Kniha / quo vadis knižná kultúra

Slovenská národná knižnica Správa a spracovanie historických knižničných fondov a historických knižničných dokumentov

Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu 

Kniha / quo vadis knižná kultúra 

ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 25. apríla 2024

Program (pdf, 46.13 KB)

Plagát (pdf, 22.06 KB)

 

The Slovak National Library Department of Administration and Processing of Historical Library Collections and Historical Library Documents 
Invites you to an international conference

Book / quo vadis Book Culture

 

Zameranie / Agenda

Slovenská národná knižnica – Odbor správy a spracovania HKD a HKF si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu venovanú problematike dejín knihy. Kľúčovou úlohou knižníc okrem sústreďovania, ochrany a sprístupňovania dokumentov je poskytovanie služieb bádateľom prostredníctvom metadát v podobe bibliografi ckých údajov. V nadväznosti na úlohy spojené s objasňovaním pôvodu miesta uloženia, vlastníctva a vzťahov je kniha predmetom výskumu v rôznych oblastiach knižničných vied – od autorských, vydavateľských, tlačiarenských či zberateľských vzťahov a obsahových analýz až po ich deklaráciu odborným kruhom v podobe tlačených katalógov, monografi í, odborných publikácií, zborníkov či štúdií a elektronicky prístupných informácii v podobe digitálnych objektov, dát a ďalších informácií.
Názov konferencie – KNIHA odkazuje jednak na predmet výskumu zameraného na dejiny tohto média, a zároveň poukazuje aj na zborník, ktorého najstaršie vydanie má vročenie 1974. Už viac ako päťdesiat rokov prináša bádateľom najnovšie poznatky z výskumov dejín knižnej kultúry na Slovensku a v zahraničí. Prioritne sa zameriava na históriu a kultúrne aspekty tohto média. V poslednom období informuje aj o procesoch a výstupoch spojených s novým bádateľským prostredím zdieľaného a vzdialeného prístupu k informáciám v širokom spektre vonkajších a vnútorných znakov knihy či príbuzných historických tém. Preto sa chceme v tomto ročníku zamerať na problematiku média knihy a jej výskumu v kontexte prebiehajúcich vedeckých projektov alebo výstupov z už ukončených úloh. Hlavnou témou tohto ročníka je knižná kultúra a historické témy ako riešiteľské projekty v prostredí vedeckých knižníc, univerzít či výskumných ústavov a ďalších pamäťových inštitúcií. Máme ambíciu poskytnúť platformu na diskusiu o stave a smerovaní výskumu dejín knižnej kultúry v slovenskom ale aj zahraničnom prostredí. Chceli by sme vyzvať kolegov zo zahraničných inštitúcií, aby využili túto príležitosť na zdieľanie a výmenu skúseností a informácií s cieľom komparácie výskumných úloh a projektov.
Zároveň privítame texty z dejín kníhkupeckej, vydavateľskej, autorskej či zberateľskej činnosti (knižnice osobností, šľachtické, cirkevné a iné). Zaujímajú nás aj príspevky venované problematike inkunábul, knižnej väzby, ilustrácie a podobne. Príspevky z konferencie budú publikované v zborníku KNIHA 2024.

The Slovak National Library would like to invite you to an international conference to discuss the past, present and the future of research of book history. The key role of libraries, in addition to gathering, protecting and making documents available, is to provide services to researchers through metadata in the form of bibliographic data. Following on, the book is the subject of research in various areas of library science – from publishing, printing, book collecting and content analysis to their presentation by theprofessional circle in the form of printed catalogues, monographs, publications, and providing electronic access in the form of digital objects, data and other information.

The name of the conference – BOOK refers both to the subject of research focused on the history of thismedium, and at the same time points out the periodical publication, which was issued for the first time in 1974. For fifty years, it has been bringing researchers the latest knowledge from research into the history of book culture in Slovakia and abroad. It primarily focuses on the history and cultural aspects of this medium. Recently, it also reports on the processes and outputs associated with the new research environment – digital catalogues with copies of historical prints. This allows remote access to information in a wide range of external and internal features of the book or related historical topics. Therefore,
this year we want to focus on the current trends and development of the book medium and its research in the context of ongoing or already completed scientific projects. The main theme of our conference is book culture and historical topics reflected in current research projects at scientific libraries, universities and other memory institutions. The goal of the conference is to create a platform for discussion on the state and direction of research of the history of book culture in Slovakia and abroad. We would like to invite colleagues from foreign institutions to use this opportunity to share experiences and information in order to compare research tasks and projects.
At the same time, we welcome texts from the history of bookselling, publishing or collecting activities (libraries of personalities, nobles, churches and others). We are also interested in contributions devoted to the issue of incunabula, book binding, illustration etc. Contributions from the conference will be published in the proceedings of the BOOK 2024.

Registrácia / Registration

Vyplnenú návratku (docx, 14.95 KB) môžete zaslať najneskôr do 1. marca 2024 na e-mailovú adresu: daniela.skulova@snk.sk. Zaradenie príspevku do programu konferencie Vám potvrdíme do 15. marca 2023. Tešíme sa na Vašu účasť!

Please, send the completed return (docx, 15.37 KB) no later than 1st of March 2024 to the e-mail address: daniela.skulova@snk.sk. We will confirm the in clusion of the contribution in the conference program by 15th March 2024. We are looking forward to your participation!

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii, nás neváhajte kontaktovať / If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email address: daniela.skulova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 336

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library