Knižničný inštitút

Poradná skupina pre metodiku - spolupracuje, navrhuje, tvorí a rieši aktuálne problémy metodiky na Slovensku.

Pracovné stretnutie, 29. január 2020, SNK Martin

RICHTER, Vít: Jaký standard pro veřejnou knihovnu? (PDF, 2.35 MB)

KILÁROVÁ, Iveta: Návrhy na aktualizáciu Metodického pokynu MK SR č. MK - 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice. Analýza plnenia štandardov RKK, RK a MsK. (PDF, 1.6 MB)

RICHTER, Vít: Celoživotní vzdělávání pracovniků knihoven. (PDF, 793.51 KB)

PRACHÁROVÁ, Zuzana: Návrh koncepcie celoživotného vzdelávania knihovníkov na Slovensku pre obdobie 2021-2027. (PDF, 3.76 MB)

Ruditatis antidotum Eruditio est

Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu

Ruditatis antidotum Eruditio est,

venovanú dejinám knižnej kultúry, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 24. mája 2019 v priestoroch sídelnej budovy SNK.

pozvánka (pdf, 8.56 MB)

 

The Slovak National Library is inviting you to an international conference

Ruditatis antidotum Eruditio est,

on the history of book culture, which will be held on 22th – 24th May 2019, in the residential building of SNL.

invitation to download (pdf, 8.56 MB)

Program / Programme

Program konferncie (pdf, 9.38 MB)

Program of the conference (pdf, 9.27 MB).

Zameranie / Agenda

Ako už napovedá úvodné motto – Liekom proti nevedomosti je vzdelanie, tento rok bude témou konferencie z oblasti dejín knižnej kultúry práve školstvo. Knihu možno vnímať v kontexte evolúcie spoločnosti ako médium s nezastupiteľnou úlohou v šírení vzdelanosti, osvety a uchovávania myšlienok človeka ako svedectva kultúrnych zmien a pokroku. Táto premisa knihy a vzdelanosti je základnou a vedúcou ideovou líniou očakávaných príspevkov.

Tematické okruhy sú zamerané na:

  • oblasť pedagogiky vo vzťahu k dejinám knižnej kultúry.
  • školské knižnice a ich relevantné vzťahy k osobnostiam našej národnej histórie.
  • knižný obchod a prácu tlačiarov, vydavateľov, spolkov a ich úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese.
  • pôsobenie študentov zo slovenského územia na zahraničných univerzitách, o to viac nás zaujíma problematika peregrinácie i samotní dizertanti a ich práce či ďalšie tlačené pamiatky, ktoré tu po nich zostali a sú málo prebádané.
  • príspevky so zaujímavými zisteniami s tematikou dejín knižnej kultúry a nové informácie o pripravovaných a prebiehajúcich projektoch.

Konferencia poskytne priestor na stretnutie vedeckých pracovníkov z pamäťových inštitúcií – knižníc, múzeí, archívov a vysokých škôl, akadémií vied, ktorí v interdisciplinárnom pohľade na problematiku predstavia aktuálne odborné poznatky a výsledky výskumu z oblasti dejín knižnej kultúry a príbuzných tém.

Rokovacia reč: slovenčina a angličtina.

Výdavky spojené s konferenciou hradí vysielajúca organizácia.

Príspevky z konferencie budú uverejnené v recenzovanom zborníku Kniha 2019.

 

As the motto of the conference indicates – The remedy against ignorance is the education, this year will be the main topic education. The theme of the conference is primarily focused on the subject of book culture history specifically on the area of education. In the context of the evolution of society, the book can be seen as a medium with an irreplaceable role in spreading education, enlightening and preserving the ideas of man, as a testimony to cultural change and progress. This premise of the book and the education is the primary and leading idea line of expected contributions.

Thematic areas are focused on:

  • pedagogy in relation to the history of book culture.
  • school libraries and their relevant relationships to the personalities of a national history.
  • book business, printers, publishers and their role in the educational process.
  • the issue of the peregrination, the travels of students from Slovakian and Middle European territory to the foreign universities and their dissertations or other prints left behind.
  • contributions with interesting findings on the history of book culture and new information on upcoming and ongoing projects are also welcome.

The conference will provide space for meeting of researchers from memory institutions such as libraries, museums, archives and universities, academies of science who will present recent scientific results in the field of history of book culture and associated scientific fields. We are looking forward to your participation and your scientific benefits.

Conference languages: Slovak and English.

Expenses associated with the conference will be covered by the sending organization.

Papers from the conference will be published in the reviewed proceedings Kniha 2019.

Registrácia / Registration

V prípade, že Vás téma zaujala a chcete na konferencii vystúpiť so svojím príspevkom, zašlite prosím návratku s názvom príspevku a krátkou anotáciou najneskôr do 15. marca 2019 na kontaktnú e-mailovú adresu.

Please send your application with the title of your paper and brief abstract until 15th March 2019 on the contact e-mail address.

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii Ruditatis antidotum Eruditio est, nás neváhajte kontaktovať:

If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email addressdaniela.skulova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 344

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

Náboženská literatúra v kontexte dejín knižnej kultúry

Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu

Náboženská literatúra v kontexte dejín knižnej kultúry,

venovanú dejinám knižnej kultúry, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 21. mája 2020 v priestoroch sídelnej budovy SNK.

pozvánka (pdf, 4.58 MB)

 

The Slovak National Library is inviting you to an international conference

Religious Literature in the Context of the History of Book Culture,

which will be held on 19 - 21th May 2020, in the residential building of SNL.

invitation (pdf, 4.58 MB)

Program / Programme

Program konferencie (verzia pre tlač, pdf). 

Program of the conference (print version, pdf).

Zameranie / Agenda

Cieľom konferencie je priniesť nové poznatky z oblasti prepojenia religiozity a knižnej kultúry. Náboženstvo a cirkev mali v minulosti nezastupiteľnú úlohu v spoločenskom, sociálnom, politickom aj kultúrnom živote Európy, v dôsledku čoho sa 
vo veľkej miere podieľali na podobe a rozvoji knižnej kultúry. Prítomnosť širokého spektra žánrov teologickej literatúra nie je jedinou konsekvenciou cirkevného vplyvu, jeho dosah sa prejavoval aj v obsahovej podobe vedeckých a odborných diel. Rozšírenie kníhtlače zohralo významnú rolu aj v procese šírenia rôznych náboženských myšlienkových prúdov, hlavne reformácie a protireformácie.

Rokovacia reč: slovenčina a angličtina.

Výdavky spojené s konferenciou hradí vysielajúca organizácia.

Príspevky z konferencie budú uverejnené v recenzovanom zborníku Kniha 2020.

 

The aim of the conference is to bring new knowledge in the field of connection of religiosity and book culture. In the past, Religion and the Church played an irreplaceable role in the social, political and cultural life of Europe, as a result of which they largely contributed to the  development of book culture. The presence of a wide range of theological literature genres is not the only consequence of ecclesiastical influence; its impact was reflected in the content of scientific works, too. The expansion of letterpress also played an important role in the process of spreading various religious currents, especially reformation and counter-reformation.

Conference languages: Slovak and English.

Expenses associated with the conference will be covered by the sending organization.

Papers from the conference will be published in the reviewed proceedings Kniha 2020.

Registrácia / Registration

V prípade, že Vás téma zaujala a chcete na konferencii vystúpiť so svojím príspevkom, zašlite prosím návratku s názvom príspevku a krátkou anotáciou najneskôr do 15. marca 2020 na kontaktnú e-mailovú adresu.

Please send your application with the title of your paper and brief abstract until 15th March 2020 on the contact e-mail address.

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii, nás neváhajte kontaktovať:

If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email address: daniela.skulova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 344

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

Veda a jej rozvoj v zrkadle pamiatok knižnej kultúry

Slovenská národná knižnica, Odbor správy a spracovania historických knižničných fondov a historických knižničných dokumentov si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu zameranú na dejiny knižnej kultúry, ktorá sa uskutoční on-line v dňoch 8. – 9. júna 2021. Tento ročník sa bude venovať téme vedy a jej rozvoju vnímanej cez prizmu kultúrnych a knižných dejín. Chceli by sme však zamerať pozornosť aj na súčasné problémy výskumu dejín knižnej kultúry a jeho postavenie v rámci historických vied.

 

Nielen pre dejiny vedy bol jedným z najvýznamnejších medzníkov vynález a rozšírenie kníhtlače. Tento revolučný objav umožnil cirkuláciu nových ideí a myšlienkových prúdov v dosiaľ neporovnateľnej miere. Príspevky sa budú venovať prepojeniu rozvoja rôznych vedeckých disciplín a fenoménu kníhtlače, na širšom priestore sa zamerajú na viaceré aspekty tejto problematiky ako napríklad zaujímavé diela a vydania, autorov, vydavateľov či zberateľov. 

Jazyky konferencie: slovenčina, čeština, angličtina

 

Linky na prihlásenie pomocou programu Zoom.

 

The Slovak national library, Department of administration and processing of historical library collections and historical library documents would like to invite you to an international conference focused on the history of book culture. The conference will be held on-line 8th to 9th June. This year will focus on the topic of science and its development perceived through the prism of cultural and book history. However, we would also like to draw attention to the current problems of research into the history of book culture and its position within the historical sciences.

 

One of the most important milestones, not only for the history of science, was the invention and expansion of book printing. This revolutionary phenomenon enabled the circulation of new ideas and currents of thought to a hitherto incomparable extent. The contributions will focus on the connection between the development of various scientific disciplines and the phenomenon of book printing, focusing on several aspects of this issue, such as interesting works and editions, authors, publishers and collectors. 

Conference lenguages: Slovak, Czech, English

 

Program / Programme

Program konferencie (pdf, 5.22 MB). 

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii, nás neváhajte kontaktovať:

If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email address: stanislava.knapcokova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 266

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

PRÍBEH UMENIA PRÍBEH KNIHY

Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu

PRÍBEH UMENIA PRÍBEH KNIHY Umenie slova a umenie remesla cez prizmu vývoja média – knihy

venovanú dejinám knižnej kultúry, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. – 19. mája 2022 v priestoroch sídelnej budovy SNK.

 

The Slovak National Library is inviting you to an international conference

THE STORY OF THE ART THE STORY OF THE BOOK The Art of Word and the Art of Craft through the Prism of the Book Development

which will be held on 18 - 19th May 2022, in the residential building of SNL.

 

Zameranie /Agenda

Hlavná idea ročníka 2022 bude zameraná na vonkajšie i vnútorné znaky tlačí. Preferovanými témami bude umenovedný charakter historickej tlače a jeho podoby v jednotlivých etapách vývoja tohto média ako aj obsahové preferencie vydávaných prác v kontexte svojej doby.

Myšlienkou aktuálneho ročníka je vytvoriť zborník s odbornými článkami zameranými na problematiku knižnej väzby, ilustrácie, typu písma, filigránu, exlibrisu, supralibrosu a podobne s cieľom rozšíriť poznanie o tieto aspekty tlačí v našej odbornej literatúre. Ďalšou rovinou hlavnej témy bude obsahová stránka vydávanej spisby. Klasické diela svetovej i našej literatúry (antickí autori, predstavitelia osvietenskej, barokovej, romantickej literatúry a ďalší) ako reflexia hlavných vydavateľských tendencii doby s možným presahom do umeleckej podoby vonkajších znakov tlače.

Zároveň privítame aj ďalšie témy z dejín knižnej kultúry, ktoré pomôžu obohatiť náš rozhľad v danom obore. Predovšetkým práce z oblastí kníhtlačiarskej, kníhkupeckej, vydavateľskej, zberateľskej činnosti či dejín budovania osobných aj šľachtických knižníc.

The main idea of the conference in 2022 will focus on the external and internal features of the historical book. The preferred topics will be the design of the historical book and its form in various stages of development of this medium, as well as the content preferences of published works in the context of their time. The idea of the conference is to create a professional proceedings with articles focused on the issues of bookbinding, illustration, typeface, fi ligree, exlibris, supralibros, etc. in order to expand knowledge about these aspects of the prints in our specialized literature. The next level of the main topic will focus on the content of the work. Classical works of the world and Slovak literature (ancient authors, representatives of Enlightenment, Baroque, Romanticism literature and others) as a refl ection of the main publishing tendencies of the period with a possible overlap into the design and fi ne arts form of the external features of the book. At the same time, we welcome other topics from the history of book culture that will help enrich our perspective in the fi eld, especially works in the fi elds of book printing, bookstore, publishing, collecting activities or the history of building personal and aristocratic libraries.

 

Registrácia / Registration

Zaslať vyplnenú návratku (docx, 8.1 KB) je možné najneskôr do 31. 3. 2022 na e-mailovú adresu stanislava.knapcokova@snk.sk. Zaradenie Vášho príspevku do programu konferencie Vám potvrdíme do 15. 4. 2022.

The completed application (docx, 8.06 KB) form is possible to send no later than 31st March 2022 to the e-mail address stanislava.knapcokova@snk.sk. We will confi rm the inclusion of your contribution in the conference program up to 15th April 2022.

 

Program / Registration (pdf, 7.33 MB)

 

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii, nás neváhajte kontaktovať:

If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email address: stanislava.knapcokova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 266

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library