Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Štefan Osuský
  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Biografické štúdie 1 - 20

Archív vydaní zborníka Biografické štúdie z rokov 1970 - 1993, vydania zborníka od roku 1994 nájdete TU

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 20 (1993)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1993. ISSN 1338-0354. 156 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH


Úvod    5

I. ŠTÚDIE A MATERIÁLY

Augustín Maťovčík: Tvorba Slovenského biografického slovníka   7
Mišo A. Kováč: Biografia a sociografia       13
Jozefína Ballová: Obsah, štruktúra a štýl hesiel SBS      20
Jozef Novák: Prepisovanie priezvisk historických rodov    25
Jozef Špetko: Slovenský biografický výskum a zahraniční Slováci    29
Pavel Horváth:Faktografia v heslách historických osobností v SBS   32
Alexander Šimkovič: Heslá slovenských spisovateľov v SBS    38
Jozef Bžoch: Biografické heslá z oblasti umenia v SBS    43
Ondrej Pöss: Heslá z oblasti prírodných vied v SBS    47
Milan Petráš: Osobnosti z dejín technických vied a hospodárstva v SBS   52
Emil Kačala: Pramene k tvorbe hesiel osobností z oblasti hospodárstva   56
Pavol Parenička: Regionálny výskum a jeho odraz v SBS    59
Dušan Katuščák: Personálne bibliografie v SBS    63
Margita Ďurovčíková: Dokumentácia Biografického ústavu MS ako základný prameň tvorby a redakcie hesiel SBS    69
Zdenko Ďuriška: Genealogické údaje v SBS     73
Milan Šišmiš ml.: Genealogický výskum na Slovensku     77
Pavol Parenička: Obrazové prílohy v SBS   83
Milan Strhan: Problémy encyklopedickej tvorby s osobitným zreteľom na SBS     85
Vladimír Petrík: Ocenenie tvorcom Slovenského biografického slovníka   88

II. BIO-BIBLIOGRAFIA

Pavel Horváth: Potomstvo jednej bernolákovskej rodiny zo Slanice    93
Iacob  Mrza:    Michal Tertina (1750-1808)     117
Peter Maťovčík: Súpis príspevkov v Biografických štúdiách, zv. 1-20    125

Iveta Balková: Pracovníci Biografického ústavu Matice slovenskej 1969-1992   142

Resumé                147
Menný register      149


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 19 (1992)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1992. ISSN 1338-0354. 252 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod      5

I. Štúdie a materiály (Vedecký seminár o J. C. Hronskom)

Pozdravy (Ladislav Ťažký, Jaroslav Rezník)     9
Ján Števček: Ako chápaf Hronského dnes    12
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu J.C. Hronského   19
Mária Bátorová: O románe Pisár Gráč   36
Vladimír Petrík: Pohľad na povstanie "z druhého brehu"   46
Jozef M. Rydlo: J. C. Hronský a jeho román Svet na Trasovisku   52
Július Noge: Osudovosť vo vojnových poviedkach J. C. Hronského   72
Oľga Sabolová: K typológii postáv v poviedke J.C. Hronského Osud Matúša Čupaja Čierneho   77
Gerald J. Sabo: Predavač talizmanov Liberius Gaiusa Andreas Búr Majster    81
Viera Žemberová: J. C. Hronský v kritickej a literárnovednej reflexii   93
Norma L. Rudinská: Prijatie Hronského Jozefa Maka v Severnej Amerike   97
Ján Kopal: Hronského koncepcia literatúry pre mládež   108
Tomáš Winkler: Jozef Cíger Hronský a Matica slovenská   114
Michal Eliáš: Matičná delegácia na čele s J.C. Hronským v Amerike    118
Dušan Katuščák: Organizačná a podnikateľská aktivita J.C. Hronského      127
Augustín Nádaský: Miesto J.C. Hronského v Slovenskom gymnáziu pri Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme     139
Štefan Polakovič: Jozef Cíger Hronský v spomienkach    142
Ján E. Bor: Osobnosť na výške doby    148
Terézia Kaššayová: Rukopisná pozostalosť J.C. Hronského v Matici slovenskej  153

II. Bio-bibliografia

Augustín Maťovčík: Personálna bibliografia J.C. Hronského    161
Jozef Špetko: Slovenská zahraničná literatúra     204

Obsah v anglickom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku
Obsah v talianskom jazyku

 

Resumé v nemeckom jazyku
Resumé v anglickom jazyku
Resumé v talianskom jazyku


Menný register    241

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 18 (1991)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1991. ISSN 1338-0354. 170 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod  5

I. ŠTÚDIE

Ján Tibenský: Historické pozadie pokusu o vytvorenie celouhorského vedeckého centra na východnom Slovensku v prvej polovici 18. storočia   9
Helena Saktorová: Životné osudy a národnokultúrna aktivita Michala Godru   30
Belo Polia: Život a dielo archeológa a etnografa Antona Intibusa      88
Augustín Maťovčík: Literárne dielo Jána Krstiteľa Tombora     111

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Vlado Uhlár: Príspevok k poznaniu života a diela Ruda Uhlára       141
Walter Kuzmany: Cesta Andreja Kuzmányho za zistením šlachtictva      152
Resumé  163
Menný register   165


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 17 (1990)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1990. ISSN 1338-0354. 169 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    5

ŠTÚDIE. MATERIÁLY

Margita Figuli: Herakles na rázcestí  (Zo  spomienok)   9
Augustín Maťovčík: Osobnosť Antona Augustína Baníka vo svetle autorských dedikácií   23
Pavel Parenička: Príspevok k životu a dielu Petra Kellnera-Záboja Hostinského   58
Milan Šišmiš: Príspevok ku genealógii rodiny Bobokovcov z  Dežeríc     86

PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Slavko Churý: Niektoré dokumenty o Samuelovi Zachejovi so zreteľom k Bulharsku   109
Danica Gábrišová - Rudolf Chmel: Vladimír Petrík šesťdesiatročný    119
 
Menný register  161


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 16 (1990)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1990. ISSN 1338-0354. 168 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod (zostavovateľ)    5
Prejav predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča na slávnostnom zasadaní Výboru Matice slovenskej 14. 8. 1988     7

I.  VEDECKÁ KONFERENCIA O MATICI SLOVENSKEJ

Karol Rosenbaum: Matica slovenská v dejinách nášho národa    15
Dušan Katuščak: Hlavné úlohy vedecko-technického rozvoja a moderné formy dokumentácie slovenskej národnej kultúry   25
Miroslav Bielik: Nová etapa a perspektívy Slovenskej národnej knižnice    35
Peter Maruniak: Matica slovenská a slovenské knihovníctvo   42
Miloš Kovačka: Bibliografická práca Matice slovenskej    53
Michal Eliáš: Matica slovenská a literárne archívnictvo   61
Juraj Chovan: Matica slovenská a literárne múzejníctvo   69
Augustín  Maťovčík: Tvorivé výsledky a perspektívy Biografického oddelenia Matice slovenskej   75
Ladislav Lajčiak: Kultúrno-výchovná činnosť Matice slovenskej   81
Helena Bančáková: Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch   83
Ondrej Karkuš: Odbor pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej   90

DISKUSNÉ PRÍSPEVKY

 

Eugen Mešša: Spolupráca Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s Maticou slovenskou   107
Marta Fratričová: Spolupráca Univerzitnej knižnice a Matice slovenskej   111
Jiŕí Vacek: Styky Statní knihovny ČSR s Matici slovenskou   115
Terézia Kaššayová: Súčasné a perspektívne úlohy Archívu literárnych rukopisov  118
(Karol Rosenbaum) (Záverečné slová )   122

II.

 

Peter Maťovčík: Symboly Matice slovenskej   129
Augustín Maťovčík: Personálna bibliografia Vladimíra Mináča (1978-1986)    153

Resumé (rušitna)   167
Resumé (nemčina)  168


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 15 (1988)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1988. ISSN 1338-0354. 185 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    5

I. ŠTÚDIE

Oto Kolárik: Nové údaje a pripomienky k životopisu a určeniu hrobu J. A. Komenského   9
Mária Vyvíjalová: Michal Kuníč -autor národných obrán    37

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Vendelín Jankovič: Uriel Majthényi (cca 1480—1546)   127
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu Jána Miloslava Geromettu   134
Helena Saktorová: Neznámy príspevok Michala Godru o Slovákoch   154
Matilda Hayeková: Slovenský matematik spred 200 rokov  174
Slavko Churý: Zbierka písomností rozličnej proveniencie v Štátnom oblastnom archíve v Bytči   177
 
Resumé   184

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 14 (1987)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1987. ISSN 1338-0354. 235 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod      5 

I. Štúdie, biografie, materiály


František Štraus: Biografické kalendárium Jonáša Záhorského     9
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu a literárnemu dielu Jána Krstiteľa Tombora    100
Helena Saktorová: Biobibliografia Michala Godru    153
Jozef Ambruš: Z okruhu Jána Kollára I.     172

II. Správy, recenzie, jubileá


Štefan Valentovič: Záverečná správa o Slovenskom biografickom slovníku   179
Vladimír Mináč: Augustín Maťovčík - päťdesiatročný     193
Súpis publikovaných príspevkov A. Maťovčíka (Peter M.)    194
Jozef Kuzmík: Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi (G. Kollárik)   212
Jozef  Kuzmík: Pripomienky autora    218
Vojtech Šarluška: Slovenský biografický slovník, I. zväzok A-D    221

Resumé v ruskom a nemeckom jazyku   225
Menný register  227

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 13 (1986)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1986. ISSN 1338-0354. 186 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

 

I. ŠTÚDIE

Augustín Maťovčík: Kalendárium života a tvorby Pavla Országha-Hviezdoslava    9
Autobiografické a memoárové listy Pavla Országha-Hviezdoslava    102
Augustín Maťovčík: Dokumenty o advokátskej Činnosti Pavla Országha-Hviezdoslava  v Námestove   129
Štefan Jančo: Hviezdoslav a oravskí pláteníci    131
Miloš Kovačka: Personálna bibliografia Pavla Országha-Hviezdoslava  136

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Vlado Uhlár: Juraj Bartaky a Eduard Skorpil - neznámi ľudovýchovní pracovníci    149
Helena Saktorová: Národnokultúrne iniciatívy Michala Godru v matičných rokoch   158
Margita Ďurovčíková: Rozhovor ako žáner a prameň bibliografickej literatúry    164
Resumé   179
Menný  register        181


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 12 (1985)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1985. ISSN 1338-0354. 126 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    7

I. ŠTÚDIE

Augustín Maťovčík: Kniha v živote a tvorbe Jána Hollého  9
Ján Hučko: Ľudovít Štúr    51
Juraj Chovan: Jozef Božetech Klemens - známy i neznámy    64

II. PRAMENE, MATERIÁLY, PERSONÁLIE

Rudo Brtáň: Vlastný životopis Viliama Paulinyho-Tótha    77
Marta Tkáčová: Príspevok k životopisu Gustáva Dérera    89
Ján V. Ormis: Zo starého Uhorska    93
Vlasta Ulrichová: Biografické kalendárium Eleny Maróthy-Šoltésovej   97
Jozefína Ballová: Personálna bibliografia Ľudmily Škultétyovej-Pikulovej  102
Viliam Mruškovič: Štefan Krivuš - šesťdesiatročný   115

Resumé 118
Menný register   119
 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 11 (1984)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1984. ISSN 1338-0354. 222 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

I. ŠTÚDIE

Miloslav Okál: Život a dielo bratislavského humanistu Juraja Purkirchera   7
Anton Vantuch: Ján Sambucus    44
Mária Bokesová-Uherová: Ján Jessenius   49
Ján Tibenský: David Fröhlich    56
Ľubomír Viliam Prikryl: Juraj Buchholtz ml.    63
Ján Tibenský: Daniel Fischer      66
Ľubomír Viliam Prikryl: Ján Lipský    76
Milan Petráš: Matúš Pankl      82
Miloš Jurkovič: Pavel Adámi   88
  

II. PRÍSPEVKY  K ŽIVOTOPISOM, MATERIÁLY, PERSONÁLNE BIO-BIBLIOGRAFIE

Augustín Maťovčík: Biobiblíografia Jána Hollého   95
Boris Banáry: K životopisu Jána Kadavého    118
Ján V. Ormis: Albert Škarvan v Bátovciach a počas prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1918    131
Jozef Ambruš: Štefan Hamuljak    150 
Augustín Maťovčík: Popredný slovenský editor a biograf (k 70. narodeninám Jozefa Ambruša)   154
Augustín Maťovčík: Desať ročníkov biografických štúdií (1970—1981)   173
Juraj Chovan: Jubileum literárneho historika a archívnika (k päťdesiatke Michala Eliáša)   187
Štefan Valentovič: Slovenský biografický slovník  193
 
Resumé   211
Menný register    215
 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 10 (1981)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1981. ISSN 1338-0354. 144 s. Zost. J. Noge.

OBSAH

Úvod 5

I. ŠTÚDIE A PRÍSPEVKY

Július Noge: Žánrová dynamika diela Vladimíra Mináča   9
František Miko: Vývinová polemika a syntéza v štýle Vladimíra Mináča      19
Albín Bagin: Významová koncepcia Mináčovej trilógie Generácia    35
Vladimír Petrík:  Mináčove novely Na rozhraní   45
Ján Števček: Literatúra faktu v Mináčovom ideovo-estetickom systéme    52
Pavol Števček: Medzi literatúrou a publicistikou   57
Rudolf Chmel: Esej Vladimíra Mináča a vedomie historicity    65
Stanislav Šmatlák: Kritickosť ako princíp i metóda tvorby   72
Jozef Bžoch: Mináč ako kritik slovenskej poézie   80
Ján  Štibraný: Mináčovo symposion   85
Ondrej Marušiak: Autori a diela veľkých prelomov   91
Vladimír Forst: Dílo Vladimíra Mináče v českém prostředí   98
Ludwig Richter: Mináčovo dielo v NDR   104

II. BIOBIBLIOGRAFIA

Personálna bibliografia (spracovali Augustín Maťovčík a Jozefína Ballová)    111
Biografické  kalendárium (spracoval Augustín Maťovčík)    139

Menný register 143


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 9 (1980)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1980. ISSN 1338-0354. 164 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

 5

I. VEDECKÝ  SEMINÁR  O  ĽUDOVI  ONDREJOVOVI

Ján Števček: Skica k tvorbe Ľuda Ondrejova    9
Stanislav Rakús: K druhovému synkretizmu v Ondrejovovej próze    17
Ján Poliak: Ľudo Ondrejov a literatúra pre mládež    23
Ján Bodenek: Ľudo Ondrejov a Martin   34
Štefánia Mistríková: Moje spomienky na Ľuda Ondrejova    41
Augustín Maťovčík: Život a dielo Ľuda Ondrejova v dátach  46
Prílohy: Všedný životopis, Ako som začal písať, Ako som písal Zbojnícku mladosť    65

II. VEDECKÝ  SEMINÁR  O  DOBROSLAVOVI  CHROBÁKOVI

Otvárací prejav Štefana Krivuša, správcu Matice slovenskej    77 
Úvodné slovo Jána Števčeka    79

REFERÁTY - I. časť
Milan Pišút: Osobnosť v spomienke a v zrkadle literárneho vývinu         81
Augustín Maťovčík: K vnútornej biografii Dobroslava Chrobáka              85
Diskusia - I. časť: B. Choma, E. Pauliny, M. Pišút, A. Bagin, J. Števček    89

REFERÁTY -  II. časť
Ján Števček: Detail a horizont Chrobákovho diela   97
Albín Bagin: Chrobákov čas a priestor                  102
Ladislav Lapšanský: Literárny kontext diela Dobroslava Chrobáka    107
Valér Mikula: Tematická štruktúra Chrobákových próz  114
Diskusia -  II. časť: M. Kováč, B. Choma, M. Pišút, J. Števček, A. Bagin, M. Pišút, B. Choma, J. Števček   121

REFERÁTY -  III. časť
Eugen Pauliny: Jazyk Dobroslava Chrobáka   131
Ján Sabol: Chrobákova lyrická, poetická a parodická hovorovosť   137

Diskusia - III. časť: M. Darovec, B. Belák, A. Bagin, J. Sabol, V. Mikula, E. Pauliny, M. Pišút, J. Štibraný, P. Kováčová  145
Záverečné slovo Jána Števčeka  157

Menný register 161

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 8 (1978)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1978. ISSN 1338-0354. 280 s. Zost. S. Rakús.

OBSAH


Vladimír Mináč: Slovo na úvod     5
Oskár Čepan: Paradoxy Jonáša Záborského    11
Cyril Kraus: Záborského poézia v dobovom literárnom kontexte   22
Viliam Turčány: Nad veršom Jonáša Záborského     35
Pavol Petrus: Prozaická tvorba Jonáša Záborského  49
Viera Žemberová: K historickej próze Jonáša Záborského  60
Ján Jurčo: Dva dni v Chujave - výraz národno-osvetových tendencií tretej štvrtiny 19. storočia   65
Edmund Hleba: Paralely a kontrasty ženských postáv v Záborského próze    74
Ján Stevček: Racionalizmus, kontrast, náhoda    78
Albín Bagin: Záborský modernista    83
Stanislav Rakús: Humor a satira v Záborského diele    89
Zoltán Rampák: Jednota a rozmanitosti v dramatickej tvorbe Jonáša Záborského    98
Dionýz Ďurišin: Ruské súvislosti Lžedimitrijád Jonáša Záborského        118
Richard Marsina: Jonáš Záborský a jeho Dejiny kráľovstva uhorského  132
Ján Dekan: Konfrontácia originálu Záborského hry Bátoryčka so Zborovjanovou úpravou      145
Rudolf Chmel: Jonáš Záborský - literárny kritik a teoretik    155
Ladislav Tajták: K niektorým otázkam slovenskej historiografie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storočia a historické práce Jonáša Záborského    166
Kristína Mihóková: Jonáš Záborský ako novinár    187
Ladislav Bartko: Záborského názory na spisovnú slovenčinu       209
Mária Kračunová: Jonáš Záborský a východoslovenské nárečie   222
Antonín Boháč: Jonáš Záborský a český literární kontext            245
Vladimír Forst: Jonáš Záborský v české literární historii             254
Ervín Lazar: Jonáš Záborský a východné Slovensko                   259
Michal Eliáš: Jonáš Záborský a Matica slovenská                       264

Menný register  275


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 7 (1978)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1978. ISSN 1338-0354. 395 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

I.

Ján Hučko: Ctiboh Zoch   (Úvod)   7
Ivan Chalupecký: Rezbár Pavol z Levoče, jeho prostredie a rodina   109
Oto Kollárik: Laurenc Benedikt Nudožerský    131
Katarína Habovštiaková: Anton Bernolák       149
Mate Šimundić: Slovák Bohuslav Sulek, vynikajúci chorvátsky prírodovedec a lexikograf 19. storočia     167

II.

Bratislavský exodus (J. Ambruš)                      181
Filozof a pedagóg Pavol Hečko (M. Novacka)    189
Životopis Mateja Hrebendu (M. Ďurovčíková)    226
Tomáš Slavomil Hroš, Janko Tombor, Juraj Gogolák Irievič (J. Ambruš)    239
Jozef Danielak (E. Kačala)   246
Jolana Cirbusová: Môj život  (K. Jaroščáková)   256
K životopisu Vilmy Jahodovej (J. V. Ormis)       277
Jozef Pozdech (L. Pikulová)    283

III.

Projekt Slovenského biografického slovníka (Š. Valentovič)   289
Základná štruktúra biografického hesla    310
Biografické heslá v Encyklopédii Slovenska (J. Grajciar)    316
Z nových kníh sovietskej biografistiky (Ľ. Pikulová)          321
Biografické materiály v Palkovičovom Týdenníku (V. Štětková)         326
Nekrológy v slovenských periodikách 1970-1974 (M. Ďurovčíková)    351

Resumé v ruskom jazyku  
Resumé v nemeckom jazyku
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemecom jazyku

Menný register  383


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 6 (1976)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1976. ISSN 1338-0354. 213 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

 

Úvod (Vladimír Mináč)   5

I. REFERÁTY A ŠTÚDIE

Karol Rosenbaum: Odkaz Jána Kollára       11
Stanislav Šmatlák: Poézia Jána Kollára       20
Milan Pišút: Kollár a český kultúrny život    29
Ján Tibenský: Úloha Jána Kollára v slovenskom národnom obrodení a hnutí   35
Július Dolanský: Kollár a Slované     51
Cyril Kraus: Kollár a štúrovci           61
Ján Pivoluska: Význam a miesto slovanskej myšlienky v SNP   73
Alexander Matuška: Kollár tak isto a inak   87
Viliam Turčány: Petrarca a Kollár     90
Michal Eliáš: Problémy Kollárovej biografie     103

II. DISKUSIA

Ján Kollár ako mravná osobnosť (D. Okáli)    143
Medzi našimi literatúrami (V. Forst)              146
Dielo Jána Kollára a medziliterárny kontext  (D. Ďurišin) 154
Jan Kollár jako argument pro Máchu a romantismus (M. Otruba)    158
Ján Kollár a rozprávky  (V. Gašparíková)       163
Ohlas Jana Kollára u moravských archeologů  (J. Skutil) 173

III.

Bibliografia Jána Kollára, 1953-1973 (M. Ďurovčíková)  175

Menný register  207
 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 5 (1974)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1974. ISSN 1338-0354. 365 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

I. REFERÁTY

Úvodom   5
Valér Peťko: K literárnej koncepcii Štefana Krčméryho    9
Alexander Matuška: Krčméry kritik   25
Ján Števček: Krčméry estetik    62
Albín Bagin: Poézia Štefana Krčméryho   71
Július Pašteka: Štefan Krčméry medzi domovom a svetom   85
Rudo Brtáň: Krčméry ako prekladateľ    107
Július Noge: Štefan Krčméry ako kritik poprevratovej prózy 113
Michal Eliáš: Krčméry a Matica slovenská         118
Cyril Kraus: Krčméryho koncepcia balady         124
František Miko: Sila kontextu a sila objektu u Krčméryho    133
Vladimír Forst: Štefan Krčméry a česká literatúra       139
Jozef Minárik: Krčméry a staršia slovenská literatúra  143
Mária E. Kopálová: Štefan Krčméry a slovenská literatúra pre mládež po roku 1918   157
Viera Gašparíková: Štefan Krčméry a ľudová slovesnosť  162
Jozef Melicher: Interpret ľudovej slovesnosti   172
Emanuel Muntág: Štefan Krčméry a hudba      177

II. SPOMIENKY

Ján Halaša: Spomienka na Štefana Krčméryho              185
Viera Mihalová: Zo spomienok na brata                        190
Ján Hrušovský: Spomienky na Štefana Krčméryho         192
István Csukás: Z mladosti Štefana Krčméryho               194
Ivan Stodola: Rozpomienky na Štefana Krčméryho        203
Jaroslav Vodrážka: So Štefanom Krčmérym                  207
Ján V. Ormis: Rozpomínám sa na Štefana Krčméryho    209
Andrej Kostolný: Chvíľky so Štefanom Krčmérym           224
Ján Petrík: Zo spomienok na Štefana Krčméryho            233
Dušan Šulc: Moje stretnutia so Štefanom Krčmérym      238
Jela Krčméry-Vrteľová: Otec         240
Ivan Krčméry: Postava z obrazu    243

III. BIOGRAFICKÉ KALENDÁRIUM ŠTEFANA KRČMÉRYHO   (Ľudmila Pikulová)   252
IV. PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA ŠTEFANA KRČMÉRYHO     (Spracoval Andrej Halaša)  310

 

Resumé v ruskom jazyku
Resumé v nemeckom jazyku

Menný register    355
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 4 (1973)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1973. ISSN 1338-0354. 108 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

Úvod   5

I.

Ján Martiš: Život a dielo Štefana Závodníka               11
Tekla Holéniová: Náčrt života Štefana Krčméryho       38
Marianna Prídavková-Mináriková: Samo Czambel       54
Eva Kostolná: Janko Cádra a Wiliam Ritter      67

II.

Michal Eliáš: Príspevok k životopisu Alberta Škarvana   77
J. Poliak: Spomienky Sidónie Sakalovej          96
Jozef Gašparík: Vlastný životopis                 118
Ľ. Pikulová: Albert Škarvan o tragédii Dušana Makovického   132

III.

I. Fried: Historický  prehľad a problémy maďarských biografických lexikónov    143
M. Eliáš: Významná publikácia         152
Ľ. Pikulová: Biografické slovníky typu Who ’s who   157
M. Ďurovčíková: Záslužná práca       162
M. Kovačka: Biografia v umeleckej literatúre      166

Resumé v ruskom jazyku       170
Resumé v nemeckom jazyku  171
Menný index (E. Kačala)        172
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 3 (1972)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1972. ISSN 1338-0354. 115 s. Zost. M. Eliáš.

OBSAH

Úvodné  slovo   5 

Referáty a koreferáty


Elena Várossová: Fenomén osobnosti v dejinách      9
Augustín Maťovčík: Stav, problémy a úlohy biografického výskumu na Slovensku    19
Peter Liba: Personálne bibliografie a biografický výskum     31
M. A. Adamov: Osobnosť a inštitúcia    41
Michal Eliáš: Rukopisná literárna pozostalosť ako prameň výskumu osobnosti     49
R. J.: Prezentácia osobnosti v expozíciách     53
Mária Hrochová: Bibliografia dejín vied a techniky na Slovensku      57
Dezider Kormúth: Stav a úlohy slovenskej pseudonymografie         61

Diskusia

Norbert Duka Zólyomi: Biografické bádanie na Slovensku do roku 1920      65
Ján Tibenský: Ku koncepcii slovenskej biografie         69
Pavol Petrus: Biografia a jej literárnovedný kontext    73
Ján Hudák: Problémy výberu osobností      77
Marián Váross: Úlohy biografického bádania vo výtvarnom umení      79
M. S.:  Informácia o Encyklopédii Slovenska    81
Margita Ďurovčíková: Dokumentácia v Biografickom ústave MS      83

Závery zo seminára   86

Prílohy

Xénia Kosteniczová: Kalendáriá života a tvorby spisovateľov       87
Walther Hubatsch: Biografia a autobiografia - problém  prameňa a spracovania    97
Záverečné poznámky zo zasadnutia "metodologie" na XIII. medzinárodnom kongrese historikov v Moskve k téme: Biografia a autobiografia dňa 18. augusta 1970    105 

Resumé v ruskom jazyku
Resumé v nemeckom jazyku
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku

Menný register  111


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 2 (1971)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1971. ISSN 1338-0354. 211 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod  (Augustín Maťovčík)     5

I   ŠTÚDIE

Ivan Vávra: Poznámky k životopisu Jana Sylvána        9
István Fried: Príspevok k poznaniu Jána Kollára a jeho pešťbudínskych spolupracovníkov    25
Vševlad J. Gajdoš: Slovenský rodoľub Móric Alster (Náčrt jeho života a činnosti)       42
Ján V. Ormis: Okienko cez staré pohľadnice    64

II PERSONÁLIE

Michal Eliáš: Vojak v poli aneb vypsani pripadnosti Jána Ignathy  (Slovenský cestopis z prelomu 18. a 19. storočia)       89
Gabriel Horváth: Na akú chorobu trpel básnik Ján Hollý        97
Augustín Maťovčík,  Gertruda Režná, Viera Podmajerska: Bio-bibliografia Jozefa Cígra Hronského      101
Eva Kostolná: Bio-bibliografická dokumentácia Jána Bédera       121
Margita Ďurovčíková: Životopisné dotazníky a dotazníkové akcie v Matici slovenskej       126

III  PRAMENE A DOKUMENTY

Eugen  Klementis: Príspevok k životopisu Pavla Všudyslava Ollíka       141
Augustín Maťovčík: Rozpomienky Michala Godru                              145
Ján Poliak: Ľudmila Podjavorinská o sebe                                        158


IV  REFERÁTY, RECENZIE, SPISY

Zo sovietskej biografickej literatúry (Ľ. Pikulová, J. Ballová)              165
Jurij Mann: Žáne veľkých možností (Voprosy literatury 1959, č. 9)    170
Úvod do biografie (Michal Potemra)                                               175
Koncepcia Biografického ústavu Matice slovenskej (A. Maťovčík, M. Durovčíková, K. Matheiselová)          182
Biografický ústav Matice slovenskej v rokoch 1969-1970  (A. M.)                 191
Zásady pre úpravu rukopisu a odkazy na  literatúru                                  193

Resumé v ruskom jazyku              195
Resumé v nemeckom jazyku         196
Menný index                               197


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 1 (1970)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1970. ISSN 1338-0354. 156 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na začiatok   (A. Maťovčík)             5
Ivan Kusý:  Úvodné slovo na konferencii    7

ŠTÚDIE

Augustín Maťovčík: Martin Hamuljak (Základné črty literárno-organizačného diela a pramene národnej koncepcie)    9
Juraj Chovan: Martin Hamuljak a vývin spisovnej slovenčiny     17
Richard Pražák: Ke vztahu druhé bernolákovské generace a české jungmannovské inteligence za národního obrození      25
Mária Vyvíjalová: Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej           53
László Sziklay: Mnohojazyčnosť Pešťbudína a jej odraz v literatúre     69
István Fried: Úloha almanachov vo východoeurópskych  literatúrach v období  národného obrodenia     75
Cyril Kraus:  "Spolok zorový"  a štúrovská literatúra    80
Július Noge: Umelecká próza v almanachu Zora         89
Katarína Habovštiaková: Almanach Zora z jazykovedného hľadiska                              95
Jozef Ambruš: Vzťah Jána Hollého k Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej      107
Štefan Drozd: Michal Rešetka a Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej             114
Milan Čechvala:  Michal Godra a jeho účasť v almanachu Zora    120
Ján Tibenský: Záverečné slovo         132

PRÍLOHY

Martin Hamuljak: Vznik Spolku pešťbudínskych pestovateľov slovenskej literatúry (Ján Považan)     137
Prejav na hrobe Martina Hamuljaka pri 110. výročí smrti  27. marca  1969 (Juraj  Chovan)             144
Prejav pri Hamuliakovom hrobe na námestovskom cintoríne 12. mája 1969 (Ivan Kusý)                  145

Resumé v ruskom jazyku         147
Resumé v nemeckom jazyku    149
Menný  index    151


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

August 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 08 2020
2
3
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 08 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 08 2020
6
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  06 08 2020
7
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  07 08 2020
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 08 2020
9
10
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 08 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 08 2020
13
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  13 08 2020
14
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  14 08 2020
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 08 2020
16
17
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 08 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 08 2020
20
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  20 08 2020
21
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  21 08 2020
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 08 2020
23
24
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  25 08 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 08 2020
27
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  27 08 2020
28
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  28 08 2020
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 08 2020
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo