PRÍBEH UMENIA PRÍBEH KNIHY

Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu

PRÍBEH UMENIA PRÍBEH KNIHY Umenie slova a umenie remesla cez prizmu vývoja média – knihy

venovanú dejinám knižnej kultúry, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. – 19. mája 2022 v priestoroch sídelnej budovy SNK.

 

The Slovak National Library is inviting you to an international conference

THE STORY OF THE ART THE STORY OF THE BOOK The Art of Word and the Art of Craft through the Prism of the Book Development

which will be held on 18 - 19th May 2022, in the residential building of SNL.

 

Zameranie /Agenda

Hlavná idea ročníka 2022 bude zameraná na vonkajšie i vnútorné znaky tlačí. Preferovanými témami bude umenovedný charakter historickej tlače a jeho podoby v jednotlivých etapách vývoja tohto média ako aj obsahové preferencie vydávaných prác v kontexte svojej doby.

Myšlienkou aktuálneho ročníka je vytvoriť zborník s odbornými článkami zameranými na problematiku knižnej väzby, ilustrácie, typu písma, filigránu, exlibrisu, supralibrosu a podobne s cieľom rozšíriť poznanie o tieto aspekty tlačí v našej odbornej literatúre. Ďalšou rovinou hlavnej témy bude obsahová stránka vydávanej spisby. Klasické diela svetovej i našej literatúry (antickí autori, predstavitelia osvietenskej, barokovej, romantickej literatúry a ďalší) ako reflexia hlavných vydavateľských tendencii doby s možným presahom do umeleckej podoby vonkajších znakov tlače.

Zároveň privítame aj ďalšie témy z dejín knižnej kultúry, ktoré pomôžu obohatiť náš rozhľad v danom obore. Predovšetkým práce z oblastí kníhtlačiarskej, kníhkupeckej, vydavateľskej, zberateľskej činnosti či dejín budovania osobných aj šľachtických knižníc.

The main idea of the conference in 2022 will focus on the external and internal features of the historical book. The preferred topics will be the design of the historical book and its form in various stages of development of this medium, as well as the content preferences of published works in the context of their time. The idea of the conference is to create a professional proceedings with articles focused on the issues of bookbinding, illustration, typeface, fi ligree, exlibris, supralibros, etc. in order to expand knowledge about these aspects of the prints in our specialized literature. The next level of the main topic will focus on the content of the work. Classical works of the world and Slovak literature (ancient authors, representatives of Enlightenment, Baroque, Romanticism literature and others) as a refl ection of the main publishing tendencies of the period with a possible overlap into the design and fi ne arts form of the external features of the book. At the same time, we welcome other topics from the history of book culture that will help enrich our perspective in the fi eld, especially works in the fi elds of book printing, bookstore, publishing, collecting activities or the history of building personal and aristocratic libraries.

 

Registrácia / Registration

Zaslať vyplnenú návratku (docx, 8.1 KB) je možné najneskôr do 31. 3. 2022 na e-mailovú adresu stanislava.knapcokova@snk.sk. Zaradenie Vášho príspevku do programu konferencie Vám potvrdíme do 15. 4. 2022.

The completed application (docx, 8.06 KB) form is possible to send no later than 31st March 2022 to the e-mail address stanislava.knapcokova@snk.sk. We will confi rm the inclusion of your contribution in the conference program up to 15th April 2022.

 

Program / Registration (pdf, 7.33 MB)

 

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii, nás neváhajte kontaktovať:

If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email address: stanislava.knapcokova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 266

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

October 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
Dátum :  03 10 2023
4
Dátum :  04 10 2023
5
Dátum :  05 10 2023
6
Dátum :  06 10 2023
7
Dátum :  07 10 2023
8
9
10
Viac informácií o programe a link na prihlásenie nájdete v prílohe.   Tešíme sa na [...]
Dátum :  10 10 2023
11
Dátum :  11 10 2023
12
Dátum :  12 10 2023
13
Dátum :  13 10 2023
14
Dátum :  14 10 2023
15
16
17
Dátum :  17 10 2023
18
Dátum :  18 10 2023
19
Dátum :  19 10 2023
20
Dátum :  20 10 2023
21
Dátum :  21 10 2023
22
23
24
25
26
Celý program a link na prihlásenie nájtete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 10 2023
27
28
29
30
31

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library