Archív Knižnica 2002

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2002

 

Obsah

 

TEÓRIA
Andrej Riško / Štruktúra mikroprostredia a makroprostredia knižnice     509
Jaroslav Novotný / Knihovnícky prístup k pojmu funkcie vo vyhľadávaní infornácií v dokumentografických zdrojoch       516

SLUŽBY
Marta Malthaeidesová / Špeciálne kategórie používateľov. Problematika sociálne znevýhodnených používateľov vo verejných knižniciach      523
Elena Sakálová / Nezamestnaní a knižnica     527
Darina Janovská / Sťažnosti čitateľov a ich vybavovanie (na príklade Slovenskej národnej knižnice)      531

ŠTANDARDIZÁCIA
Dušan Katuščák / Súborný katalóg a prechod z formátu UNIMARC na MARC 21       535
Mária Okálová / Historické mená ako menné autority      548
Anna Kucianová / Bibliografické citácie podľa normy ISO 690       553
Anna Kucianová / Metodika tvorby bibliografických záznamov evidenčného súpisu plánovaných bibliografických prác a bibliografie bibliografií     557
Augustín Maťovčík / Biografický lexikón Slovenska, zv.1, Slovenská národná knižnica, Martin 2002       560

KNIŽNÁ KULTÚRA
Igor Zmeták / Trenčín v osudoch kartografov Mikovíniho a Lipského. (Po stopách historických tlačí)      561
Ivona Kollárová / Autografy osobností - autentický dotyk minulosti          562
Augustín Maťovčík / Vývoj a realizácia myšlienky slovenskej národnej knižnice       565

KALEIDOSKOP
Tomasz Trancygier / Z www stránok        568

Z KNIŽNÍC
Iveta Hurná / Leto v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove        571
Táňa Mikitová / Hrebendovo "semienko" sa ujalo        572
Anna Hudáková / Štátna vedecká knižnica v Prešove 1952 - 2002     573

ZO ZAHRANIČIA
Darina Janovská / Alexandrijská knižnica otvorená        575
Darina Janovská/ Nová Európska knižnica na obzore     576
Štefánia Petercová / Zahraničné skúsenosti v kontexte slovenských knižníc      577
Valér Romok / Postrehy zo švédskych knižníc     579
Viera Nagyová / Knižničné služby v Nemecku     581
Valéria Magáčová / Milwaukee Public Library - USA      583

PODUJATIA
Silvia Stasselová / Aktuálne dianie v Spolku slovenských knižníc       585
Igor Zmeták / Knižná kultúra "na ceste" po Slovensku       587
Darina Janovská / Tretie zasadnutie národnej komisie pre služby           588
Klára Komorová / Cirkevné pamiatky - pramene kultúry a vzdelanosti       589
Peter Sabov / Trnavské muzeologické dni       591
Klára Komorová / Dejiny školských knižníc na Slovensku       591

PORTRÉTY
Anna Šourková /Anna Korínska      594
Anna Šourková / Prvá slovenská filmová herečka       595
Ľudmila Ďuranová / Ochranárka prírody RNDr. Eva Bosáčková       595

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Hviezdoslavovská pamiatka        596

JUBILEÁ
Miloš Kovačka / Pozdrav Lenke Galandovej      598
Branislav Bielik - Peter Oravec / Životné jubileum Jána Padúcha         599
Igor Zmeták / Peter Sabov - sprievodca po historických knižniciach na Slovensku      599

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Matice slovenskej       600
Pavol Rankov / Nové diplomové práce obhájené na KKIV FFUK v Bratislave     602

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 9. 2002 - 15. 10. 2002


KNIŽNICA 10/2002

 

Obsah

 

LEGISLATÍVA
Jaroslav Liptay / Ochrana kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky   433

VZDELÁVANIE
Jaroslav Šušol / Výučba sociálnych aspektov elektronickej komunikácie na univerzitách vo svete    442

VEREJNÉ KNIŽNICE
Daniela Slížová / Verejné knižnice na Slovensku v r. 2001 a porovnanie vývoja za roky 1990 - 2001       447

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová - Viera Matejčíková / Sprístupnená databáza autorít Kongresovej knižnice online        455
Ella Görnerová / Národné verzie tezaura Mesh v severských baltských krajinách     463
Emil Rišian / Elektronické zdroje vo formáte UNIMARC        465

KNIŽNÁ KULTÚRA
Igor Zmeták / Drážďanská galéria Príleských - Ostrolúckych       466

RECENZIE
Tomas Trancygier / Etické aspekty moderných informačných technológií          468
Mišo A. Kováč / Literárny zemepis Slovenska. Poznatky a podnety z knihy Jaroslava Rezníka Túry do literatúry      471

KALEIDOSKOP
Z www stránok        473
Prečítali sme           476

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc na Slovensku za rok 2001       478

ZO ZAHRANIČIA
Tomasz Trancygier / Dráma českej kultúry           482
Darina Janovská /Národné knižnice v Taliansku    484
Branislav Vandlík /Verejné knižnice v USA z pohľadu slovenského študenta       489

PODUJATIA
Anna Kucianová / Dni vedeckých knižníc 2002 v znamení jubileí      492
Anna Peťová / Zmena vecného spracovania pod vplyvom nových informačných technológií       494
Jozef Beňovký / Výstava inšpirovaná literatúrou        494
Jozef Beňovký / Výstava Slovesná jar vo fotografii a dokumentoch       495
Marta Weissová / Stretnutie v Oravskom regióne      497

JUBILEÁ
Vladimír Petrík / Jeden z tých, čo dúchali do pahrieb     499
Milan Gonda / Eugen Mešša jubilejne      501

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Matice slovenskej      502

PRÍLOHA
Adresár verejných knižníc na Slovensku


KNIŽNICA 9/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA

Andrea Doktorová / Predkladacia správa  377
Program elektronizácie knižníc v Slovenskej republike     378
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 801 k programu elektronizácie knižníc      389
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť     391

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Bückerburský proces: záchrana papiera pred kyslou smrťou?      392

KNIŽNICE V ZAHRANIČÍ
Gabriela Žibritová / Štátna Széchényiho knižnica v Budapešti jubiluje    395
Eva Novotná / Kresťanské bohemikálne menné autority pre 20. storočie v Centrálnej katolíckej knižnici v Prahe      398
Vojtěch Balík / K zlúčeniu Asociácie knižníc ČR a Zväzu knihovníkov a informačných pracovníkov ČR     401

PODUJATIA
Ľubomír Jankovič / Medzinárodný seminár CASLIN 2002     402
Anna Kucianová / Elektronické MDT v praxi       406

Z KNIŽNÍC
Štefánia Petercová / Anketa o spokojnosti používateľov so službami ŠVK Košice       408
Ivona Kollárová / Lyceálna knižnica v Bratislave pod legislatívnou ochranou   412
Angela Škovierová / Niekoľko poznámok o spolupráci knižníc, kníhkupectiev a vydavateľstiev v Bratislave      412

KALEIDOSKOP
Z www stránok     415

BIOGRAFISTIKA
Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2001     418

MUZEOLÓGIA
Jozef Beňovský / K muzeologickým náhľadom Jána Kollára    421

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / K jubileu literárneho historika a biografistu PhDr. Augustína Maťovčíka, CSc.    423

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva SLOVART     425
Z publikačnej činnosti SKIP     427

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 7. 2002 - 15. 8. 2002


KNIŽNICA 7-8/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Bohdana Stoklasová, Pavel Krbec / Jednotná informačná brána CASLIN    301
Nadežda Andrejčíková Z39.50     308
Danica Zendulková / Sprístupňovanie a ochrana evidencie knižničných fondov          311

VZDELÁVANIE
Štefan Kimlička / Implementácia e-vzdelávania do systému ďalšieho vzdelávania knihovníkov          314

LEGISLATÍVA
Harald Müller / Nemecká legislatíva vzťahujúca sa na knižnice. Skúsenosti a predpoklady              319
Kai Walter / Povinný výtlačok v národnej a spolkovej legislatíve Nemecka           321
Jürgen Heeg / O zmysle a nádejach zákona o Národnej knižnici v Nemecku        324
Augelio Aghemo / Národná politika knižníc v Taliansku       325
Rosaria Campioni ,Erica Gay , Margherita Spinazzola / Knižničná legislatíva a politika talianskych regiónov   327
Tim Owen / Knižničné zákonodarstvo a politika vo Veľkej Británii       329
Victoriano Colodrón / Knižničná legislatíva a politika v Španielsku    332

INTERNET
Danica Zendulková / Internet pre praktikov a bibliofilov      334
Mária Okálová / Na odborných potulkách webom               337
Mária Okálová / Zoznámte sa: International Horizons - brána do sveta       340

BIBLIOGRAFIA
Katarína Pekařová, Miriam Poriezová / Poznatky zo spracovávania almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku do roku 1918         343

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Zvláštne dimenzie tlačiarenského umenia         345

ARCHÍV
Július Valach / Obsah a úlohy vyplývajúce zo zákona o archívoch a registratúrach (Zákon o archívoch a registratúrach a jeho obsah a úlohy)    346

RECENZIE
Igor Zmeták / Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku                   349
Andrej Riško / Časopis Knižnica ako zdroj informácií. Hodnotenie a analýza ročníka č. 2        350

KALEIDOSKOP
Z www stránok           355
Prečítali sme              358

Z KNIŽNÍC
Ladislav Lajčiak / Slovenská národná knižnica a jej samostatné dvojročné pôsobenie        359
Margita Milistenferová / Literárne Košice Jána Štiavnického        361
Katarína Kasalová / Týždeň hlasného čítania v Oravskej knižnici   363
Milan Gonda / Samizdaty regionálneho významu                     365
Marta Weissová / Župná knižnica v Békéscasabe jubiluje        366

PORTRÉTY
Alena Táborecká /Kráľovná slovenskej výšivky   368
Alena Táborecká/ Botanička Irma Györffyová     368
Alena Táborecká/ Volali ju matka záhrady        369

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva Knižné centrum        370

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 5. 2002 - 15. 6. 2002


KNIŽNICA 6/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Jaroslav Šušol / Digitálne knižnice a archívy - konvergencia podľa zásad OAIS?      253
Daniela Tóthová - Katarína Marušiaková / Využívanie elektronických informačných zdrojov v MVS    259
Peter Kolesár / Metódy a technológie používané na tvorbu www stránok (2. časť)    264

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / K dejinám knižníc na Slovensku. (Čo píšu iní...)     271
Marta Fórišová / Objavili neznámu levočskú tlač z roku 1660     274
Dejiny uhorského kníhlačiarstva 17. storočia    275

RECENZIE
Eva Frimmová / Život a dielo Petra Tvrdého     277

PODUJATIA
Mária Meleková / Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach (odborný seminár - 21. marec 2001, Banská Bystrica)     279

KALEIDOSKOP
Z www stránok   281
Prečítali sme      283

Z KNIŽNÍC
Katarína Potoková / Nevšedné dojmy z Liberca   284
Veronika Chorvatovičová / Kráľovská noc v knižnici    286
Iveta Hurná / Prvá verejná prezentácia knihy Erika Jakuba Grocha - Tuláčik a Klára v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove    287
Božena Blaháčová / Týždeň knihy v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi    287
Jana Poláková / Aktivity bratov Čapkovcov na Slovensku    288

ZAUJÍMAVÉ ŽENY V HISTÓRII
Alena Táborecká / Alžbeta Coborová     289
Žofia Bošňáková     290
Prvá slovenská hudobná skladateľka     290
Ľudmila Ďuranová /Helena Zrínska - účastníčka protihabsburských povstaní    291
Mária Séčiová - Muránska Venuša    291
Babetta von Wieland - nenaplnená láska Jána Chalupku     292
Anna Šourková / Vnučka Jána Levoslava Bellu      293

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva IKAR     294

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SRod 16. 4. 2002 - 15. 5. 2002


KNIŽNICA 5/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková / Knižničný softvér CDS/ISIS vstupuje do 21. storočia     209
Hana Nová / Elektronické informačné zdroje v knižniciach Českej republiky    213
Zuzana Halienová / Efektívne vyhľadávanie na internete    216

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Metóda konspektu   218

ROZHOVOR
Jaromír Kubíček - Soňa Budinská / Moravská zemská knižnica v Brne rok v nových priestoroch   230

RECENZIE
Miriam Poriezová / Dejiny knižníc z rôznych pohľadov   233
Miroslav Ressler - Vincenc Streit / Európska knihovnícka legislatíva: diskusné príspevky a informácie o situácii vo vybraných európskych štátoch  234

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Biografický slovník slovenského exilu a emigrácie podľa koncepcie Jozefa Špetku  235

Z KNIŽNÍC
Eva Hulínová /Dokumentačné stredisko Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike   237
Ľubica Korgová / Klasická versus hybridná lekárska knižnica a poskytovanie služieb čitateľom        239
Margita Milistenferová /Týždeň detskej knihy v Knižnici pre mládež mesta Košice                       242

KALEIDOSKOP
Z www stránok 243
Prečítali sme 245

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti (Z ponuky knižného vydavateľstva Dilema) 246

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SRod 16. 3. 2002 - 15. 4. 2002


KNIŽNICA 4/2002

 

Obsah

 

METODOLÓGIA
Anna Čabrunová / Knižničná a informačná veda: súčasný stav teórie a potreby praxe   161

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Štruktúra a radenie mien cudzieho pôvodu s prefixom   168

METODIKA
Dana Lošťáková / Doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie knihovníkov v Českej republike   172
Daniela Slížová - Gabriela Panáková / Evidencia knižničných fondov   173

ELEKTRONIZÁCIA
Peter Kolesár / Metódy a technológie používané na tvorbu www stránok   175

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Čo je Vižoľská biblia ?  183
Darina Janovská / Za majstrom umeleckého knihárstva 185

KALEIDOSKOP
Michal Kováč / Na margo Zlatej nite   186
Z www stránok 187
Zaujímavosti z knižníc   189
Igor Zmeták / Harry Potter ako postmoderný hrdina   190

PODUJATIA
Michal Kováč / Spisovateľka a bibliografka Pavla Kováčová      191
Jozef Beňovský / Výstava k 150. výročiu úmrtia Jána Kollára   192

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Marta Weissová / 55 rokov knihovníckej spolkovej činnosti 1947 - 2001 194
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie Spolku slovenských knihovníkov za rok 2001   196

PORTRÉTY
Alena Táborecká / Irena Jakubcová - Dérerová, priekopníčka detskej kardiológie na Slovensku   198
Zdravotníčka Janka Hrebendová 199
Ľudmila Ďuranová / Zabudnutá hrdinka 200
Anna Bučinská, herečka a chemička v jednej osobe 200
Anna Šourková / Láska Janka Jesenského 201

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Slovenský spisovateľ 202

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SRod 16. 2. 2002 - 15. 3. 2002


KNIŽNICA 3/2002

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Predmetové heslá Slovenskej národnej knižnici. Katalogizačná a bibliografická prax - minulosť, prítomnosť, budúcnosť       112
Mária Okálová / Problematika zložených mien pri tvorbe menných autorít   119

METODIKA
Milan Buno / Spolupráca knižníc a vydavateľstiev     124
Iveta Kilárová / Čo očakávajú knižnice od ústrednej metodiky? Výsledky prieskumu    127
Peter Maráky / Úhrada autorských odmien za poskytovanie reprografických služieb v knižniciach    129

OCHRANA DOKUMENTOV
Alexandra Šamková - Jana Krajčovičová / Bielenie ako stály problém reštaurovania pamiatok na papierovej podložke   130
Jana Krajčovičová / Pamätný list na privítanie cisára Karola VII. Vo Franfurkte. Reštaurovanie     132

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Dokumentácia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine 133

O KNIŽNICIACH
Mária Gedeonová / Knižnice na švédsky spôsob   135
Darina Janovská / Najstaršia knižnica holocaustu na svete  136
L. Jedličková / Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre 139

KALEIDOSKOP
Z www stránok  140
Prečítali sme     141
Prišlo do redakcie 143

PODUJATIA
Katarína Pekařová - Mária Poriezová / Výstava výročných školských správ v Univerzitnej knižnici v Bratislave   144

RECENZIE
Darina Janovská / Documentation et Bibliothéques  - predstavujeme významné svetové periodiká   145
Katarína Pekařová /Zbierky dokumentov knižnice v Maďarskej akadémii vied    146

PORTRÉTY
Anna Šourková / Zaujímavé ženy v našej histórii - Jozefína Kišová - prvá slovenská včelárka 147
Včelárka Gusta                            147 
Klaviristka Barbora Keglevičová - žiačka L. van Beethovena        148
Ľudmila Ďuranová /Pediatrička Anna Blažková-Poláčková       148
Alena Táborecká / Mária Bellová - prvá slovenská lekárka      149
Ľudmila Ďuranová / Pestovateľka ruží grófka Mária Henrieta Choteková 150
Alena Táborecká / Terézia Brunswicková - priekopníčka predškolskej výchovy a polytechnickej výchovy žien    151

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti (Z ponuky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov) 152

POZVÁNKA
Martinská literárna jar - 2. ročník (2002) 154

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 1. 2002 - 15.2. 2002


KNIŽNICA 2/2002

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Adolf Knoll / Predpoklady možného technického riešenia virtuálneho sprístupnenia kultúrneho dedičstva   57
Jaroslav Šušol / Konzorcium - staronový fenomén na scéne knižničnej kooperácie       65
Darina Janovská / Chcete sa poradiť? Prihláste sa do elektronickej konferencie          70

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / No Time for Revolution     71

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Konzervovanie Zayovskej knižnice. 5. časť.       75
Branislav Bielik / Reštaurovanie metódou "in situ"        81

ARCHÍV
Jarmila Gráfová / Fotografie ako archívne dokumenty a možnosti ich spracovania a ochrany v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine    83
Jozef Schwarz / Rukopis jedinečnej historickej hodnoty na internete    86

RECENZIE
Klára Komorová / Výstava vzácnych kódexov    87

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry     88
Z www stránok   89
Prečítali sme       89

Z KNIŽNÍC
Zuzana Bukovská / Dozrievajú koncepčné zmeny služieb v Slovenskej národnej knižnici    91
Mária Labíková / Vnímajú svet farebne, aj keď im neslúži zrak   92
Timea Zollerová / Druhý ročník Literárnych dní má svojich víťazov    92

PODUJATIA
Lucia Lichnerová / Transfery obsahu kníh medzi strednou a západnou Európou   93
Viera Sedláková / Informačné technológie v hudobnej dokumentácii    94
Klára Komorová / Výstava dejín knižnej kultúry v Poľsku    95
Národný bibliografický ústav (Slovenská národná knižnica v Martine): Plán podujatí na rok 2002 97

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Jubileum knihovedca, kultúrneho historika a bio-bibliografa PhDr. Jozefa Špetku 100
K jubileu literárneho kritika biografa Jozefa Bžocha 102

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti z vydavateľstva Kalligram   104

PORTRÉTY

Anna Šourková / Keramikárka Lýdia Čepková - Mészárošová (Z cyklu Zaujímavé ženy v našej histórii)   106
Alena Táborecká / Prvá slovenská pilotka - Ľudmila Šapošnikovová-Aujeská (Z cyklu Zaujímavé ženy v našej histórii)    107

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.12. 2001-15.1. 2002


KNIŽNICA 1/2002

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Lýdia Sedláčková /Bibliografický formát UNIMARC a jeho aktualizácia 5

VEREJNÉ KNIŽNICE
Priska Joščáková / Vymáhanie nevrátených výpožičiek vo verejných knižniciach Slovenskej republiky   9

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka / Konzervovanie Zayovskej knižnice. 4. časť: Počiatky strojovej výroby papiera  14
Imrich Nagy / Po stopách knižničného fondu Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici  18

GENEALÓGIA
Milan Šišmiš / Genealogické aktivity na Slovensku a v Slovacikálnom zahraničí    21

RECENZIE
Ludmila Mazalová /Zborník Kniha v novom šate   29
Miriam Poriezová / Zborník zo seminára (o Petrovi Tvrdom)   30
Marta Weissová / 35 rokov informácií pre lekárske knižnice   31
Pavol Parenička / Godrovci v personálnej bibliografii    32
Katarína Karabínová /"Kdo se za wlasnj řeč stydj, Hodent´ potupy wšech lidj"  33

Z KNIŽNÍC
Miloš Kovačka /Cesty k memorandu a SNK   34
Mariana Hatalová / Slovenský kroj na pohľadniciach v Slovenskej národnej knižnici   35
Milica Lesáková / Transfer knižničných informácií na intranet   37
Jarmila Kasarová / Študovňa špeciálnych legislatívnych dokumentov v ŠVK Banská Bystrica  39

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry   40
Z www stránok    41

PODUJATIA
Anna Kucianová / Štandardy v katalogizačnej praxi             42
Igor Prokop / "Seminár o projekte Európskej knižnice TEL"   44
Katarína Ďurovcová / Celoslovenský seminár o vymáhaní nevrátených dokumentov vo verejných knižniciach   47
J.M. Rydlo / Slovenská kniha z Rumunska   48

OSOBNOSTI
Peter Cabadaj / Odišiel posledný romantik (Za Pavlom Vongrejom)  49

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti  50

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.10. 2001-15.11. 2001
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.11. 2001-15.12. 2001


logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library