Archív Knižnica 2014

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2014

2014 04 Obalka Kniznica

DIGITALIZÁCIA
Zuzana Stančíková / Žijeme digitalizáciou písomného dedičstva. Slovenská národná knižnica napreduje s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív 3

LEGISLATÍVA
Juraj Valko / Sonda do právneho riešenia osirelých a obchodne nedostupných diel na Slovensku 7

KNIŽNICE A SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Návšteva prezidentky IFLA na Slovensku. Výnimočná udalosť pre slovenské knihovníctvo po 36 rokoch 13
Zuzana Stančíková / CASLIN 2014 22
Henrieta Gábrišová / Inovácie v knižniciach – stimuly a prekážky 26

RIADENIE KNIŽNÍC
Vladana Pillerová / Benchmarking knihoven – stav v roce 2013. Možnosti využití, rady pro vyplňování. 29

SLUŽBY
Andrea Dohovičová / Služby Google a knižničné portály 35
Alžbeta Martinická / Ako využívajú knižnice prístup do elektronických informačných zdrojov 38
Darina Janovská / 16. zasadnutie Národnej komisie pre služby 41
Darina Janovská / Knihovny současnosti 2014 42

BIBLIOGRAFIA
Slavomíra Soláriková, Erika Poloncová / Spracovanie špeciálnych tlačí vo formáte MARC 21 45

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Príbeh Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (1924 – 2014) 50

ZO ZAHRANIČIA
Darina Janovská / Švajčiarska národná knižnica 58

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lenka Frankovičová / Autori slovenských učebníc vydaných na začiatku 20. storočia 62
Gabriela Žibritová / Bola Alžbeta Báthoryová mediálne nezaujímavá? 69
Zuzana Stančíková / Slovenská národná knižnica na Bibliotéke 2014 73
Igor Válek / Slováci poľskými očami 74
Miriam Poriezová / Monografia k výročiam Trnavskej univerzity 76
Anna Hučalová / Knižnice v Európe – organizácia, projekty a perspektívy 77
Igor Válek / Angelus na Slovensko 79

ARCHÍV
Mária Valová / Obrázky zo života Alfonza Bednára. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 80

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / K výročiu literárneho historika a kritika Andreja Mráza 84
Augustín Maťovčík / K 100. výročiu narodenia Jozefa Ambruša 86
Pavol Parenička / Práca ako súčasť bytia. Životný príbeh Antona Habovštiaka 87
Augustín Maťovčík / Osobnostné vzťahy a spory Ľudovíta Štúra 89
Augustín Maťovčík / Vedecká konferencia k storočnici Janka Silana 93
Roland Valko / Osobnosti v živote rodín. Konferencia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 94

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Počiatky Slovenského národného literárneho múzea (pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku) 95
Mária Rapošová / Nové ľudové galerijno-múzejné areály na Orave, Spiši a v Zamagurí 102

JUBILEÁ
Igor Válek / Jubilujúci literát Jozef Tatár 105

NEKROLÓGY
Peter Cabadaj / Za Ľubicou Bartalskou 107
Kolektív / Za Ľubicou Kriškovou (12. 5. 1943 – 6. 11. 2014) 107

 

Knižnica 03/2014

2014 03 Obalka Kniznica

DEJINY KNIHOVNÍCTVA

Silvia Stasselová / Míľniky rozvoja slovenského knihovníctva po roku 1989. 25 rokov po zmene spoločenských pomerov na Slovensku 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižničný systém Slovenskej republiky v rokoch 2008 – 2013 21
Eleonóra Janšová / Analýza požiadaviek knižničného systému SR na zabezpečenie metodických, poradenských a koordinačných služieb zo strany SNK 28

SLUŽBY
Krystyna Michniewicz-Wanik / Open Access ako spôsob na odstraňovanie niektorých deformácií informačného prostredia 32
Oľga Tökölyová / Knižnice a deti zo sociálne slabších skupín obyvateľstva 37

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Medzinárodná konferencia – máj 2014 42

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 49
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby III. 1. Písomné hudobné pramene osobností 20. storočia na Slovensku. 2. Spracovanie hudobných dokumentov do informačných systémov, prínos pre bádateľa a čitateľa, digitalizačné projekty 50

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 52

Z KNIŽNÍC
Peter Huba / Oravská knižnica má nové priestory 59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lenka Frankovičová, Katalin Kiszová / Vydávanie slovenských prekladov v rokoch 1901 – 1918 60
Gabriela Žibritová / Na čo by nám bola databáza historických knižníc a ich katalógov? 69
Alena Valjašková / Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore 70
Lenka Mihová / Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku 72
Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2013 73

ARCHÍV
Eva Pástorová / Snahy o založenie gymnázia pre slovenských študentov na Morave po zatvorení slovenských gymnázií v rokoch 1874 – 1875 75

BIOGRAFISTIKA
Peter Mišák / Hana Zelinová (1914 – 2004). Zamyslenie pri storočnici narodenia a desaťročí úmrtia 77
Augustín Maťovčík / K 100. výročiu narodenia literárneho historika a bibliografa Jána Mišianika (1914 – 1972) 79
Zdenko Ďuriška / Biografické diela vydané v roku 2013 81

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Noc múzeí a galérií v Literárnom múzeu SNK 84

JUBILEÁ
Tomáš Winkler / Jubileum Vlasty Bellovej 87

 

Knižnica 02/2014MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Úspešný projekt medzinárodnej spolupráce s Americkou asociáciou knižníc. Významné návštevy na Slovensku 3

DIGITALIZÁCIA
Juraj Valko / Virtuálny archív Veľkej vojny na Slovensku 22

PROBLÉMOVÍ ČITATELIA
Darina Janovská / Riešenie konfliktných a záťažových situácií pri komunikácii s problémovými čitateľmi 27
Štefánia Petercová / Bez konfliktov to nejde. Konflikty, ich vznik a riešenie 27
Beáta Balogová / Ako si poradiť s neprispôsobivým, agresívnym a manipulatívnym čitateľom v knižnici 30
Ľudmila Húsková / Sociálno-patologické javy v knižničnom prostredí 35
Petra Procházková / Řešení konfliktů s problémovými zákazníky Národní technické knihovny 37
Iveta Hurná / Aktivity Knižnice pre mládež mesta Košice na Luníku IX. 40

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Citovanie dokumentov podľa STN ISO 690:2012 43

PODUJATIA
Silvia Stasselová / Podujatie na podporu čítania detí. Noc s Andersenom na Slovensku za roky 2006 – 2014 v číslach 51
Alžbeta Martinická / Medzinárodná konferencia o kvalitatívnych a kvantitatívnych metódach v knižniciach 70

ZO ZAHRANIČIA 
Darina Janovská / Návšteva Azerbajdžanskej národnej knižnice 73
Halina Molinová / Jak šel čas 75

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch na prelome 19. a 20. storočia 78
Blažej Belák / Dejiny Slovenskej národnej knižnice 85
Marek Rímsky / O dejinách knižnej kultúry v Európskom hlavnom meste kultúry 89
Katarína Deverová / Studia bibliographica Posoniensia 2013 96
Stanislava Knapčoková / Matej Bel a jeho doba 97
Katarína Valčová / Bardejovský katechizmus (1581) 99
Marek Rímsky / Fragment hlaholskej Biblie v Knižnici Centra Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach 101

ARCHÍV
Vlasta Bellová / Pamäť skrytá v dokumentoch. Archív Matice slovenskej 105
Mária Valová / Vzácne fotografické techniky v zbierkach Literárneho archívu SNK. Fotografie na papierovej podložke 111

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Životný príbeh Janka Silana. K 100. výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia básnika a kňaza 118

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Slovenská národná knižnica a jubilujúce Slovenské komorné divadlo 124

 

Knižnica 01/2014Katarína Krištofová / Slovo na úvod 3
Tomasz Trancygier / Slovo šéfredaktora 3

KNIHOVNÍCKE ZDRUŽENIA
Silvia Stasselová / Najstaršie knihovnícke združenie s novým názvom. Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) 4
Silvia Stasselová / Udelenie čestného členstva Roberte Stevens z ALA na valnom zhromaždení SSK. Bývalá prezidentka Americkej asociácie knižníc čestnou členkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 16
Silvia Stasselová / EBLIDA iniciátorom novej európskej kampane: Právo na e-čítanie 21

PROFESIA KNIHOVNÍKA
Zlata Houšková / Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací 23

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2013 33

VEREJNÉ KNIŽNICE
Klára Kernerová / EHMK 2013 a Verejná knižnica Jána Bocatia 38

OSOBNÉ KNIŽNICE
Štefan Bellák / Torzo knižnice Jána Bradáča v knižnej zbierke Antona Augustína Baníka 43
Mariana Hatalová / Torzo knižnice grófky Marie Steiger-Zamoyskej 45

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 47

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová / Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ 52
Gabriela Žibritová / Akademická tlačiareň v Trnave (1648 – 1777) ako lákadlo pre bibliografov 55
Erika Poloncová / Propagátor misie sv. Cyrila a Metoda. Zborník Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská tradícia 57
Veronika Deáková / Stefan Zweig oslovuje bibliofilov 58

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Gašpar Fejerpataky-Belopotocký 60
Helena Saktorová / Michal Godra 64
Pavol Parenička / Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. 190 rokov od narodenia 66
Mária Rapošová / Počuje ma niekto? Pohľad na osobnosť Jozefa Murgaša pri príležitosti 150. výročia narodenia a 85. výročia úmrtia 69
Želmíra Handzová / Elena Maróthy-Šoltésová (6. január 1855 – 11. február 1939) 77
Peter Cabadaj / Poézia ako viera v krásu a dobro. Pred 120 rokmi sa narodil básnik Valentín Beniak 79

JUBILEÁ
Lucia Lichnerová, Alexandra Nikolovová / Obzretie za životom a dielom prof. Štefana Kimličku (1943 – 2006) 82
Ľudmila Rohoňová / Istota „ponorných riek" Júliusa Rybáka. Biobibliografická črta 89
Rudolf Chmel / Hľadač prítomného aj minulého času. Vladimír Petrík 85-ročný 91
Mišo A. Kováč / Storočná kolegyňa Vilma Herchlová 92

NEKROLÓGY
Pavol Parenička / Z tekovského do nebeského domova. Za Andrejom Chudobom 94
Igor Válek / Odišla znalkyňa detskej duše. Za spisovateľkou Pavlou Kováčovou 96

 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

May 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 05 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Pozývame Vás na diskusiu s Ivetou Radičovou a Danielom Šmihulom pri príležitosti výročia [...]
Dátum :  09 05 2024
10
Dátum :  10 05 2024
11
Dátum :  11 05 2024
12
13
14
Dátum :  14 05 2024
15
Aká bola Natália Oldenburgová? Šľachtičná Natália Oldenburgová (1854 - 1937) nemala vždy [...]
Dátum :  15 05 2024
17
Dátum :  17 05 2024
18
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  18 05 2024
19
21
Dátum :  21 05 2024
22
Dátum :  22 05 2024
23
Dátum :  23 05 2024
24
Dátum :  24 05 2024
25
Viac informácií v tlačovej správe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  25 05 2024
26
27
28
Dátum :  28 05 2024
29
Dátum :  29 05 2024
30
Dátum :  30 05 2024
31
Po stopách Natálie Oldenburgovej Brodziansky kaštieľ so svojim priľahlým parkom sa už roky [...]
Dátum :  31 05 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library