková
/ Pôvodná a prekladová bieloruská literatúra vo fonde Slovenskej národnej knižnice 68
Angela Škovierová
/ Knižnice ako fenomén kultúry a vzdelanosti. Správa z medzinárodnej konferencie, Slovenská národná knižnica 2016 70

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Z rukopisnej pozostalosti Martina Hollého st. v Literárnom archíve SNK 75
Eva Pástorová
/ Vzácna žena (Spomienka na Oľgu Textorisovú) 78

BIOGRAFISTIKA
Peter Mišák / Svetozár Hurban Vajanský (Nielen kritické zamyslenie na storočnicu úmrtia) 81
Peter Cabadaj
/ Popredný lyrik katolíckej moderny (Pred 30 rokmi zomrel básnik Mikuláš Šprinc) 83

JUBILEÁ
Gabriela Žibritová / Životné jubileum Istvána Monoka 86
Slavomíra Očenášová-Štrbová
/ Jubilantka Jana Borguľová 88

 

Knižnica 01/2016

obalka Kniznica
(pdf, 2.96 MB)

LEGISLATÍVA
Monika Lopušanová / Knižničný zákon 3
Barbora Belianska
/ Legislatíva Slovenskej republiky a Veľkej Británie v oblasti knižničného systému so zameraním na národné knižnice 6

PROFESIA KNIHOVNÍK
Silvia Stasselová / Knihovnícke profesie v Národnej sústave povolaní 10

ŠTATISTIKA
Iveta Kilárová / Nová koncepcia spracovania štatistiky o knižniciach 36
Anna Kucianová
/ Ročný výkaz o neperiodických publikáciách v novej úprave 41

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2015 (Medzinárodný mesiac školských knižníc 2015) 43

SLUŽBY
Darina Janovská / Výpožičné služby v KIS Virtua po 10 rokoch 50

PODUJATIA, UDALOSTI
Silvia Stasselová / Vzácna návšteva generálneho tajomníka OSN v Univerzitnej knižnici v Bratislave 53
Anna Kucianová
/ Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2015  56

KNIŽNÁ KULTÚRA
Monika Kapráliková / Na okraj Mazáčovho Slovenského kníhkupectva v Prahe 59
Gabriela Žibritová, Maria Juda
/ Tlačiarenské privilégiá a ich miesto vo výskume dejín knižnej kultúry. O tlačiarenských privilégiách (a trochu aj o všeličom inom) hovoríme s prof. Mariou Juda, riaditeľkou Inštitútu vedeckých informácií a knihovníctva na Univerzite Marie Curie-Sklodowskej v Lubline 66
Michaela Sibylová
/ Studia Bibliographica Posoniensia 2015  68
Gabriela Žibritová
/ Spolok všeobecnej vzdelanosti Karola Kuzmányho (1847 – 1848). Epilóg k téme školy, knihy a knižnice štúrovského obdobia 69

ARCHÍV
Mária Valová / Portréty rodeného lyrika Jána Kostru. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 73
Ivana Weissová
/ Obrázky zo života rodiny Rehora Urama-Podtatranského. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 78
Ľubica Moncmanová
/ Spomienka na literárnu archivárku Anastáziu Šarluškovú (29. 1. 1936 – 25. 12. 2014)  85

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Životné osudy tolstojovca Alberta Škarvana (K 90. výročiu úmrtia dejateľa) 88
Peter Cabadaj
/ Písať o sebe, myslieť na iných (Mikuláš Gacek vo víre dejín) 93 

 

Archív Knižnica 2017

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 03/2017

obalka Kniznica
(
pdf, 3.3 MB)

 

ŠTÚDIE
Katarína Buzová, Simona Šatarová / Konceptuálny model digitálneho prepojenia knižníc s kníhkupectvami a vydavateľstvami 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vývoja knižničného systému Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2016  13

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Nikola Kianicová / Katalógy Britskej knižnice 38

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Prezentácia školských knižníc na webových sídlach základných a stredných škôl 42

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / ISBD. Úplné vydanie na webe Slovenskej národnej knižnice 45

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Veronika Bakičová / Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. Kabinet pre hudobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť 52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Tlač Augsburskej konfesie z roku 1614 pre Slovákov – realita, alebo mýtus? 500. výročie reformácie 54
Agáta Klimeková / Knižnica rodiny Šenei 59
Lucia Lichnerová / Väzba kníh z ľudskej kože alebo antropodermické kníhviazačstvo 63
Eva Beňová / Periodiká v minulosti a súčasnosti 71

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Elena Holéczyová v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 73
Ivana Weissová / Výber vzácnych litografických pohľadníc v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 77

BIOGRAFISTIKA
Július Lomenčík / Písanie/Vpisovanie do hĺbok života... (Pri 150. výročí narodenia Boženy Slančíkovej Timravy) 82
Augustín Maťovčík / Každá báseň má svoj čas... (K 90. výročiu narodenia Miroslava Válka) 86
Anna Jónásová / Humanista zabudnutý v 16. storočí? 89
Peter Cabadaj / Trpké ovocie na slnku biblických bolestí (Storočnica narodenia poetky katolíckej moderny Eleny Kamenickej) 97
Peter Cabadaj / Ria Valé alebo môj sen o láske (100. výročie narodenia) 99

 

 

Knižnica 02/2017

obalka Kniznica
(pdf, 3.93 MB)

ŠTÚDIE
Jakub Fázik / Dimenzie informačnej gramotnosti. Prínos Ch. S. Bruceovej do oblasti informačnej gramotnosti 3

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 3. časť Inštitucionalizácia na nových princípoch 12

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Analýza stavu školských knižníc za rok 2016, 11. medzinárodná konferencia, máj 2017 17

SLUŽBY
Darina Janovská / 19. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Nitre 25

ODBORNÉ PODUJATIA
Daniela Paulďurová / Čo môže dať účasť na konferencii harcovníkom aj elévom v knižniciach. Z konferencie TLib – Trends in Libraries – Trendy v knižničnej praxi 27
Zuzana Prachárová / 21. ročník InfoParty v Centre vedecko-technických informácií SR 30

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 32

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Poloniká v uhorských historických knižniciach 16. – 18. storočia (v kontexte prameňov digitálnej knižnej kultúry) 42
Alica Krištofová / Rukopisy 18. a 19. storočia vo fondoch knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne 60
Anna Hučalová / Slovenský ilustrátorský rukopis v českých knihách 63
Daniela Škulová / Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti. Medzinárodná konferencia, máj 2017  72
Lenka Mihová / Kultúrnohistorické eseje 74
Janka Gvoždiaková / Z Božej vôle palatín 76

ARCHÍV
Mária Valová / Portréty spisovateľa Andreja Plávku. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 78
Eva Pástorová / Turčianski podomoví obchodníci v Rusku. Denník Matúša Líšku 85

BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Augustín Maťovčík a Národný biografický ústav SNK 88
Peter Cabadaj / 100. výročie narodenia „zabudnutej" poetky (Spomienka na Henny Fiebigovú-Sivákovú) 91
Peter Cabadaj / Rozprávanie o „stratenej poetke" (Sen šťastia Maruše Juskovej) 93

 

Knižnica 01/2017

obalka Kniznica
(pdf, 3.32 MB)

Katarína Mažáriová / Významné návštevy v Slovenskej národnej knižnici 3

ŠTÚDIE
Katarína Buzová, Annamária Brijaková / Využitie metódy eye-trackingu pri optimalizácii rozhraní webových stránok a katalógov knižníc 6

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 2. časť. Od Veľkej francúzskej revolúcie po zákaz verejného sprostredkovania kníh a periodík 14

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Vyhľadávanie v Online katalógu Slovenskej národnej knižnice 18
Zuzana Prachárová / Otvorený prístup do elektronických informačných zdrojov – áno, či nie? 21

BIBLIOGRAFIA
Augustín Maťovčík / Územné slovacikálne tlače 19. storočia z pohľadu bibliografie 29

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2016 (Medzinárodný mesiac školských knižníc) 34

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milan Ševčík / História a súčasnosť jednej knižnej edície. Edícia Stopy vydavateľstva Mladé letá 50
Marta Špániová / Miesto knižnej kultúry v súčasnej humanistike. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie v Inštitúte vedeckých informácií a knihovníctva Vroclavskej univerzity 61
Anna Kucianová / Prínos k regionálnemu výskumu východného Slovenska 63
Lenka Mihová / Kristianizácia prvých storočí 64

ARCHÍV
Augustín Maťovčík / Albert Škarvan v rokoch prvej svetovej vojny (Denníky z rokov 1915 – 1916) 66

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Dvestoročný Jozef Miloslav Hurban. Náčrtky k jeho životopisu a povahopisu alebo Bez „strachúňov a slabúňov" by bolo lepšie 71
Peter Cabadaj / Literatúra ako špecifický výraz vlastnej koncepcie života (Nad dielom Jozefa Miloslava Hurbana) 73
Augustín Maťovčík, Zdenko Ďuriška / „Nežili..., a pritom žijú" 75

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Pamiatky na Svetozára Hurbana Vajanského v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice 78

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Za Štefanom Baranovičom (1938 – 2016) 82

 

Archív Knižnica 2018

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2018 

2018 04 obalka kniznica 4

PODPORA ČÍTANIA
Františka Nováková / Význam hlasného čítania pre podporu kongitívnych a nonkongitívnych schopností detského poslucháča (pdf, 152.68 KB)  3 

VZDELÁVANIE 
Eva Hollá / Celoživotné vzdelávanie ako nástroj osobnostného rozvoja v profesii knihovník (pdf, 94.13 KB)  13 

DIGITÁLNE KNIŽNICE 
Darina Janovská / Digitálná knižnica Gallicaigitálná knižnica Gallica (pdf, 827.2 KB)  22 

BIBLIOGRAFIE
Jarmila Přibylová / Implementace katalogizačních pravidel RDA v České republicemplementace katalogizačních pravidel RDA v České republice (pdf, 92.84 KB)  24 

ODBORNÉ PODUJATIA
Juraj Valko / Kultúrne dedičstvo pre všetkých!Konferencia (nielen) pre knihovníkov (pdf, 169.53 KB)  28
Nikola Kianicová / O efektívnej komunikácii v knižnici (pdf, 62.92 KB)  35
Ivana Frkáňová / Knihovnícky barcamp 2018 (pdf, 147.8 KB)  36

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 212.07 KB)  38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Rúfusova poézia v nemčine.Prehľad recepčných snáh (pdf, 4.43 MB)  47

Ivica Hajdučeková / O básnickej inšpirácii Maše Haľamovej (pdf, 87.81 KB)  61
Agáta Klímeková / Bibliotheca antiqua. Konferencia o problematikehistorických a vzácnych fondovhistorických a vzácnych fondov (pdf, 77.13 KB)  65

RECENZIE
Peter Cabadaj / Potopené duše alebo (znovu)objavovanieslovenskej ženskej poézieslovenskej ženskej poézie (pdf, 82.72 KB)  69

ARCHÍV
Eva Pástorová / Spomienka na nezabudnuteľnú Máriu Jančovú (pdf, 234.11 KB)  71

RECENZIE
Peter Cabadaj / Poetka Sláva Manicová. K storočnici narodenia (pdf, 115.61 KB)  74

 

Knižnica 03/2018

obalka kniznica

Juraj Valko / Úvodník (pdf, 71.73 KB)  3

ŠTÚDIE
Michaela Melicherová / Digitálne kompetencie informačných profesionálov. Informačný profesionál - Knihovník 2.0 (pdf, 455.14 KB)  4

DEJINY ČÍTANIA 
Jakub Fázik / Čítanie ako sociokultúrny fenomén v prieniku dejín. 2. časť. Stredovek a novovek (pdf, 122.48 KB)  13

VZDELÁVANIE 
Libuše Foberová / Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita (pdf, 355.51 KB)  22

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Darina Janovská / Online katalógy Francúzskej národnej knižnice (pdf, 971.16 KB)  26 

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza školských knižníc ako informačných a kultúrnych centier škôl. 12. medzinárnodná konferencia, máj 2018 (pdf, 133.16 KB)  35

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Voľné dostupné databázy od spoločnosti EBSCO (pdf, 144.86 KB)  42

ODBORNÉ PODUJATIA
Viera Nagyová / Patentové informácie a PATLIB (pdf, 476.97 KB)  44

Ivana Frkáňová / Vzdelávanie na Úrade priemyselného vlastníctva SR (pdf, 59.45 KB)  48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Druhý autograf Philippa Melanchthona v Univerzitnej knižnici v Bratislave (pdf, 484.21 KB)  50
Peter Cabadaj
 / Nemlčali ani slovenské poetky. 50. výročie augustovej okupácie Československa (pdf, 58.99 KB)  58

RECENZIE
Katarína Pekařová / Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch (pdf, 124.17 KB)  60
Beáta Bellérová / O maketingu knižníc (pdf, 256.56 KB)  61
Lenka Mihová / Stredoveká komunikácia (pdf, 309.69 KB)  62

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Martina Benku v zbierkach Literárneho archívu SNK (pdf, 399.51 KB)  65

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Prozaik z kategórie výnimočných. Pred 10 rokmi zomrel Ján Johanides (pdf, 124.78 KB)   73
Peter Cabadaj / Rozprávanie o tajnom písme. Pred 90 rokmi zomrel Martin Kukučín (pdf, 321.49 KB)  75

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Literárne múzeum Rakúskej národnej knižnice vo Viedni (pdf, 185.02 KB)  78

 

Knižnica 02/2018

obalka Kniznica

VÝSKUM ČÍTANIA 
Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Irena Prázová, Vít Richter / Děti, knihy, knihovny: proměny mezi roky 2013 a 2017  3

DEJINY ČÍTANIA 
Jakub Fázik / Čítanie ako sociokultúrny fenomén v prieniku dejín. Starovek a antika (1. časť)   8

NÁRODNÉ KNIŽNICE 
Lucia Lichnerová / Dejiny Rakúskej národnej knižnice. Pripomíname si 650. výročie založenia tejto významnej inštitúcie  19

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2017 (Medzinárodný mesiac školských knižníc)  25

SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Odborný seminár Online katalóg*  33 
Zuzana Prachárová
/ Budúcnosť knihy a jej postavenie v online katalógu  34

OCHRANA DOKUMENTOV 
Eliška Jindrová / Ohlédnutí se za I. ročníkem mezinárodní konference Remeslo a kniha  39
Peter Oravec
/ Reštaurovanie diela Sebastiana Münstera Cosmographia z roku 1548  40

ZO ZAHRANIČIA 
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry  44

ODBORNÉ PODUJATIA
Nikola Kianicová / XVII. ročník odborného seminára pre knihovníkov TLib – Trends in Libraries  55
Anna Kucianová
/ Jubilejné stretnutie českých, moravských a slovenských bibliografov  57

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Hučalová / Preklady slovenskej literatúry na podnose  60
Peter Cabadaj
/ Slovenská literatúra a umenie v rokoch 1945 – 1948 (dokončenie)  79
Daniela Škulová
/ Bibliotheca Antiqua 2017   83
ARCHÍV
Eva Pástorová / Prvá svetová vojna vo fonde Belo Klein-Tesnoskalský v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice   85

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Knihovník kliesniaci cestu budúcnosti. Pred tristo rokmi sa narodil Adam František Kollár  87
Augustín Maťovčík / Za literárnym kritikom Jozefom Bžochom   91
Eva Pástorová / Spomienka na literárneho vedca a archivára Michala Eliáša (1934 – 2018)  94

 

Knižnica 01/2018

obalka Kniznica

 

VÝSKUM ČÍTANIA
Judita Kopáčiková / Mládež a knižnice. Výsledky výskumu čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov na Slovensku  3

VZDELÁVANIE
Daniela Džuganová / Potrebujeme vzdelaných knihovníkov. Bolo to tak v minulosti a je to tak aj v súčasnosti  7
Beáta Balogová
/ Aktivizácia kľúčových spôsobilostí učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovník v kontexte celoživotného vzdelávania  14

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Vít Richter, Vladana Pillerová / Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven ČR v roce 2017  21

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Elektronické informačné zdroje v Slovenskej národnej knižnici  29

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby VII  32

PODUJATIA/UDALOSTI
Darina Janovská / Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti  35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Slovensko, Európa i svet na starých mapách a v grafických obrazoch (rozhovor)  38
Helena Saktorová
/ Kuchárske knihy 16. storočia v Zaiovskej knižnici  47
Peter Cabadaj
/ Slovenská literatúra a umenie v rokoch 1945 – 1948 (1. časť)  53
Ivona Kollárová
/ Tlačená kniha v novoveku ako funkčný model  59
Lenka Mihová
/ Náčrt personalizmu Slovanov  61
Ľudovít Petraško
/ Pre potešenie, z vnútornej potreby  64
Mária Červíková, Anna Kucianová
/ Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2016   65

ARCHÍV
Mária Valová / Albumy naplnené históriou. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice  68

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Svornosť, horlivosť, rozumovosť. 220 rokov od narodenia Štefana Moyzesa  76
Peter Cabadaj
/ Cítil sa ako človek bez životopisu. Spomienka na Leopolda Laholu  79
Zdenko Ďuriška
/ Ďalší slovník slovenských a slovacikálnych osobností  81
Zdenko Ďuriška
/ Biografie na prahu nového tisícročia  82

NEKROLÓG
Augustín Maťovčík / In memoriam Vladimíra Petríka  85
Peter Cabadaj
/ Spomienka na Eugena Meššu (Venované pamiatke knihovníka a vysokoškolského pedagóga)  86

 

 

Archív Knižnica 2019

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2019 
Kniznica obalka

ŠTÚDIE
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. Vplyv komunikačných modalít na jednotlivca a spoločnosť. 1. časť (pdf, 402.15 KB)  3

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Tvorba autorizovaných selekčných údajov v Národnej bibliografii SNK a v katalógu Slovenská knižnica (pdf, 1.1 MB)  14

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 13. medzinárodná konferencia, máj 2019 (pdf, 114.31 KB)  24

SLUŽBY
Darina Janovská / Súborné katalógy frankofónnych krajín. 3. časť (pdf, 976.4 KB)  31

ODBORNÉ PODUJATIA
Juraj Valko / CASLIN (pdf, 70.78 KB)  39

AKTUALITY
Darina Janovská / 150. výročie pohľadnice a Postcrossing (pdf, 477.94 KB ) 42
Emília Lačná / Knižnica roka 2018. Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu (pdf, 113.07 KB)  46

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 564.99 KB) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Cabadaj / Krátke rozprávanie o zakázanej literatúre (1948 - 1989) 30. výročie pádu komunistického režimu (pdf, 78.27 KB) 57
Mária Pitáková 
/ Detská literatúra Martina Hranka (pdf, 78.27 KB)  60
Klára Komorová 
/ Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia (pdf, 154.65 KB)  64
Eva Augustínová 
/ Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku (pdf, 176.29 KB)  66

ARCHÍV
Ivana Weissová / Kúpele Slovenska na pohľadniciach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 538.42 KB)  68
Eva Pástorová / Odievanie v Martine v polovici 18. storočia. Na príklade archívneho dokumentu z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 146.4 KB)  76

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Tvorca jedinečných vrchárskych próz. Sto rokov od narodenia Pavla Hrtusa Jurinu (pdf, 206.89 KB)  78
Zuzana Stančíková 
/ Jašíkové zbrane neboli slepé, slovom triafal presne. Osobné hľadanie človeka preložil do literárnej reči (pdf, 317.47 KB)  81
Peter Cabadaj
 / Viliam Ján Gruska (1936 - 2019) (pdf, 112.74 KB)  85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Zuzana Stančíková, Mária Rapošová / Živý aj mŕtvy Kukučín precestoval kus sveta. Jeden Kukučín "cestuje" i v kozme (rozhovor) (pdf, 502.22 KB)  88

 

Knižnica 03/2019 
obalka Kniznica 

EUROPEANA
Juraj ValkoSlováci v prvej svetovej vojne. Čo ponúka Europeana 1914 – 1918. 2. časť (pdf, 513.42 KB)  3

ŠTÚDIE
Lucia Lichnerová, Lenka Džimová / Fundraising a slovenské knižnice (pdf, 122.49 KB) 11

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice SR v štatistických údajoch. Súčasný stav a vývoj od roku 2000 (pdf, 190.75 KB)  21

SLUŽBY
Darina Janovská / Súborné katalógy frankofónnych krajín. 2. časť (pdf, 614.56 KB)  35
Katarína Matušková / Služby študentom so špecifickými potrebami. Spolupráca Poradenského centra a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (pdf, 259.69 KB)  41
Juraj Valko / Knižnica bez bariér. 21. zasadnutie Národnej komisie pre služby (pdf, 135.85 KB)  44

VEDECKÉ KNIŽNICE
Eleonóra Blašková / Podoby knižnice. Výstavné aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (pdf, 2.82 MB)  50

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Život a smrť Františka Nádašdyho v tlačiach dobového Uhorska (pdf, 269.03 KB)  57
Lenka Mihová / Stredoveký rukopisný súpis kníh Bratislavskej kapitulskej knižnice z roku 1425 (pdf, 270.28 KB)  64
Daniela Škulová / Vzdelanie – liek proti nevedomosti. Konferencia o dejinách knižnej kultúry a vzdelávaní, máj 2019 (pdf, 139.95 KB)  68

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Miloš Kovačka / Neutiekla, uvidela ma, ako padám, chcela mi pomôcť… Pri 150. výročí založenia Živeny (pdf, 245.17 KB)  71

ARCHÍV
Mária Valová / Zora Jesenská v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Pri príležitosti 110. výročia narodenia tabuizovanej prekladateľky, spisovateľky a redaktorky (pdf, 623.88 KB)  76
Eva Pástorová
/ Deň otvorených dverí v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice (pdf, 562.56 KB)  82

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Alexandra Lukáčová / Z Brodzian do Petrohradu a späť (transfer ideí a pamiatok) (pdf, 372.52 KB)  88
Adriana Brázdová /
Museologica literaria 2019 (pdf, 88.25 KB)  97

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Miloš Kovačka vo večnosti (30. 10. 1940 – 6. 8. 2019) (pdf, 80.06 KB)  100

 

 

Knižnica 02/2019 
obalka Kniznica

EUROPEANA
Juraj Valko / Slováci v prvej svetovej vojne. Čo ponúka Europeana 1914 – 1918. 1. časť (pdf, 1.23 MB)  3 

SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Rešeršné a referenčné služby v Slovenskej národnej knižnici (pdf, 78.32 KB)  15
Veronika Uhríková / Referenčné služby v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (pdf, 168.5 KB)  18
Ivana Frkáňová /
Súborné katalógy na Slovensku a v Čechách (pdf, 1.07 MB)  24
Nikola Kianicová /
Zahraničné súborné katalógy (pdf, 870.42 KB)  30
Darina Janovská /
Súborné katalógy frankofónnych krajín. 1. časť (pdf, 1.03 MB)  36

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2018. Medzinárodný mesiac školských knižníc (pdf, 127 KB)  45

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 292.9 KB)  53

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Mňačkova próza v nemčine. Prehľad recepčných snáh (pdf, 451.31 KB)  61

RECENZIE
Anna Hučalová / Literárny život a knižná kultúra v období prvej republiky (pdf, 747.14 KB)  76
Gabriela Žibritová / Naša kométa letí do sveta…Tlače o kométach v 17. storočí v Uhorsku (pdf, 356.37 KB)  81

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Keď zomrela, mnohí stratili svoje svedomie. 110 rokov od narodenia Zory Jesenskej (pdf, 100.36 KB)  84
Peter Cabadaj / 30 rokov od úmrtia Dominika Tatarku. Poodhalenie menej známej témy (pdf, 92.47 KB)  87
Augustín Maťovčík, Iveta Balková / Denníky ako zrkadlo osobnosti (pdf, 279.99 KB)   91
Gabriela Žibritová / Ešte raz k storočnici Jozefa Telgárskeho (pdf, 56.9 KB)  96
Augustín Maťovčík / Národný biografický ústav SNK v rokoch 1969 – 2019 (pdf, 70.32 KB)  97
Alena Táborecká / Lexikografické projekty Národného biografického ústavu SNK (pdf, 124.66 KB)  99

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Vkladná knižka Martina Kukučína. Predstavenie unikátnej literárnomúzejnej pamiatky na konferencii v Banskej Bystrici (pdf, 608.56 KB)  102

 

Knižnica 01/2019 

obalka Kniznica

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Jane Andresoo / The Hundred-Year-Old National Library’s Speech to Future Generations (pdf, 264.42 KB)  3  

PODPORA ČÍTANIA 
Dávid Baranko, Ľudmila Hrdináková / Čítanie a videohry. Spoluhráči, alebo protivníci (pdf, 274.46 KB)  7  

VZDELÁVANIE 
Lucia Lichnerová, Ľudmila Hrdináková / Výzvy a bariéry vzdelávania v odbore knižnično-informačné štúdiá (pdf, 137.7 KB)  21

BIBLIOGRAFIA
Adriana Shearman / Vedecká komunikácia, bibliografické údaje a ich využitie v bibliometrii (pdf, 419.11 KB)  34 

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Národná licencia elektronických informačných zdrojov na Slovensku (pdf, 76.13 KB)  47
Nikola Kianicová / Vyhľadávanie v databázach spoločnosti Gale (pdf, 718.89 KB)  49

AKTUALITY
Andrea Doktorová / Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019 (pdf, 73.48 KB)  55
Emília Lačná / Súťaž Knižnica roka  57

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová, Katarína Deverová, Gabriela Žibritová / Zásnuby Františka Nádašdyho a Alžbety Bátoriovej ako spoločenská a literárna udalosť 16. storočia (pdf, 523.48 KB)  59 
Ivica Hajdučeková / O básnickej inšpirácii Maše Haľamovej (pdf, 87.81 KB)  61

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Žiadna krivda nezostane utajená. Venované 100. výročiu narodenia Ladislava Mňačka (pdf, 286.99 KB)  67

Helena Saktorová / Spomíname na knihovníka a spisovateľa Jozefa Telgárskeho. 100. výročie narodenia (pdf, 296 KB)  71 
Peter Cabadaj / Svet práce znamenal pre neho život. 170. výročie narodenia Ľ. V. Riznera (pdf, 210 KB)  74
Ingrid Guzmická / 100. výročie narodenia Jána Albrechta (pdf, 164.49 KB)  77

JUBILEÁ
Pavel Matejovič / Romantik bez ilúzií. K osemdesiatinám Rudolfa Chmela (pdf, 451.32 KB)  81 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Bjørnstjerne Bjørnson, hviezda zo severu (pdf, 169.68 KB)  84

 

 

Archív Knižnica 2020

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2020

Kniznica 04 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 5,79 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ŠTÚDIE
Zuzana Struháriková / Potenciál výskumov používateľskej skúsenosti detí pri uplatňovaní participatívneho dizajnu v systémoch PACparticipatívneho dizajnu v systémoch PAC (pdf, 1.03 MB)  6

LEGISLATÍVA
Juraj Valko / Lex korona a povinné výtlačky (pdf, 1.24 MB)  15

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Oľga Doktorová50 rokov so štatútom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 2.95 MB)  22
Michaela Kučová 
120 rokov Mestskej knižnice v Bratislave (pdf, 1014.16 KB)  29

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováŠkolské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (pdf, 1.15 MB)  33
Rozália Cenigová
Analýza stavu školských knižníc za rok 2019 (pdf, 254.29 KB)  38

BIBLIOGRAFIA
Rita RadóThe value of our digital collections and services based on library standards. (pdf, 616.71 KB)  46

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Michaela KučováFunkčný dizajn a moderná architektúra knižníc (pdf, 1.17 MB)  54

RECENZIE
Jacek WojciechowskiZo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 1004.16 KB)  59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna JónásováTALVJ a slovanstvo v zrkadle dejín slovenskej literatúry (2. časť) (pdf, 199.63 KB)  72
Lucia Lichnerová 
Po stopách jedného exulanta a jeho denníka (pdf, 1.53 MB)  85
Jaroslav Vlnka
 / Jozef Mak a jeho status nemanželského syna (pdf, 133.92 KB)  96

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajMenej známa tvár J. C. Hronského. 60. výročie úmrtia (pdf, 948.79 KB)  102
Marek Rímsky 
Sto rokov od narodenia Michala Lacka (pdf, 466.18 KB)  107

PRIPOMÍNAME SI
Peter CabadajZa Štefanom Hanakovičom (pdf, 265.85 KB)  110
Peter Cabadaj
Málokto sa v detstve vyhol jej obrázkom. Zomrela Božena Plocháňová (pdf, 82.11 KB)  115
Marek Rímsky 
Za Ivanom Chalupeckým (1932 – 2020) (pdf, 83.49 KB)   117

  

Knižnica 03/2020 

Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 19.46 MB)
(Nová online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

PODPORA ČÍTANIA
Miriam Šebová, Viktória MarcinováAké faktory podporujú čítanie detí? (pdf, 1.1 MB)  6

METODIKA
Zuzana PrachárováMetodické usmernenie na určenie štandardov pre verejné knižnice (pdf, 151.44 KB)  11

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Pavol RankovDynamika šesťdesiatich rokov Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK (pdf, 3.33 MB)  15

VZDELÁVANIE
Zuzana PrachárováKnižnice ako vzdelávacie inštitúcie v čase koronakrízy (pdf, 3.1 MB)  21

BIBLIOGRAFIA
Árpád MaczelkaNew Solutions of the National Széchényi Library for the Multilevel Nationwide Library Cooperation. (pdf, 1.02 MB)  26
Gabriela Romanová 
Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy? (pdf, 1.16 MB)  31

VEDECKÉ KNIŽNICE
Martina Feniková ČarnogurskáEdičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v roku 2019 (pdf, 898.69 KB)   37
Katarína Fiľová
Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho. Nové jazykové centrum v Štátnej knižnici v Banskej Bystrici (pdf, 628.44 KB)  40

VEREJNÉ KNIŽNICE

Soňa ŠókyVýznam komunitných aktivít knižníc. Príklady z praxe Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (pdf, 1.83 MB)  45
Iveta Hurná
 / Knižnice Prešovského samosprávneho kraja včera a dnes (pdf, 213.76 KB)  55
Nadežda Mičáková, Emília Kudlová
Čas v knižnici sa nezastavil ani počas pandémie (pdf, 800.77 KB)  59

ZO ZAHRANIČIA
Lucie ZakopalováPolská literatura v Česku online v době koronakrize (pdf, 1.49 MB)  63

RECENZIE
Richard PapíkInformačná veda. Výkladový slovník (pdf, 301.59 KB)  66

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta OkoličányováUnikátna žilinská tlač. Pjsně jarnj. Wytisstené w Žiline u Alžběty Dádanky. Léta Páně 1683 (pdf, 2.14 MB)  68
Anna Jónasová 
TALVJ a slovanstvo v zrkadle dejín slovenskej literatúry. 1. časť (pdf, 158.64 KB)  84
Monika Danková
Dve slovaciká z 18. storočia z fondu Seminárnej knižnice (pdf, 1.09 MB)  93
Martina Grochalová 
Božská komédia oslovuje svojou komplexnosťou (pdf, 1.39 MB)  97

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajStoročnica narodenia Petra Karvaša. Priblíženie menej známeho tvorcovho diela (pdf, 744.18 KB)  102
Peter Cabadaj 
Milan Rastislav Štefánik ako fotograf. 140. výročie narodenia (pdf, 363.54 KB)  111

JUBILEÁ
Blažej Belák / Jubilujúci spisovateľ Peter Mišák (pdf, 209.33 KB)  115

 

Knižnica 02/2020 
Kniznica obalka 

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.09 MB) 

Úvodné slovo (pdf, 238.08 KB)  3

VÝSKUM
Marta Dušková, Jaroslav Šušol / Využívanie konferenčných zborníkov pri publikovaní vo vede. Medzinárodný komparatívny výskum (pdf, 119.39 KB)  4 

MARKETING KNIŽNÍC
Zuzana Žiaková / Instagram a jeho využitie v knižniciach (pdf, 2.85 MB)  14 

BIBLIOGRAFIA
Szabina Ilácsa / Implementation of RDA in Hungary (pdf, 910.69 KB)  19
Ivava Jančulová / Knižnica a regionálne kultúrne špecifiká. Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline (pdf, 53 KB)  25 

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kuciánová / Pramene slovenskej hudby. 9. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Prešov 2019 (pdf, 68.5 KB)  26

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2019 (pdf, 108.25 KB)  28 

Z KNIŽNÍC
Slavomíra Peťovská / 100 rokov knižnice v Topolčanoch (1920 - 2020) (pdf, 884.93 KB)  36
Kamila Prextová / Knižnica pre mládež mesta Košice a pestrosť jej aktivít (pdf, 1.79 MB)  39

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf,3.1 MB)  43

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Eva Barnišinová / Ženská tlač na Slovensku. Vydávanie v minulosti a súčastnosti (pdf, 2.18 MB)  53
Marek Rímsky
/ Pátranie po diele Eduarda Krajňáka (pdf, 84.94 KB)  58
Marián Andričík / Preklad ako zápas o priestor (Niekoľko poznámok k prekladaniu Miltonovho Strateného raja) (pdf, 57.62 KB)  62
Anna Hučalová
 / "Na okraji, v centre." Knižný veľtrh Live Paris 2019 (pdf, 71.51 KB)  64

BIOGRAFISTIKA 
Pavel Matejovič / Životná skúsenosť ako výzva. K storočnici Petra Karvaša (pdf, 923.43 KB)  68
Lydie Romanská
/ Jak vidím Boženu Němcovú. 200. výroční narození spisovatelky (pdf, 280.28 KB)  71
Peter Cabadaj 
/ Pripomenuli sme si. Nedožitá deväťdesiatka spisovateľa Milana Ferka (pdf, 103.62 KB)  74

JUBILEÁ
Pavol PareničkaMišo Kováč Adamov 90-ročný. Nestor slovenskej kultúry (pdf, 282.13 KB)  78
Blažej Belák / Dramatická tvorba M. A. Kováča (pdf, 91.78 KB)  80

NEKROLÓG
Eva Pástorová / Za Viliamom Mruškovičom (1940 - 2020) (pdf, 311.69 KB)  86

 

 

Knižnica 01/2020 
Kniznica obalka

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.05 MB)

ŠTÚDIE
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková, Filip Majdán / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. 2. časť. Román verzus film (pdf, 146.59 KB)  3

DIGITALIZÁCIA
Juraj Valko / Portál obchodne nedostupných diel. Sprístupňovanie kultúrnych objektov na digitálnom jednotnom trhu (pdf, 120.89 KB)  13
Eva Maláčková, Natália Petranská Rolková / Portál digitálnych parlamentných knižníc krajín V4 a Rakúska (pdf, 407.15 KB) 18

BIBLIOGRAFIA
Szabolcs Dancs / Let the Sunshine In, and Let the Data Out! A Revolution of Library Standards, Copyright (And Access Policies?) (pdf, 531.84 KB)  22
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2019 (pdf, 272.48 KB)  28

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Ponuka e-kníh zdarma na internete. Možnosti pre verejné knižnice (pdf, 151.91 KB)  31

DEJINY KNIHOVNÍCTVA
Zuzana Prachárová / 100 rokov prvého zákona o verejných knižniciach (pdf, 57.66 KB)  35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Karvašova dramatická a prozaická tvorba v nemčine. Prehľad recepčných snáh (pdf, 199.97 KB)  38
Klára Komorová / Tlače 16. storočia v Univerzitnej knižnici v Bratislave (pdf, 129.09 KB)  55
Mária Červíková, Viera Petrovičová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2018 (pdf, 112.45 KB)  57

ARCHÍV
Mária Valová / Fotografické a múzejné pamiatky na Andreja Sládkoviča (pdf, 273.31 KB)  61
Eva Pástorová
/ Collectanea Martina Laučeka v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice (pdf, 304.75 KB)  65

BIOGRAFISTIKA 
Peter Cabadaj / Storočnica narodenia Vincenta Hložníka. Významne ovplyvnil aj knižnú kultúru a umenie (pdf, 180.91 KB)  68

JUBILEÁ 
Peter Cabadaj / Reč ako bohaté žriedlo radosti. Osemdesiatka Petra Jaroša (pdf, 52.81 KB)  70

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Za Júliusom Paštekom (1924 – 2019) (pdf, 51.74 KB)  72
Peter Cabadaj /
Zomrel Stano Dusík (1946 – 2019) (pdf, 51.91 KB)  73

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library