Vzdelávacie podujatia 2021

PREHĽAD USKUTOČNENÝCH VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ 

  • Leadership pre riaditeľov knižníc 

    23.september 2021 - LEADERSHIP I.: Ja ako líder. Komunikácia lídra.

    15. október 2021 - LEADERSHIP II.: Otvorená komunikácia a dávanie spätnej väzby.
    04. november 2021 - LEADERSHIP III.: Budovanie a vedenie tímu

Interaktívny cyklus troch vzájomne prepojených vzdelávacích podujatí, určený pre riaditeľov slovenských knižníc. Cieľom vzdelávacieho cyklu je oboznámenie sa s rôznymi spôsobmi vedenia ľudí, s osobnostnými predpokladmi vedúcich pracovníkov, ako aj osvojenie si nevyhnutných znalostí, potrebných k spravovaniu inštitúcie, akou je knižnica. Vzdelávací cyklus je rezervovaný pre 15 riaditeľov slovenských knižníc, ktorí sa budú opakovane stretávať počas troch prednáškových dní.

Konferencia zameraná na vzdelávanie používateľov v knižniciach, vzdelávanie knihovníkov, komunitnú úlohu knižníc, komunikáciu v knižniciach a na knižnice vo virtuálnom prostredí.

Prednášajúci:

PaedDr. Iveta Kipsová - odborná pracovníčka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave (Národná sústava kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do knižničného vzdelávacieho programu) (ppt, 447.5 KB)

Mgr. Emília Jányová Lopušníková - zakladateľka a prezidentka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) v Banskej Bystrici (Slovo „CHCEM“ ako jeden z kľúčov vo vzdelávaní dospelých)

Mgr. Ján Šimko, PhD. - Vedúci Útvaru knižnično-informačných služieb
Knižnica pre mládež mesta Košice (Hype(r) doba, trocha kritiky a knižnice )

Ing. Radomíra Kodetová - riaditeľka Krajskej knihovny v Pardubicích (CZ) (Vzdělávání knihovníků - Co všechno by měl knihovník umět a znát..... Daří se nám to?) (ppt, 2.24 MB)

PhDr. Vít Richter - riaditeľ Knihovnického institutu Národní knihovny Českej republiky v Prahe a predseda Ústřední knihovnické rady Českej republiky (CZ) (Kam směřuje profese knihovníka?)

Mgr.art. Roman Večerek - riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne (Zahrajme sa na knižnicu)

Záznam z podujatia

Cieľom vzdelávacieho podujatia je informovať účastníkov o základných pravidlách slušného správania a ako ich uplatniť v pri konkrétnych situáciách v knižnici. Podujatie je interaktívne, založené  na demonštrácií jednotlivých príkladov  z knižničnej praxe.

Interaktívny tréning pre slovenských knihovníkov na tému komunikácie a dobrých vzťahov na pracovisku. Cieľom tohto tréningu bude správna komunikácia a spätná väzba na pracovisku a budovanie tímu a dobrých vzťahov na pracovisku.

Cieľom podujatia je identifikovať silné a slabé stránky činnosti knižnice s cieľom podnietiť trvalé zlepšovanie činnosti knižnice. Pomocou cielenej identifikácie najlepších praktík, možno dosiahnuť nadpriemerné konkurenčné schopnosti. Podujatie sa koná na základe zmluvy o využívaní databázy projektu Benchmarking knihoven 33/2018/ZZ. Komunikácia a dobré vzťahy na pracovisku - interaktívny tréning pre slovenských knihovníkov na tému komunikácie a dobrých vzťahov na pracovisku. Cieľom tohto tréningu bude správna komunikácia a spätná väzba na pracovisku a budovanie tímu a dobrých vzťahov na pracovisku.
Záznam z podujatia

interaktívny tréning pre slovenských knihovníkov na tému komunikácie a dobrých vzťahov na pracovisku. Cieľom tohto tréningu bude správna komunikácia a spätná väzba na pracovisku a budovanie tímu a dobrých vzťahov na pracovisku.

interaktívny cyklus troch vzájomne prepojených vzdelávacích podujatí, určený pre riaditeľov slovenských knižníc. Cieľom vzdelávacieho cyklu je oboznámenie sa s rôznymi spôsobmi vedenia ľudí, s osobnostnými predpokladmi vedúcich pracovníkov, ako aj osvojenie si nevyhnutných znalostí, potrebných k spravovaniu inštitúcie, akou je knižnica.

Ako v knižnici pripraviť dobrý webinár? Aké sú kľúčové prvky prípravy vydareného podujatia prostredníctvom webu? Čo a ako môžeme v súčasnej dobe využívať? Odpovede sa dozviete na online seminári, ktorý je zameraný na praktické tipy a skúsenosti.
Záznam z podujatia

Tvorba PR videa v knižnici a online priestore je krátke video silným marketingovým nástrojom. Dokáže vyvolať oveľa väčší záujem ako mnohé iné prostriedky. Existuje know-how na tvorbu videí? V rámci podujatia si priblížime základné pravidlá, ktorými by sme sa mali pri výrobe videa riadiť. Potrebujeme zohľadniť viacero dôležitých faktorov, ktoré môžu a budú vplyv na jeho sledovanosť. Základom každého dobrého videa je starostlivá príprava. Potrebujeme určiť, aký typ videa chceme natočiť, naplánovať ho, vybrať vhodné prostredie, ľudí a samozrejme, zabezpečiť dostatočnú technickú kvalitu.
Záznam z podujatia

Cieľom webinára je priblížiť projektový manažment v jeho prvej fáze (analýza súčasného stavu a plánovanie). V úvode si predstavíme celý životný cyklus projektu a následne sa budeme venovať úvodným fázam. Spoločne pomenujeme východiskovú situáciu knižnice pri riadení projektov, možné ohrozenia, silné a slabé stránky (tzv. analýza prostredia). Následne sa budeme venovať definovaniu cieľov projektu, plánovaniu aktivít a tvorbe harmonogramu. Po absolvovaní webinára aj tí pracovníci, ktorí nemali skúsenosti s riadením projektov by mali vedieť naplánovať menší projekt.

Záznam z podujatia

Záznam z podujatia

Online seminár o syndróme vyhorenia u knihovníka a rizikových faktoroch, akými sú práca s ľuďmi, pracovné prostredie, zmeny na pracovisku, informačné preťaženie, technostres a vysoké nároky na osobnosť knihovníka. Aké sú možnosti prevencie a zvládanie syndrómu vyhorenia?
Záznam z podujatia

  • Advokácia knižníc 9. marca 2021 (online tréning realizovaný v rámci cyklického podujatia E-vzdelávanie knihovníkov) (pdf, 6.97 MB)

Cieľom tréningu je zlepšiť zručnosti knihovníkov pri obhajovaní postavenia, nárokov a požiadaviek zo strany knižnice na stranu zriaďovateľa resp. opačne.
Prezentáciá Mgr. Nikoly Sedláčkovej (pdf, 5.05 MB)

Podujatie ponúka analýzu stavu obecných knižníc a možnosti ich rozvoja na základe vybraných štatistických údajov a podnetov metodičiek/metodikov v online prieskume Ako zachrániť obecné knižnice. Na podujatí vystúpia skúsené metodičky regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou a regionálnej knižnice v Bratislave.
Záznam z podujatia

Od roku 2016 rozhodnutím Súdneho dvora EÚ môžu verejné knižnice v Európskej únii požičiavať elektronické knihy svojim používateľom bez toho, aby porušovali autorské práva. Ako je to na Slovensku, či v zahraničí s e-knihami, e-výpožičkami či ďalšími digitalizovanými dokumentami?
Záznam z podujatia
Prezentácia Mgr. Heleny Mlejovej: Čo nové priniesli e-knihy do služieb Mestskej knižnice v Bratislave? (pdf, 1.13 MB)
Prezentácia Mgr.Lenky Malovcovej: Využívanie elektronických kníh v Krajskej knižnici Ľ. Štúra a v 5 regionálnych knižniciach Banskobystrického samosprávneho kraja (pdf, 2.97 MB)
Prezentácia Mgr. Lenky Topľanskej: Čo nám dovoľuje a zakazuje Autorský zákon, čo sa týka e-kníh, e-výpožičiek a ďalších zdigitalizovaných dokumentov? (ppt, 2.41 MB)
Prezentácia Ing. Aleša Brožeka: Slasti a strasti při hledání v digitálních knihovnách (ppt, 6.67 MB)
Prezentácia  Bc. Vojtěcha Vojtíška: E-knihovna v Městské knihovně v Praha (pdf, 10.92 MB)
Prezentácia PhDr. Libuše Foberovej, PhD.: Využívaní elektornických knih a e-zdrojů v Moravskoslezskej vedeckej knižnice v Ostrave (pdf, 3.07 MB)

  • Crowdfunding 17. februára 2021 – príležitosť pre knižnice (online seminár) (pdf, 431.41 KB)

StartLab spája aktívnych ľudí, ktorí chcú realizovať svoj projekt s verejnosťou, ktorá ho môže podporiť. StartLab je ako jediná slovenská platforma, ktorá takýmto spôsobom umožňuje financovať realizáciu konkrétneho projektu. So Zuzanou Zaťovič - Projektovou manažérkou platformy StartLab sa spoločne pozrieme na to, ako sa dá platforma využiť v slovenských knižniciach.
Záznam z podujatia

Podujatie určené tým, ktorí sa zaujímajú o to, ako rýchlo šíriť informácie o knižnici prostredníctvom kvalitných sociálnych sietí a webu s jednoduchými nápadmi a možnosťami tvorby príspevkov.
Záznam z podujatia
Prezentácia Mgr. Andrey Hrčkovej, PhD.: Čo hľadá váš (budúci) používateľ? Analýza potrieb a zámerov používateľov knižníc (pdf, 1.79 MB)
Prednáška Mgr. Anny Novotnej, PhD.: Strategie komunikace knihovny: sociální médiá a jejich prěhled (pdf, 697.13 KB)
Prednáška Mgr. Kamila Matulu: Knihovny na webu a sociálních sítích: jak na to z pohledu uživatelů? (pdf, 1.28 MB)
Prednáška Mgr. Eriky Palágyiovej: VEREJNÁ KNIŽNICA VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE SKÚSENOSTI Z PRAXE, WEB, SOCIÁLNE SIETE, LITERÁRNY PORTÁL (pdf, 17.1 MB)

Metodické usmernenia k príprave štatistického zisťovania a k uvádzaniu štatistických údajov v KULT (MK SR) 10-01 so zameraním na uvádzanie online podujatí a ich návštevníkov PhDr. Iveta Kilárová, CSc., KI SNK, spojené s diskusiou. Najčastejšie chyby obecných knižníc na seminári predstaví Mgr. Nikola Kianicová, KI SNK
Záznam z podujatia časť 1
Záznam z podujatia časť 2

  • Propagačné materiály online27. januára 2021 (online seminár v rámci cyklického podujatia Verejná knižnica 4.0 a knihovník) (pdf, 82.12 KB)

Pre ďalší rozvoj knižníc je okrem iných zmien nevyhnutná aj zmena prezentácie knižnice navonok. Podujatie je venované problematike prípravy propagačných materiálov a grafických návrhov (brožúra, plagát, pozvánka a iné) v našich knižniciach.
Záznam z podujatia
Prednáška PhDr. Kamily Prextovej, riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice (pdf, 2.48 MB)
Prednáška Mgr. Eleny Vranovskej, riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni (pdf, 3.88 MB)
Prednáška lektorky Martiny Magic

Celoslovenský seminár je určený pre zriaďovateľov a riadiacich pracovníkov knižníc, pre výskumných pracovníkov, metodikov a pre širokú odbornú knihovnícku verejnosť. Štandard Vám predstaví Mgr. Zuzana Prachárová, riaditeľka Knižničného inštitútu a z pohľadu štatistiky a vykazovania činnosti PhDr. Iveta Kilárová, CSc.

Prezentácia Mgr. Zuzany Prachárovej (pdf, 3.55 MB)
Prezentácia PhDr. Ivety Kilárovej, CSc. (pdf, 7.24 MB)

Kompletné Metodické usmernenie MK SR č. MK - 4315/2020-110/11107 na určenie štandardov pre verejné knižnice ako aj Štandard pre dobrý knižničný fond.

 

 

Kontakt:
Mgr. Zuzana Prachárová
Tel.: +421 43/2451 411
E-mail: zuzana.pracharova@snk.sk

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library