Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

 • Miroslav Cipár
 • #30rokovslobody
 • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
 • Slovenská národná knižnica - Novinky v Katalógu Digitálnej knižnice SNK


Prednášky / Lectures

header 2017 Remeslo a kniha small

Prednášky / Lectures

Nakuknite do ateliérov, kde #dokumenty_ozivaju

Take a peer into the ateliers where the documents return to life

 

Prihlásené prednášky / Lectures

Restaurování knihy milodarů a kovové schránky z fondu Lyceální knihovny v Kežmarku 
/Ing. Jindrová – Ing. Trnková, Slovenská národná knižnica, Slovenská republika/ 
Restaurování knihy milodarů a její ochranné kovové schránky probíhalo na Oddělení restaurování a konzervování SNK v roce 2016. Kniha podrobně zaznamenává množství vybraných finančních darů na stavbu dřevěného evangelického artikulárního kostela v Kežmarku, který v letošním roce slaví 300 let od svého založení. Dřevěný kostel je postaven ve slohu lidového baroka s půdorysem řeckého kříže a díky své jedinečnosti je zapsán na seznamu významných památek UNESCO. 

Komplexné reštaurovanie knihy Postylla ewangelická z roku 1602 
/MgA. Ivan Kopáčik, Univerzita Pardubice, Česká republika/ 
Prednáška je zameraná na reštaurovanie starej tlače z roku 1602. Z knihy sa dochoval iba rozsiahle poškodený knižný blok s mnohými druhotnými opravami a fragmentom organizmu šitia. Knižný blok prešiel komplexným reštaurátorským zásahom od suchého, cez mokré čistenie, dolievanie papieru papierovou suspenziou a vyšitím podľa pôvodného rozmiestnenia väzov. Po dohode so zadávateľom bola na väzbu vyhotovená konzervačná väzba podľa Ch. Clarksona. Nakoniec sa na knihu a fragmenty vyhotovila ochranná krabica, tzv. phase box. 

Praktické zkušenosti s přípravou knihovních fondů pro procesy hromadného odkyselování 
/Petra Vávrová, Lucie Palánková, Magda Součková, Jitka Neoralová, Kristýna Boumová, Dana Hřebecká, Národní knihovna ČR, Česká republika/ 
Národní knihovna ČR (NK ČR) v současné době spravuje více jak 7 milionů knihovních dokumentů a zhruba 96 % z nich je tvořeno tzv. novodobými fondy (v NK ČR knihy vydané po roce 1801). V letech 1845-1850 dochází v důsledku zvyšování poptávky po knižní produkci k významným změnám v technologii výroby papíru, které mají za následek výrazný pokles jeho životnosti. Pomocí neutralizace kyselých složek v papíru, především vytvořením tzv. alkalické rezervy – odkyselováním, lze životnost papíru prodloužit. V příspěvku budou prezentovány zkušenosti s technologií Papersave Swiss z roku 2016. 

Restaurování grafik pro výstavu Pražské veduty 18. století 
/MgA. Kamila Vítová – MgA. Lucie Živná, Muzeum hlavního města Prahy, Česká republika/ 
Příspěvek se týká problematiky konzervace a restaurování několika set grafických listů v rámci výstavy Pražské veduty 18. století, která probíhá v Muzeu hlavního města Prahy. Výstava byla připravována po dobu několika let a na restaurování objektů se postupně podílelo šest restaurátorů. Proto bylo potřebné v rámci možností sjednotit názory na konzervaci. Jednotlivé grafiky, vzhledem k rozdílné míře poškození, vyžadovaly individuální přístup, ale zároveň bylo nutné zachovat určitou jednotnost v míře restaurování, řešit řadu etických otázek, zejména v případě dekonzervace. 

Viac príspevkov / More informations about presentations

 

Posterové prezentácie / Posters 

Conservation Research: Causes of deterioration of Prohor Pčinjski Gospels a 16th Century Old-Slavonic Manuscript 
/Zorica Jakovleska Spirovska – Maja Kostadinovska, National and University Library St. Clement of Ohrid, Skopje, Macedonia/ 
The materials of which library collections are composed, namely paper, parchment, leather binders and adhesives, are susceptible among others to biological deterioration caused by insect attack and/or microbial growth (bacteria, fungi) and deterioration caused by adverse environmental conditions (temperature and relative humidity, light and atmospheric pollutants). These two forms of deterioration are interconnected because humid conditions favor the growth of fungi and accumulations of dust and dirt attract insects. 

Faksimile - dvojče originálu 
/MgA. Ivan Kopáčik,Univerzita Pardubice, Česká republika/ 
Poster zobrazuje průběh výroby faksimile fólia 133 v Litomyšlského graduálu z roku 1563. Výroba začíná průzkumem originálu a výrobou pergamenu. Následuje rozlinkování, psaní textu husím brkem a zlacení plátkovým zlatem. Malba iluminací je provedena pigmenty třenými s arabskou gumou. Všechny tyhle kroky jsou prezentovány na plakátu pomocí fotografií. Značná část patří porovnání faksimile s originálem v znění názvu posteru: Faksimile- dvojče originálu. 

Moderné metódy čistenia povrchov 
/K. Haberová, D. Stojkovičová, L. Ponická, M. Reháková, Slovenská technická univerzita - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika/ 
Pri čistení povrchov historických objektov treba brať na vedomie zásady ochrany kultúrneho dedičstva stanovené v Benátskej charte z roku 1964. Všetky zásahy musia byť reverzibilné, nesmie byť odstránená žiadnaz originálnych vrstiev a vykonané zásahy by mali byť len v najnižšej možnej miere. V minulosti sa nepristupovalo k čisteniu povrchov tak jemne a zodpovedne, ako je tomu dnes. Na suché povrchové čistenie sa používali kefy, tkaniny, špongie a rôzne ostré kovové predmety. Pri mokrom čistení sa pracovalo častokrát s veľmi agresívnymi roztokmi. 

Ochranné prvky archiválií proti odcizení 
/Barbora Benetková, Kateřina Hricková, Klára Drábková, Michal Ďurovič, VŠCHT Praha, Česká republika/ 
Ochrana archiválií před krádežemi je velmi diskutovaným problémem u nás i v zahraničí. Současný stav zabezpečení totiž často nevyhovuje a umožňuje tak poměrně snazší odcizení celého dokumentu, či jeho části (vyříznutí map, apod.). Pokud je zcizený objekt nalezen, není snadné identifikovat z jakého archivu / archivního fondu, dokument, nebo jeho část pochází a kam by měl být v ideálním případě navrácen. V rámci projektu bychom se rádi zaměřili na ochranné prvky, které by pomohly archivní dokumenty snadno identifikovat, aniž by narušovaly jejich vizuální a uměleckou podstatu jako je tomu v případě mnohdy necitlivě umístěných a v současnosti používaných klasických razítek. 

Reštaurovanie pergamenovej listiny Genealógia Sztáray 
/Mgr. Beáta Vojteková, Anna Múčkova, SNK Martin, Slovenská republika/ 
Príspevok sa zaoberá reštaurovaním pergamenovej listiny, na ktorej je maľovaný rodostrom šľachtického rodu Sztáray. Poster názorne prezentuje jednotlivé reštaurátorské postupy, ktoré boli použité pri záchrane dokumentu.

Viac príspevkov / More informations about presentations

 

Krátke informácie / Brief Informations

Retardéry hoření pro archivní lepenky 
/Ing. Martina Nováková, DiS. – doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika/ 
Knižní vazby a archivní dokumenty se v konzervátorské-restaurátorské praxi standardně uchovávají v ochranných obalech z archivní lepenky. Tyto obaly mimo jiné chrání po jistou dobu uložené artefakty při zachvácení prostor depozitáře požárem. Přestože záchrana psacích podložek poškozených ohněm patří mezi vůbec nejnákladnější a nejobtížněji řešitelné zásahy, není archivní lepenka dosud dostupná v provedení s chemicky či fyzikálně-chemicky zvýšenou odolností proti ohni. Příspěvek pojednává o testování účinnosti anorganických retardérů hoření aplikovaných na reálné vzorky archivních lepenek.

Využitie hydroxypropylcelulózy pri spevnení pauzovacieho papiera
/Zuzana Hafková, Alena Maková, Matej Kámen, Slovenský národný archív, Slovenská republika/
Informácia bude zameraná na využitie hydroxypropylcelulózy rady Klucel (E, G, H, M) na prípravu laminačných fólií vhodných na reštaurovanie pauzovacích papierov s krátkou filmovou ukážkou prípravy fólií.

Poznatky z dezinfekcie knižného fondu, mobiliáru a stien po dezinfekcii účinnou látkou Sanosil
/Petra Slaninová, Tomáš Horniak, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská republika/

Viac príspevkov / More informations about presentations

 

Program / Programme

header 2017 Remeslo a kniha small

Program / Programme

Kompletný program konferencie / Complete programme (pdf na stiahnutie, pdf verzia programu na tlač)

Konferencia sa bude venovať najmä tejto problematike:

 • praktické reštaurovanie a konzervovanie
 • výskum v oblasti reštaurovania a ochrany písomného dedičstva
 • reštaurátorské a konzervátorské materiály používané v praxi, nové materiály na trhu
 • zabudnuté a zaujímavé remeselné techniky a postupy v oblasti písomného dedičstva, kníhviazačstva, výroby materiálov
 • nové technológie a technické postupy v reštaurátorskej a konzervátorskej praxi
 • etické problémy spojené s reštaurovaním a konzervovaním
 • problematika, sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva.

Spolu s ostatnými účastníkmi konferencie sa tešíme aj na vaše osobné skúsenosti a výsledky odbornej práce!

The conference will be focused on these topics:

 • practical restoration and conservation;
 • research in the field of restoration and protection of written cultural heritage;
 • used type of restoration and conservation materials;
 • forgotten and interesting techniques and procedures used to protect written cultural heritage, Bookbinder;
 • new technologies and techniques in restoration and conservation practice;
 • ethical problems related with documents preservation and restoration;
 • problems with disclosure of written cultural heritage.

It will be great pleasure if you share your experience and work results with other participants. We will appreciate mostly presentations from experienced restorers and students.

Registrácia / Registration

header 2017 Remeslo a kniha small

Registrácia / Registration

Svoj záujem o účasť na konferencii (ako účastník alebo prezentujúci s príspevkom, krátkou informáciou či posterom) a zasielanie informácií o konferencii prosím potvrďte vyplnením online-prihlášky alebo zaslaním vyplnenej prihlášky (PDF na stiahnutie) na kontaktnú adresu. Termíny pre zaslanie prihlášky na konferenciu:
- prezentujúci:                 do 28. februára 2017,
- účastníci bez príspevku:  do 5. apríla 2017.

If you are interested in participating in the conference, continuous transmission of information and conference program please complete online registration form or send a print form (PDF Registration form):

- a presenting conference participant:                   until February 28th, 2017,

- a conference participant without a presentation:  until April 5th, 2017 to the contact address:

- e-mail adresa / email addressochrana.fondov@snk.sk 

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Ochrana fondov 
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library 
Department of Collections Protection 
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

Kontakt / Contact

header 2017 Remeslo a kniha small

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii Remeslo a kniha, nás neváhajte kontaktovať:

If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email addressochrana.fondov@snk.sk 

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Ochrana fondov 
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library 
Department of Collections Protection
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

Kde nás nájdete: / Where you can find us:


Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

 

Registrácia 2020 / Registration 2020

Registrácia / Registration

Svoj záujem o účasť na konferencii (ako účastník alebo prezentujúci) a zasielanie informácií o konferencii prosím potvrďte vyplnením online-prihlášky alebo zaslaním vyplnenej prihlášky (PDF na stiahnutie) na kontaktnú adresu remesloakniha@snk.sk

Termíny pre registráciu:

- prezentujúci do 31. decembra 2019,
- účastníci bez príspevku do 30. januára 2020

If you are interested in participating in the conference, continuous transmission of information and conference program please complete online registration form or send a print form (PDF Registration form) to teh contact address remesloakniha@snk.sk.

Registration deadlines:

- a presenting conference participant until December 31th, 2019

- a conference participant without a presentation until January 30th, 2020

Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

 

Osobné údaje (Personal information:) :

Fakturačné údaje (Billing information) :

Ostatné informácie (Other information) :

Typ účasti :

Poznámky (Comments) :

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Informácia o spracúvaní OÚ


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

October 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica, odbor Knižničný inštitút,
informuje prihlásených [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  01 10 2019
2
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica, odbor Knižničný inštitút,
informuje prihlásených [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na sprievodné podujatie k [...]
Dátum :  02 10 2019
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na podujatie Tajomstvá archeológie Turčianskej [...]
Dátum :  03 10 2019
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  04 10 2019
5
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  05 10 2019
6
7
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  08 10 2019
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  09 10 2019
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  10 10 2019
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  11 10 2019
12
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  12 10 2019
13
14
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Martin, Slovenská republika
SNK
Slovenská národná knižnica 
Vás pozýva na podujatie  #30rokovslobody ktoré [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na celoslovenský seminár Benchmarking [...]
Bez obrázku
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na celoslovenský seminár Stretnutie [...]
Dátum :  15 10 2019
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na konferenciu Morálne autority v našich [...]
Dátum :  16 10 2019
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na sprievodné podujatie k [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na konferenciu Morálne autority v našich [...]
Dátum :  17 10 2019
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  18 10 2019
19
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  19 10 2019
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo