Členstvo

Slovenská národná knižnica je členom týchto domácich a medzinárodných organizácií:

ICOM (International Council of Museums). Medzinárodná rada múzeí je celosvetová organizácia, ktorej hlavným cieľom je zachovávanie a ochrana celosvetového kultúrneho dedičstva. Ide o jedinú medzinárodnú organizáciu, ktorá zastupuje múzeá a muzeálnych pracovníkov. Od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie, ktorým je ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva. Združuje viac ako 32 000 členov a tvoria ju národné výbory, ktoré zastupujú 136 krajín, a medzinárodné výbory združujúce muzejných pracovníkov z celého sveta na základe špecializácie. Sekretariát ICOM sídli v budove UNESCO v Paríži.


Zväz múzeí Slovenska (ZMS) pôsobí ako záujmové profesijné združenie múzeí na Slovensku. Jeho poslaním je presadzovať a rozvíjať záujmy múzeí, koordinovať činnosť múzeí, podporovať múzejníctvo na Slovensku.


SANET (Slovak academic network) je národná organizácia pre sieťovanie výskumu a vzdelávania na Slovensku. Jej cieľom je zabezpečenie prevádzky dátovej siete SANET a poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb najmä pre akademickú, t.j. vedecko-výskumnú, univerzitnú a vzdelávaciu sféru v Slovenskej republike.


CENL (The Conference of European National Librarians). Konferencia európskych národných knižníc je sieť 46 národných knižníc v 45 európskych krajinách. Od roku 1987 CENL pracuje na presadzovaní veci európskych národných knižníc, čím posilňuje ich osobitnú úlohu pri zachovávaní kultúrneho dedičstva kontinentu a jeho sprístupnení všetkým.

Consortium UDC (UDC). Konzorcium UDC je organizácia založená s cieľom riadiť vývoj a šírenie univerzálnej desatinnej klasifikácie v najlepšom záujme jej používateľov. Konzorcium bolo založené Medzinárodnou federáciou pre dokumentáciu (FID) a vydavateľmi holandského, anglického, francúzskeho, japonského a španielskeho vydania. Konzorcium prevzalo vlastníctvo univerzálneho desatinného triedenia 1. januára 1992. Konzorcium má strategické, riadiace a propagačné povinnosti súvisiace s MDT.


ISMN (International Standard Music Numbering). Medzinárodná agentúra pre štandardné číslovanie hudobnín pre medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín je v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Systém ISMN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 2008. Vrcholným celosvetovým orgánom je Medzinárodná agentúra ISMN so sídlom v Berlíne.

ISBN (International Standard Book Number). Medzinárodná agentúra ISBN začala v Slovenskej republike fungovať v roku 1989, kedy bol zavedený v SR štandard prideľovania. Jeho cieľom jednoznačne identifikovať konkrétny titul alebo určité vydanie titulu konkrétneho vydavateľa. Úlohou agentúry je zabezpečiť evidenciu prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám, ktoré vznikajú v slovenských vydavateľstvách. Medzinárodná agentúra ISBN sídli v Londýne a združuje národné agentúry.


IFLA (International Federation Library Association). Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií je medzinárodný orgán zastupujúci záujmy ľudí, ktorí sa spoliehajú na knižnice a informačných profesionálov. Bola založená 30. septembra 1927 na výročnom stretnutí Britskej asociácie knižníc v Edinburghu v Škótsku a oficiálne začala v roku 1929 s 15 členmi z 15 krajín. Teraz máme viac ako 1500 členov a pridružených spoločností z približne 150 krajín sveta.


CERL (Consortium of European Research Libraries). Konzorcium európskych vedeckých knižníc je konzorcium výskumných knižníc, predovšetkým v Európe, ktoré uľahčuje prístup historikom so záujmom o históriu knihy poskytovaním online zdrojov. Organizácia tiež poskytuje granty knihovníkom, organizuje semináre a workshopy a od roku 1998 vydáva periodikum CERL Papers.

Kniha / quo vadis knižná kultúra

Slovenská národná knižnica Správa a spracovanie historických knižničných fondov a historických knižničných dokumentov

Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu 

Kniha / quo vadis knižná kultúra 

ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 25. apríla 2024

Program (pdf, 46.13 KB)

Plagát (pdf, 22.06 KB)

 

The Slovak National Library Department of Administration and Processing of Historical Library Collections and Historical Library Documents 
Invites you to an international conference

Book / quo vadis Book Culture

 

Zameranie / Agenda

Slovenská národná knižnica – Odbor správy a spracovania HKD a HKF si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu venovanú problematike dejín knihy. Kľúčovou úlohou knižníc okrem sústreďovania, ochrany a sprístupňovania dokumentov je poskytovanie služieb bádateľom prostredníctvom metadát v podobe bibliografi ckých údajov. V nadväznosti na úlohy spojené s objasňovaním pôvodu miesta uloženia, vlastníctva a vzťahov je kniha predmetom výskumu v rôznych oblastiach knižničných vied – od autorských, vydavateľských, tlačiarenských či zberateľských vzťahov a obsahových analýz až po ich deklaráciu odborným kruhom v podobe tlačených katalógov, monografi í, odborných publikácií, zborníkov či štúdií a elektronicky prístupných informácii v podobe digitálnych objektov, dát a ďalších informácií.
Názov konferencie – KNIHA odkazuje jednak na predmet výskumu zameraného na dejiny tohto média, a zároveň poukazuje aj na zborník, ktorého najstaršie vydanie má vročenie 1974. Už viac ako päťdesiat rokov prináša bádateľom najnovšie poznatky z výskumov dejín knižnej kultúry na Slovensku a v zahraničí. Prioritne sa zameriava na históriu a kultúrne aspekty tohto média. V poslednom období informuje aj o procesoch a výstupoch spojených s novým bádateľským prostredím zdieľaného a vzdialeného prístupu k informáciám v širokom spektre vonkajších a vnútorných znakov knihy či príbuzných historických tém. Preto sa chceme v tomto ročníku zamerať na problematiku média knihy a jej výskumu v kontexte prebiehajúcich vedeckých projektov alebo výstupov z už ukončených úloh. Hlavnou témou tohto ročníka je knižná kultúra a historické témy ako riešiteľské projekty v prostredí vedeckých knižníc, univerzít či výskumných ústavov a ďalších pamäťových inštitúcií. Máme ambíciu poskytnúť platformu na diskusiu o stave a smerovaní výskumu dejín knižnej kultúry v slovenskom ale aj zahraničnom prostredí. Chceli by sme vyzvať kolegov zo zahraničných inštitúcií, aby využili túto príležitosť na zdieľanie a výmenu skúseností a informácií s cieľom komparácie výskumných úloh a projektov.
Zároveň privítame texty z dejín kníhkupeckej, vydavateľskej, autorskej či zberateľskej činnosti (knižnice osobností, šľachtické, cirkevné a iné). Zaujímajú nás aj príspevky venované problematike inkunábul, knižnej väzby, ilustrácie a podobne. Príspevky z konferencie budú publikované v zborníku KNIHA 2024.

The Slovak National Library would like to invite you to an international conference to discuss the past, present and the future of research of book history. The key role of libraries, in addition to gathering, protecting and making documents available, is to provide services to researchers through metadata in the form of bibliographic data. Following on, the book is the subject of research in various areas of library science – from publishing, printing, book collecting and content analysis to their presentation by theprofessional circle in the form of printed catalogues, monographs, publications, and providing electronic access in the form of digital objects, data and other information.

The name of the conference – BOOK refers both to the subject of research focused on the history of thismedium, and at the same time points out the periodical publication, which was issued for the first time in 1974. For fifty years, it has been bringing researchers the latest knowledge from research into the history of book culture in Slovakia and abroad. It primarily focuses on the history and cultural aspects of this medium. Recently, it also reports on the processes and outputs associated with the new research environment – digital catalogues with copies of historical prints. This allows remote access to information in a wide range of external and internal features of the book or related historical topics. Therefore,
this year we want to focus on the current trends and development of the book medium and its research in the context of ongoing or already completed scientific projects. The main theme of our conference is book culture and historical topics reflected in current research projects at scientific libraries, universities and other memory institutions. The goal of the conference is to create a platform for discussion on the state and direction of research of the history of book culture in Slovakia and abroad. We would like to invite colleagues from foreign institutions to use this opportunity to share experiences and information in order to compare research tasks and projects.
At the same time, we welcome texts from the history of bookselling, publishing or collecting activities (libraries of personalities, nobles, churches and others). We are also interested in contributions devoted to the issue of incunabula, book binding, illustration etc. Contributions from the conference will be published in the proceedings of the BOOK 2024.

Registrácia / Registration

Vyplnenú návratku (docx, 14.95 KB) môžete zaslať najneskôr do 1. marca 2024 na e-mailovú adresu: daniela.skulova@snk.sk. Zaradenie príspevku do programu konferencie Vám potvrdíme do 15. marca 2023. Tešíme sa na Vašu účasť!

Please, send the completed return (docx, 15.37 KB) no later than 1st of March 2024 to the e-mail address: daniela.skulova@snk.sk. We will confirm the in clusion of the contribution in the conference program by 15th March 2024. We are looking forward to your participation!

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii, nás neváhajte kontaktovať / If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email address: daniela.skulova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 336

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

Online kalendár podujatí knižníc na Slovensku

Ak aj Vaša knižnica organizuje vzdelávacie podujatie určené pre knihovníkov, prosíme, dajte nám o ňom vedieť. Pre zaradenie Vášho podujatia do online kalendára vyplňte formulár.

Rok 2024

 

Rok 2023

 

Vzdelávacie podujatia 2022

Plán vzdelávacích podujatí pre rok 2022 (pdf, 1.46 MB)

Kalendár realizovaných vzdelávacích podujatí pre knižnice a knihovníkov v roku 2022:

E-vzdelávanie knihovníkov /online/ - druhý ročník

Podujatie si môžete pozrieť na Youtube kanáli SNK.

Podujatie si môžete pozrieť na Youtube kanáli SNK.

Prezentácia z prednášky - Mgr. Zuzana Prachárová (pdf, 883.29 KB)
Podujatie si môžete pozrieť na Youtube kanáli SNK.

Podujatie si môžete pozrieť na Youtube kanáli SNK.

Podujatie si môžete pozrieť na YouTube kanáli SNK.

Semináre

Workshopy – realizovaná séria 5 workshopov zameraných na rozvoj zručností knihovníka

Diskusné fórum

Podujatie si môžete pozrieť na YouTube kanáli SNK.

Vzdelávacie podujatia 2023

Kalendár vzdelávacích podujatí pre knižnice a knihovníkov v roku 2023:

E-vzdelávanie knihovníkov / online / – tretí ročník 

 

Semináre 

 

Workshopy 

 

Diskusné fórum 

 

Prednášky

  • 28.04.2023 / Dezinformácie, fake news a hoaxy
  • 22.05.2023 / Duševné vlastníctvo okolo nás. Čo zahŕňa a čo ponúka?
  • 22.09.2023 / Finančná gramotnosť mladých ľudí
  • 26.09.2023 / Zánik Československa a vznik Slovenskej republiky
  • 08.11.2023 / Boj proti radikalizácii a extrémizmu
  • 13.12.2023 /Informačné vzdelávanie

 

Akreditované programy 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library