Svetozár Hurban Vajanský /vedecká konferencia/

Bol vo vedení prvého slovenského ženského spolku, no na feminizmus nemal pekného slova. Pod „takrečenou emancipáciou" videl len zlepšenie úrovne vzdelávania dievčat a žien... aj to len cez literatúru, nie školy. Aká to žena mohla stáť verne po boku Svetozára H. Vajanského? Aj na tieto otázky nájdete odpovede na vedeckej konferencii, venovanej 100. výročiu úmrtia tohto politika. Uskutoční sa 6. októbra 2016 o 10.00 hod. v audiovizuálnej sieni Literárneho múzea SNK v Martine.

Čítať ďalej ...

Poplatky / Fees

header 2017 Remeslo a kniha small

Poplatky / Conference Fees

Pokyny k platbe účastníckeho poplatku / Payment Instructions

Účastnícky poplatok (bez refundácie za prípadné nevyužité dni) / Comnference fee (refund is not offered if any day of the conference is missed):

  • účastník bez prezentácie /participant without presentation - 70 € (vrátane DPH / VAT included)
  • prezentujúci * / a presenting participant * - 50 €
  • študent do 26 rokov / student under 26 - 20 €

* Znížený poplatok za účasť na konferencii má v prípade spoluautorov príspevku iba 1 prezentujúci, ostatní spoluautori platia poplatok ako účastníci bez prezentácie. In the case of co-authors of presentation - Reduced fee for participation in the conference pays only one (who presents the presentation), the other co-authors pay the fees like participants without presentation.

Poplatok zahŕňa program, spoločenský večer a občerstvenie na konferencii. The fee includes refreshments, official rout and program of the conference.

Poplatok uhraďte v roku 2017 výlučne bankovým prevodom do 12. apríla 2017 na adresu a číslo účtu prijímateľa platby:

The fee should be paid via wire transfer only between January 1st, 2017 and April 12th, 2017.

 

Platba / The payment information

Názov príjemcu / Beneficiary:

Slovenská národná knižnica

Adresa príjemcu / Beneficiary address:

Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
Slovenská republika

Názov banky / Bank name:

Štátna pokladnica

Adresa banky / Bank address:

Radlinského 32
810 05 Bratislava

Účet/account number/IBAN:

SK60 8180 0000 0070 0007 1804

SWIFT:

SPSRSKBA

Konštantný symbol (pre tuzemské platby):

0308

Variabilný symbol / Payer's reference: 

IČO Vašej organizácie / Identification number of your organization

Správa pre príjemcu / Information for beneficiary

MENO a PRIEZVISKO osoby, za ktorú bol poplatok uhradený / full name of the participant

 

Upozorňujeme, že všetky bankové poplatky hradí účastník! 
Payer bears the processing fee, and fees requested by other banks may be additionally charged to his account. The full amount of the transfer will be credited to the beneficiary's account.

Daňový doklad Vám bude vydaný pri registračnom pulte počas konania seminára. 
The receit will be issued and made available at the registration desk during the conference.

 

Vrátenie účastníckeho poplatku /STORNO/ / Terms of Cancelation

V prípade, že účasť odrieknete písomnou formou najneskôr do 12. apríla 2017, vrátime Vám 100 % uhradenej čiastky, ak účasť odrieknete 6. 4.- 2. 5. 2017, vrátime Vám 50 % uhradenej čiastky. Po 2. 5. 2017 je poplatok nevratný. Poplatok je možné previesť na inú osobu v prípade, že sa registrovaný účastník nebude môcť konferencie zúčastniť.

Written cancelation up to April 12th, 2017 is FREE of charge and your payment will be returned to you. You will be charged 50% of the total price if you cancel your registration between April 13th and May 1st, 2017. Conference fee is not refundable after May 2nd, 2017 (included). The conference can be transferred to another participant.

Kontaktná adresa v prípade ďalších otázok / For more information please contact:

- e-mail adresa / email addressochrana.fondov@snk.sk 

- poštová adresa / mailing address:

Slovenská národná knižnica    
Ochrana fondov 
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 

Slovak National Library 
Department of Collections Protection
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

Poplatky 2021 / Fees 2021

header Remeslo a kniha

Poplatky / Conference Fees

Pokyny k platbe účastníckeho poplatku / Payment Instructions

Účastnícky poplatok (bez refundácie za prípadné nevyužité dni):

  • právnický subjekt * - 50 €
  • študent do 24 rokov - 0 €

* Poplatok za účasť na konferencii pre právnický subjekt sa vzťahuje aj na viaceré osoby.

Poplatok uhraďte výlučne bankvoým prevodom do 15. mája 2021 na adresu a číslo účtu prijímateľa platby.

 

 

Conference fee VAT included (refund is not offered if any day of the conference is missed):

  • company - 50 €
  • student under 24 - 0 €

The fee should be paid via wire transfer till May 15th, 2021.

 

Platba / The payment information

Názov príjemcu / Beneficiary: Slovenská národná knižnica

Adresa príjemcu / Beneficiary address: Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, Slovenská republika

Názov banky / Bank name: Štátna pokladnica

Adresa banky / Bank address: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Účet/account number/IBAN: SK60 8180 0000 0070 0007 1804

SWIFT: SPSRSKBA

Konštantný symbol (pre tuzemské platby/for slovak transfer): 0308

Variabilný symbol / Payer's reference: IČO Vašej organizácie/ Identifiacation of your organization

IČO Vašej organizácie / Identification number of your organization

Správa pre príjemcu / Information for beneficiary: MENO a PRIEZVISKO osoby, za ktorú bol poplatok uhradený / full name of the participant

 

Upozorňujeme, že všetky bankové poplatky hradí účastník! Payer bears the processing fee, and fees requested by other banks may be additionally charged to his account. The full amount of the transfer will be credited to the beneficiary's account.

Daňový doklad Vám bude vydaný pri registračnom pulte počas konania seminára. The receit will be issued and made available at the registration desk during the conference.

 

Vrátenie účastníckeho poplatku (STORNO) / Cancellation Policy

V prípade, že účasť odrieknete písomnou formou najneskôr do 15. mája 2021, vrátime Vám 100 % uhradenej čiastky, ak účasť odrieknete 15. 5. - 20. 5. 2021, vrátime Vám 50 % uhradenej čiastky. Po 20. 5. 2021 je poplatok nevratný. Poplatok je možné previesť na inú osobu v prípade, že sa registrovaný účastník nebude môcť konferencie zúčastniť.

Cancellation request must be made in writing form and submitted up to May 15th, 2021. In this case cancellation is FREE of charge with full refund Cancellation  between 15th and 20th May 2021 will be charged 50% of the total price and after 20th May, 2021 (included) conference fee is not refundable. The conference fee may be also transferred or substituted to another participant.

 

 

Partneri / Partners

header 2017 Remeslo a kniha small

Partneri / Partners

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí nám pomohli zrealizovať 1. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha.

Thanks to all partners who helped us to the success of the 1st annual conference Remeslo a kniha (Craft and Book).

 

Hlavní partneri / Main partners:

partner neografia logo  partner nabimex logo   

 

Partneri / Partners:

partner Ceiba logo       partner VWR logo      partner hermes logo 

 partner Slovenské národné múzeum logo

Mediálny partner / Media partner

medialny partner Pro památky portal casopis logo

Prednášky / Lectures

header Remeslo a kniha

Prednášky / Lectures

Nakuknite do ateliérov, kde #dokumenty_ozivaju

Take a peer into the ateliers where the documents return to life

 

Prihlásené prednášky / Lectures

Restaurování knihy milodarů a kovové schránky z fondu Lyceální knihovny v Kežmarku 
/Ing. Jindrová – Ing. Trnková, Slovenská národná knižnica, Slovenská republika/ 
Restaurování knihy milodarů a její ochranné kovové schránky probíhalo na Oddělení restaurování a konzervování SNK v roce 2016. Kniha podrobně zaznamenává množství vybraných finančních darů na stavbu dřevěného evangelického artikulárního kostela v Kežmarku, který v letošním roce slaví 300 let od svého založení. Dřevěný kostel je postaven ve slohu lidového baroka s půdorysem řeckého kříže a díky své jedinečnosti je zapsán na seznamu významných památek UNESCO. 

Komplexné reštaurovanie knihy Postylla ewangelická z roku 1602 
/MgA. Ivan Kopáčik, Univerzita Pardubice, Česká republika/ 
Prednáška je zameraná na reštaurovanie starej tlače z roku 1602. Z knihy sa dochoval iba rozsiahle poškodený knižný blok s mnohými druhotnými opravami a fragmentom organizmu šitia. Knižný blok prešiel komplexným reštaurátorským zásahom od suchého, cez mokré čistenie, dolievanie papieru papierovou suspenziou a vyšitím podľa pôvodného rozmiestnenia väzov. Po dohode so zadávateľom bola na väzbu vyhotovená konzervačná väzba podľa Ch. Clarksona. Nakoniec sa na knihu a fragmenty vyhotovila ochranná krabica, tzv. phase box. 

Praktické zkušenosti s přípravou knihovních fondů pro procesy hromadného odkyselování 
/Petra Vávrová, Lucie Palánková, Magda Součková, Jitka Neoralová, Kristýna Boumová, Dana Hřebecká, Národní knihovna ČR, Česká republika/ 
Národní knihovna ČR (NK ČR) v současné době spravuje více jak 7 milionů knihovních dokumentů a zhruba 96 % z nich je tvořeno tzv. novodobými fondy (v NK ČR knihy vydané po roce 1801). V letech 1845-1850 dochází v důsledku zvyšování poptávky po knižní produkci k významným změnám v technologii výroby papíru, které mají za následek výrazný pokles jeho životnosti. Pomocí neutralizace kyselých složek v papíru, především vytvořením tzv. alkalické rezervy – odkyselováním, lze životnost papíru prodloužit. V příspěvku budou prezentovány zkušenosti s technologií Papersave Swiss z roku 2016. 

Restaurování grafik pro výstavu Pražské veduty 18. století 
/MgA. Kamila Vítová – MgA. Lucie Živná, Muzeum hlavního města Prahy, Česká republika/ 
Příspěvek se týká problematiky konzervace a restaurování několika set grafických listů v rámci výstavy Pražské veduty 18. století, která probíhá v Muzeu hlavního města Prahy. Výstava byla připravována po dobu několika let a na restaurování objektů se postupně podílelo šest restaurátorů. Proto bylo potřebné v rámci možností sjednotit názory na konzervaci. Jednotlivé grafiky, vzhledem k rozdílné míře poškození, vyžadovaly individuální přístup, ale zároveň bylo nutné zachovat určitou jednotnost v míře restaurování, řešit řadu etických otázek, zejména v případě dekonzervace. 

Viac príspevk ov/ More informations about presentations (pdf, 205.25 KB)

 

Posterové prezentácie / Posters 

Conservation Research: Causes of deterioration of Prohor Pčinjski Gospels a 16th Century Old-Slavonic Manuscript 
/Zorica Jakovleska Spirovska – Maja Kostadinovska, National and University Library St. Clement of Ohrid, Skopje, Macedonia/ 
The materials of which library collections are composed, namely paper, parchment, leather binders and adhesives, are susceptible among others to biological deterioration caused by insect attack and/or microbial growth (bacteria, fungi) and deterioration caused by adverse environmental conditions (temperature and relative humidity, light and atmospheric pollutants). These two forms of deterioration are interconnected because humid conditions favor the growth of fungi and accumulations of dust and dirt attract insects. 

Faksimile - dvojče originálu 
/MgA. Ivan Kopáčik,Univerzita Pardubice, Česká republika/ 
Poster zobrazuje průběh výroby faksimile fólia 133 v Litomyšlského graduálu z roku 1563. Výroba začíná průzkumem originálu a výrobou pergamenu. Následuje rozlinkování, psaní textu husím brkem a zlacení plátkovým zlatem. Malba iluminací je provedena pigmenty třenými s arabskou gumou. Všechny tyhle kroky jsou prezentovány na plakátu pomocí fotografií. Značná část patří porovnání faksimile s originálem v znění názvu posteru: Faksimile- dvojče originálu. 

Moderné metódy čistenia povrchov 
/K. Haberová, D. Stojkovičová, L. Ponická, M. Reháková, Slovenská technická univerzita - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika/ 
Pri čistení povrchov historických objektov treba brať na vedomie zásady ochrany kultúrneho dedičstva stanovené v Benátskej charte z roku 1964. Všetky zásahy musia byť reverzibilné, nesmie byť odstránená žiadnaz originálnych vrstiev a vykonané zásahy by mali byť len v najnižšej možnej miere. V minulosti sa nepristupovalo k čisteniu povrchov tak jemne a zodpovedne, ako je tomu dnes. Na suché povrchové čistenie sa používali kefy, tkaniny, špongie a rôzne ostré kovové predmety. Pri mokrom čistení sa pracovalo častokrát s veľmi agresívnymi roztokmi. 

Ochranné prvky archiválií proti odcizení 
/Barbora Benetková, Kateřina Hricková, Klára Drábková, Michal Ďurovič, VŠCHT Praha, Česká republika/ 
Ochrana archiválií před krádežemi je velmi diskutovaným problémem u nás i v zahraničí. Současný stav zabezpečení totiž často nevyhovuje a umožňuje tak poměrně snazší odcizení celého dokumentu, či jeho části (vyříznutí map, apod.). Pokud je zcizený objekt nalezen, není snadné identifikovat z jakého archivu / archivního fondu, dokument, nebo jeho část pochází a kam by měl být v ideálním případě navrácen. V rámci projektu bychom se rádi zaměřili na ochranné prvky, které by pomohly archivní dokumenty snadno identifikovat, aniž by narušovaly jejich vizuální a uměleckou podstatu jako je tomu v případě mnohdy necitlivě umístěných a v současnosti používaných klasických razítek. 

Reštaurovanie pergamenovej listiny Genealógia Sztáray 
/Mgr. Beáta Vojteková, Anna Múčkova, SNK Martin, Slovenská republika/ 
Príspevok sa zaoberá reštaurovaním pergamenovej listiny, na ktorej je maľovaný rodostrom šľachtického rodu Sztáray. Poster názorne prezentuje jednotlivé reštaurátorské postupy, ktoré boli použité pri záchrane dokumentu.

Viac príspevkov / More informations about presentations

 

Krátke informácie / Brief Informations

Retardéry hoření pro archivní lepenky 
/Ing. Martina Nováková, DiS. – doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika/ 
Knižní vazby a archivní dokumenty se v konzervátorské-restaurátorské praxi standardně uchovávají v ochranných obalech z archivní lepenky. Tyto obaly mimo jiné chrání po jistou dobu uložené artefakty při zachvácení prostor depozitáře požárem. Přestože záchrana psacích podložek poškozených ohněm patří mezi vůbec nejnákladnější a nejobtížněji řešitelné zásahy, není archivní lepenka dosud dostupná v provedení s chemicky či fyzikálně-chemicky zvýšenou odolností proti ohni. Příspěvek pojednává o testování účinnosti anorganických retardérů hoření aplikovaných na reálné vzorky archivních lepenek.

Využitie hydroxypropylcelulózy pri spevnení pauzovacieho papiera
/Zuzana Hafková, Alena Maková, Matej Kámen, Slovenský národný archív, Slovenská republika/
Informácia bude zameraná na využitie hydroxypropylcelulózy rady Klucel (E, G, H, M) na prípravu laminačných fólií vhodných na reštaurovanie pauzovacích papierov s krátkou filmovou ukážkou prípravy fólií.

Poznatky z dezinfekcie knižného fondu, mobiliáru a stien po dezinfekcii účinnou látkou Sanosil
/Petra Slaninová, Tomáš Horniak, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská republika/

Viac príspevkov / More informations about presentations

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

February 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 02 2024
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 02 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 02 2024
4
5
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 02 2024
7
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 02 2024
8
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 02 2024
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 02 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 02 2024
11
12
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 02 2024
14
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 02 2024
15
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 02 2024
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 02 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 02 2024
18
19
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 02 2024
21
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 02 2024
22
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 02 2024
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 02 2024
24
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 02 2024
25
26
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 02 2024
28
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 02 2024
29
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 02 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library