Archív Knižnica 2016

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2016

obalka Kniznica
(pdf, 3.89 MB)

Slávka Gulánová / Bilaterálny projekt medzi Slovenskou národnou knižnicou a Nórskou národnou knižnicou 3

ŠTÚDIE
Ľudmila Hrdináková, Zuzana Struháriková / Vyhľadávacie nástroje pre detského recipienta 5
Andrea Hrčková, Jakub Laurenčík / Zážitok používateľa pri orientácii v priestoroch knižnice. Pilotná štúdia 11

LEGISLATÍVA
Henrieta Gábrišová / Verejné licencie a ich používanie v online prostredí knižníc 15

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 1. časť 21

BIBLIOGRAFIA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry 2000 – 2016 / Deutsche Übersetzungen aus der slowakischen Literatur 2000 – 2016  27

VZDELÁVANIE
Eva Hollá / E-learningový portál Slovenskej národnej knižnice 42

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Užitočné open access databázy elektronických informačných zdrojov 48

OCHRANA DOKUMENTOV
Beáta Vojteková, Anna Múčková, Mária Trnková, Ondrej Híreš, Nora Rapavá / Reštaurovanie pergamenovej listiny zo Zemplínskeho múzea 51

ŠPECIÁLNE KNIŽNICE
Jana Adamusová / Činnosť knižnice Považského múzea v Žiline 54

ODBORNÉ PODUJATIA
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2016 56
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby VI. 58

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 60

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Rod Šemšei v zrkadle dejín knižnej kultúry 18. a 19. storočia 70

BIOGRAFISTIKA
Monika Kapráliková / Genesis a exodus alebo čo Ján Smrek vo svojich pamätiach nenapísal 75
Pavel Matejovič / Znovuobjavovanie Vladimíra Mináča 84
Peter Cabadaj / „Ostanú s tebou už len slová mojej básne ..." (Storočnica narodenia Jána Frátrika) 86
Nataša Lajdová / Pocta Jankovi Frátrikovi 89

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jarmila Kováčová / Feldekovo umenie neodísť 91

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Zomrel profesor Imrich Sedlák – osobnosť prelomových období 94

 

Knižnica 03/2016

obalka Kniznica
(pdf, 3.89 MB)

ŠTÚDIE
Henrieta Gábrišová / Digitálny repozitár ako miesto dlhodobého uchovávania výstupov výskumu vo vedeckých knižniciach vo svete a na Slovensku 3
Jakub Fázik / Modely informačnej gramotnosti a úloha knižníc v rámci informačného vzdelávania žiakov a študentov. Prístupy vybraných autorov modelov 9

INFORMATIZÁCIA
Františka Tomoriová, Lucia Labačová / Informačná etika v kontexte knižníc 21

PODPORA ČÍTANIA
Oľga Zápotočná / Písaná kultúra a jej význam v psychickom vývine dieťaťa 28
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 10. jubilejná medzinárodná konferencia, máj 2016  32

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / E-booky a ich dostupnosť v Slovenskej národnej knižnici 39

OCHRANA FONDOV
Milan Ševčík, Katarína Lukáčová / Knižné dielo Imago Primi Saeculi Societatis Jesu a jeho reštaurovanie 44
Peter Oravec / Reštaurovanie čínskej listiny od majstra Žen Fažunga 52

PODUJATIA, UDALOSTI
Libuše Foberová / Redefinování role knihoven ve 21. století 55
Alžbeta Martinická / Helsinki – mesto, v ktorom sa hovorilo aj o patentoch 58
Anna Polievková / Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave v roku 70. výročia založenia organizácie 62

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Prešporský duch alebo o tlači v slovenčine (?) zo 17. storočia 65
Peter Mišák / Viliam Marčok ako básnik a prozaik. Rozmery ranej tvorby Viliama Marčoka 67
Eva Miklošová / Slovenskí saleziáni v Bazileji a náboženská literatúra počas totality 70

ARCHÍV
Karin Šišmišová / Najzaujímavejšie dokumenty z Literárneho archívu ??? 72
Miroslava Trnovská / Drahé deti moje! Z rukopisnej pozostalosti Alexandra Hirnera v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 77

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Dve jubileá organizátora národného, kultúrneho a cirkevného života Karola Kuzmányho. 210. výročie narodenia a 150. výročie smrti 80
Peter Cabadaj / Autor obnaženého privatissima (Pred 140 rokmi sa narodil básnik Ivan Krasko) 83
Peter Cabadaj / Najslávnejší riaditeľ Argentínskej národnej knižnice (Pred 30 rokmi zomrel svetoznámy spisovateľ Jorge Luis Borges) 85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Augustín Maťovčík / Biografický aspekt personálnych výstav a expozícií (K 50. výročiu založenia Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice) 88

 

Knižnica 02/2016

obalka Kniznica
(pdf, 3.65 MB)

Katarína Mažáriová / Vzácna návšteva v Slovenskej národnej knižnici 3

LEGISLATÍVA
Lenka Topľanská / Nový autorský zákon a knižnice 6

DIGITALIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová, Ľuboš Glončák / Knihovník 21. storočia: Ako digitalizácia mení prácu knihovníka 11
Kolektív
/ Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív. História a súčasnosť 15

KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ
Renáta Salátová / Česká oborová periodika se představují 19

VZDELÁVANIE
Ivana Plichtová / Riešenie konfliktov na pracovisku 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Ako ľahko a jednoducho využívať online katalóg Chamo a digitálnu knižnicu SNK (Odborný seminár spojený s workshopom, Slovenská národná knižnica 2016) 29

ŠTANDARDY
Anna Kucianová / Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie – ISIL 33

ŠTATISTIKA
Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2015 36

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Janka Cabadajová / Zachránená historická farská knižnica v Mojmírovciach 38

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Ivana Švrková / Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 42

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Príležitosť pre školských knihovníkov na skvalitnenie knižničnej práce 46

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 47

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Ženy rodu Esterházyovcov v dobovej literatúre 55
Mária Pitáková
/ Astronóm Peter Apian a jeho dielo 62
Janka Dropková
/ Pôvodná a prekladová bieloruská literatúra vo fonde Slovenskej národnej knižnice 68
Angela Škovierová
/ Knižnice ako fenomén kultúry a vzdelanosti. Správa z medzinárodnej konferencie, Slovenská národná knižnica 2016 70

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Z rukopisnej pozostalosti Martina Hollého st. v Literárnom archíve SNK 75
Eva Pástorová
/ Vzácna žena (Spomienka na Oľgu Textorisovú) 78

BIOGRAFISTIKA
Peter Mišák / Svetozár Hurban Vajanský (Nielen kritické zamyslenie na storočnicu úmrtia) 81
Peter Cabadaj
/ Popredný lyrik katolíckej moderny (Pred 30 rokmi zomrel básnik Mikuláš Šprinc) 83

JUBILEÁ
Gabriela Žibritová / Životné jubileum Istvána Monoka 86
Slavomíra Očenášová-Štrbová
/ Jubilantka Jana Borguľová 88

 

Knižnica 01/2016

obalka Kniznica
(pdf, 2.96 MB)

LEGISLATÍVA
Monika Lopušanová / Knižničný zákon 3
Barbora Belianska
/ Legislatíva Slovenskej republiky a Veľkej Británie v oblasti knižničného systému so zameraním na národné knižnice 6

PROFESIA KNIHOVNÍK
Silvia Stasselová / Knihovnícke profesie v Národnej sústave povolaní 10

ŠTATISTIKA
Iveta Kilárová / Nová koncepcia spracovania štatistiky o knižniciach 36
Anna Kucianová
/ Ročný výkaz o neperiodických publikáciách v novej úprave 41

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2015 (Medzinárodný mesiac školských knižníc 2015) 43

SLUŽBY
Darina Janovská / Výpožičné služby v KIS Virtua po 10 rokoch 50

PODUJATIA, UDALOSTI
Silvia Stasselová / Vzácna návšteva generálneho tajomníka OSN v Univerzitnej knižnici v Bratislave 53
Anna Kucianová
/ Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2015  56

KNIŽNÁ KULTÚRA
Monika Kapráliková / Na okraj Mazáčovho Slovenského kníhkupectva v Prahe 59
Gabriela Žibritová, Maria Juda
/ Tlačiarenské privilégiá a ich miesto vo výskume dejín knižnej kultúry. O tlačiarenských privilégiách (a trochu aj o všeličom inom) hovoríme s prof. Mariou Juda, riaditeľkou Inštitútu vedeckých informácií a knihovníctva na Univerzite Marie Curie-Sklodowskej v Lubline 66
Michaela Sibylová
/ Studia Bibliographica Posoniensia 2015  68
Gabriela Žibritová
/ Spolok všeobecnej vzdelanosti Karola Kuzmányho (1847 – 1848). Epilóg k téme školy, knihy a knižnice štúrovského obdobia 69

ARCHÍV
Mária Valová / Portréty rodeného lyrika Jána Kostru. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 73
Ivana Weissová
/ Obrázky zo života rodiny Rehora Urama-Podtatranského. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 78
Ľubica Moncmanová
/ Spomienka na literárnu archivárku Anastáziu Šarluškovú (29. 1. 1936 – 25. 12. 2014)  85

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Životné osudy tolstojovca Alberta Škarvana (K 90. výročiu úmrtia dejateľa) 88
Peter Cabadaj
/ Písať o sebe, myslieť na iných (Mikuláš Gacek vo víre dejín) 93 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

May 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 05 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Pozývame Vás na diskusiu s Ivetou Radičovou a Danielom Šmihulom pri príležitosti výročia [...]
Dátum :  09 05 2024
10
Dátum :  10 05 2024
11
Dátum :  11 05 2024
12
13
14
Dátum :  14 05 2024
15
Aká bola Natália Oldenburgová? Šľachtičná Natália Oldenburgová (1854 - 1937) nemala vždy [...]
Dátum :  15 05 2024
17
Dátum :  17 05 2024
18
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  18 05 2024
19
21
Dátum :  21 05 2024
22
Dátum :  22 05 2024
23
Dátum :  23 05 2024
24
Dátum :  24 05 2024
25
Viac informácií v tlačovej správe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  25 05 2024
26
27
28
Dátum :  28 05 2024
29
Dátum :  29 05 2024
30
Dátum :  30 05 2024
31
Po stopách Natálie Oldenburgovej Brodziansky kaštieľ so svojim priľahlým parkom sa už roky [...]
Dátum :  31 05 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library