Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Bádateľský poriadok

BÁDATEĽSKÝ  PORIADOK
Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice

       Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam pre Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice tento bádateľský poriadok:


Čl. 1
Pravidlá vstupu do bádateľne 

(1) Bádateľ môže nazrieť do archívnych dokumentov uložených v Archíve literatúry a umenia SNK (ďalej len „archív“) a študovať ich za podmienok stanovených zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach o doplnení niektorých zákonov a týmto bádateľským poriadkom.

(2) Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne archívu iba s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré vykoná zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len „zamestnanec archívu“). 

(3) Výnimočne sa bádateľovi so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov. 

(4) Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívne dokumenty. Bádateľ môže vstupovať do bádateľne iba s vypnutým mobilným telefónom. 

(5) Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne. 

(6) Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a preukáže sa platným preukazom totožnosti zamestnancovi archívu, ktorý skontroluje správnosť údajov uvedených v bádateľskom liste. Bádateľ vypĺňa bádateľský list pri každej zmene témy štúdia a na začiatku kalendárneho roka. 

(7) Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadávaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia. 

(8) Archív umožňuje štúdium archívnych dokumentov iba v bádateľni.


Čl. 2
Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch

(1) Bádateľ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, súpisy, katalóg), na internetovej stránke archívu alebo prostredníctvom rešerše, ktorú na požiadanie vypracuje archív.

(2) Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.  


Čl. 3
Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom

(1) Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať.

(2) Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho. V bádateľni nesmie fajčiť ani konzumovať jedlo a nápoje.    

(3) Archívne dokumenty sa predkladajú na štúdium na základe žiadanky o poskytnutie archívnych dokumentov. Žiadanka je dokladom o poskytnutých a vrátených archívnych dokumentoch. 

 (4) Bádateľ môže svoju žiadosť o poskytnutie archívnych dokumentov na štúdium zaslať archívu vopred poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. 

(5) Archívne dokumenty predkladá zamestnanec archívu bádateľovi postupne a v primeranom množstve. Posledný výber archívnych dokumentov z depozitu archívu sa realizuje 30 minút pred zatvorením bádateľne.

(6) Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať. Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov a vynášať ich z bádateľne.

(7) Bádateľ môže archívne dokumenty klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden obal s archívnymi dokumentmi.

(8) Bádateľ môže v bádateľni používať vlastný notebook, diktafón alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni a ich použitím nebudú rušení ostatní bádatelia. O ich použití rozhoduje zamestnanec archívu. 

(9) Bádateľ musí po každej študijnej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa.

(10) Ak bádateľ nezačne štúdium do 7 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi.

(11) Na štúdium sa zásadne nepredkladajú originály archívnych dokumentov:
a)      trezorové a pergamenové archívne dokumenty
b)      archívne dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526
c)      dagerotypy, ferotypy, ambrotypy, panotypy
d)      negatívy a albumy fotografií

Na štúdium sa predkladajú kópie týchto archívnych dokumentov. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch výnimku povoľuje riaditeľ archívu.

(12) Obmedzený je prístup k archívnym dokumentom:
a)      ktoré obsahujú osobné údaje
b)      ktoré by z etickej stránky kompromitovali žijúce osoby alebo ich príbuzných
c)      extrémne poškodené a také, ktoré by sa mohli vzhľadom na svoj fyzický stav pri ďalšom používaní poškodiť
d)      ktoré boli v archíve uložené za určitých podmienok
e)      z ktorých existujú kópie
f)        ktoré nie sú skatalogizované (výnimku môže povoliť riaditeľ archívu)

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom podrobne upravuje §13 zákona č. 395/2002 Z. z.

(13) Bádateľ môže použiť informácie získané z archívnych dokumentov, iba na účel uvedený v bádateľskom liste. Je povinný vo svojich prácach uviesť názov archívu, názov využitého archívneho fondu, signatúru archívneho dokumentu, názov a meno spracovateľa archívnej pomôcky, z ktorých získal informácie.


Čl. 4
Vyhotovenie kópií archívnych dokumentov

(1) Prostredníctvom reprografických služieb sa vyhotovujú z archívnych dokumentov: xerokópie, fotokópie, elektronické kópie, mikrofilmy, tlač z mikrofilmov, tlač z elektronických kópií.

(2) Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov za úhradu nákladov v zmysle Cenníka poplatkov v SNK a s využitím takých technických prostriedkov, ktoré vylúčia ich použitie na komerčné účely. 

(3) Kópie archívnych dokumentov sa vyhotovujú na základe bádateľom vypísanej žiadanky o vyhotovenie kópií. Bádateľ môže svoju žiadosť o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov zaslať archívu aj poštou, faxom alebo elektronickou poštou. 

(4) Archív môže odmietnuť vyhotovenie kópií archívnych dokumentov, ak by tým mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo poškodeniu archívnych dokumentov alebo to neumožňujú prevádzkové možnosti archívu.

(5) Kópie archívnych dokumentov vyhotovené archívom alebo vlastným reprodukčným zariadením môže bádateľ využiť len v zmysle účelu uvedeného v žiadanke o vyhotovenie kópií.

(6) Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov spravidla zo študijných kópií. Z originálu archívneho dokumentu archív vyhotovuje kópiu, ak nemá jeho študijnú kópiu alebo študijná kópia neumožňuje vyhotoviť kópiu podľa žiadosti a účelu použitia.

(7) Kópie archívnych dokumentov pre bádateľa v rámci jednej návštevy a v počte maximálne 10 ks jednostranných alebo 5 ks obojstranných kópií vyhotovuje zamestnanec archívu na počkanie, ak to umožňujú prevádzkové možnosti bádateľne. Kópie archívnych dokumentov vo vyššom počte vyhotovuje určený zamestnanec a bádateľovi sa zasielajú dodatočne.

(8) Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmovacia kamera, skener) iba na základe súhlasu udeleného riaditeľom archívu. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni. 

(9) Bádateľ môže použiť len také reprodukčné zariadenie, ktorého použitie nespôsobí poškodenie dokumentu. Archívne dokumenty nesmie osvetliť bleskom a inými prídavnými svetlami. Statív a iné pomôcky na snímanie môže použiť iba, ak tým nedôjde k poškodeniu archívnych dokumentov.


Čl. 5
Zverejnenie kópií archívnych dokumentov

(1) Zverejnenie kópií archívnych dokumentov zahŕňa publikovanie a zverejnenie vystavovaním. Pri zverejnení kópie archívneho dokumentu musí bádateľ uviesť miesto uloženia originálu archívneho dokumentu.

(2) Bádateľ nesmie zverejniť kópie archívnych dokumentov, ak by tým mohlo dôjsť k porušeniu autorského zákona alebo porušeniu práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. Všetky právne dôsledky prípadného publikovania takýchto kópií na seba preberá bádateľ.

(3) Kópie archívnych dokumentov vyhotovené archívom alebo vlastným reprodukčným zariadením musia byť pri zverejnení na internete opatrené ochranným prvkom vylučujúcim ich využitie na komerčný účel.

(4) Bádateľ nesmie kópie archívnych dokumentov použiť na komerčný účel ani v kvalite, ktorá by umožnila využitie na komerčný účel. Využitie kópií na komerčný účel musí byť upravené písomnou zmluvou medzi bádateľom a SNK.


Čl.  6
Vypožičanie archívnych dokumentov mimo archívu

(1) Vypožičanie originálov archívnych dokumentov sa realizuje len výnimočne a za úhradu nákladov na vyhotovenie kópií archívnych dokumentov a na ich prepravu. Vypožičiavateľ musí archívne dokumenty poistiť. Súhlas so zapožičaním udeľuje generálny riaditeľ SNK na návrh riaditeľa archívu. Výpožička sa realizuje na základe písomnej žiadosti a zmluvy, v ktorej sú stanovené podmienky vypožičania. 

(2) Vypožičanie originálov archívnych dokumentov mimo územia Slovenskej republiky  upravuje § 25 zákona  395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.


Čl. 7
Filmovanie archívnych dokumentov

(1) Záujemcovia o filmovanie archívnych dokumentov sú povinní najmenej dva týždne vopred písomne požiadať riaditeľa  archívu o povolenie. Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu služieb a uvedenie témy, prípadne názvu požadovaných dokumentov.

(2) Filmovanie je možné realizovať iba s použitím takej techniky, ktorá nespôsobí poškodenie archívnych dokumentov. V prípade poškodenia archívnych dokumentov je žiadateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu.

(3) Filmovanie archívnych dokumentov sa realizuje výhradne v prítomnosti povereného pracovníka archívu, ktorý poskytuje služby podľa písomnej objednávky. Poverený pracovník po ukončení filmovania zaznamená všetky realizované služby s príslušným finančným zhodnotením v zmysle Cenníka poplatkov v SNK.

(4) Pri zverejnení nafilmovaného materiálu je žiadateľ povinný uviesť názov organizácie, ktorá službu poskytla – Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.


Čl. 8
Úhrada za služby poskytované bádateľom

Úhrada za poskytnuté služby je stanovená v Cenníku poplatkov v SNK. Bádateľ je povinný uhradiť cenu v hotovosti zamestnancovi archívu, platobnou kartou alebo na základe vystavenej faktúry. Rešeršné, konzultačné a informačné služby poskytuje archív bezplatne.


Čl. 9
Záverečné ustanovenie

Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 5. 2010, čím sa ruší platnosť Bádateľského poriadku vydaného pre Archív literatúry a umenia SNK zo dňa 13. 5. 2003.


V Martine dňa 30. apríla 2010


Ing. Katarína Krištofová, PhD.
generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice

 


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

May 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  01 05 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  02 05 2020
3
4
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  05 05 2020
6
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  06 05 2020
7
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  07 05 2020
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  08 05 2020
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo