Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVAK NATIONAL LIBRARY

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica
 • Slovak National Library - Digital Library Catalogue
 • Slovak National Library - Online Catalogue


O zbierkach Slovanského múzea A. S. Puškina

Stála expozícia Slovanského múzea A. S. Puškina prezentuje bývalých majiteľov brodzianskeho kaštieľa Friesenhofovcov a Oldenburgovcov – ich pôsobenie v regionálnom, celoslovenskom či stredoeurópskom kontexte a životné osudy jednotlivých členov rodiny.
Expozíciu múzea tvoria dobové rodinné salóny zariadené pôvodným či dobovým nábytkom, doplnené predmetmi, ktoré patrili bývalým majiteľom, a bohatou obrazovou výzdobou.
Dve manželky baróna Gustáva Friesenhofa, ktorý v štyridsiatych rokoch 19. storočia brodziansky kaštieľ a okolité panstvo kúpil, boli ruské aristokratky, príbuzensky spojené s rodinou básnika A. S. Puškina. Obe sa pohybovali v petrohradských aristokratických a umeleckých kruhoch a v brodzianskom kaštieli zanechali po sebe stopu v  podobe unikátnych rukopisných, obrazových a vecných prameňov s úzkym vzťahom k ruskému kultúrnemu a umeleckému prostrediu najmä prvej polovice 19. storočia. Vďaka týmto skutočnostiam sú súčasťou zbierkového fondu múzea aj vzácne exponáty, úzko súvisiace s umeleckým okruhom básnika Puškina, jeho rodinou a dobou.

Zbierkový fond múzea tvoria tieto základné skupiny:

 • výtvarné exponáty (obrazy, drobné kresby, listotlače, exlibrisy, plastiky, výtvarné albumy, ilustrácie )
 • vecné exponáty (nábytok, osobné predmety bývalých majiteľov kaštieľa)
 • fotografické exponáty (dobové rodinné fotografie, fotografické albumy, fotografické negatívy)
 • knihy (zachránené knihy z  rodinnej knižnice bývalých majiteľov, tzn. Blanárova knižnica)


Kontakt: alexandra.lukacova@snk.sk, slovanske.muzeum@snk.sk

 

Predmet akvizície Slovanského múzea A. S. Puškina

Zámerom akvizičnej stratégie Slovanského múzea A. S. Puškina je predovšetkým vyhľadávať a získavať vecné predmety pochádzajúce z brodzianskeho kaštieľa a patriace Friesenhofovcom a Oldenburgovcom, prípadne dobové predmety súvisiace s obdobím a prostredím, v ktorom žili a pôsobili bývalí majitelia, predmety so vzťahom k ich zamestnancom či k osobnostiam, s ktorými udržiavali úzke kontakty a boli súčasťou ich spoločenského okruhu, najmä:

 • výtvarné predmety:
  • obrazy z výtvarnej pozostalosti predposlednej majiteľky brodzianskeho kaštieľa vojvodkyne Natálie Oldenburgovej,
  • obrazy z výtvarných pozostalostí umelcov, ktorí v brodzianskom kaštieli žili a pôsobili ako hostia a umeleckí priatelia Natálie Oldenburgovej a jej manžela vojvodu Elimara Oldenburga,
  • kresby, príp. výtvarné albumy z pozostalosti Natálie Ivanovny Friesenhofovej, prvej manželky baróna Gustáva Friesenhofa a jej pestúna Xaviera de Maistre,
  • portrétne plastiky so vzťahom k básnikovi Puškinovi a osobnostiam z jeho rodinného či umeleckého okruhu,
 • vecné predmety:
  • osobné predmety jednotlivých členov rodu Friesenhof-Oldenburg, predovšetkým predmety so vzťahom ku Gregorovi Friesenhofovi , najvýznamnejšiemu členovi rodiny, zakladateľovi meteorologického výskumu a reprezentantovi hospodárskych a vedeckých aktivít v stredoeurópskom kontexte,
  • rodinné fotografie a fotografické albumy bývalých majiteľov,
  • knihy, ktoré boli pôvodne súčasťou bohatej rodinnej knižnice Friesenhofovcov a Oldenburgovcov
 • rukopisné predmety:
  • korešpondencia bývalých majiteľov brodzianskeho kaštieľa, korešpondencia ich zamestnancov a osobností s úzkym vzťahom k Friesenhofovcom a Oldenburgovcom , príp. pôsobiacich v brodzianskom kaštieli
  • cestovné či osobné denníky bývalých majiteľov
  • rodinné dokumenty bývalých majiteľov, dokumenty so vzťahom k ich zamestnancom a osobnostiam pôsobiacim v brodzianskom kaštieli

  Stratégia akvizície zbierkových predmetov (pdf, 73.79 KB)

XXXIII

Brincková, Magdaléna: Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. XXXIII. Fondy 256 – 263. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015. 205 s.

všetky dokumenty (formát * PDF)

Obsah:

Úvod   5

256   Karol Salva (1849 - 1913)

257   Jozef Mátej (1923 - 1987)

258   Kazimír Bezek (1908 - 1952)

259   Ľubomír Kupčok (1906 - 1964)

260   Martin Hollý (1904 - 1965)

261   Vladimír Krivoš (1865 - 1942)

262   Bohumil Klimo - Hájomil (1882 - 1952)

        Rodina Pepichovcov 

263   Jonáš Bohumil Guoth (1811 - 1888)

 

Register mien      175

Register inštitúcií  190

Ústredná evidencia HKD a HKF

Na základe zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach Slovenská národná knižnica od roku 2000 vedie ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov (HKD a HKF). To znamená, že vytipované jednotliviny a súbory dokumentov dostávajú legislatívnou formou lepšie možnosti ochrany, ako aj privilegované postavenie v procese získavania finančných prostriedkov. SNK zabezpečuje vybudovanie elektronickej evidencie navrhovaných titulov, pripravuje komplexné návrhy, komunikuje s vlastníkmi a správcami a v konečnej fáze vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností, ktoré pre majiteľov HKD a HKF vyplývajú zo zákona.

Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 22 písm. 1) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond sa zapisuje do ústrednej evidencie. Písm. 2) Slovenská národná knižnica najneskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný fond zapíše tento historický knižničný fond do ústrednej evidencie a zápis oznámi vlastníkovi alebo správcovi.

  

Číslo vyhlásenia Vlastník/Správca Názov
MK-462/97-400 Univerzitná knižnica v Bratislave Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave
ŠKK BJ č.173/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - evanjeliár (1670)
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev Rukopis prekladu Písma Svätého (Preklad kamaldulský) - 18. stor.
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev Rukopis prekladu Písma Svätého (Preklad kamaldulský)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1866)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.stor.)
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev MEFFRETH. Sermones Meffreth de tempore et de sanctis sive Hortulus reginae. Pars I, III. Norimbergae, Antonius Koberger; 24.VIII.1496. 2°.
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev BIBLIA latina cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S.Hieronymi... Norimbergae, Ant.Koberger 1487. 2°.
ŠKK BA č.7/67 Rímskokatolícka cirkev BIBLIA latina. [Argentinae, Johannes Grüninger]; 1483. 2°et 4°.
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1905)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (kon.19.stor.)
ŠKK BJ č.173/67 Gréckokatolícka cirkev Knihy bohoslužobné - prvopisy
MK-356/98-400 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1891)
KK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev srbská v Slovenskej republike Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1651-1686)
ŠKK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1644)
ŠKK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (o.1650)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (začiatok 20. stor.)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.storočia)
ŠKK ZH č.40/68 Evanjelická a.v. cirkev Biblia (1756)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.stor.)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1.pol.19.stor.)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (zač.19.stor.)
ŠKK NR č.27/68 Rímskokatolícka cirkev - Nitra Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (14.stor.)
MK 3266-1-25/2001-400 Rímskokatolícka cirkev Tlače 16. a 17. storočia
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (zač.20.stor.)
ŠKK TO č.27/68 Evanjelická a.v. cirkev Kralická Biblia (1613)
ŠKK SN č.406/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (kon.19.stor.)
ŠKK HE č.95/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon ilustrovaný (1651)
ŠKK PO č.25/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon s reliéfmi (1882)
R-ONV PO 230/81 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon s medailónmi (2.pol.19.st.)
MK 2171/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1897)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1842)
ŠKK LV č.21/68 Rímskokatolícka cirkev MISSALE Strigoniense. Norimbergae, Antonius Koberger, ult.Aug. [31.VIII.], 1484. 2°.
ŠKK LV č.21/68 Rímskokatolícka cirkev THOMAS de Aquino: Summa theologiae. Pars I-III. Basileae, [Michael Wenssler]; [Pars I] 1485, [Pars III] 1485.
ŠKK RS č.53/67 Reformovaná cirkev Kronika (1775)
ŠKK RS č.53/67 Reformovaná cirkev Kronika (1782)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (kon.19.stor.)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (3/3 19.stor.)
MK 452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1866)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (3/3 19.stor.)
ŠKK ONV TN Rímskokatolícka cirkev Bratstvo Sv. Jána Nepomuckého (1751) - Kniha
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Modlitebná (1883)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Modlitebná (1877)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1891)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Litánie (1639)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1897)
ŠKK DS č.2/68 Rímskokatolícka cirkev Kronika (Náray) (1677)
ŠKK DS č.2/68 Rímskokatolícka cirkev Kronika (Báthyány) (1781)
MK 3267/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Martina Hamuljaka
MK 3271/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Adama Chalupku
MK 3270/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica biskupa Berchtolda
MK 3265/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica biskupa Rimelyho
MK 3272/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Michala Rešetku
MK 3268/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice
MK 5275/2001-400 Lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene Dictionartium graecum copiosissimum ... Venetiis, 1497.
MK 3091/2001-400 Provincialát Rehole piaristov na Slovensku Zbierka prvotlačí piaristických kláštorov
MK 1253-1-74/2002-400 Trenčianske múzeum Tlače 15., 16. a 17. storočia
MK 2329/2002-400 Cirkevný zbor ECAV Bratislava Lyceálna knižnica - rukopisy, prvotlače, tlače 16. storočia
MK 4074/2002-400 Štátna vedecká knižnica v Košiciach Prvotlače (inkunábuly) ŠVK v Košiciach
MK 5332/2002-400 Slovenská pedagogická knižnica Tlače 16. storočia Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave
MK 473/2003-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Malý katechizmus Dr. Martina Luthera. Bardejov, Gutgesel 1571.
MK 924/2003-400 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica Ľudovíta Štúra
MK 2211-2232/2004-400 Slovenské národné múzeum v Bratislave Tlače 16. storočia
MK 6599/2004-400 Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Banskej Bystrici Knižnica Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici (časť)
MK 9375/2005-400/20970-21083 Gemersko-malohontské múzeum a galéria Tlače 16. storočia
MK 11812/2005-400/30034 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Trnava Münster, Sebastian: Cosmographia Universalis Libri VI. In quibus iuxta certioris ... Basilea, Petrini, 1572. 1318 s.
MK 11812/2005-400/30036 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Trnava Die Bibel. Das Alte Testament. Die Propheten all Teutsch. Das Neuwe Testament. Franckfurt am Mayn, 1583.
MK 3055/2006-400/11266 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Myjava Knižnica Daniela Krmana ml. (tlače 16. - 19. storočia)
MK-5090/2006-400/20158 Trenčiansky samosprávny kraj Osobná knižnica Jána Lipského
MK-1274/2007-52/3346 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica Dr. Dušana Makovického
MK-2283/2007-52/6949 Žilinský samosprávny kraj Prvotlače Čaplovičovej knižnice
MK-3098/2007-52/10967 Evanjelická a.v. cirkev na Slovensku Blahovská knižnica
MK-3581/2007-52/12965 Tranoscius, a.s. Tranovského knižnica
MK-524/2008-52/2498 Evanjelicky cirkevný a.v. zboz v Levoči Farská historická knižnica v Levoči
MK-1756/2008-52/7072 Slovenská republika - Štátny archív Poprad Prvotlače Štátneho archívu v Poprade
MK 5482/2004-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica Andreja Kmeťa
MK-4311/2007-52/16420 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Oponická knižnica
MK-3485/2008-52/14178 Evanjelická cirkev - Kežmarok Lyceálna knižnica v Kežmarku
MK-3970-52/16249 Žilinský samosprávny kraj Rukopisy Čaplovičovej knižnice
MK-3166/2009-52/6005 Slovenská republika - UK Bratislava Osobná knižnica Safveta bega Basagića
MK-3817/2009-52/9415 Slovenská republika - Slovenská pedagogická knižnica Tlače 17. storočia Slovenskej pedagogickej knižnice
MK-1714/2010-52/8835 Slovenské národné múzeum Knižnica Slovenského ústavu pri bývalom evanjelickom gymnáziu
MK-2331/2010-52/12462 Prešovský samosprávny kraj Tlače 16. storočia Podtatranského múzea v Poprade
MK-894/2011-52/3900-3911 Podjavorinské múzeum - Trenčianske múzeum - Trenčín Tlače 16. a 17. storočia
MK-1596/2011-52/7852 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Historická knižnica Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela
MK-2289/2011-52/11590 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Zaiovská knižnica - 1. časť
MK-2635/2011-52/13718 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Zaiovská knižnica - 2. časť
MK-3109/2011-52/17382 Slovenská republika - ŠVK Košice Tlače 16. storočia ŠVK Košice
MK-2469/2012-52/13814 Mesto Revúca Historická knižnica 1. slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej
MK 3073/2012-52/18436 Slovenská republika - Múzeum TANAP-u Vittkay, Pavol: Flora Arvensis (1822) - rukopis
MK 1159/2013-222/3956 Slovenská republika - ŠVK Prešov Rukopisy a tlače 16.-19. storočia z fondu Štátnej vedeckej knižnice v PO
MK 2377/2013-222/11765 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. storočia františkánskej knižnice z Kremnice
MK 2997/2013-222/17554 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. a 17. storočia Lontovskej knižnice
MK 3463/2013-222/21693 Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene Historický knižničný fond SLDK pri TU vo Zvolene
MK 1703/2014-222/8658 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Historická knižnica Malohontskej učenej spoločnosti
MK-1918/2015-222/6308 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. storočia z Baníkovej knižnice

 

 

 

Zborníky konferencií ISE/ISCE

Collection of Proceedings of Annual Congress of Electrocardiology of International Society of Electrocardiology and International Society for Computerized Electrocardiology (Digitized and published online by Slovak National Library with permissions of editors in 2014 - 2015)

International Society of Electrocardiology logo 

ICE

Issue/Location/ Organizer/ Editor

Spatial Vectorcardiography foto

Spatial Vectorcardiography. Symposium on theory, technique and clinical application, 21 – 24 October 1959 Wroclaw, Poland; Ed: Kowarzyk H.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11188/

Probleme der Räumlichen Vektorkardiographie obalka

Probleme der Räumlichen Vektorkardiographie.
Internationales Coloquium, 1961.
Starý Smokovec, Slovakia;
Eds: Kowarzyk H., Ruttkay-Nedecky I., 1963.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11186/

ources and Surface Representation of the Cardiac Electric Field obálka

Sources and Surface Representation of the Cardiac Electric Field.
7th International Colloquium Vectorcardiograficum. 13 – 16 September 1966 Smolenice, Slovakia; Ed: Ruttkay-Nedecky I., 1970

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11200/

Annals of the Medical Section of the Polish Academy of Science obálka

Annals of the Medical Section of the Polish Academy of Science.
10
th International Colloquium Vectorcardiograficum. 27 – 31 October 1969 Jablonna, Poland. Ed. Kowarzykova Z.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11187/

Electrocardiology ´83 obálka

Electrocardiology ´83

Proceedings of the 10th Annual Congress of Electrocardiology,
16 – 19 August 1983 Bratislava, Slovakia; Ed: Ruttkay-Nedecky I., Macfarlane P.

ISBN 0-444-80585-0

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11198/

Electrocardiology ´83 obálka

Electrocardiology ´83
Cardiac Rhythm, Arrhythmias, Conduction Disturbances : Selected Papers of the 10h Annual Congress of Electrocardiology
, 16 – 19 August 1983

Bratislava, Slovakia; Ed: Ruttkay-Nedecky I., Macfarlane P.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11199/

Building Bridges in Electrocardiology obálka

Building Bridges in Electrocardiology

Proceedings of the 22nd Annual Congress of Electrocardiology,
22 – 29 June 1995 Nijmegen, The Netherlands. Ed.: van Oosterom A.

ISBN 90-9008399-5

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11197/

Electrocardiology 2000 obálka

Electrocardiology 2000

Proceedings of the 26h Annual Congress of Electrocardiology,
26 June – 3 July 1999 Syktyvkar, Komi, Russia; Ed: Roshchevski

ISBN 5-900280-75-6

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11201/

Electrocardiology 2000 obálka

Electrocardiology 2000

Proceedings of the 27h Annual Congress of Electrocardiology,
26 June – 1July 2001Milan, Italy; Ed.: de Ambroggi L.

ISBN 88-86062-64-8

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11202/

2001

Electrocardiology 2001

Proceedings of the 28h Annual Congress of Electrocardiology,
26 – 30 June 2001Sao Paulo, Brazil; Ed.: Pastore C. A.

ISBN 85-7379-542-5

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11203/

2002

International Journal of Biomagmetism
Special issue on Electrocardiology and Neuropsychology,

Volume 4, N. 2, 2002

Montreal, Canada; Ed. Malmivuo et al.

ISSN 1456-7865 (online issue), ISSN 1458-7857 (printed)

http://www.ijbem.org/volume4/number2/index.htm

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11204/

International Journal of Biomagmetism obálka

International Journal of Biomagmetism
Advances in Bioelectrocartdiology
, Volume 5, N. 1, 2003

Helsinki, Finland; Ed.: Malmivuo J. et al.

ISSN 1456-7865 (online issue), ISSN 1458-7857 (printed)

http://www.ijbem.org/volume5/number1/index.htm

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11205/

Electrocardiology 2007 obálka

Electrocardiology 2007

Proceedings of the 34th Annual Congress of Electrocardiology
and 48
th Symposium on Vectorcardiography, 27 – 30 June 2007,
Istanbul; Anatolian Journal of Cardiology, Volume 7, Suppl. 1, July 2007

ISSN 1302-8723

Link: www.anakander.com

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11206/

Electrocardiology 2009 obálka

Electrocardiology 2009

Proceedings of the 36th Annual Congress of Electrocardiology
and 50th Symposium on Vectorcardiography, 24 – 27 June 2009,

Wroclaw, Poland; Eds.: Sobieszczanska M., Jagielski J.

ISBN 978-83-928209-5-6

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11207/

logo International society for computerized electrocardiology  

ISCE


Issue/Location/ Organizer/ Editor

Computerized Interpretation of the ECG IV obálka

Computerized Interpretation of the ECG IV

Pacific Grove, CA, USA, 1979; Eds: T. A. Pryor, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11189/

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram obálka

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Pacific Grove, CA, USA, 1980; Eds: G.D. Tolan, T. A. Pryor

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11193/

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram obálka

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Santa Barbara, CA, USA; Eds: R.E. Bonner, T.A. Pryor, M.M. Laks, S.S. Cole

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11192/

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram obálka

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Santa Barbara, CA, USA; Eds: M.M. Laks, S.S. Cole

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11191/

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram obálka

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Banff Springs, Canada; Eds: R.H.Selvester, D. Geselowitz

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11190/

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram obálka

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Easton, Maryland, USA; Eds: D.W. Mortara, R.E.Ideker, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11196/

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram X obálka

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram X

Santa Barbara, CA, USA; Eds: G.S. Wagner, B.J.Scherlag, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11195/

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram XI obálka

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram XI

Santa Barbara, CA, USA; Eds: P.Kligfield, D.W. Mortara, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11194/

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Events calendar

December 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  01 12 2021
2
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  02 12 2021
3
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  03 12 2021
4
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  04 12 2021
5
6
7
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  07 12 2021
8
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  08 12 2021
9
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  09 12 2021
10
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  10 12 2021
11
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  11 12 2021
12
13
14
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  14 12 2021
15
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  15 12 2021
16
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  16 12 2021
17
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  17 12 2021
18
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  18 12 2021
19
20
21
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  21 12 2021
22
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  22 12 2021
23
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  23 12 2021
24
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  24 12 2021
25
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  25 12 2021
26
27
28
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  28 12 2021
29
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  29 12 2021
30
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  30 12 2021
31
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Date :  31 12 2021

SNK visit us

Visit the SNL and its museums

 

Residency SNL  /Martin/

 

Slovak National Library
Namestie J. C. Hronskeho 1
036 01 Martin
Google maps

 

See also museums of the SNL

Digital Libraries

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo