Archív Knižnica 2001

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Dušan Katuščák / Návrh na prechod knižničného systému Slovenskej republiky na MARC 21    593
Mária Kollárová / Projekt eIFL DIRECT       596
Darina Janovská / Päť rokov automatizovaného výpožičného systému v Slovenskej národnej knižnici    598

SLUŽBY
Jiří Polišenský / Verejné informačné služby knižníc (VISK)    603
Nový dánsky zákon o službách verejných knižníc    608

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Na záver 10. slovenskej bibliografickej konferencie      611
Deklarácia 10. slovenskej bibliografickej konferencie      612

OCHRANA DOKUMENTOV
Mirko Šnýdr / Ochrana bohemikálnej tlačenej produkcie 19. storočiavo fonde Národnej knižnice ČR        616
Hartmut Weber - Marianne Dorr / Digitalizácia ako metóda ochrany? (2. časť)     619
Mary-Lou E. Florian / Plesne v knižniciach a archívoch. Konídie a spóry        626

INFORMATIZÁCIA
Darina Janovská /Nový pohľad na informáciu      632
Paul Soriano / Homo communitas proti homo sapiens   633

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Dlho očakávaný sprievodca         635
K výročiu Jána Herkeľa a jeho všeslovanskej gramatiky    636
Encyklopedia Beliana        639

HERALDIKA
Milan Šišmiš /Cesty k symbolom Slovenskej národnej knižnice           640
Ľubomír Jankovič / K heraldickému supralibrosu Gregora Tribela      643

KNIŽNÁ KUKLTÚRA
Ivona Kollárová / No Time for Revolution       645

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    647
Z www stránok      649
Prečítali sme         650

Z KNIŽNÍC
Eva Vokurková / Činnosť depozitnej knižnice FAO  651
Helena Pangrácová / Slovenská pedagogická knižnica 45-ročná    652
Alexandra Kršková / Čitateľská anketa v Turčianskej knižnici a jej výsledky     654
Viera Baničová / Aktivity Považskej knižnice pre zrakovo znevýhodnených     655
Igor Zmeták / Knižná kultúra na Považí      656
Iveta Hurná / Prázdniny v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove    656
Emília Antolíková / Albert Marenčin   657
Hedviga Tamarová / Bibliografia a regionálna bibliografia v Gemerskej knižnici      658
Dušan Marcin / Nevidiaci v knižnici    659
Jana Poláková / Medzi nami    659

RECENZIE
Helena Saktorová / Dejiny historických knižníc v Maďarsku       660
Anna Kucianová / Personálna bibliografia Tibora Andrašovana   662
Ivona Kollárová / Knižný obchod - integrujúci fenomén dejín komunikácie   663

PODUJATIA
Anna Peťová / Slovensko a internet v roku 2001    664
Katarína Soukupová 175. výročie narodenia Viliama Paulínyho-Thóta  664
Anna Kucianová / Štandardy vo vedeckých knižniciach    665
Anna Šourková / Biografistika       666
Marta Weissová / Seniori v knižniciach   667

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti   668
Kamila Fircáková / Z vydaní Univerzitnej knižnice v Bratislave   670

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.9. 2001-15.10. 2001


KNIŽNICA 10/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková / Operačný systém LINUX a jeho význam pre knižnice   537
Ladislav Lajčiak /
Elektronický fotoarchív SNK (digitalizačný projekt)    541

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Jarmila Majerová / Uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov v podmienkach národných knižníc   543
Harrnut Weber – Marianne Dorr
/ Digitalizácia ako metóda? (1. časť)   548
Miloš Kovačka
/ SNB a ochrana historických knižničných fondov    553
Branislav Bielik
/ Etika a prístup konzervátora – reštaurátora, historika i bežného čitateľa ku knihe    555

 

ARCHÍV
Helen Forde /Ochrana ako strategická funkcia a integrálna súčasť riadenia archívov – alebo môžeme sa bez nej zaobísť?    558
Sharman Smith
/ Obhajoba existencie knižníc – dôležitá vec pre ich prežitie     560
Jana Sochorová – Ľudmila Ochotnická
/ Štatistika medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby v Slovenskej republike za rok 2000    563

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Rukopisy a staré tlače vo fondoch mestskej knižnice Mikuláša Kopernika v Torúne    565

BIOGRAFISTIKA
Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia    567

PODUJATIA
Anna Kucianová /Bibliografická metodika noriem v akademických knižniciach    574

 

Z KNIŽNÍC
Milica Lesáková / Desať rokov odbornej bankovej knižnice    576
Marcela Feriančeková
/ Letný čitateľský tábor 2001   579
Marta Weisová
/ Škola v knižnici – knižnice v škole    579

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    580 
www stránok   581

OSOBNOSTI
Jozef Šelepec / Pri prameňoch knihovníckeho vzdelávania   582
Miloš Kovačka
/ Sedemdesiatiny Štefana Hanakoviča          584


Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti   585

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do národnej agentúry ISBN v SR od 16.8.2001 – 15.9.2001

 


KNIŽNICA 9/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Wim van Drimmelen /Výzvy pre národné pamäťové inštitúcie    477

 

INFORMATIZÁCIA
Pavol Rankov / Kyberkultúra v kyberpriestore podľa Pierra Lévyho: ďalší z konceptov informačnej spoločnosti     482

 

ZO ZAHRANIČIA
Alan Hopkinson / Prepojené knižničné a informačné služby na univerzite 21. storočia      486
Jadwiga Kolodziejska
/ Poľské knižnice na prelome storočí       492

 

RIADENIE
Boris Prochádzka / Patrí ekonomika do našej práce ?    495

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Digitálne vydanie troch pražských zbierok erbových listín na CD ROM    499
Judit Escedy V.
/ Európska databáza starých tlačí: HPB (Hand Press Book)   501

 

ARCHÍV
Terézia Kaššayová / Zdroje memoárovej literatúry v zbierkach    504

 

KALEIDOSKOP
Z www stránok    507
Zaujímavosti o knižniciach    509

 

RECENZIE
Miloš Šípka / Personálna bibliografia       510

 

Z KNIŽNÍC
Lucia Švecová, Mária Džavíková / Automatizovaný výpožičný systém v Univerzitnej knižnici v Bratislave     511  
Oľga Lauková
/ Knižnica v premenách času (ŠVK B.B. si pripomína 75. výročie vzniku)    513
Klára Kernerová
/ Jubilujúca Nova (1981 - 2001)    515
Jana Poláková
/ Odpustiť, ale nezabúdať . . .   516
J. Poláková, M. Špániková
/ Týždeň boja proti drogám v Štátnej knižnici v Trenčíne      517
Štefan Kolivoško
/ Zlodeji v knižniciach (alebo Kradlo sa, kradne sa, bude sa kradnúť?)    518
Milan Gonda
/ Informatizácia nás tlačí - zatiaľ iba veľmi šetrne   520
Elena Šimkaniová
/ Pierka spod Tatier     522

 

PODUJATIA
Agáta Klimeková, Gabriela Hamranová / Jubilejné 30. zasadanie ABDOS-u (Poľsko, Toruň 4.-7. 6. 2001)    523
Marta Fórišová
/ Sprostredkovateľská úloha nemeckého jazyka a kultúry v bratislavskom prostredí (Vermittlungsrolle der deutschen Sprache und Kultur im Raum Pressburg)  524
Jozef Beňovský
/ K výstave "Helsinky očami spisovateľov" v Martine   527

 

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj /Do vašej pozornosti (Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev)     529

 

VZDELÁVANIE
Pavol Rankov / Diplomované práce obhájené na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave v dňoch 29. a 31. 5. 2001    531

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR  od 16.7. 2001-15. 8. 2001


KNIŽNICA 8/2001

 

Obsah

 

Marta Nováková / Na úvod   409

 

VZDELÁVANIE
Gabriela Žibritová / Päťdesiat rokov vysokoškolského štúdia knižničnej a informačnej vedy na Slovensku   410
Katarína Ruttkayová
/ Začiatky vysokoškolského štúdia knihovedy a knihovníctva (osobné spomienky)     414
Štefan Kimlička
/ Súčasná koncepcia študijného odboru knižničná a informačná veda           416
Elena Sakálová
/ Ďalšie vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov        420
Štefan Kimlička
/ Kreditový systém štúdia odboru knižničná a informačná veda    423
Anna Čabrunová
/ Vedecko-výskumná činnosť Katerdry knižničnej a informačnej vedy FF UK po roku 1989    429
Michal Bako
/ Počiatky zavádzania výpočtovej techniky do výučby katedry      433
Eva Krištofičová - Marta Matthaeidesová
/ Uplatnenie absolventov Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK v praxi    434
Pavol Rankov /
Zahraničná spolupráca a medzinárodné aktivity katedry v deväťdesiatych rokoch    437
Absolventi katedry v našej knižnici     439
Poslucháči Katedry knižničnej a informačnej vedy o svojom štúdiu    445
Absolventi to naozaj nemajú jednoduché (Alebo "Komu česť, tomu česť. Trúba pastierovi".)    448

LEGISLATÍVA
Andrea Moravčíková / Právne aspekty licencií - ochrana databáz a ich úprava v právnom poriadku SR   450
Gabriela Kunová
/ CECUP A používateľské práva v elektronickom publikovaní     453

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Darina Janovská /Kódy odpovedí v medziknižničných výpožičných službách    457

RECENZIE
Sylvia Kováčová / Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti     459

PODUJATIA
Anna Kucianová / Dni regionálnej bibliografie   461
Marta Sakalová /
Knižničná komunita na pôde Žilinskej univerzity   462

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Špeciálne biografické slovníkové príručky      464

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov   465
Prečítali sme      466
Z www stránok   467

ĽAHKÝM PEROM
Štefan Kolivoško/  Tiene (digitálnej) budúcnosti   468

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 6. 2001-15. 7. 2001

 

 


KNIŽNICA 7/2001

 

Obsah

 

60. VÝROČIE SNK

Zuzana Bukovská / Perspektíva zakorenená v šesťdesiatročnej minulosti     345
Dušan Katuščák
/ Slovenská národná knižnica a stratégia slovenského knihovníctva         346
Milan Rakús
/ Uplatňovanie informačných technológií v SNK   348
Jarmila Majerová
/ Knižničné zbierky Slovenskej národnej knižnice     351
Peter Sabov
/ Ochrana knižničných a iných fondov v Slovenskej národnej knižnici    353
Miloš Kovačka
/ Slovenská bibliografická spoločnosť v kontexte národného bibliografického systému Slovenskej republiky   356
Mišo A. Kováč
/ Zakladateľské osobnosti Slovenskej národnej knižnice     357
Augustín Maťovčík
/ Literárnoarchívne, biografické a literárnomúzejné fondy Slovenskej národnej knižnice    359
Jozef Beňovský
/ Prezentácia múzejných zbierok SNK    360
Pavol Parenička
/ Snahy a zápasy o Slovenskú národnú knižnicu v Matine   362
Rada Slovenskej národnej knižnice       364
Pozdravy k 60. výročiu SNK    365

 

LEGISLATÍVA
Tuula Haavisto / Práca knižníc v elektronickom prostredí          368
Marcela Horváthová
/ Licenčný prístup k elektronickým informačným zdrojom - skúsenosti Ústrednej knižnice SAV   373
Pavol Baťalík
/ Porovnanie licenčných podmienok realizovaných a pripravovaných konzorcií na Slovensku    376
Tuula Haavisto
/CELIP - Platforma pre licenčné informácie v strednej a východnej Európe    378

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Štatistický pohľad na činnosť verejných knižníc    380
Mária Balkóciová
/ Nedopatrenie alebo úmysel?    383

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka - Zdena Kyšková / Konzervovanie Zayovskej knižnice (3. časť: Kyslosť knižnice)    385

 

BIOGRAFISTIKA
Anna Šourková / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana     391

 

PODUJATIA
Anna Peťová
/ CASLIN 2001 a vecné spracovanie     392
Jozef Beňovský
/ Múzejná výstava o básnikovi Ivanovi Kraskovi    393
Tomasz Trancygier
/ Skúsenosti poľských kultúrnych inštitúcií po reforme verejnej správy    394

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov     396
Z www stránok                     397

 

Z NAŠICH KNIŽNÍC
Priska Joščáková - Eva Kochanová - Milota Torňošová / Prieskum čitateľských požiadaviek a potrieb v krajskej štátnej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene    399
Katarína Kasalová
/ Hlasné čítanie deťom    401
Noc v knižnici     402
Soňa Budinská
/Oravská knižnica 50-ročná   402
Literárne Košice Jána Štiavnického    403

 

PRÍLOHA
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.310 z 11. apríla 2001 k Návrhu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 5. 2001-15. 6. 2001


KNIŽNICA 6/2001

 

Obsah

 

DOKUMENTY
Andrea Doktorová / Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006         285
Návrh opatrení vyplývajúcich z realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 pre ministra kultúry    287
Predpokladané požiadavky na finančné zabezpečenie niektorých opatrení v rezorte kultúry (v tis. Sk)     294

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová /Druhé vydanie formátu UNIMARC/Autority - zmeny a doplnky    296

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková
/Knižnica pod Windows - okná do sveta dokorán   301
Soňa Budinská
/ Virtuálna polytechnická knižnica     305
Soňa Budinská
/INVIK - Integrovaná virtuálna knižnica STK Praha     307
Mária Kollárová 
/Národné iniciatívy v oblasti digitálnych knižníc          309

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Knižnica Michala Godru    312

 

RECENZIE
Elena Saktorová / Výskum starých tlačí Gedeona Borsu   315

 

KNIŽNIČNÝ ŽIVOT
Klára Kernerová / Na okraj Týždňa slovenských knižníc   318
Štefánia Petercová
/ Knižničný sviatok v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach    319
Darina Janovská
/ Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici     320

 

KALEIDOSKOP
Prečítali sme      322
Knižnice verzus internet   323
Z www stránok    324

 

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave v oblasti štatistického výkazníctva    326
Ľudmila Strohnerová
/ Podujatia pre knihovníkov Trenčianskeho kraja    327
Eva Sentucq
/ Knižnice v Alsasku   328
Eva Sentucq
 /Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy    330

 

PODUJATIA
Mária Kolárová / Inforum 2001    332
Klára Komorová
/ Konferencia o historických knižniciach v Čechách   333
Pavol Parenička
/ "Matičná podpora SNK"   334
Ladislav Lajčiak /
Navštívil nás Paul Wilkes, americký spisovateľ slovenského pôvodu   335

 

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík / Literárnohistorické iniciatívy Prof. PhDr. Petra Libu, DrSc. (Jubilejné marginálie)   337

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.4. 2001-15.5. 2001


KNIŽNICA 5/2001

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Viera Matejčíková - Mária Okálová / Cirkevné inštitúcie a náboženské osobnosti ako menné autority    229

 

ŠPECIÁLNE FONDY
Mariana Hatalová / Pohľadnice vo fonde knižnice    235

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka - Alena Maková / Konzervovanie Zayovskej knižnice  (2. časť: Rozsah poškodenia)     243

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Totálna nahota totality           248
Oľga Pavúková
/ Nad monografiou o Karolovi Štúrovi   249
Elena Midriaková
/ Šafárik stále živý                     250

 

ARCHÍV
Mária Slošiarová /Sprievodca po fondoch troch slovenských exilových osobností v zbierkach otawského archívu      252

 

ÚVAHA
Ladislav Lajčiak / Navigovanie knižníc do komunitných vôd     256

 

PODUJATIA
Anna Kucianová / INFOS 2001     258
Milica Lesáková
/ Kultúrna pamäť spoločnosti a odkaz 31. INFOS-u     260

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov    262
Z www stránok                     263
Prečítali sme                        264

 

Z NAŠICH KNIŽNÍC
Mária Balkóciová
/ Ako Krajská štátna knižnica v Žiline k budove prišla       265
A. Fedorová
/Z činnosti Mestskej knižnice v Brezovej pod Bradlom             268

 

ZO ZAHRANIČIA
Ann Curry / Načo návštevníci knižníc využívajú internet? (poznatky z Kanady)    269
Darina Janovská
/ Nová Alexandrijská knižnica pred otvorením     272
Rastislav Steranka
/ Unikátna softvérová domáca knižnica          275

 

RECENZIE
Samuel Jovankovič / Srbi na Slovensku    278

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.3. 2001-15.4. 2001


KNIŽNICA 4/2001

 

Obsah

 

60. výročie vzniku Slovenskej národnej knižnice (Program osláv 22.-24. mája 2001)         173
Cesty k Memorandu a k Slovenskej národnej knižnici (Program osláv 6. - 7. júna 2001)    174
Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva       175

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Viera Matejčíková / Súbor menných korporatívnych autorít v SNK     177
Anna Peťová
/ Ešte raz o substantívnej inverzii      180

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková
/ Knižnica pod Windows - okná k používateľovi dokorán    184

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Elena Midriaková / Príručka nemeckých historických knižných fondov v Európe. Zv. 4 Slovenská republika       189
Slávnostná prezentácia 4. zväzku Príručky nemeckých historických knižných fondov    192
Wilhelm Krull
/ Ktoré knihy zbiera národ?    193
Bernhard Fabian
 / Knižnice - uzly duchovnej a kultúrnej siete Európy    196
Marta Fórišová
/ Jakub Némety - bratislavský tlačiar prvej polovice 17. storočia   199
Agáta Klimeková
/ Internetizácia Lyceálnej knižnice v Kežmarku   202

 

BIBLIOGRAFIA
Kamila Fircáková / Publikačné aktivity Jozefa Repčáka v časopise Náš ľud    204

 

RECENZIE
Andrej Riško / Knižničná a informačná veda     208
Klára Komorová
/ Rukopisné katalógy cirkevných knižníc v Maďarsku     210
Eva Frimmová
/ Reformácia v 16. storočí a jej sociálne prejavy             211
Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre                                        213 

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov               214
Moderná česká katolícka knižnica      215
Z www stránok                                216
Prečítali sme                                   217

 

PODUJATIA
Jozef Beňovský / Reál a predstava  218
Zem Slovensko v Martine                 219
Spomienkové stretnutie                    219
Klára Komorová
/ Tlače 16. storočia 220

 

OSOBNOSTI
Jozef Beňovský / Rozlúčili sme sa s Annou Hollou   221

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 2. 2001-15. 3. 2001


KNIŽNICA 3/2001

 

Obsah

 

Tomasz Trancygier / Marcové súvislosti

ELEKTRONIZÁCIA
Ján Grman / DAWINCI - nový automatizovaný multimediálny knižnično-informačný systém   119

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Dušan Katuščák / Tradičné komunikačné formáty MARC    127

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Oravec, Anna Slezáková / Zachránené prvotlače    134
Lívia Fábryová
/ Diecézna knižnica v Nitre   138
Vladimír Bukovský, Peter Sabov, Ivan Kuka
/ Konzervovanie Zayovskej knižnice (1. časť: História a stav knižnice)    143
Soňa Budinská
/ Knižnice v staroveku   147
Ján Matula
/ Gutenbergova spoločnosť medzinárodná   150

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Zabudnutý knihovník Čaplovičiány Leopold Bruck     151

 

ARCHÍV
Viera Sedláková / Archívne doplňovanie rukopisných hudobných fondov      153
Mária Slošiarová
/Novinky (nové prírastky) v zbierkach Slovenského archívu v Ottave  153


PODUJATIA
Anna Kucianová / UNIMARC v slovenskej katalogizácii 4 (Martin, 27.-29. november 2000)     155
Ľubomír Jankovič
/ Medzinárodný workshop projektu MASTER                  156

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    157
Z www stránok       158
Z knižníc                160
Prečítali sme          164
Fragmenty z histórie knižnej kultúry      165

 

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík
/ K životnému jubileu Jozefa Kuzmíka         166
Augustín Maťovčík
/ Dve jubilejné podujatia                           167

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 1. 2001 - 15. 2. 2001


KNIŽNICA 2/2001

 

Obsah

 

ÚVOD
Soňa Budinská / Úloha každodenná    61


LEGISLATÍVA
Jaroslav Šušol / Východiská a princípy definovania európskej knižnej a publikačnej politiky   62


ŠTANDARDIZÁCIA
Lýdia Sedláčková / Súborný katalóg a metadátové univerzum   65
Mária Okálová
/ Budovanie súboru menných personálnych autorít v Slovenskej národnej knižnici    70
Lýdia Žáčiková
/ Formát US MARC v praxi Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici    73

 

PROFESIA KNIHOVNÍK
Esko Häkli  / Vodca alebo manažér: nesofistikované myšlienky o budúcnosti riaditeľa knižnice  75
Iveta Kilárová
/ Spoločenský status knihovníka v zrkadle asertivity     78

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradičných nosičov informácií Slovenskej republiky    80
Darina Janovská
/ PAC - medzinárodný program ochrany dokumentov v knižniciach  83
Príručka pre ochranu a identifikáciu filmového materiálu   84
Poškodenie a konzervovanie filmového materiálu             87

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Soňa Budinská / Zaujímavosti o historických nosičoch písma     89
Klára Komorová / Vzácna knižnica turčianskeho rodáka           91

 

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Švajčiarsky literárny archív v Berne      96 
Viera Sedláková / Hudobné osobnosti Slovenska       100 
27. Etnomuzikologický seminár (11.-12. december 2000, Bratislava)         101 

 

RECENZIE
Katarína Karabínová / Biele miesta v dejinách slovenskej literatúry 20. storočia   102 
Klára Komorová / Uhorskí študenti na viedenskej univerzite         102


KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov    104

Klára Kernerová / Z knižníc    106
Zaujímavosti o internete       109

 

OSOBNOSTI
Kamila Fircáková / Nezabúdajme na nich (Peter Tvrdý, 29. 6. 1850 - 24. 2. 1935)      110


TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Mária Kadnárová /Výzva       111


PRÍLOHA 

Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 12. 2000-15. 01. 2001


KNIŽNICA 1/2001

 

Obsah

 

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Igor Prokop / Informácie a znalosti a úlohy národných knižníc    5
Darina Janovská
/Národné knižnice v rozvojových krajinách      14

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Anna Bučíková / Analýza stavu doplňovania knižničných fondov   17
Horst Neisser
/ Nové knižničné služby a podnikateľské zámery v nemeckých verejných knižniciach    20

 

SLUŽBY
Darina Janovská / Národná komisia pre služby pri Slovenskej národnej knižnici    25
Darina Janovská
/ Ako to riešite Vy     26

 

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Bibliografia dejín knižnej kultúry krajín strednej Európy    27


KNIŽNÁ KULTÚRA
Nora Baráthová / Lyceálna knižnica v Kežmarku    31
Július Valach
/ Vplyv lýcea a knižnice v Kežmarku na orientáciu študentov   32

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Mikrobiologický aspekt konzervovania historických dokumentov    35
Vladimír Bukovský, M. Trnková, Anna Slezáková
/ XI. Seminár reštaurátorov a historikov    39

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Štefánikovské pramene a pamiatky v Slovenskej národnej knižnici v Martine     41

 

PODUJATIA
Klára Kernerová / Knižnice súčasnosti 2000          43
Anna Kucianová
/ Dni vedeckých knižníc 2000       45
Anna Bučíková
/ Doplňovanie knižničných fondov   46

 

RECENZIE
Ludmila Mazalová / Ďalšie kamienky do mozaiky dejín     47

 

KALEIDOSKOP   
Zo zahraničných časopisov          49
Databázový trh - Online, CD ROM a Web   51
Z českých knižníc   52

 

Z EDIČNEJ ČINNOSTI
Literárne kluby sa prezentujú     54

 

SÚŤAŽ
Literárne Košice Jána Štiavnického 6. ročník     55

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 10. 2000-15. 11. 2000
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 11. 2000-15. 12. 2000

Archív Knižnica 2002

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2002

 

Obsah

 

TEÓRIA
Andrej Riško / Štruktúra mikroprostredia a makroprostredia knižnice     509
Jaroslav Novotný / Knihovnícky prístup k pojmu funkcie vo vyhľadávaní infornácií v dokumentografických zdrojoch       516

SLUŽBY
Marta Malthaeidesová / Špeciálne kategórie používateľov. Problematika sociálne znevýhodnených používateľov vo verejných knižniciach      523
Elena Sakálová / Nezamestnaní a knižnica     527
Darina Janovská / Sťažnosti čitateľov a ich vybavovanie (na príklade Slovenskej národnej knižnice)      531

ŠTANDARDIZÁCIA
Dušan Katuščák / Súborný katalóg a prechod z formátu UNIMARC na MARC 21       535
Mária Okálová / Historické mená ako menné autority      548
Anna Kucianová / Bibliografické citácie podľa normy ISO 690       553
Anna Kucianová / Metodika tvorby bibliografických záznamov evidenčného súpisu plánovaných bibliografických prác a bibliografie bibliografií     557
Augustín Maťovčík / Biografický lexikón Slovenska, zv.1, Slovenská národná knižnica, Martin 2002       560

KNIŽNÁ KULTÚRA
Igor Zmeták / Trenčín v osudoch kartografov Mikovíniho a Lipského. (Po stopách historických tlačí)      561
Ivona Kollárová / Autografy osobností - autentický dotyk minulosti          562
Augustín Maťovčík / Vývoj a realizácia myšlienky slovenskej národnej knižnice       565

KALEIDOSKOP
Tomasz Trancygier / Z www stránok        568

Z KNIŽNÍC
Iveta Hurná / Leto v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove        571
Táňa Mikitová / Hrebendovo "semienko" sa ujalo        572
Anna Hudáková / Štátna vedecká knižnica v Prešove 1952 - 2002     573

ZO ZAHRANIČIA
Darina Janovská / Alexandrijská knižnica otvorená        575
Darina Janovská/ Nová Európska knižnica na obzore     576
Štefánia Petercová / Zahraničné skúsenosti v kontexte slovenských knižníc      577
Valér Romok / Postrehy zo švédskych knižníc     579
Viera Nagyová / Knižničné služby v Nemecku     581
Valéria Magáčová / Milwaukee Public Library - USA      583

PODUJATIA
Silvia Stasselová / Aktuálne dianie v Spolku slovenských knižníc       585
Igor Zmeták / Knižná kultúra "na ceste" po Slovensku       587
Darina Janovská / Tretie zasadnutie národnej komisie pre služby           588
Klára Komorová / Cirkevné pamiatky - pramene kultúry a vzdelanosti       589
Peter Sabov / Trnavské muzeologické dni       591
Klára Komorová / Dejiny školských knižníc na Slovensku       591

PORTRÉTY
Anna Šourková /Anna Korínska      594
Anna Šourková / Prvá slovenská filmová herečka       595
Ľudmila Ďuranová / Ochranárka prírody RNDr. Eva Bosáčková       595

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Hviezdoslavovská pamiatka        596

JUBILEÁ
Miloš Kovačka / Pozdrav Lenke Galandovej      598
Branislav Bielik - Peter Oravec / Životné jubileum Jána Padúcha         599
Igor Zmeták / Peter Sabov - sprievodca po historických knižniciach na Slovensku      599

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Matice slovenskej       600
Pavol Rankov / Nové diplomové práce obhájené na KKIV FFUK v Bratislave     602

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 9. 2002 - 15. 10. 2002


KNIŽNICA 10/2002

 

Obsah

 

LEGISLATÍVA
Jaroslav Liptay / Ochrana kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky   433

VZDELÁVANIE
Jaroslav Šušol / Výučba sociálnych aspektov elektronickej komunikácie na univerzitách vo svete    442

VEREJNÉ KNIŽNICE
Daniela Slížová / Verejné knižnice na Slovensku v r. 2001 a porovnanie vývoja za roky 1990 - 2001       447

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová - Viera Matejčíková / Sprístupnená databáza autorít Kongresovej knižnice online        455
Ella Görnerová / Národné verzie tezaura Mesh v severských baltských krajinách     463
Emil Rišian / Elektronické zdroje vo formáte UNIMARC        465

KNIŽNÁ KULTÚRA
Igor Zmeták / Drážďanská galéria Príleských - Ostrolúckych       466

RECENZIE
Tomas Trancygier / Etické aspekty moderných informačných technológií          468
Mišo A. Kováč / Literárny zemepis Slovenska. Poznatky a podnety z knihy Jaroslava Rezníka Túry do literatúry      471

KALEIDOSKOP
Z www stránok        473
Prečítali sme           476

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc na Slovensku za rok 2001       478

ZO ZAHRANIČIA
Tomasz Trancygier / Dráma českej kultúry           482
Darina Janovská /Národné knižnice v Taliansku    484
Branislav Vandlík /Verejné knižnice v USA z pohľadu slovenského študenta       489

PODUJATIA
Anna Kucianová / Dni vedeckých knižníc 2002 v znamení jubileí      492
Anna Peťová / Zmena vecného spracovania pod vplyvom nových informačných technológií       494
Jozef Beňovký / Výstava inšpirovaná literatúrou        494
Jozef Beňovký / Výstava Slovesná jar vo fotografii a dokumentoch       495
Marta Weissová / Stretnutie v Oravskom regióne      497

JUBILEÁ
Vladimír Petrík / Jeden z tých, čo dúchali do pahrieb     499
Milan Gonda / Eugen Mešša jubilejne      501

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Matice slovenskej      502

PRÍLOHA
Adresár verejných knižníc na Slovensku


KNIŽNICA 9/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA

Andrea Doktorová / Predkladacia správa  377
Program elektronizácie knižníc v Slovenskej republike     378
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 801 k programu elektronizácie knižníc      389
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť     391

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Bückerburský proces: záchrana papiera pred kyslou smrťou?      392

KNIŽNICE V ZAHRANIČÍ
Gabriela Žibritová / Štátna Széchényiho knižnica v Budapešti jubiluje    395
Eva Novotná / Kresťanské bohemikálne menné autority pre 20. storočie v Centrálnej katolíckej knižnici v Prahe      398
Vojtěch Balík / K zlúčeniu Asociácie knižníc ČR a Zväzu knihovníkov a informačných pracovníkov ČR     401

PODUJATIA
Ľubomír Jankovič / Medzinárodný seminár CASLIN 2002     402
Anna Kucianová / Elektronické MDT v praxi       406

Z KNIŽNÍC
Štefánia Petercová / Anketa o spokojnosti používateľov so službami ŠVK Košice       408
Ivona Kollárová / Lyceálna knižnica v Bratislave pod legislatívnou ochranou   412
Angela Škovierová / Niekoľko poznámok o spolupráci knižníc, kníhkupectiev a vydavateľstiev v Bratislave      412

KALEIDOSKOP
Z www stránok     415

BIOGRAFISTIKA
Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2001     418

MUZEOLÓGIA
Jozef Beňovský / K muzeologickým náhľadom Jána Kollára    421

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / K jubileu literárneho historika a biografistu PhDr. Augustína Maťovčíka, CSc.    423

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva SLOVART     425
Z publikačnej činnosti SKIP     427

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 7. 2002 - 15. 8. 2002


KNIŽNICA 7-8/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Bohdana Stoklasová, Pavel Krbec / Jednotná informačná brána CASLIN    301
Nadežda Andrejčíková Z39.50     308
Danica Zendulková / Sprístupňovanie a ochrana evidencie knižničných fondov          311

VZDELÁVANIE
Štefan Kimlička / Implementácia e-vzdelávania do systému ďalšieho vzdelávania knihovníkov          314

LEGISLATÍVA
Harald Müller / Nemecká legislatíva vzťahujúca sa na knižnice. Skúsenosti a predpoklady              319
Kai Walter / Povinný výtlačok v národnej a spolkovej legislatíve Nemecka           321
Jürgen Heeg / O zmysle a nádejach zákona o Národnej knižnici v Nemecku        324
Augelio Aghemo / Národná politika knižníc v Taliansku       325
Rosaria Campioni ,Erica Gay , Margherita Spinazzola / Knižničná legislatíva a politika talianskych regiónov   327
Tim Owen / Knižničné zákonodarstvo a politika vo Veľkej Británii       329
Victoriano Colodrón / Knižničná legislatíva a politika v Španielsku    332

INTERNET
Danica Zendulková / Internet pre praktikov a bibliofilov      334
Mária Okálová / Na odborných potulkách webom               337
Mária Okálová / Zoznámte sa: International Horizons - brána do sveta       340

BIBLIOGRAFIA
Katarína Pekařová, Miriam Poriezová / Poznatky zo spracovávania almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku do roku 1918         343

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Zvláštne dimenzie tlačiarenského umenia         345

ARCHÍV
Július Valach / Obsah a úlohy vyplývajúce zo zákona o archívoch a registratúrach (Zákon o archívoch a registratúrach a jeho obsah a úlohy)    346

RECENZIE
Igor Zmeták / Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku                   349
Andrej Riško / Časopis Knižnica ako zdroj informácií. Hodnotenie a analýza ročníka č. 2        350

KALEIDOSKOP
Z www stránok           355
Prečítali sme              358

Z KNIŽNÍC
Ladislav Lajčiak / Slovenská národná knižnica a jej samostatné dvojročné pôsobenie        359
Margita Milistenferová / Literárne Košice Jána Štiavnického        361
Katarína Kasalová / Týždeň hlasného čítania v Oravskej knižnici   363
Milan Gonda / Samizdaty regionálneho významu                     365
Marta Weissová / Župná knižnica v Békéscasabe jubiluje        366

PORTRÉTY
Alena Táborecká /Kráľovná slovenskej výšivky   368
Alena Táborecká/ Botanička Irma Györffyová     368
Alena Táborecká/ Volali ju matka záhrady        369

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva Knižné centrum        370

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 5. 2002 - 15. 6. 2002


KNIŽNICA 6/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Jaroslav Šušol / Digitálne knižnice a archívy - konvergencia podľa zásad OAIS?      253
Daniela Tóthová - Katarína Marušiaková / Využívanie elektronických informačných zdrojov v MVS    259
Peter Kolesár / Metódy a technológie používané na tvorbu www stránok (2. časť)    264

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / K dejinám knižníc na Slovensku. (Čo píšu iní...)     271
Marta Fórišová / Objavili neznámu levočskú tlač z roku 1660     274
Dejiny uhorského kníhlačiarstva 17. storočia    275

RECENZIE
Eva Frimmová / Život a dielo Petra Tvrdého     277

PODUJATIA
Mária Meleková / Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach (odborný seminár - 21. marec 2001, Banská Bystrica)     279

KALEIDOSKOP
Z www stránok   281
Prečítali sme      283

Z KNIŽNÍC
Katarína Potoková / Nevšedné dojmy z Liberca   284
Veronika Chorvatovičová / Kráľovská noc v knižnici    286
Iveta Hurná / Prvá verejná prezentácia knihy Erika Jakuba Grocha - Tuláčik a Klára v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove    287
Božena Blaháčová / Týždeň knihy v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi    287
Jana Poláková / Aktivity bratov Čapkovcov na Slovensku    288

ZAUJÍMAVÉ ŽENY V HISTÓRII
Alena Táborecká / Alžbeta Coborová     289
Žofia Bošňáková     290
Prvá slovenská hudobná skladateľka     290
Ľudmila Ďuranová /Helena Zrínska - účastníčka protihabsburských povstaní    291
Mária Séčiová - Muránska Venuša    291
Babetta von Wieland - nenaplnená láska Jána Chalupku     292
Anna Šourková / Vnučka Jána Levoslava Bellu      293

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva IKAR     294

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SRod 16. 4. 2002 - 15. 5. 2002


KNIŽNICA 5/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková / Knižničný softvér CDS/ISIS vstupuje do 21. storočia     209
Hana Nová / Elektronické informačné zdroje v knižniciach Českej republiky    213
Zuzana Halienová / Efektívne vyhľadávanie na internete    216

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Metóda konspektu   218

ROZHOVOR
Jaromír Kubíček - Soňa Budinská / Moravská zemská knižnica v Brne rok v nových priestoroch   230

RECENZIE
Miriam Poriezová / Dejiny knižníc z rôznych pohľadov   233
Miroslav Ressler - Vincenc Streit / Európska knihovnícka legislatíva: diskusné príspevky a informácie o situácii vo vybraných európskych štátoch  234

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Biografický slovník slovenského exilu a emigrácie podľa koncepcie Jozefa Špetku  235

Z KNIŽNÍC
Eva Hulínová /Dokumentačné stredisko Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike   237
Ľubica Korgová / Klasická versus hybridná lekárska knižnica a poskytovanie služieb čitateľom        239
Margita Milistenferová /Týždeň detskej knihy v Knižnici pre mládež mesta Košice                       242

KALEIDOSKOP
Z www stránok 243
Prečítali sme 245

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti (Z ponuky knižného vydavateľstva Dilema) 246

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SRod 16. 3. 2002 - 15. 4. 2002


KNIŽNICA 4/2002

 

Obsah

 

METODOLÓGIA
Anna Čabrunová / Knižničná a informačná veda: súčasný stav teórie a potreby praxe   161

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Štruktúra a radenie mien cudzieho pôvodu s prefixom   168

METODIKA
Dana Lošťáková / Doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie knihovníkov v Českej republike   172
Daniela Slížová - Gabriela Panáková / Evidencia knižničných fondov   173

ELEKTRONIZÁCIA
Peter Kolesár / Metódy a technológie používané na tvorbu www stránok   175

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Čo je Vižoľská biblia ?  183
Darina Janovská / Za majstrom umeleckého knihárstva 185

KALEIDOSKOP
Michal Kováč / Na margo Zlatej nite   186
Z www stránok 187
Zaujímavosti z knižníc   189
Igor Zmeták / Harry Potter ako postmoderný hrdina   190

PODUJATIA
Michal Kováč / Spisovateľka a bibliografka Pavla Kováčová      191
Jozef Beňovský / Výstava k 150. výročiu úmrtia Jána Kollára   192

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Marta Weissová / 55 rokov knihovníckej spolkovej činnosti 1947 - 2001 194
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie Spolku slovenských knihovníkov za rok 2001   196

PORTRÉTY
Alena Táborecká / Irena Jakubcová - Dérerová, priekopníčka detskej kardiológie na Slovensku   198
Zdravotníčka Janka Hrebendová 199
Ľudmila Ďuranová / Zabudnutá hrdinka 200
Anna Bučinská, herečka a chemička v jednej osobe 200
Anna Šourková / Láska Janka Jesenského 201

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Slovenský spisovateľ 202

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SRod 16. 2. 2002 - 15. 3. 2002


KNIŽNICA 3/2002

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Predmetové heslá Slovenskej národnej knižnici. Katalogizačná a bibliografická prax - minulosť, prítomnosť, budúcnosť       112
Mária Okálová / Problematika zložených mien pri tvorbe menných autorít   119

METODIKA
Milan Buno / Spolupráca knižníc a vydavateľstiev     124
Iveta Kilárová / Čo očakávajú knižnice od ústrednej metodiky? Výsledky prieskumu    127
Peter Maráky / Úhrada autorských odmien za poskytovanie reprografických služieb v knižniciach    129

OCHRANA DOKUMENTOV
Alexandra Šamková - Jana Krajčovičová / Bielenie ako stály problém reštaurovania pamiatok na papierovej podložke   130
Jana Krajčovičová / Pamätný list na privítanie cisára Karola VII. Vo Franfurkte. Reštaurovanie     132

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Dokumentácia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine 133

O KNIŽNICIACH
Mária Gedeonová / Knižnice na švédsky spôsob   135
Darina Janovská / Najstaršia knižnica holocaustu na svete  136
L. Jedličková / Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre 139

KALEIDOSKOP
Z www stránok  140
Prečítali sme     141
Prišlo do redakcie 143

PODUJATIA
Katarína Pekařová - Mária Poriezová / Výstava výročných školských správ v Univerzitnej knižnici v Bratislave   144

RECENZIE
Darina Janovská / Documentation et Bibliothéques  - predstavujeme významné svetové periodiká   145
Katarína Pekařová /Zbierky dokumentov knižnice v Maďarskej akadémii vied    146

PORTRÉTY
Anna Šourková / Zaujímavé ženy v našej histórii - Jozefína Kišová - prvá slovenská včelárka 147
Včelárka Gusta                            147 
Klaviristka Barbora Keglevičová - žiačka L. van Beethovena        148
Ľudmila Ďuranová /Pediatrička Anna Blažková-Poláčková       148
Alena Táborecká / Mária Bellová - prvá slovenská lekárka      149
Ľudmila Ďuranová / Pestovateľka ruží grófka Mária Henrieta Choteková 150
Alena Táborecká / Terézia Brunswicková - priekopníčka predškolskej výchovy a polytechnickej výchovy žien    151

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti (Z ponuky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov) 152

POZVÁNKA
Martinská literárna jar - 2. ročník (2002) 154

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 1. 2002 - 15.2. 2002


KNIŽNICA 2/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Adolf Knoll / Predpoklady možného technického riešenia virtuálneho sprístupnenia kultúrneho dedičstva   57
Jaroslav Šušol / Konzorcium - staronový fenomén na scéne knižničnej kooperácie       65
Darina Janovská / Chcete sa poradiť? Prihláste sa do elektronickej konferencie          70

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / No Time for Revolution     71

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Konzervovanie Zayovskej knižnice. 5. časť.       75
Branislav Bielik / Reštaurovanie metódou "in situ"        81

ARCHÍV
Jarmila Gráfová / Fotografie ako archívne dokumenty a možnosti ich spracovania a ochrany v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine    83
Jozef Schwarz / Rukopis jedinečnej historickej hodnoty na internete    86

RECENZIE
Klára Komorová / Výstava vzácnych kódexov    87

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry     88
Z www stránok   89
Prečítali sme       89

Z KNIŽNÍC
Zuzana Bukovská / Dozrievajú koncepčné zmeny služieb v Slovenskej národnej knižnici    91
Mária Labíková / Vnímajú svet farebne, aj keď im neslúži zrak   92
Timea Zollerová / Druhý ročník Literárnych dní má svojich víťazov    92

PODUJATIA
Lucia Lichnerová / Transfery obsahu kníh medzi strednou a západnou Európou   93
Viera Sedláková / Informačné technológie v hudobnej dokumentácii    94
Klára Komorová / Výstava dejín knižnej kultúry v Poľsku    95
Národný bibliografický ústav (Slovenská národná knižnica v Martine): Plán podujatí na rok 2002 97

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Jubileum knihovedca, kultúrneho historika a bio-bibliografa PhDr. Jozefa Špetku 100
K jubileu literárneho kritika biografa Jozefa Bžocha 102

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti z vydavateľstva Kalligram   104

PORTRÉTY

Anna Šourková / Keramikárka Lýdia Čepková - Mészárošová (Z cyklu Zaujímavé ženy v našej histórii)   106
Alena Táborecká / Prvá slovenská pilotka - Ľudmila Šapošnikovová-Aujeská (Z cyklu Zaujímavé ženy v našej histórii)    107

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.12. 2001-15.1. 2002


KNIŽNICA 1/2002

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Lýdia Sedláčková /Bibliografický formát UNIMARC a jeho aktualizácia 5

VEREJNÉ KNIŽNICE
Priska Joščáková / Vymáhanie nevrátených výpožičiek vo verejných knižniciach Slovenskej republiky   9

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka / Konzervovanie Zayovskej knižnice. 4. časť: Počiatky strojovej výroby papiera  14
Imrich Nagy / Po stopách knižničného fondu Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici  18

GENEALÓGIA
Milan Šišmiš / Genealogické aktivity na Slovensku a v Slovacikálnom zahraničí    21

RECENZIE
Ludmila Mazalová /Zborník Kniha v novom šate   29
Miriam Poriezová / Zborník zo seminára (o Petrovi Tvrdom)   30
Marta Weissová / 35 rokov informácií pre lekárske knižnice   31
Pavol Parenička / Godrovci v personálnej bibliografii    32
Katarína Karabínová /"Kdo se za wlasnj řeč stydj, Hodent´ potupy wšech lidj"  33

Z KNIŽNÍC
Miloš Kovačka /Cesty k memorandu a SNK   34
Mariana Hatalová / Slovenský kroj na pohľadniciach v Slovenskej národnej knižnici   35
Milica Lesáková / Transfer knižničných informácií na intranet   37
Jarmila Kasarová / Študovňa špeciálnych legislatívnych dokumentov v ŠVK Banská Bystrica  39

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry   40
Z www stránok    41

PODUJATIA
Anna Kucianová / Štandardy v katalogizačnej praxi             42
Igor Prokop / "Seminár o projekte Európskej knižnice TEL"   44
Katarína Ďurovcová / Celoslovenský seminár o vymáhaní nevrátených dokumentov vo verejných knižniciach   47
J.M. Rydlo / Slovenská kniha z Rumunska   48

OSOBNOSTI
Peter Cabadaj / Odišiel posledný romantik (Za Pavlom Vongrejom)  49

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti  50

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.10. 2001-15.11. 2001
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.11. 2001-15.12. 2001


Archív Knižnica 2003

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2003

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA

Boris Procházka / Informatizácia – rozvoj, sociálne a ekonomické súvislosti 519
Jela Steinerová / Informačné správanie používateľov akademických a vedeckých knižníc na Slovensku 522
Informácie pre všetkých: Kľúčová úloha knižníc v informačnej spoločnosti 530
Pavol Rankov / Publikovanie na internete a literárna tvorba 534

METODIKA
Daniela Slížová – Gabriela Panáková / Metodický pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach 536

ŠTANDARDIZÁCIA
Gabriela Hamranová / Geografický kód. Spracovanie poľa 660 vo formáte UNIMARC 544
Anna Kucianová / Porovnanie verzií MDT roka 1997 a 2001 547

KNIŽNÁ KULTÚRA
Eva Šefčáková – Gabriela Žibritová / Ilustrovaná kniha – minulosť a súčasnosť 552
Štefan Hanakovič / Diecézna historická knižnica biskupa Dr. Štefana Moysesa 557
Igor Zmeták / Barón Friesenhof, Brodzany a šľachtický precedens 560

RECENZIE
Milan Blaha / Chovancov brilantný pokus. Nad publikáciou Ústava SR – základný zákon štátu 562
J. M. Rydlo / Príručný slovník kresťanstva 563

Z KNIŽNÍC
Soňa Budinská / Obecné knižnice na Slovensku alebo Keď budú starostkami knihovníčky 564
Tomasz Trancygier / Patentové informácie pre severné Slovensko 566
Ján Bachratý / Stredisko patentových informácií v Slovenskej národnej knižnici v Martine 567
Marta Follrichová / História a súčasnosť oddelenia pre deti v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 568
Elena Šimkaninová / Letný čitateľský tábor v Podtatranskej knižnici 569
Darina Janovská / Medziknižničné výpožičné služby Slovenskej národnej knižnice 571

ARCHÍV
Jarmila Gráfová / Spracovanie fotodokumentov v Archíve literatúry a umenia vo formáte MARC 21 577
Soňa Lukáčová – Helena Brezanská / Archív Slovenského rozhlasu 579

PODUJATIA
Mirka Grešková / Informačné správanie a digitálne knižnice (International Conference Information behaviour in digital libraries, IBDL, 21. – 22. 5. 2003, Bratislava) 582
Tomasz Trancygier / Od súkromných zbierok k národným inštitúciám 585
Iveta Kilárová / Informácia o stretnutí vedúcich literárnych klubov 586

LITERÁRNE PORTRÉTY
Peter Cabadaj – Augustín Maťovčík – Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 588

MEDAILÓNY
Viera Sedláková / Andrej Halaša (1852 – 1913) 593
Alena Táborecká / Eva Frická a sila dobrého slova 595
Alena Táborecká / Aj v papiernictve môže podnikať žena 596
Alena Táborecká / Tanec bol pre ňu všetko 596

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 597

ÚVAHY
Ivan Melicherčík / Dobrodružstvo zvané zberateľstvo 600


KNIŽNICA 10/2003

 

Obsah

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Daniela Slížová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2002 alebo Quo vadis, slovenské verejné knihovníctvo? 463

KNIŽNÁ KULTÚRA
Imrich Nagy / Slovaciká 18. a 19. storočia vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 468
Igor Zmeták / Historická knižnica Daniela Krmana 474

OCHRANA DOKUMENTOV
Pavol Máťuš / Reformátovanie ako súčasť ochrany knižničných dokumentov. 1. časť. Ochranné mikrofilmovanie 477
Branislav Bielik / Faux pas pri vzniku knihy 481

Z KNIŽNÍC
Jaroslav Novotný / Význam a nutnost knihovny České geologické služby 484
Soňa Lukáčová – Oľga Poláková / Knižnica slovenského rozhlasu 493
Veronika Chorvatovičová / Prázdninový superklub 496
Jana Poláková / Podujatia knižnice medzi odsúdenými a obvinenými 498

PODUJATIA
Jela Steinerová / Európska konferencia o digitálnych knižniciach ECDL 2003 499
Štefánia Petercová / Medzinárodná kooperácia knižníc 502
Jarmila Majerová / 1. medzinárodná konferencia expertov na katalogizačné pravidlá 504

SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Marta Weissová / Členovia Senior klubu SSK na Nádvorí Európy 505
Marta Weissová / Členská základňa Spolku slovenských knihovníkov 506

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík / Osobnosť Vavrinca Čaploviča a jeho bibliotéka 507
Emese Duka-Zólyomiová / Nestor hudobného knihovníctva na Slovensku Vladimír Dvořák 80-ročný 509

LITERÁRNE PORTRÉTY
Augustín Maťovčík – Peter Cabadaj / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 511 511

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 513
Pavol Rankov / Diplomové práce obhájené v júni 2003 na Katedre knižničnej a informačnej vedy FFUK v Bratislave 515


KNIŽNICA 9/2003

 

Obsah

 

VÝSKUM
Jaroslav Šušol / Postoje autorov k publikovaniu v elektronických zdrojoch 411 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Unifikovaný názov v biblických vydaniach a pri spracovaní kresťanskej literatúry 419

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Výskum dejín knižnej kultúry, heraldika a genealógia 423
Štefan Hanakovič / Účasť Matice slovenskej pri zakladaní alebo budovaní ústavných, spolkových a ďalších neverejných knižníc na Slovensku v rokoch prvej ČSR 427

RECENZIE
Danica Vrchovinová / Encyklopédia holokaustu 433
Klára Komorová / Velikáni uhorskej kartografie 435

Z KNIŽNÍC
Katarína Bajziková / Hranice sa strierajú alebo Knižnica ako komunitné centrum 437
Silvia Myšiaková / Sú verejné knižnice pre svojich čitateľov príťažlivé? 438
Jana Holubcová / Čarovný svet detských kníh v Tekovskej knižnici v Leviciach 440
Jana Poláková / Z nových aktivít klubu Omega 440
Marta Weissová / Činnosť lekárskych knižníc v Slovenskej republike v roku 2002 441

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Slovenské národné literárne múzeum SNK 445

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík / Dokumenty o Jozefovi Nižnánskom v Archíve literatúry a umenia SNK 449
Mária Rapošová
/ Život a dielo bratov Prídavkovcov 453

LITERÁRNE PORTRÉTY
Peter Cabadaj / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 454

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 456

ÚVAHY
Štefan Kolivoško / Knihovnícke pravdy a nepravdy 458


KNIŽNICA 8/2003

 

Obsah

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Štefan Hanakovič / Knižná kultúra Gemera 355
Katarína Pekařová / Uhorský karpatský spolok a jeho vydania 365

ELEKTRONIZÁCIA
Jaroslav Novotný / Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) organizací rezortu MŽP 369
Soňa Makulová / Okienko do internetu. Kedy používame predmetové adresáre webu? 380

RECENZIE
Anna Peťová / Katalogizácia v malých knižniciach 383

Z KNIŽNÍC
Anna Horičková – Edita Mäčková / Slovacikálne tlače z Országos Széczényi Könyvtár 384
Margita Milistenferová / Rozprávková noc v knižnici 385
Iveta Hurná / Poďte s nami do rozprávky 386
Jana Kušniráková / Knižnica Podtatranského múzea v Poprade 386

PODUJATIA
Dagmar Sabová / Zvládanie krízových situácií a ich následkov. CASLIN 2003 388
Klára Komorová / ABDOS 2003 389
Hana Hrušková / Medzinárodné bilaterálne vzťahy medzi Svätou stolicou a štátmi – skúsenosti a perspektívy 392

MUZEOLÓGIA
Beáta Mihalkovičová / Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 393

OSOBNOSTI
Gabriela Žibritová / Profesor Štefan Pasiar a jeho vedecké dielo 395
Augustín Maťovčík / Prelom Sama Chalupku 399


LITERÁRNE PORTRÉTY
Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 401

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 403


ZAUJÍMAVOSTI
Danica Zendulková / Cestujeme online 405
Štefan Kolivoško / Knihy na hraniciach 407


KNIŽNICA 6-7/2003

 

Obsah

 

LEGISLATÍVA
Andrea Doktorová / Všeobecno-záväzné predpisy a ich uplatňovanie v knižničnej praxi 283
Gabriela Panáková / Revízia knižničných dokumentov 289

ELEKTRONIZÁCIA
Iva Horová – Radim Chvála / Zpřístupňováni digitalizovaných dokumentů: lokální aktivity versus celonárodní projekt? 290
Iva Celbová / Moderné trendy v oblasti knižničných systémov 296
Danica Zendulková / Program ISISMarc: Marc21 pod CDS/ISIS 300
Soňa Makulová / Okienko do internetu. Aké sú súčasné vyhľadávacie nástroje internetu? 302

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Vplyv UV filtra na degradáciu drevitých papierov 304

VZDELÁVANIE
Danuše Lošťáková / Celoživotné vzdelávanie - cesta dopredu cez prekážky, ale s pomocou ostatných 308

RECENZIE
Ivona Kollárová / Elektronicko-digitálne spracovanie rukopisov – vízia, inšpirácia, paradigma 312
Helena Saktorová / Dokument o procese s galejníkmi roku 1674 313
Marta Fórišová / Adam Baťán a jeho knižnica 315
Oleg Cvik / Ad – Je informačná veda vedou? 317

Z KNIŽNÍC
Andrea Doktorová – Marcela Horváthová / Jubilujúca Ústredná knižnica SAV 318
Božena Sobolová – Katarína Šušoliaková / Projekt Lastovička 321
Tomáš Leňo / Nové trendy vo Vihorlatskej knižnici v Humennom 323
Agnesa Šenitková / Štedrí čitatelia 325
Zuzana Sejková / Jubilujúca Podduklianská knižnica 326

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Na margo životných peripetií J. C. Hronského 327

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Oľga Pavúková / Modranský plač nad Ľudovítom Štúrom 330

PODUJATIA
Katarína Ďurovcová / Štvrtý ročník Týždňa slovenských knižníc 333
Milan Šišmiš / Knihovníci v službách genealógov 334
Iveta Hurná / Medzinárodný seminár Knižnica a detskí čitatelia 335

OSOBNOSTI
Miloš Kovačka / Právnik, historik, bibliograf, milovník Biblie. Storočnica Jána Vladimíra Ormisa (3. 6. 1903 - 18. 4. 1993) 339
Marta Matthaidesová / Prof. PhDr. Štefan Pasiar. 20. 7. 1913 - 11. 4. 1986 Bratislava 339
Miloš Kovačka / Pozdrav stretnutiu motešických rodákov 339

LITERÁRNE PORTRÉTY
Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 346

MEDAILÓNY
Alena Táborecká / Ing. doc. Alena Brunovská, DrSc. 348

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Slovenský spisovateľ 349

ZAUJÍMAVOSTI
Štefan Kolivoško / Jeho milosť, pán gróf, kradol 351


KNIŽNICA 5/2003

 

Obsah

 

KNIŽNICE
Jaroslav Jánoš / Knižnice zboru väzenskej a justičnej stráže 235

DIGITALIZÁCIA
Soňa Makulová - Vladimír Burčík / Európska únia podporuje rozvoj multimédií a digitálneho obsahu v Európe prostredníctvom programu ACTeN 240

DATABÁZY
Jaroslav Novotný / Medzinárodní informační a referenční systém pre státní (národní) geologiclou službu České republiky, Slovenska, Polska, Nemecka, Ralouska, Švýcarska a Slovinska. [MIRS-GS]. Projekt mezinárodní inovační kooperace. Minimální verze. Návrh 246

METODIKA
Anna Kucianová / Využitie funkčných požiadaviek na bibliografické záznamy 254
Daniela Slížová / Ako účtovať knižničné dokumenty. (Odporúčanie Odboru pre knižničný systém SR) 262

RECENZIE
Helena Saktorová / Reprezentatívna publikácia o fondoch Poľskej národnej knižnice 264
Pavol Parenička / (Ne)známi "medzigeneračníci" 265
Angela Škovierová / Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. - 19. storočia 266

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Beáta Vojteková / Vplyv zelených pigmentov na životnosť papiera a pergamenu 268

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Kontakty kollárovcov s bernolákovcami (k 210. výročiu narodenia Jána Kollára, 1793-1852) 271

PODUJATIA
Igor Zmeták / Odtajnenie sveta starých tlačí 273
Benjamína Jakubáčová / Libriáda - sviatok knihy 274

LITERÁRNE PORTRÉTY
Augustín Maťovčík / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 276

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva Lúč 279


KNIŽNICA 4/2003

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Kucianová / Medzinárodné desatinné triedenie a jeho súčasné problémy 187
Mária Okálová / Geografické názvy v systéme autorít, resp. predmetových hesiel 191
Barbara Kotalska / LCSH, RVM, RAMEAU, KABA - skúsenosti zo spolupráce v oblasti jazykov predmetových hesiel 197

DATABÁZY
Eva Králiková / Význam databázy Web of Science pre hodnotenie vedeckých prác a jej využívanie v Ústrednej knižnici SAV 201
Petra Pěnkavová / Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně ČR 204
Ľubica Horáková / Virtuálna knižnica UK (Skúsenosti Knižnice a študijno-informačného strediska Jesseniovej LFUK pri jej budovaní a využívaní) 207

REŠTAUROVANIE
Peter Oravec / Kuriózny objav miniatúry 209

RECENZIE
Jozef M. Rydlo / Bibliografia o zločinoch komunizmu na Slovensku 211
Angela Stahovcová / Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku 1900 215
Angela Škovierová / Prezentácia Kamaldulskej Biblie 216

PODUJATIA
Anna Kucianová / Novinky zo zasadnutia EC UDCC 217

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Komunitná činnosť Oravskej knižnice 218
Soňa Budinská / Informácie pre občanov a partnerské knižnice NR SR 221
Silvia Kupcová / Noc v knižnici s Andersenom 222
Z webových knižničných stránok 223

LITERÁRNE PORTRÉTY
Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 225

MEDAILÓNY
Ľudmila Ďuranová / Botanička a ochranárka prírody RNDr. Edita Urvichiarová 227
Ľudmila Ďuranová / Teoretička umenia, prekladateľka a publicistka PhDr. Jarmila Račeková 228
Alena Táborecká / Eva Botťánková – zakladateľská osobnosť odboru história estetiky 228
Alena Táborecká / Juliana Cejpeková 229
Anna Šourková / Slovenská Grandma Moses 230

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Lúč 231


KNIŽNICA 3/2003

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Sam Brooks / Skúmanie akademických referenčných databáz prístupných na univerzitách 139

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Seriály a integrované zdroje hýbu informáciami ISBD (CR) - nový nástroj pre spracovateľov zdrojov na počkanie 144
Teresa Głowacka / Jazyk predmetových hesiel novej generácie 149
Anna Kucianová / Bibliografické citácie podľa normy ISO 690 153

SLUŽBY
Darina Janovská / Vymáhanie nevrátených výpožičiek vo verejných knižniciach 2. časť. Metodika súdneho vymáhania 156

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Nová pododba CD-ROM-u Slovenská národná bibliogarfia 161

RECENZIE
Andrej Riško / Je informačná veda vedou ? 165
Igor Zmeták / Prehistória a knižničné pramene - Velesova kniha 167
Peter Kolesár / Internet nie je len www 168

KALEIDOSKOP
Prečítali sme 169

Z KNIŽNÍC
Darina Kožuchová / Niekoľko postrehov a myšlienok z návštev amerických knižníc 171
Igor Zmeták / Historické vedomie a knižnica 175
Soňa Budinská / Z edičnej činnosti knižníc 176

PODUJATIA
Terézia Kaššayová / Literárnohistorické návraty 177

LITERÁRNE POTRÉTY
Doplnky k slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 179

MEDAILÓNY
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Zakladateľka slovenskej národopisnej scénografie 181
Ľudmila Ďuranová / Amatérska výtvarníčka a fotografka Mária Zavadilová 182

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Perfekt 183


KNIŽNICA 2/2003

 

Obsah

 

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Paul Raabe / Čo je národná knižnica?      83

ELEKTRONIZÁCIA
Andrzej Padziński / Národný univerzálny súborný katalóg NUKAT     88
Milan Buno / Elektronická kniha v každodennej praxi      93
Vyhľadávanie informácií na internete     96

SLUŽBY
Darina Janovská / Vymáhanie nevrátených výpožičiek vo verejných knižniciach 1. časť. Podmienky súdneho vymáhania     98
Dušan Marcin / Nevidiaci v knižnici      104

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / Knižná kultúra "na ceste" po Slovensku alebo seminár Dejiny knižnej kultúry v Šariši a Bardejove    105
Igor Zmeták / Veda a mystika v šľachtickej knižnici za čias osvietenstva     107

RECENZIE
Jozef Hanus /Reštaurovanie a konzervovanie archiválií a kníh    110
Angela Škovierová / Knižná kultúra v produkcii knižníc   113

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / K problému Chalupkiany         114

Z KNIŽNÍC
Marta Čomajová / Knižnice múzeí a galérií na Slovensku       116
Božena Blaháčová / Super star(kí) v Hornonitrianskej knižnici alebo rozprávky nečítajú iba deti      118
Tímea Bagačková Zollerová / Litokruhy v škole       119
Jana Poláková / Klub Omega a jeho literárny život    119
Soňa Budinská / Z edičnej činnosti knižníc        120

KALEIDOSKOP
Z www stránok        121

PODUJATIA
Plán podujatí bibliografickej sekcie SSK na rok 2003          124
Anna Kucianová / Česko-moravsko-slovenská bibliografická spolupráca        126

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Anna Kucianová / Aktivity SNS IAML v roku 2002            128
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti bibliografickej sekcie SSK     129

LITERÁRNE POTRÉTY
Augustín Maťovčík / Doplnky k slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia   130

MEDAILÓNY
Ludmila Mazalová / Všeslav najhorlivejší    132
Alena Táborecká / Priekopníčka v rozvoji teórie predškolskej výchovy     133
Alena Táborecká / Po stopách hájnikovej ženy     133
Alena Táborecká / Frajlenka Hološka     134

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Mladé letá       135

PRÍLOHY
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 1. 2003 - 31. 1. 2003


KNIŽNICA 1/2003

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA
Boris Prochádzka / Informačné technológie v Slovenskej republike a naše služby - dnes a zajtra   3
Katarína Kinčíková / Jednotný informačný systém a slovenské kultúrne dedičstvo    7

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / Kultúrne dedičstvo na informačných diaľniciach ?     10
Gabriela Žibritová / Ivan Galamboš, reštaurátor umeleckých a historických diel     15
Gabriela Žibritová / Tentoraz len o peniazoch (a výskume dejín knižnej kultúry)    17
Imrich Nagy / Príspevok k dejinám knižnice banskobystrického evanjelického gymnázia     18
Katarína Pekařová / Ročenky prírodných a technických vied na území Slovenska v rokoch 1701 - 1918     21

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Krčméryovská korešpondencia ako literárny a biografický prameň      25
Angela Škovierová / Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia     29

RECENZIE
Soňa Budinská / Knižnica európskeho štandardu     30

KALEIDOSKOP
Z www stránok    33
Prečítali sme       36

Z KNIŽNÍC
Ľubica Jedličková / Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre a vedecký výskum - nové skúsenosti, nové možnosti    37
Peter Haľko / Päťdesiat rokov Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity    39
Jana Amrichová / Dopočutia a dočítania     40
Ján Daniel / Päťdesiat rokov vedeckej knižnice vo Zvolene     41
Ondrej Čiliak
/ Regionálna bibliografia v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi    44

ZO ZAHRANIČIA
Tímea Zollerová / Zoznámte sa s maďarskými knižnicami    45

PODUJATIA
Anna Peťová / Prieskumové jazyky     47
Augustín Maťovčík / Čo je národná knižnica ?     48
Danica Zendulková / Stretnutie národných distribútorov CDS/ISIS  48
Mária Rapošová / Výstava tisícročia     50
Angela Škovierová / K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc       51

SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Silvia Štasselová / Spolok slovenských knihovníkov v období 1999-2002 (1.časť)     54
Vít Richter - Tomasz Trancygier / Spýtali sme sa predsedu SKIP      74

OSOBNOSTI
Miloš Kovačka / Za Emíliou Holanovou       76

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky Slovenskej národnej knižnice       77
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva PT       78
Súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického     80

PRÍLOHY
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 10. 2002 - 15. 12. 2002
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 12. 2002 - 15. 1. 2003

Archív Knižnica 2004

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2004

 

Obsah 

 

HUMANIZÁCIA KNIŽNÍC
Marta Matthaeidesová / Humanizácia knižnično-informačných služieb z aspektu interpersonálnej komunikácie 499
Elena Sakálová / Transformácia verejných knižníc na komunitné centrá 505
Mária Balkóciová - Jana Zurovacová / Aktivity Žilinskej knižnice v procese humanizácie 511
Darina Janovská / K návrhu etického kódexu slovenského knihovníka 513

Z KNIŽNÍC
Daniela Slížová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2003 518
Darina Kráľová / Školské knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji 523
Zuzana Halienová / Poplatky v knižniciach 535
Mária Balkóciová / 80 rokov Žilinskej knižnice 536
Sylvia Myšiaková / História knižnice v Chrenovci 543
Alena Špániková – Tomasz Trancygier / Správy z projektu KIS3G 546
Gabriela Hamranová / Dewey v praxi dvoch významných knižníc - Library of Congress a British Library 547

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Na margo významného jubilea Dr. Jána Čaploviča 548

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová - Mária Gašparová / Názvové údaje vo formáte MARC 21 s aplikáciou Anglo-amerických katalogizačných pravidiel (AACR2) 550
Alžbeta Martinická / Zmeny v Medzinárodnom desatinnom triedení 556

OCHRANA DOKUMENTOV
Antonín Šimčík / Smysl existence, nebo obtěžující povinnost? 559
Edita Mäčková - Anna Horičková / Tlače z Országos Séchenyi Könyvtár darované Slovenskej národnej knižnici 563

ARCHÍV
Pavol Šalamon / Bohemoslovaciká v Archíve Otvorenej spoločnosti a možnosti výskumu 564

BIOGRAFISTIKA
Miloš Kovačka / Kvačalovské hlasy a ohlasy v slovenskej publicistike v období medzi dvoma vojnami 568

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev + jedna výnimka 577
Ján Matula / Židovský kalendár a jeho nezvyčajnosti 580
Augustín Maťovčík / Autorská kauza slovníka osobnosti Kysúc 581
Augustín Maťovčík / Vychádza II. zväzok Biografického lexikónu Slovenska 582
Juraj Kuniak / Stopy Milana Rúfusa v mojej tvorbe a vo mne 583


KNIŽNICA 10/2004

 

Obsah

 

ŠTÚDIE
Pavol Rankov / Kontexty informačného správania používateľov internetu: výsledky výskumu 443
Kvetoslava Rešetová / Elektronické publikovanie ako jedna z foriem informačného manažmentu akademickej knižnice 446
Libuše Macháčová / Retrokonverze katalogů Vědecké knihovny v Olomouci 447

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Mária Trnková / Prieskum stavu ohrozenia fondov v knižniciach a archívoch 451
Peter Oravec - Branislav Bielik / Yamato toji. Japonská knižná väzba 456
Branislav Bielik / Stopy ľudí na knihách alebo zlozvyky pri čítaní 458

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová - Helena Saktorová / Cestopisná literatúra vo fondoch tlačí 16. storočia na Slovensku 459
Lívia Fábryová / Cestopisná literatúra 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre 463

RECENZIE
Miroslava Domová / Reedície diel Pavla Jozefa Šafárika v zahraničí 466
Darina Janovská / Esej o stredovekej genealógii 468
Ľubica Moncmanová / Genealógia a heraldika v krajinách strednej Európy 471

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Janka Jesenského vo fondoch ALU SNK v Martine 473
Mária Slošiarová / Fond Mórica Mittelmanna Dedinského (1914-1989) v ALU SNK v Martine 478

BIOGRAFISTIKA
Zaujímavé ženy v našej histórii
Anna Šourková / Osudy románovej hrdinky Zelmy 487
Augustín Maťovčík / Spolupráca Jozefa Ambruša s matičným Literárnym archívom 488
Peter Cabadaj / Básnik Oblakov 489
Helena Saktorová / Korešpondencia Michala Godru s Karolom Kuzmánym 491
Mária Balkóciová / Odišla Veronika Hortová 493

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 494
Tomasz Trancygier / Autorské právo v EÚ 496


KNIŽNICA 9/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2003 387
Soňa Budinská / Knižnica pre mesto, mesto pre knižnicu 394
Emília Díteová / Exkurzia vo Viedni 398

KNIŽNÁ KULTÚRA
Judit V. Escedy / Začiatky kníhtlačiarstva v Prešove 399
Elena Midriaková / Dobrá vizitka slovenskej kultúry pri vstupe do Európy 405

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová / Metodika tvorby korporatívnych hesiel slovenských múzeí, používaná v súbežnej Slovenskej národnej bibliografii – Články 406
Jarmila Majerová / Anglo-americké katalogizačné pravidlá – štandard pre katalogizáciu dokumentov 422
Danica Zendulková / Protokol Z39.5 pre CDS/ISIS 424

PODUJATIA
Miroslav Dudok / Juraj Ribay 1754 – 1812. Život, dielo, doba 426
Mária Rapošová / Zamilovaná do rodiska 427

ARCHÍV
Viera Sedláková / Hudobný archív na začiatku 21. storočia 428
Ivana Weissová / Obrazový archív Milana Rastislava Štefánika vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 430

RÔZNE
Gabriela Hamranová / Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – významná vedecká inštitúcia 436

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 438
Alena Táborecká / Cena Jozefa Miloslava Hurbana 2003 440


KNIŽNICA 8/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2003 387
Soňa Budinská / Knižnica pre mesto, mesto pre knižnicu 394
Emília Díteová / Exkurzia vo Viedni 398

KNIŽNÁ KULTÚRA
Judit V. Escedy / Začiatky kníhtlačiarstva v Prešove 399
Elena Midriaková / Dobrá vizitka slovenskej kultúry pri vstupe do Európy 405

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová / Metodika tvorby korporatívnych hesiel slovenských múzeí, používaná v súbežnej Slovenskej národnej bibliografii – Články 406
Jarmila Majerová / Anglo-americké katalogizačné pravidlá – štandard pre katalogizáciu dokumentov 422
Danica Zendulková / Protokol Z39.5 pre CDS/ISIS 424

PODUJATIA
Miroslav Dudok / Juraj Ribay 1754 – 1812. Život, dielo, doba 426
Mária Rapošová / Zamilovaná do rodiska 427

ARCHÍV
Viera Sedláková / Hudobný archív na začiatku 21. storočia 428
Ivana Weissová / Obrazový archív Milana Rastislava Štefánika vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 430

RÔZNE
Gabriela Hamranová / Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – významná vedecká inštitúcia 436

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 438
Alena Táborecká / Cena Jozefa Miloslava Hurbana 2003 440


KNIŽNICA 7/2004

 

Obsah

 

PROJEKTY
Iveta Kilárová / Humanizácia knižníc 331

OCHRANA DOKUMENTOV
Darina Janovská / Elektronická ochrana knižničných fondov 334
Branislav Bielik / Celý Nebeský Budíček (1898) 338

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Kucianová / Bibliografický formát MARC 21 343
Mária Okálová / Spoločné súradnice našej práce 349
Augustín Maťovčík / AD – spoločné súradnice 351
Marta Weissová / Viac ako poďakovanie 352
Anna Kucianová / Pomocné znaky MDT vo verzii roka 2001 353

Z KNIŽNÍC
Helena Pangrácová – Daniela Gondová / Akademické knižnice v SR v roku 2003 z pohľadu štatistík 357
Darina Janovská / O službách v Pardubiciach 359
Klára Kernerová / Maratón v košickej knižnici 360
Margita Milisteferová / Literárne Košice Jána Štiavnického 361

RECENZIE
Igor Zmeták / Sprievodca po historických knižniciach II. 362
Mišo A. Kováč / Dve monografie o blízkych 362
Karol Klička / Tatranské pohľadnice v prúdoch storočí 364

ARCHÍV
Jarmila Gráfová – Ľubica Moncmanová / 50 rokov Archívu literatúry a umenia SNK 366
Ivana Weissová / Oddelenie fotodokumentačných pamiatok Archívu literatúry a umenia SNK 367
Magdaléna Brincková / Literárne rukopisy – súčasný stav a perspektívy 369
Eva Pástorová / Časopis Lúč a študentský spolok Kytka v Kežmarku 371

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Martin Hamuljak (1789 – 1859) 373
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Literárna historička a prekladateľka Helena Turcerová-Devečková 375
Dana Lacková / Maliarka záhradných interiérov zaslúžilá umelkyňa Edita Spannerová-Nemčíková 376
Dana Lacková / Keramikárka Eva Krystynová 377
Anna Šourková / Prvá slovenská astronómka 378

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Pamätníky Štefana Mišíka 379

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 381
Augustín Maťovčík / Literárne dielo Rudolfa Schustera 383

ĽAHKÝM PEROM
Andrea Labašová / Interpersonálna komunikácia v knižniciach pri poskytovaní služieb 384


KNIŽNICA 6/2004

 

Obsah

 

PROJEKTY
Helena Pangrácová - Elena Sakálová / Model školskej knižnice 2. časť 275

BIBLIOGRAFIA
Irena Bohatová / Odraz českej literatúry a jej predstaviteľov v slovenských periodikách za roky 1918 – 1928 283

KNIŽNÁ KULTÚRA
Elena Midriaková / História, súčasnosť a perspektívy výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku 286
Gabriela Žibritová / Potrebuje Slovensko múzeum knižnej kultúry? 289
Branislav Bielik / Tajomný a temný vek knihy? 291
Peter Oravec – Branislav Bielik / Siedmy medzinárodný seminár Spoločenstva českých knihárov retrospektívne 293

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Ochrana klasických audio- a videozáznamov počas dlhodobého skladovania 294

RECENZIE
Ľubomír Jankovič / Genealogicko-heraldický hlas 298

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Priatelia bez hraníc 299
Margita Milistenferová / Týždeň detskej knihy v Knižnici pre mládež mesta Košice 302
Klára Kernerová / Pocta Sándorovi Máraimu 303
Mária Rapošová / Slovensko štetcom i perom Janka Alexyho 305

ARCHÍV
50 rokov Archívu literatúry a umenia SNK
Augustín Maťovčík / Aktivita Literárneho archívu od začiatku 60-tych rokov 20. storočia 306
Jarmila Gráfová / Archív literatúry a umenia v rokoch 1995 – 2004 308
Emília Očková / Rukopisná pozostalosť Fraňa Štefunku 312

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Storočná pamiatka Antona Prídavka 315
Ladislav Lajčiak / Janko Silan alebo bozkávanie hviezd 318
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Helena Libíková – spoluzakladateľka virológie na Slovensku 322
Dana Lacková / Zaslúžilá umelkyňa Mária Želibská-Vančíková 323
Ľudmila Ďuranová / Ľudová umelkyňa a zberateľka Zuzka Selecká 324

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 326
Juraj Gönci / Svet potrebuje klauna 328


KNIŽNICA 5/2004

 

Obsah

 

PROJEKTY
Helena Pangrácová / Model školskej knižnice 1.časť 215

METODIKA
Anna Kucianová / Uplatnenie noriem STN ISO 2789 a STN ISO 11620 pri kvantifikovaní činnosti knižníc a informačných systémov 220
Anna Kucianová / Metodika vypĺňania Ročného výkazu o neperiodických publikáciách KULT (MK SR) 4-01  226
Marta Jahnátková / Štatistické spracovanie kníh v rámci ročného výkazu o neperiodických publikáciách v SNK 229
Emil Rišian - Ivana Poláková / Spracovanie údajov z ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2002 231

AKTUALITY
Správy z KIS3G 237

BIBLIOGRAFIA
Gabriela Hamranová / Niektoré vydavateľské aktivity v oblasti zahraničnoslovacikálnych kníh 241
Darina Šovčíková / Pamäť mesta Banská Bystrica 1918-2000 243

KNIŽNÁ KULTÚRA
Igor Zmeták / Sprístupňovanie historických knižničných fondov 245
Angela Škovierová / Slobodomurárske tlače v zámockých knižniciach 247
Miroslava Domová / Knižná kultúra na stránkach zborníka Kniha 248

Z KNIŽNÍC
Branislava Gajdošová - Gabriele Bauerová / Regionálne vzdelávacie centrum pre nemecký jazyk a kultúru 253
Anna Hudáková - Tomasz Trancygier / Riaditeľské bilancovanie 253
Marta Weissová / Občianske združenie MEDLIB 255

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Milan Rakús / Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici 256
Božena Mišovicová / Nezabúdajme na slovenské ľudové rozprávky 258
Jana Cabadajová / Slovenská ľudová rozprávka vo fondoch SNK v Martine 259
Anna Balejová / O myšlienkach a knihách 261
Anežka Šenitková / Snívali sme nielen s pánom Andersenom 262
Daniela Kapráľová / Meniny vo Vihorlatskej knižnici 263
Božena Blaháčová / Čítajme si spolu 264

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Hany Zelinovej 265

BIOGRAFISTIKA
Alena Táborecká / Sestra Cecília 267
Ľudmila Ďuranová / Božena Štúrová-Kuklová - bojovníčka proti tuberkulóze 268
Alena Táborecká / Zakladateľka romistiky na Slovensku 269

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 270
Vykročenie správnou nohou a správnym smerom 272


KNIŽNICA 4/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Dušan Katuščák / Národná digitálna knižnica vysokoškolských záverečných a dizertačných prác (ETDSK) 155
Horst Neißer - Dagmar Giersbergová / Myšlienky o knižnici budúcnosti 161
Mirka Grešková / Návrh projektu informačnej prípravy dospelých používateľov krajskej knižnice 162
Primož Krivec - Helena Pekarovičová / Príklad úspešnej spolupráce dvoch knižníc v rámci UNESCO NETWORK OF ASSOCIATED LIBRARIES 165

BIBLIOGRAFIA
Jaroslav Novotný / Bibliografický záznam 167
Katarína Kinčíková / Pedagogický bibliografický spravodajca 179
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie SSK za rok 2003 180
Elena Midriaková / Kontakty so zahraničím pri spracovaní Personálnej bibliografie P. J. Šafárika 181
Ľudmila Rohoňová / Zmeny a doplnky znakov MDT v podtriede 02 Knihovníctvo v 2. vydaní MDT 182

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová – Alexandra Šamková / Konzervovanie a reštaurovanie anabaptistických tlačí a rukopisov zo Sobotišťa 184
Klára Komorová / Tlače 16. storočia v Prešove 186
Miroslava Domová / Školské knižnice v minulosti pod drobnohľadom 187
Angela Škovierová / Inšpirácie pre bádateľov 189
Klára Komorová – Helena Saktorová / Cestopisy v novoveku 191
Anna Gašparovičová / Informácie o krádežiach kníh nepatria do masmédií 192

RECENZIE
Angela Škovierová / Výberová bibliografia slovenských slavistov 193
Klára Komorová / Nová slovacikálna bibliografia 194

ARCHÍV
Jana Kubíková / Parlamentný archív Národnej rady Slovenskej republiky, jeho vývoj a smerovanie 196
Zuzana Ciglanová – Soňa Lukáčová / Dokumentácia Slovenského rozhlasu 198

PODUJATIA
Christel Mahnkeová / WSIS – vrcholný svetový kongres o informačnej spoločnosti 200
Anna Kucianová / Česko-moravsko-slovenská bibliografická spolupráca 200
Miroslava Domová / Prezentácia Personálnej bibliografie Pavla Jozefa Šafárika 202

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Ján Čaplovič: Slowaken in Ungarn 203
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Chaviva Reiková – mladá hrdinka z povstania 205
Dana Lacková / Fotografka všedných dní Irena Blühová 206
Anna Šourková / Alice Masaryková 207

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Slovakista telom i srdcom 209

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 211


KNIŽNICA 3/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Emanuel Muntág / Desať rokov Slovenskej národnej skupiny IAML (1993 – 2003) 95
Dušan Katuščák / Integrovaný knižničný systém Virtua môže slúžiť knižniciam v SR 98
Boris Procházka / O čom píšu slovenskí ekonómovia? Výsledky analýzy ekonomických publikačných aktivít na Slovensku pri príležitosti 10.výročia samostatnosti 100
Ľubica Korgová / Etika v knižnici 105
Eva Maláčková / Projekt Partnerské knižnice Kancelárie NRSR 107
Daniela Slížová / Zlučovanie školských a obecných knižníc 110
Milan Gonda / Regionálna knižnica a miestni literáti 112

BIBLIOGRAFIA
Elena Midriaková / Mnohoročný projekt zavŕšený. Personálna bibliografia Pavla Jozefa Šafárika v tlači 114

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marianne Rozsondai / Kníhviazačstvo v Trnave v 16. storočí. Skupina väzieb s monogramom CH 117
Klára Komorová / Fingerprint alebo ISBN pre staré tlače122
Imrich Nagy / Výsledky výskumu slovacikálnych tlačí 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica 124
Michal Hrčka / www.obnova.sk – pamiatky, zbierky a starožitnosti 130
Klára Komorová / Aristokratické knižné zbierky v ranom novoveku 131

RECENZIE
Michaela Mikušová / Zborník k 80. narodeninám Mirjam Bohatcovej 132
Angela Škovierová / Knihy a emblémy 134
Elena Midriaková / Dejiny nášho knižného obchodu píše český autor 135
Elena Miroššayová / Bibliografia metalurgie 136

ARCHÍV
Jarmila Gráfová / Z rukopisnej pozostalosti Jána Martáka v ALU SNK 138
Magdaléna Brincková / Alice G. Masaryková v zbierkach ALU SNK 142
Igor Zmeták / História trenčianskeho regiónu v dokumentoch 144

BIOGRAFISTIKA

Augustín Maťovčík / Martin Hattala a jeho jazykovedné dielo 145
Anna Šourková
/ Nádej nášho synchronizovaného plávania Barbara Mudrochová 147
Ľudmila Ďuranová / Najmladšia osobnosť z Lexikónu slovenských žien 147
Dana Lacková / Maliarka pokoja a harmónie Júlia Bartuszová, rod. Némethová 148
Dana Lacková / Bola to krásna kliatba maľovať
Životná púť Heleny Čarejšovej-Hrabovskej
149
Dana Lacková / Umelkyňa nevšednej krásy Mária Žilavá 150

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Matice Slovenskej 151


KNIŽNICA 1-2/2004

 

Obsah

 

HUDOBNÉ KNIŽNICE
Emese Duka-Zolymiová / Vzdelávanie hudobných knihovníkov na Slovensku 3
Erika Poloncová
/ Nadobúdanie hudobných dokumentov v Slovenskej národnej knižnici 6
Soňa Lukáčová - Miroslava Čaputová /Fonotéka Slovenského rozhlasu 7
Ľudmila Katová / Sprístupňovanie hudobnín a audiovizuálnych dokumentov 10
Dana Drličková / Copyright a "plunderfónia" 11

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Metodika vecného popisu a zápis vecných údajov v bibliografickom zázname 14

INFORMATIZÁCIA
Pavol Rankov / Ako sa na Slovensku využíva internet? (Výsledky výskumu) 25
Danica Zendulková / Genisis - sprístupnenie knižničných dát na webe a CD disku 32

RECENZIE
Iveta Kilárová / Metateória sociálnej komunikácie 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Fábryová / Produkty tlačiarní v južnej Európe v 16. storočí zachované v Diecéznej knižnici v Nitre 41
Agáta Klimeková / Piaristické školy a divadelníctvo 46
Blanka Ružičková / Fragmenty farských knižníc banskobystrickej diecézy v historickom knižnom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 50
Blanka Ružičková / Ochrana, využitie a prezentácia historického knižného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 53

PODUJATIA
Klára Komorová - Helena Saktorová / Dejiny knižnej kultúry na Ponitrí 55
Plán podujatí Bibliografickej sekcie SSK na rok 2004 56
Tomasz Trancygier / Martinské snemovanie hudobných knihovníkov 58
Jozef Beňovský / Výstava Benkových ilustrácií 58

Z KNIŽNÍC
Mariana Hatalová / Najstaršie pohľadnice v zbierkach SNK a prezentácia Horného Ponitria59
Iveta Kilárová / Literárne kluby na Slovensku v roku 2003 63
Anna Horičková - Eva Martinusíková - Edita Mäčková / Biblioteka uniwersytecka vo Varšave69
Silvia Kupcová / Byť knihovníčkou je úžasné 70

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Jozefa Miloslava Hurbana vo fondoch Archívu literatúty a umenia Slovenskej národnej knižnice72

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Andrej Žarnov - biografický a osobnostný profil 76
Peter Cabadaj / Básnické a prekladateľské dielo Andreja Žarnova 78
Ladislav Lajčiak / Štefan Záhorský a jeho doba79
Jozef Beňovský / Mária Terézia Jančová 85
Ondrej Demo / Vrátil sa do rodnej zeme 86

JUBILEÁ
Eugen Mešša / Život popretkávaný knihou 87

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 88

Archív Knižnica 2005

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 12/2005

 

Obsah

 

O ČÍTANÍ
Pavol Rankov / Problematika a problémy čítania krásnej literatúry na Slovensku v súčasnosti    3
Mária Pešeková / Sociologicko – psychologické príčiny ústupu čítania beletrie pred elektronickými médiami   9
Miloš Kovačka / Čítanie ako azyl - Čítanie ako étos    13
Mária Ramháb - Rózsa Mária Bariczne / Veľká kniha – Maďarsko 2005    19
Bogumiła Staniów / Perspektívy a problémy čítania krásnej literatúry na začiatku 21. storočia (na základe skúseností poľských verejných knižníc)    21
Eva Fazekasová / Súčasné problémy techniky čítania najmladšej generácie    26
Margita Milistenferová / Čítanie detí a mládeže v Knižnici pre mládež mesta Košice    30
Milan Gonda / Čítanie nezahynie    33
Dorota Kopasová / Dieťa a motivácia k čítaniu z hľadiska zdokonaľovania kvality jeho života    35
Štefan Hanakovič / Kniha (ne)má perspektívu?    37

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Prístupnejšie viacjazyčné katalógy    41

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2004. 1.časť Bratislavský a Trnavský kraj    46

Z KNIŽNÍC
Dana Kochová / Práce s dětským čtenářem   49
Veronika Chorvatovičová / Čím tie deti potešíme, čo tak pre ne pripravíme    51

 

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia - Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Ľudovít Štúr   54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev   56

ARCHÍV
Zakladacia listina Slovenskej národnej knižnice z 9. júla 1938  58


KNIŽNICA 11/2005

 

Obsah 

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Marie Balíková / Viacjazyčný predmetový prístup do katalógov národných knižníc (MSAC). Spolupráca Českej republiky so Slovenskom, Slovinskom, Chorvátskom, Macedónskom, Litvou, a Lotyšskom 3
Eeva Murtomaa / Sú dáta záznamov vo formáte MARC použiteľné pre model FRBR? Funkčné požiadavky pre bibliografické záznamy 9

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica 3. časť 12
Eva Maláčková / Spoločná česko-slovenská digitálna knižnica 20
Monika Kratochvílová / Změna paradigmatu knihoven a seminář Proměna knihovny v komunitní centrum 21
Branislava Gajdošová / Nemecká študovňa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 23
Marcela Feriančeková / Knižničný Vševedko 24
Milan Gonda / Slovensko-slovenské partnerstvo 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Sabov / Významné tlače z dielne Alda Manutia 26
Lívia Fábryová / Život a smrť v knihe 28
Klára Komorová – Helena Saktorová / Švajčiarska kniha v stredoeurópskom priestore v 16. – 18. storočí 30
Milan Šišmiš / Erbové listiny 31
Augustín Maťovčík / Almanach Zora 32
Klára Komorová / Vernisáž výstavy Modrá krv, tlačiarenská čerň – šľachtická knižnica 1500 – 1800 35

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Anna Lacková-Zora. Zo zbierok ALU SNK v Martine 36
Ivana Weissová / Jozef Gregor-Tajovský. Obrazový archív v ALU SNK v Martine 42
Mária Valová / Emil Boleslav Lukáč. Obrazový archív v ALU SNK v Martine 48

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 52
Mišo A. Kováč / Tvorca bibliograficko-informačných systémov. K jubileu M. Kovačku 55


KNIŽNICA 10/2005

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÉ VÝSKUMY
Milada Šudíková / Budúcnosť verejných knižníc 3
Marta Matthaeidesová / Od rizika vylúčenia k právu na začlenenie Problematika prieskumu prístupu k informáciám a využívaniu knižničných služieb zrakovo postihnutými používateľmi 13
Ľubica Mojská / Prieskum zrakovo postihnutých používateľov knižníc 19

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Aktivity pracovnej skupiny FRANAR 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Metóda fingerprintu 29
Augustín Maťovčík / Distribúcia tlačí v období nášho národného obrodenia 34
Alena Benešová / Dejiny knižnej väzby 35
Klára Komorová / Hungarikálna zbierka Franckeschen Stiftungen v Halle 37
Klára Komorová / Z histórie jezuitskej univerzitnej knižnice v Trnave 38

PODUJATIA
Milan Šišmiš / Slovenskú národnú knižnicu navštívil veľvyslanec Indickej republiky 39
Danica Zendulková / II. svetový kongres používateľov CDS/ISIS 40
Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 2005 42
Vít Richter / Týden knihoven 2005 skončil 43
Tomasz Trancygier / Seminár o kríze čítania 44

ROZHOVOR
Iveta Kilárová – Tomasz Trancygier / Perspektíva Odboru pre knižničnú sústavu SNK v Martine 46

GENEALÓGIA
Darina Janovská / Kniha o rodostrome a jeho výtvarnom stvárnení 48

BIOGRAFISTIKA
People for Europe – Ľudia pre Európu
Peter Cabadaj / Matej Bel 51
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Prvá ordinovaná žena v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 54
Ľudmila Ďuranová / Klavírna virtuózka a hudobná pedagogička Zita Strnadová 55
Anna Šourková / Slovenský slávik 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 58


KNIŽNICA 9/2005

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Čo nového v oblasti Autorít (IFLA, Oslo, 2005) 3

ELEKTRONIZÁCIA
Elektronická knižnica Milana Hodžu v Slovenskej národnej knižnici
Miloš Kovačka / Ku koncepcii Elektronickej knižnice Milana Hodžu 5
Oliver Ardo – Martin Katuščák / Technologické zabezpečenie Elektronickej knižnice Milana Hodžu (prvá etapa) 12
Daniela Birová / Infolib nie je konkurencia 13

KNIHOVNÍCKA PROFESIA
Gražyna Bilska / Spokojnosť knihovníkov s povolaním 15
Vít Richter / Věková, vzdelanostní a mzdová struktura pracovníků knihoven v České republice 21

ČÍTANIE 2005
Pavol Rankov / Informačné správanie detských používateľov knižníc 30

Z KNIŽNÍC
Soňa Budinská / Počítačová učebňa pre telesne postihnutých a sociálne slabých v Mestskej knižnici v Piešťanoch 33
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica. 1. Knižnica F. Mitteranda 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Kurucová / Vydávanie vedeckej prírodovednej literatúry na území Slovenska v rokoch 1790 – 1800 42
Marcela Domenová / Historické knižné fondy a nové katalógy z ŠVK Prešov 45
Branislav Bielik / Šitie kníh skobkami 46

BIOGRAFISTIKA
Metodika spracúvania biografických diel
Pavol Parenička / Biografická dokumentácia ako základ tvorby biografických diel 47
Zdenko Ďuriška / O jednej knihárskej dielni a rodine 50
Augustín Maťovčík / Spisovateľove osudové „sváry s dobou“. (K 20. výročiu úmrtia Jána Bodenka) 53

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 8/2005

 

Obsah

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriel Szeghy / Slovenská transkripcia uhorských rodových mien a priezvisk? 3
Lucia Lichnerová
/ Metóda fingerprintu ako nástroj na identifikáciu starých tlačí 6
Michaela Mikušová / Vydávanie a distribúcia štúrovských tlačí 10
Petronela Bulková / Ilustrácie vo vybraných dielach Juraja Fándlyho 14

RECENZIE
Helena Saktorová / Príspevok k dejinám typografie v Uhorsku 19
Helena Saktorová
/ Korešpondencia Alexeja Turzu 20
Ľubica Bartalská
/ Stodvadsať rokov slovenskej tlače v Amerike 21
Marta Weissová / Infomedlib jubiluje 24

PODUJATIA
Mišo A. Kováč / Dni Milana Hodžu 2005 26
Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2004 27

Z KNIŽNÍC
Anna Kucianová / Slovenská národná skupina IAML. Správa o činnosti v roku 2003 a 2004 29
Klára Kernerová
/ O čítaní a babičkách 30
Silvia Myšiaková
/ Ocenenie 15-ročnej činnosti Oddelenia odbornej literatúry Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 33
Margita Milistenferová
/ Týždeň detskej knihy 35
Veronika Chorvatovičová
/ Prichádzame z rozprávky 36
Krídla Ivana Laučíka 39
Milan Gonda / Fundovaný nečitateľ 39
Darina Kráľová
/ Obecné knižnice v Trnavskom kraji v súčasnosti 41

ARCHÍV
Ivana Weissová / Martin Kukučín 42
Mária Valová / Maša Haľamová 47

BIOGRAFISTIKA
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Redaktorka a televízna publicistka Tatiana Syneková 52
Ľudmila Ďuranová / Hudobná redaktorka Viera Režuchová 52
People for Europe – Ľudia pre Európu 
Augustín Maťovčík / Ján Kollár 53


KNIŽNICA 7/2005

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Helena Pangrácová - Rozália Cenigová / Stav školských knižníc v rokoch 2001 - 2004 3
Marta Weissová
/ Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2004 7

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Mária Trnková / Deacidifikácia papiera. 2. časť: Deacidifikácia v nevodnom kvapalnom prostredí. 14
Branislav Bielik / 9. medzinárodný seminár Spoločnosti českých knihárov 18

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Harmonizácia vo vecnom spracovaní 19
Anna Peťová / Zápis geografických názvov v UNIMARC a MARC 21 21

KNIŽNÁ KULTÚRA
Emil Rišian - Ivana Poláková / Vydavateľstvá, knižnice, knižná kultúra 23
Imrich Nagy
/ Dejiny knižnej kultúry pre budúcich historikov 27
Ivona Kollárová
/ Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Modre 29
Helena Saktorová
/ Turzovské tlače v Jagelovskej knižnici v Krakove 34

RECENZIE
Miloš Kovačka / Veršované povesti z Turca 37
Igor Zmeták / "Da Vinciho kód" - úspešná historická fabulácia 38

ARCHÍV
Eva Pástorová / Nevyčerpateľný zdroj poznania minulosti. Pavol Jozef Šafárik v Archíve literatúry a umenia SNK 40
Jarmila Gráfová
/ Exilové rukopisné dokumenty v Archíve literatúry a umenia SNK 41
Magdaléna Brincková - Ivana Weissová
/ Žena tak či onak nekaždodenná. Archív Márie Rázusovej-Martákovej vo fondoch ALU SNK. 2. časť: Rukopisný archív 44

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Divadelná výstava a literárne múzeá, archívy a knižnice 47
Mišo A. Kováč
/ Regenerácia expozície P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 49

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Mág slovenského slova. 100. výročie narodenia Rudolfa Dilonga 52
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Uhorská kráľovná Mária 54
Alena Táborecká / Barbora Celjská 55

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Ladislav Lajčiak šesťdesiatročný 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58

FEJTÓN
Štefan Kolivoško / O čítaní 60


KNIŽNICA 5-6/2005

 

Obsah

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Digitálne nosiče informácií a ich ochrana 3
Vladimír Bukovský - Mária Trnková - Jozef Hanus / Deacifikácia papiera 1. časť: Deacidifikácia vo vodnom a plynnom prostredí 6

DIGITALIZÁCIA
Ľubica Jedličková / Projekt tvorby, uchovávania a sprístupňovania elektronických informačných zdrojov na SPU v Nitre 12

KNIŽNÁ KULTÚRA
Angela Škovierová / Drobné tlače niekoľkých neznámych slovenských osobností v predbielohorských Čechách 16
Anna Veselská
/ Knižnica Johanna Heinricha Bisterfelda 18
Tomasz Trancygier
/ Dejiny knižných značiek na Slovensku 20
Ľubomír Jankovič o knižných značkách  21

METODIKA
Záväzné stanovisko 1/2005 z 1. mája 2005 vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 23
Alžbeta Martinická / Poradie prvkov záznamu v Master Reference File (MRF) 25
Anna Kucianová
/ Metodika vypĺňania formulára série D. záverečné a kvalifikačné práce vo formáte MARC 21 28
Anna Kucianová
/ Metodika vypĺňania formulára série D. záverečné a kvalifikačné práce vo formáte UNIMARC 38

Z KNIŽNÍC
Nadežda Mičáková / Fotografiou rozdáva krásu 44
Klára Kernerová
/ Knižnica na ulici 45
Anna Horičková - Edita Mäčková / Týždeň slovenských knižníc v SNK 47

ARCHÍV
Július Valach / Archívy a archivári vo fondoch Štátneho archívu v Banskej Bystrici 48
Emília Očková / Fraňo Kráľ v Archíve literatúry a umenia SNK 51

BIBLIOGRAFIE
Ľubica Moncmanová / Personálna bibliografia Pavla Jozefa Šafárika 2. diel. 55
Daniel Dian
/ Z diela Jána Pavla II. 56

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / People for Europe - Ľudia pre Európu Pavol Jozef Šafárik 58
Ladislav Lajčiak
/ Vivat Bešeňovský 60
Pamiatke Michala Fedora 63
Miloš Kovačka
/ Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí 63
Peter Liba
/ Z nepísaných záznamov 64
Mišo A. Kováč / Tvorca spoločenstiev 64
Lukáš Kráľ
/ Prvý medzi rovnými 66
Tatiana Šárová
/ Obdivuhodný šéf 67
Štefan Hanakovič / Dozrievanie s priateľmi 67
Augustín Maťovčík
/ Duchovné putá a priateľstvá 69
Stanislav Rakús
/ Mať vysoké ciele a ideály 70

PODUJATIA
Mária Meleková / Obzretie sa za seminárom Marketing a public relations elektronických informačných služieb 71
Mária Rapošová
/ Nevšedný kultúrny zážitok 72

JUBILEÁ
Klára Komorová / Július Valach - životné jubileum 73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 74
Augustín Maťovčík
/ Poetická tvorba Pavla Janíka 76


KNIŽNICA 4/2005

 

Obsah

 

DIGITALIZÁCIA
Milan M. Konvit / Architektúry pre digitálne riadenie autorských práv 3
Erik Kriššák
/ Možnosti typologizácie beletrie na internete 9

Z KNIŽNÍC
Tibor Trgiňa / Univerzitná knižnica v Bratislave v nových priestoroch 14
Darina Janovská
/ Možnosti stážovania vo Francúzsku 19
Darina Janovská
/ Verejná informačná knižnica v Národnom centre kultúry a umenia G. Pompidou v Paríži 20
Pavla Kánská - Soňa Budinská
/ Ústredná knižnica Filozofickej fakulty MU v Brne 26
Anna Horičková / Problémy retrospektívneho doplňovania knižničných fondov v SNK 29

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Vecná katalogizácia v MARC 21 31

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová - Ivana Poláková / Koordinácia bibliografickej činnosti 38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Veselská / Slovenské tlače 18. storočia vo vzťahu k národnostnému zloženiu obyvateľov na území dnešného Slovenska 41
Igor Zmeták / Historické astronomické tlače a hvezdári v Trenčianskom kraji 45

RECENZIE
Iveta Kilárová / Etnologická gramotnosť knihovníka 47
Andrej Riško / Jazyk predmetových hesiel 49
Mišo A. Kováč
/ Básnik Ján Motulko po čase-nečase 51

ARCHÍV
Magdaléna Brincková - Ivana Weissová / Žena tak alebo onak nekaždodenná. Archív Márie Rázusovej-Martákovej vo fondoch ALU SNK 53

PODUJATIA
Ján Figeľ / Európa ako spoločenstvo kultúr 56
Tomasz Trancygier / INFOS 2005 57
Darina Janovská
/ Hlavné mesto knihy 58

JUBILEÁ
Miloš Kovačka / Mišo Kováč Adamov v máji 2005 jubiluje: 75 59

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62
Augustín Maťovčík
/ Malý panteón vedy a techniky 64


KNIŽNICA 3/2005

 

Obsah

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Vplyv mikroorganizmov na zbierkové fondy a človeka v knižniciach a archívoch 3
Alena Maková
/ Poškodenie archívnych a knižničných dokumentov vplyvom mikroorganizmov 4
Peter Ferianc – Domenico Pangallo
/ Faktory ovplyvňujúce rast a rozmnožovanie mikroorganizmov v uzatvorených priestoroch 10
Miroslava Machariková – Magdaléna Lisalová / Detekcia kontaminácie – dôkaz prítomnosti mikroskopických húb, odbery, kultivácia, identifikácia 13
Ľubica Perďochová
/ Detekcia kontaminácie 17
Magdaléna Lisalová – Miroslava Machariková
/ Riziko pôsobenia mikroskopických húb v archívoch a knižniciach na zdravie človeka 19
Jozef Hanus – Emília Hanusová
/ Využitie etylénoxidu pri eliminácii mikrobiologickej kontaminácie archívnych a knižničných fondov 22
Mária Štefkovičová / Kontrola účinnosti sterilizácie a dekontaminácie 29
Ivan Galamboš / Mikroorganizmy v praxi reštaurátora 31
Zuzana Kapišinská / Reštaurovanie pastelu Paul I. – Kaiser von Russland 34
Alena Maková
/ Praktické skúsenosti s konzervovaním kontaminovaného materiálu 37
Jana Kubíková
/ Legislatíva pri práci s mikroorganizmami a kontaminovaným materiálom 42

METODIKA
Ľudmila Rohoňová / Polia 01X-09X a Identifikačné čísla a kódy vo formáte MARC 21 44

ZO ZAHRANIČIA
Klára Kernerová / Francúzske impresie 52

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Publicistka Zuzana Bukovská 56
Mišo A. Kováč / Fotografista Filip Lašut 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58
Augustín Maťovčík
/ Vševlad Jozef Gajdoš – V tichu kláštorov a knižníc 60


KNIŽNICA 2/2005

 

Obsah

 

AUTORSKÉ PRÁVO
Ján Kováčik / K niektorým otázkam autorského práva a knižníc 3

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Gašparová / Predmetové heslo typu autor/názov diela vo formáte MARC 21 13
Alžbeta Martinická
/ Poradie prvkov záznamu v Medzinárodnom desatinnom triedení 17

VEREJNÉ KNIŽNICE
Jaroslav Novotný / Veřejné knihovny ve veřejném sektoru 20

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / Bohemiká a moraviká 16. storočia v slovenských knižniciach 28
Ivona Kollárová
/ Časť knižnice Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici od roku 2004 "historickým knižničným fondom" 32
Klára Komorová - Helena Saktorová / Knižná kultúra Trnavy a okolia 33
Anton Tyrol
/ Vatikánsky kódex gr. 1209, B/03 35

PRÁCA S ČITATEĽOM
Pavol Rankov / Skúsili sme to inak 40
Štefan Kolivoško
/ Prečo odchádzajú? 41

RECENZIE
Jozef Králik / Lexikón pre každého 44
Andrej Riško
/ Ako koordinovať profily doplňovania knižničných fondov 44

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Margity Figuli vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Eva Geršiová / Natália Oldenburgová - neter Alexandra Sergejeviča Puškina 50
Mária Rapošová
/ Alexyho genius loci 51

PODUJATIA
Angela Škovierová / Františkánsky duch v hudbe, literatúre a umení 53
Anna Kucianová
/ Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie SSK za rok 2004 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 57
Augustín Maťovčík /
Básnická skladba Proglas 59


KNIŽNICA 1/2005

 

Obsah

 

AUTORSKÉ PRÁVO
Tarja Koskinen-Olsson / Všeobecná informácia o Smernici 2001/29/EC o zosúladení určitých aspektov autorských a príbuzných práv v informačnej spoločnosti a jej implementácia v členských štátoch Európskej únie 3
John-Willy Rudolph / Význam zastupovania a poverenia udeleného nositeľmi práv organizácii rozmnožovacích práv (OPR) v oblasti reprografie 9

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová – Mária Gašparová / Názvové údaje vo formáte MARC 21 s aplikáciou Anglo-amerických katalogizačných pravidiel (AACR 2). 2. časť. Pole 245 Údaje o názve 17
Darina Mazuchová / Zmeny MDT v triede 36 – Sociálna starostlivosť 22
Emil Rišian – Ivana Poláková / Príprava jednotného elektronického formulára pre štatistické zisťovanie v rezorte kultúry 25

KNIŽNÁ KULTÚRA

Miloš Kovačka / Falzum v bibliografii 29
Peter Sabov / Rekonštrukcie historických knižníc v podmienkach Slovenskej národnej knižnice v Martine 33
Eva Augustínová / Literatúra cestopisného charakteru vydaná na území Slovenska v 18. storočí 35
Adriana Matejková / Cestopisné črty v diele Eduarda Lopéza a Johanna Huga 38
Agáta Klimeková / Tristoročné jubileum kníhtlačiarskej činnosti v Kežmarku 42
Milan Gonda / Zrekonštruovaná Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 45
Anna Gašparovičová / Medzinárodný literárny festival Jána Smreka v Pezinku 46

ARCHÍV
Karin Šišmišová / Čitateľský denník Fedora Ruppeldta. Z archívnych zbierok SNK 47

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Hudobnícka rodina Žaškovských na Orave 50
Augustín Maťovčík / Andrej Žaškovský (1794 – 1866) 51
Peter Cabadaj / František Žaškovský (1819 – 1887) 51
Pavol Parenička / Andrej Žaškovský ml.(1824 – 1882) 53
Pavol Parenička / Jozef Žaškovský 53
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Spisovateľka, publicistka a horolezkyňa Vlasta Štáflová (rod. Košková) 54
Ľudmila Ďuranová / Poetka, výtvarníčka a prekladateľka Zuzana Vašková 55
Gabriela Hamranová / Slováci v Maďarsku a ich vedecká činnosť 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z knižnej produkcie Slovensko-českého klubu v Prahe 58

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

September 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 09 2023
2
Dátum :  02 09 2023
3
4
5
Dátum :  05 09 2023
6
Dátum :  06 09 2023
7
Dátum :  07 09 2023
8
Dátum :  08 09 2023
9
Dátum :  09 09 2023
10
11
12
Dátum :  12 09 2023
13
Dátum :  13 09 2023
14
Dátum :  14 09 2023
15
Dátum :  15 09 2023
16
Dátum :  16 09 2023
17
18
19
Dátum :  19 09 2023
20
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 09 2023
21
Dátum :  21 09 2023
22
Dátum :  22 09 2023
23
Dátum :  23 09 2023
24
25
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 09 2023
26
Dátum :  26 09 2023
27
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 09 2023
28
Dátum :  28 09 2023
29
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 09 2023
30
Dátum :  30 09 2023

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library