Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Voľne prístupné EIZ - rôzne odbory

Voľne prístupné EIZ z rôznych vedných odborov / Open Access Electronic Information Resources - Various Field of Study 

Prehľad špecializovaných databáz s open access, ktoré sú zamerané na konkrétny vedný odbor*

* biológia, chémia, matematika, medicína, prírodné vedy, knižnično-informačné vedy, reštaurovanie a konzervovanie, spoločenské a humanitné vedy, pedagogika a vzdelávanie, právo, šport.

Pre vstup do konkrétnej databázy, kliknite na logo alebo názov databázy. Informácie sa následne zobrazia v novom okne prehliadača.

An overview of free-access electronic information resources (EIR) databases specialized in a particular discipline*

* Biology, Chemistry, Mathematics, Medicine, Natural Science, Library and Information Science, Restoration and Conservation, Social Sciences, Pedagogy and Education, Law, Sport.

For each database, we also provide a brief feature in Slovak and a direct link for entering the database. 

Biológia / Biology

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
Wiley logo  Wiley Open Access 
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z mnohých výskumných odborov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
BioOne logo / BioOne

POPIS: časopisy zamerané na biologické, ekologické a environmentálne vedy. Otvorené časopisy - označené 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
TSBR logo Terminologický slovník biológie rastlín / Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra POPIS: obsahuje ↑ 4,9 tis. pojmov a hesiel z cytológie a všeobecnej botaniky. Pridávané budú pojmy zo systematickej botaniky, fyziológie a ekológie rastlín. Súčasťou slovníka sú i obrázky a ilustrácie.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: slovník
Plný text

Chémia / Chemistry

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
Chemistry central logo  Chemistry Central 
/ Springer
POPIS: odborné recenzované časopisy z oblasti výskumu v chémii 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
Wiley logo Wiley Open Access 
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z rôznych výskumných odborov 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopis
Plný text

 

Matematika / Mathematics

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
dml-cz logo DML - CZ 
/ Institute of Mathematics CAS
POPIS: Matematické časopisy, zborníky a knihy, ktoré vychádzali na území Čiech 
JAZYK: čeština a angličtina 
DOKUMENTY: knihy, časopisy, zborníky
Plný text

EMIS logo

EMIS
/ European Mathematical Information Service
POPIS: elektronická knižnica matematiky obsahuje zborníky; elektronické knihy a viac ako 100 časopisov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy, časopisy, zborníky
Plný text
logo bulletin mathematique ssm Bulletin Mathématique POPIS: plné texty časopisu Bulletin Mathématique
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text

 

Medicína / Medicine

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
BioMed Central logo Bio Med Central 
/ Springer
POPIS: prístup k 287 plnotextovým recenzovaným časopisom z oblasti biológie, biomedicíny a medicíny 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
bmj-journals logo BMJ / BMJ POPIS: 16 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva BMJ z oblasti medicíny Plný text
FMI logo FMI / Free Medical Information POPIS: plnotextová databáza medicínskych kníh, časopisov a štatistických informácií
JAZYK: angličtina a iné
DOKUMENTY: knihy, časopisy
Plný text
omo logo Oxford Medicine Online / Oxford University Press POPIS: viac ako 1000 lekárskych titulov z celého sveta, z ktorých niektoré obsahujú videá pre lepšie učenie a prax
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy, články, videá
Plný text
plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: články
Plný text
PMC logo PMC / U.S. National Library of Medicine POPIS: časopisy z oblasti biomedicíny a vied o živej prírode
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text 
Wiley logo Wiley Open Access
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z rôznych výskumných odborov 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
ise 2 Zborníky konferencií ISE 
/ ISCE
POPIS: zbierka zborníkov z výročných kongresov (digitalizované a publikované online SNK) - zahŕňa materiály z konferencií na tému elektrokardiológia od r. 1959
JAZYK: najmä angličtina; ale aj iné jazyky
DOKUMENTY: zborníky konferencií ISE (International Society of Electrocardiology) a ISCE (International Society for Computerized Electrocardiology)
Plný text

 

Prírodné vedy / Natural Science

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
GeoRef Logo GeoRef 
American Geosciences Institute
POPIS: poskytuje prístup k zoznamu odkazov na plnotextové odborné články v časopisoch zameraných na tému súvisiacu s planétou Zem
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
Geobibline Geografická bibliografie ČR POPIS: obsahuje špecializované dokumenty českých / zahraničných autorov, ktoré sa venujú českým geografickým reáliám (od r. 1510 po súčasnosť)
JAZYK: najmä čeština
DOKUMENTY: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články, zborníky, e-dokumenty, vysokoškolské kvalifikačné práce
Plný text
logo-national-bibliothek Ansichtskarten Online / Österreichische Nationalbibliothek POPIS: Digitalizovaná zbierka 65-tisíc pohľadníc a vedút európskych miest
JAZYK: nemecký
DOKUMENTY: pohľadnice a veduty
Plný text
plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
greenfile logo GreenFile / Ebsco Industries POPIS: databáza poskytuje vedecké, vládne a všeobecné dokumenty týkajúce sa vplyvov jednotlivcov, firiem a vlád na životné prostredie a ako minimalizovať negatívne vplyvy
JAZYK: najmä angličtina; ale aj všetky svetové jazyky
DOKUMENTY: články a časopisy
Plný text
SPACE 40 logo Space 40 POPIS: databáza obsahuje prehľad všetkých úspešných kozmických štartov od roku 1957 do roku 2012, vrátane opisu jednotlivých družíc a sond a stručného prehľadu astronautov, kozmodrómov, nosných rakiet, projektov či nehôd 
JAZYK: čeština
DOKUMENTY: zoznamy
Plný text 

 

Knižnično-informačné vedy / Library and Information Science

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
 snk logo 
Časopis Knižnica
Časopis Knižnica 
/ Slovenská národná knižnica
POPIS: Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text
itlib logo
ITlib Informačné technológie a knižnice
ITlib 
/ Centrum vedecko - technických informácií SR
POPIS: vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text
SLLKInfoMedLib InfoMedLib 
/ Národné centrum zdravotníckych informácií
POPIS: prináša príspevky z oblasti knižničnej štatistiky, informačných technológií, knižnično – informačnej a vzdelávacej činnosti 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text

sak logo

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc 
/ Slovenská asociácia knižníc 
POPIS: všetko z oblasti knihovníckych noviniek 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text

Knihovna logo 

Knihovna / Národná knižnica ČR POPIS: časopis vydávaný Knihovníckym inštitútom Národnej knižnice ČR. Prináša teoretické štúdie z odboru knihovníctva, informuje o úspešných projektoch českých a zahraničných knižníc
JAZYK: čeština, slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text

Knihovna plus logo

Knihovna plus / Národná knižnica ČR POPIS: časopis vydávaný Knihovníckym inštitútom Národnej knižnice ČR. Časopis prinášajúci správy z konferencií, seminárov a ďalších knihovníckych udalostiach

JAZYK: čeština, slovenčina

DOKUMENTY: články

Plný text

 

Reštaurovanie a konzervovanie / Restoration and conservation

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
ICfSotPaRoCP logo International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property POPIS: databáza dokumentov z konferencií z Lisabonu (2011), Melbourne (2014) a z Kodane (2017)

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: články z konferencií

Plný text
CSiCH logo Conservation Science in Cultural Heritage POPIS: časopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
JAIC logo Journal of the American Institute for Conservation / Taylor & Francis POPIS: časopis uverejňuje odborné štúdie, výskumné práce a diskusie týkajúce sa širokej oblasti ochrany a uchovania historických a kultúrnych diel
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
ENCoRE logo European Network for Conservation-Restoration Education POPIS: ENCoRE je sieťová organizácia vysokých škôl v oblasti ochrany a obnovy s hlavným cieľom podporiť výskum a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: rôzne dokumenty
Plný text
CeROArt CeROArt POPIS: časopis o otázkach ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel
JAZYK: angličtina a francúzština
DOKUMENTY: časopis
Plný text
IPN logo International Preservation NewsInternational Preservation News / IFLA POPIS: Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: správy

Plný text
JoCaMS logo The Journal of Conservation and Museum Studies POPIS: časopis sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok a výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
IoC logo Institute of Conservation POPIS: časopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text

 

Spoločenské a humanitné vedy / Social sciences

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu

SAGE Open 
/ SAGE
POPIS: vedecké recenzované články z vydavateľstva Sage pokrývajú celé spektrum spoločenských a humanitných vied 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
CEEOL logo Central and Eastern European Online Library / C.E.E.O.L. POPIS: online archív, prístup k plným textom článkov z 1,180 časopisov a dokumentov so vzťahom k témam zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy

JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
cejsh logo The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) POPIS: databáza, ktorá sa venuje spoločenským a humanitným vedám najmä z Českej republiky, Maďarska, Poľska, a na Slovensku. Ale aj v iných krajinách ako v Bosne a Hercegovine, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Srbsku, Slovinsku a Ukrajine
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: články
Plný text
digital humanities logo Digital Humanities POPIS: portál Digital Humanities sprístupňuje informačné zdroje z oblasti humanitných a spoločenských vied spravovaných v Akadémií vied Českej republiky
JAZYK: viacjazyčná
DOKUMENTY: knihy, online zdroje, projekty
Abstrakt
oapen logo OAPEN Foundation POPIS: Obsahuje voľne prístupné akademické knihy.
JAZYK: multilanguage
DOKUMENTY: knihy
Plný text
neweurodocs logo EuroDocs / Harold B. Lee Library POPIS:Online zdroj pre európsku históriu
JAZYK: multilanguage
DOKUMENTY: archívne dokumenty
Plný text
ijcs logo International Journal of Conservation Science (IJCS) POPIS: časopis publikuje výskumné práce, články, recenzie kníh a projektov vo všetkých oblastiach venovaných aplikovanej ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva a súvisiacich oblastiach environmentálnej vedy a inžinierstva

JAZYK: najmä angličtina; ale aj iné jazyky

DOKUMENTY: časopis

Plný text
TUP logo Tongji University Press POPIS: časopis sa venuje aspektom výskumu, zachovania a obnovy historických budov, osád a lokalít

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopis

Plný text
ex novo logo

Ex Novo

POPIS: časopis podporuje interdisciplinárny výskum zameraný na vzťahy medzi archeológiou a spoločnosťou

JAZYK: angličtina

Plný text
jamba jdrs logo Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies POPIS: cieľom časopisu je slúžiť ako diskusia v oblasti znižovania rizika katastrof

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopis

Plný text
iu sidh logo

Indiana University

POPIS: časopis publikuje inovatívnu prácu využívajúcu nové digitálne technológie v rôznych oblastiach kultúrneho dedičstva, ako je antropológia, archeológia, história umenia, architektonická história, konzervácia a egyptológia

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopis

Plný text

 

Pedagogika a vzdelávanie / Pedagogy and education

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu

ERIC - Institute of Education Sciences

ERIC – the Education Resources Information Center POPIS: on-line digitálna knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií. Obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry a kolekciu plných textov

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy / časopisy / iné dokumenty

Plný text
nadacia pontis logo Nadácia Pontis e-knihy / Nadácia Pontis POPIS: knihy zaoberajúce sa podporou vzdelávania a zvyšovanie informovanosti verejnosti o témach súvisiacich s medzinárodnou rozvojovou spoluprácou

JAZYK: slovenčina a angličtina
DOKUMENTY: knihy – rozvojová literatúra

Plný text
komensky cas logo Komenský / Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno POPIS: časopis Komenský je určený predovšetkým učiteľom základných škôl, študentom učiteľstva a blízkych odborov, ale taktiež širokej verejnosti, ktorá má záujem o problematiku vzdelávania. Prináša odborné články.
JAZYK: český
DOKUMENTY: články
Plný text
logo seen SEEN / Knight communications POPIS: časopis zahŕňa oblasť pedagogiky
JAZYK: anglický 
DOKUMENTY: články
Plný text 

 

Právo / Law

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
slov-lex logo Slov-Lex 
/ Ministerstvo spravodlivosti SR
POPIS: jednotný automatizovaný systém právnych informácií - otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte

JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: právne predpisy / zákony / vyhlášky

Plný text
min vnitra cr logo  

Sbírka zákonů ČR 
/ Ministerstvo vnitra ČR  

POPIS: Zbiera zákonov ČR od r. 1945 až po súčasnosť - zbierka zákonov ČR a medzinárodných zmlúv

JAZYK: čeština
DOKUMENTY: zákony

Plný text

 

Šport / Sport

Databáza

Vydavateľ

Charakteristika

Typ textu
nar encyklopedia sportu logo

Národná encyklopédia športu / 

Mgr. René Bábela - SPORTDATA

POPIS: faktograficky dokumentuje a propaguje históriu a súčasnosť športu na území Slovenska v reálnom čase

JAZYK: slovenský

DOKUMENTY: články, fotografie, audiozáznamy

Plný text

 

 


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

April 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  02 04 2018
3
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  03 04 2018
4
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  04 04 2018
5
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  05 04 2018
6
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  06 04 2018
7
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  07 04 2018
8
9
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  09 04 2018
10
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva odbornú verejnosť na odborné semináre Katalogizačné [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  10 04 2018
11
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  11 04 2018
12
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  12 04 2018
13
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  13 04 2018
14
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  14 04 2018
15
16
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  16 04 2018
17
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  17 04 2018
18
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  18 04 2018
19
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  19 04 2018
20
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  20 04 2018
21
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  21 04 2018
22
23
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  23 04 2018
24
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  24 04 2018
25
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  25 04 2018
26
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  26 04 2018
27
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  27 04 2018
28
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  28 04 2018
29
30
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  30 04 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo