Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica


Prenájom a výpožičky nebytových priestorov a hnuteľného majetku SNK

I. Priestory SNK na krátkodobý prenájom

Slovenská národná knižnica (ďalej len „SNK“) je národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti.

Na uskutočňovanie týchto činností sa SNK podieľa na organizácii rôznych podujatí a tiež poskytuje svoje priestory svojim zmluvným partnerom.

SNK disponuje priestormi, ktoré poskytuje záujemcom na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov.

Priestory na prenájom sa nachádzajú na troch miestach, menovite:

- Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

- Priestory Literárneho múzea SNK, M. R. Štefánika 11, Martin

- Renesančný kaštieľ v Diviakoch, Matičná ulica, Diviaky

 

II. Nájomné a úhrada nákladov spojených s prenájmom a výpožičkami 

1. Nájomca je povinný uhradiť nájomné za prenájom jednotlivých priestorov v zmysle § 13 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

2. Správca nie je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť v dennej tlači a je oprávnený dohodnúť nižšie než trhové nájomné, ak nájomcom je: 

a) štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,

b)
 zariadenie sociálnych služieb, ktoré nie je podnikateľom, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, ktorá zriadila zariadenie sociálnych služieb bez právnej subjektivity, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,

c) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je podnikateľom, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje zdravotnú starostlivosť, 

d)
 nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, za podmienky, že ide o krátkodobý nájom a nehnuteľný majetok štátu bude využívať na vzdelávacie, kultúrne a osvetové účely,

e) právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca správcovi služby, pri ktorých je správca povinný používať metódy verejného obstarávania

f) škola alebo školské zariadenie zaradené najmenej jeden rok do siete škôl a školských zariadení po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak im bude nehnuteľný majetok štátu slúžiť na výchovno-vzdelávací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu

 

Cenník krátkodobého nájmu a krátkodobej výpožičky nebytových priestorov Slovenskej národnej knižnice
(platný od 13. 6. 2022, pdf, 110.55 KB)

Dodatok k cenníku krátkodobého nájmu a krátkodobej výpožičky nebytových priestorov SNK (platný od 1. 10. 2018, pdf, 61.27 KB):

Slovenská národná knižnica, sídelná budova - Námestie J. C. Hronského 1, Martin

Názov priestoru  Plocha
(m2
Prenájom
(€/hod.)
Elektr. energia 
(€/hod.) 
Teplo 
(€/hod.) 
Vodné a stočné 
(€/deň) 
Upratovanie 
(€/deň)
Vstupný prezentačný priestor *  432  52  7,77  4,04   24,84
Konferenčná sála *  235  59  4,23  2,20    13,51
Výstavný priestor I. *   350  42  6,30  3,27   20,12
Výstavný priestor II. *  262  32  4,71  2,45   15,06
Toalety   19  0  0,35  0,18  4,40 1,09
Klub Libreso - kaviareň **  201  50,25  3,70  1,90  --- 11,55
Jedáleň **  171  20,52  3,10  1,60  --- 9,90
Toalety II.  70  ---  1,30  0,65  4,40 4,10

Upresnenie: Pri prenájme niektorého z priestorov označ. * sú automaticky fakturované náklady za používanie toaliet (resp. pri priestoroch označ. ** - toalety II.). Náklady za používanie toaliet, náklady na upratovanie prenajatých priestorov a vodné/stočné sú fakturované v uvedenej výške bez ohľadu na počet hodín prenájmu v danom dni. Náklady na teplo sú faktúrované počas vykurovacej sezóny.

 

Literárne múzeum SNK, M. R. Štefánika 11, Martin

Názov priestoru  Plocha
(m2
Prenájom
(€/hod.)
Elektr. energia 
(€/hod.) 
Teplo 
(€/hod.) 
Vodné a stočné 
(€/deň) 
Upratovanie 
(€/deň) 
Národná dvorana  135  34  2,43  1,27    7,76
Audiovizuálna sieň  47  12  0,85  0,42    2,70
Šatňa  12  1,5  0,22  0,11    0,69
Toalety  24  0  0,43  0,22 4,40 1,38
Letná scéna  116  21  2,09  0,00    6,67

 

Kaštieľ Diviaky, Matičná ulica 

Názov priestoru  Plocha
(m2
Prenájom
(€/hod.)
Elektr. energia 
(€/hod.) 
Teplo 
(€/hod.) 
Vodné a stočné 
(€/deň) 
Upratovanie 
(€/deň) 
Vstupná hala + 2 miestnosti na prízemí 117 28 4,13 50,75   8,05
Vstupná hala + 2 miestnosti na prízemí + kuchyňa + bar 209 50 7,2 91,74 4,40 17,25
Vstupná hala + Rytierska sála s priľahlými miestnosťami
(I. posch.)
258 62 8,75 113,33   16,1
Vstupná hala + 2 miestnosti na prízemí 
+ Rytierska sála s priľahlými miestnosťami (I. posch.)
315 76 10,30 140,31   18,8
Vstupná hala + 2 miestnosti na prízemí 
+ kuchyňa + bar + Rytierska sála s priľahlými miestnosťami (I. posch.)
407 98 13,90 178,10 4,40 27,60
Toalety 17 0 0,60 6,93 4,40 11,50

 

Kaštieľ Brodzany

Názov priestoru  Plocha
(m2
Prenájom
(€/hod.)
Elektr. energia 
(€/hod.) 
Teplo 
(€/hod.) 
Vodné a stočné 
(€/deň) 
Upratovanie 
(€/deň) 
Prednášková miestnosť v administratívnej budove (I. posch.)  73,5  8  0,81 0,4   1,8
Toalety v administratívnej budove  8  -  0,35 0,15  4,40 0,60
Vonkajší priestor pri kaštieli - terasa + priľahlý trávnik  484  10  0,3  -   5,80

 

 

III. Zásady prenájmu a výpožičiek priestorov a hnuteľného majetku SNK

A. Nájom nebytových priestorov v Slovenskej národnej knižnici

 1. Slovenská národná knižnica (ďalej len „SNK“) je národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti.
 2. Na uskutočňovanie týchto činností sa SNK podieľa na organizácii rôznych podujatí a tiež poskytuje svoje priestory svojim zmluvným partnerom.
 3. SNK disponuje priestormi, ktoré poskytuje záujemcom na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov.
 4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami v oblasti prenájmu nebytových priestorov sa riadia Občianskym zákonníkom. Nakoľko je SNK správcom majetku štátu, pri nakladaní s týmto majetkom je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Pri uzatváraní zmlúv o nájme nebytových priestorov je potrebné zohľadniť aj ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
 5. V zmysle § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. môže SNK dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou najviac na dva roky. Za dočasne prebytočný majetok štátu sa považuje majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi (SNK) na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  
 6. Na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva financií; to neplatí, ak ide o krátkodobý nájom (krátkodobý prenájom je prenájom, ktorého trvanie s tou istou osobou neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci).

Úhrada za nájom nebytových priestorov

 1. Nájomné zmluvy na nebytové priestory sú odplatné.
 1. Ceny za dlhodobý nájom nebytových priestorov sa určujú na základe dohody prenajímateľa (SNK) a nájomcu. Ceny za krátkodobý prenájom sa určujú na základe cenníka krátkodobého prenájmu nebytových priestorov SNK, ktorý je uverejnený na internetovej stránke SNK.

 

Zásady krátkodobého prenájmu nebytových priestorov

 1. V prípade záujmu uzavrieť so SNK nájomnú zmluvu na nebytové priestory v súvislosti s prípravou podujatia by mal záujemca kontaktovať SNK v dostatočnom časovom predstihu pred konaním pripravovaného podujatia.
 2. Počas prípravy a realizácie podujatia nájomca koordinuje svoju činnosť so zamestnancami SNK, pričom rešpektuje ich odporúčania a pokyny.
 3. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie zmluvných dojednaní, najmä priestorových kapacít, ako aj zmluvne stanovených lehôt.
 4. Pri uzatváraní zmlúv o nájme nebytových priestorov môže záujemca použiť nasledovný vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

B. Výpožička nebytových priestorov v Slovenskej národnej knižnici

 1. SNK je správcom majetku štátu a preto sa zmluvné vzťahy týkajúce sa výpožičiek nehnuteľných vecí v správe SNK riadia ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. SNK uzatvára zmluvy o výpožičke v súvislosti s uskutočňovaním činností vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny SNK, pričom ide okrem iného najmä o poskytovanie priestorov na zabezpečenie vzdelávacích, vedeckých, kultúrno-výchovných a umelecko-spoločenských podujatí.
 2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami v oblasti výpožičiek nehnuteľných vecí sa riadia Občianskym zákonníkom. Nakoľko je SNK správcom majetku štátu, pri nakladaní s týmto majetkom je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 3. V zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. môže byť dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe SNK prenechaný do výpožičky zmluvou o výpožičke uzavretou najviac na dva roky. Za dočasne prebytočný majetok štátu sa považuje majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi (SNK) na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  
 4. Zmluvu o výpožičke dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu môže správca uzavrieť:

a) so štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo so štátnym fondom,

b) so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 278/1993 Z. z., len ak im nehnuteľný majetok štátu bude slúžiť na plnenie verejnoprospešných úloh, na ktoré boli zriadení,

c) s obcou alebo vyšším územným celkom, ak im budú nehnuteľné veci štátu slúžiť na prenesený výkon štátnej správy, alebo

d) so školou alebo školským zariadením zaradenými najmenej jeden rok do siete škôl a školských zariadení po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ak im budú nehnuteľné veci štátu slúžiť na vyučovací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu.

 1. Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej s osobami uvedenými v predchádzajúcom odseku písm. b) a c) sa vyžaduje súhlas ministerstva financií, v ostatných prípadoch súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojím opatrením.
 2. Vypožičiavateľ môže nehnuteľný majetok štátu užívať len v rozsahu určenom zmluvou o výpožičke.

 

C. Zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí v Slovenskej národnej knižnici

 1. SNK je správcom majetku štátu a môže v zmysle § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke. Za dočasne prebytočný majetok štátu sa považuje majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi (SNK) na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  
 2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami v oblasti výpožičiek hnuteľných vecí sa riadia Občianskym zákonníkom. Nakoľko  je SNK správcom majetku štátu, pri nakladaní s týmto majetkom je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 3. SNK uzatvára zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí v súvislosti s uskutočňovaním činností vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny SNK, pričom ide najmä o výpožičky zbierkových predmetov, výstavných prvkov atď.
 4. Vypožičiavateľ môže hnuteľný majetok štátu užívať len v rozsahu určenom zmluvou o výpožičke.

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

June 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 06 2022
2
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 06 2022
3
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 06 2022
4
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 06 2022
5
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 06 2022
6
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 06 2022
7
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 06 2022
8
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií sa dozviete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 06 2022
9
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 06 2022
10
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 06 2022
11
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 06 2022
12
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2022
13
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 06 2022
14
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 06 2022
15
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 06 2022
16
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 06 2022
17
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 06 2022
18
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2022
19
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 06 2022
20
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 06 2022
21
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 06 2022
22
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 06 2022
23
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 06 2022
24
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 06 2022
25
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 06 2022
26
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 06 2022
27
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 06 2022
28
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 06 2022
29
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 06 2022
30
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 06 2022

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo