Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Bilaterálny projekt medzi Slovenskou národnou knižnicou a Nórskou národnou knižnicou

V dňoch 14. – 18. novembra 2016 sa v rámci Bilaterálneho projektu medzi Slovenskou národnou knižnicou (SNK) a Nórskou národnou knižnicou (NNK) uskutočnili spoločné rokovania zástupcov obidvoch inštitúcií. Ich rokovania prebiehali v nórskych mestách Oslo a Mo i Rana. SNK zastupovali odborní pracovníci Mgr. Slávka Gulánová, MBA, Ing. Filip Vaněk, Mgr. Ľuboš Glončák a Ing. Milan Hrdina. 

2016 SNK NNK bilateralna spolupraca

„Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP / Supported by a grant from EEA Grants. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky / Co-financed by the State Budget of the Slovak republic."

Bilaterálna spolupráca medzi dvoma národnými kultúrnymi inštitúciami bola nadviazaná s cieľom: 

  • podporiť vzájomnú výmenu know-how v oblasti digitalizácie národného kultúrneho dedičstva a sprístupňovania digitálneho obsahu,
  • rozvíjať spoluprácu medzi SNK a NNK na viacerých úrovniach odborných činností, 
  • rokovať o možnosti vzdialeného prístupu k digitálnej knižnici Bokhylla pre používateľov SNK,
  • oboznámiť sa so zbierkami NNK, ktoré súvisia s osobnosťou Bjørnstjerne Bjørnsona v súvislosti s finalizáciou libreta novej stálej expozície Literárneho múzea SNK.

VÝMENA KNOW-HOW A NETWORKING

V rámci rokovaní sa konali štyri pracovné stretnutia, počas ktorých sa predstavitelia SNK mohli komplexne oboznámiť s fungovaním a organizáciou činností NNK. Stretnutia boli obsahovo i organizačne pripravené na vysokej profesionálnej úrovni a zástupcom SNK sa osobne venovalo 15 vedúcich a odborných pracovníkov NNK.

Stretnutia týkajúce sa digitalizácie kultúrneho dedičstva sa niesli v znamení intenzívnej výmeny skúseností a porovnávania prístupov (organizačných a technických) k riešeniu problémov. NNK začala s digitalizáciou periodík v roku 2006 a postupne rozširovala svoje kapacity i digitalizačnú infraštruktúru. Aktuálne digitalizuje monografie, periodiká, špeciálne dokumenty (mapy, plagáty, letáky, pohľadnice, fotografie atď.), nahrávky z rozhlasového vysielania, filmy a diapozitívy. Externe digitalizuje mikrofilmy.

V Mo i Rane mali zástupcovia SNK možnosť dôkladne si prezrieť všetky pracoviská digitalizácie. V rámci masovej digitalizácie NNK využíva aj deštrukčné postupy, pričom zdrojom dokumentov určených na deštrukčnú digitalizáciu sú aj multiplikáty z fondov verejných knižníc, ktoré deponujú svoje nadbytočné zbierky v depozitoch NNK. Skenovacia technika na papierové dokumenty využívaná v NNK je podobná ako v SNK. Systém produkcie digitálneho obsahu je postavený na špeciálnych riešeniach, ktoré boli do veľkej miery upravené internými vývojármi NNK tak, aby pokrývali špecifické potreby a nároky NNK na digitalizáciu svojich fondov. Týmto spôsobom zabezpečili maximálnu efektívnosť masovej produkcie pri zachovaní kvalitatívnych parametrov výstupu.

Skenovanie novších periodík, ktoré nie sú zviazané, je časovo náročná úloha. Oddelenie digitalizácie periodík NNK preto vyvinulo jednoduché zariadenie (systém držiakov), ktoré umožňuje skenovať nezviazané čísla periodík aj na plnoautomatických skeneroch. Keďže pri digitalizácií periodík SNK zápasí s podobnými problémami, zástupcovia NNK prisľúbili predstavenie tohto zariadenia v prostredí KDC Vrútky, ako aj ochotu rokovať o možnosti výroby týchto držiakov pre potreby SNK.

Zástupcom SNK bola predstavená kompletná schéma digitalizačného procesu s upozornením na určité citlivé miesta. Vedúci oddelenia rozvoja IKT Thomas Langvann zároveň hovoril o snahe implementovať princípy „lean managementu" na celý produkčný systém v záujme urýchlenia celého digitalizačného procesu, a to až po bod sprístupnenia digitálneho obsahu používateľovi knižnice.

Predmetom diskusie bol aj kritický proces získavania a doplňovania metadát pre digitálne objekty v digitálnej knižnici Bokhylla. NNK sa snaží byť v tomto smere otvorená, pričom sa nevyhýba možnosti crowdsourcingu pri dopĺňaní už existujúcich metadát metadátami, ktoré sú vytvárané širokou verejnosťou. Platnosť a správnosť metadát sa potvrdzuje na základe vyhodnotenia štatistiky užívateľského výberu a bibliografickej validácie poverenými odborníkmi. Tento systém získavania metadát už úspešne využila Dánska národná knižnica pri identifikácií veľkého množstva fotografií dánskeho vidieka.

Živá diskusia medzi partnermi sa rozprúdila aj pri riešení otázky, do akej miery je nevyhnutné štrukturalizovať digitalizovaný dokument v PSP balíku. Zatiaľ čo SNK niektoré digitalizované periodiká a niektoré digitalizované monografie typu zborníkov štrukturalizuje až na úroveň článkov, NNK v záujme maximalizácie objemu digitalizovaných dát, naopak, mieru ich štrukturalizácie znižuje.

Princípy „risk managementu" zasa NNK aplikuje pri dlhodobom uchovávaní dát. Diskutovalo sa aj o hľadaní rovnováhy medzi potrebou validácie a sprístupňovania dát. Diskutovaná problematika bola spojená s prehliadkou páskovej knižnice a dátového centra NNK, ktoré sú umiestené v komplexe tunelov a chodieb vybudovaných v pahorku susediacom s budovou NNK v Mo i Rane.

V rámci rozvoja vzájomnej spolupráce aj na iných platformách zástupcovia SNK pozvali nórsku stranu na medzinárodnú konferenciu Remeslo a kniha, ktorú organizuje SNK v máji 2017. Pozvanie bolo zo strany nórskeho partnera akceptované a hlavná odborníčka NNK na reštaurovanie a konzervovanie sa na pripravovanej konferencii aktívne zúčastní.

DIGITÁLNA KNIŽNICA BOKHYLLA

NNK má bohaté skúsenosti so sprístupňovaním digitalizovaného obsahu prostredníctvom digitálnej knižnice Bokhylla. NNK boli predstavené dve riešenia webového rozhrania digitálnej knižnice NNK Bokhylla – aktuálny portál a pripravovaná beta verzia, ktorú NNK plánuje spustiť do testovacej prevádzky od decembra 2016. Zástupcovia SNK a tvorcovia obsahového a technického riešenia tohto portálu hovorili o logike sprístupňovania digitálneho obsahu vo formáte aktuálnej verzie a následne aj o odklone od tejto logiky smerom k beta verzii, ktorá bude lepšie odzrkadľovať potreby používateľov z radov širokej verejnosti. Táto paradigmatická zmena vo vyhľadávaní je fakticky prechodom

od komplikovaného a ťažkopádneho knižnično-bibliografického vyhľadávania k modernému prehľadávaniu na spôsob Google.

Cez Bokhyllu sú sprístupňované všetky zdigitalizované dokumenty z fondov NNK (monografie, periodiká, rozhlasové vysielanie, filmy, špeciálne dokumenty a pod.), ktoré nie sú autorsky chránené. Bokhylla sprístupňuje v rozsahu nórskych IP adries aj dokumenty, ktoré boli vydané pred rokom 2001, pričom NNK má individuálne zmluvne upravené poplatky za sprístupňovanie zdigitalizovaného obsahu s jednotlivými vydavateľmi, prípadne s agregátmi vydavateľov.

Zástupcovia SNK tlmočili nórskej strane záujem o sprístupňovanie Bokhylla v priestoroch SNK pre zahraničných študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK a iných záujemcov o zdigitalizované zdroje NNK. Predstavitelia NNK reagovali na túto požiadavku protinávrhom – SNK bude informovať svojich používateľov o možnosti individuálneho vzdialeného prístupu k digitálnej knižnici Bokhylla, a to nielen v priestoroch SNK, ale kdekoľvek zo slovenskej IP adresy. V praxi to bude znamenať, že SNK bude svojich používateľov informovať o možnosti prístupu obrovského množstva nórskych zdigitalizovaných dokumentov z fondov NNK prostredníctvom tlačených materiálov. Zároveň budú vybraní pracovníci SNK navigovať záujemcov o prístup k týmto informáciám v procese podávania žiadostí o prístup a následne pomôžu používateľom s vlastným kontom pri vyhľadávaní v digitálnom obsahu knižnice Bokhylla. Táto ponuka je unikátna, keďže NNK ponúka uvedené zdroje slovenskej strane zadarmo.

BJØRNSTJERNE BJØRNSON AKO SÚČASŤ LIBRETA NOVEJ STÁLEJ EXPOZÍCIE LITERÁRNEHO MÚZEA SNK

NNK uchováva vo svojich zbierkach veľké množstvo publikácií, dokumentov, rukopisov a iných vecných pamiatok, ktoré sa viažu k výraznej osobnosti nórskeho kultúrneho a spoločenského života z konca 19. a začiatku 20. storočia Bjørnstjerne Bjørnsona. Ide o výnimočnú osobnosť novodobých nórskych dejín, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, ale aj autora nórskej národnej hymny. Pre slovenskú stranu je významný z hľadiska jeho aktívnej podpory slovenského národného života a ostrého vystúpenia proti národnostnému útlaku po prijatí Apponiyho zákonov v roku 1907.

Zástupcom SNK boli predstavené zdigitalizované, ale aj fyzické zbierky (rukopisy, fotografie), ktoré dokumentujú záujem B. Bjørnsona o verejné dianie na území dnešného Slovenska. Odborní pracovníci archívu NNK prezentovali zástupcom SNK korešpondenciu medzi predstaviteľmi slovenského národného života na prelome 19. a 20. storočia a B. Bjørnsonom. Táto prezentácia bola pre zamestnancov SNK mimoriadne zaujímavá, a to najmä v súvislosti s finalizáciou prípravy libreta novej stálej expozície Literárneho múzea SNK. Libreto Expozície slovenskej literatúry a knihy ráta pri prezentácii autora s využitím dokumentov z fondov SNK a jej Literárneho archívu. Zdigitalizované dokumenty z archívu NNK (napr. od S. H. Vajanského) zároveň predstavujú zaujímavý materiál, ktorým bolo libreto novej stálej expozície Literárneho múzea SNK doplnené a obohatené. Slovenská strana rokuje s partnerom o možnosti a podmienkach získania digitálnych kópií týchto významných dokumentov.

Na záver možno konštatovať, že spolupráca medzi slovenskými a nórskymi partnermi sa začala veľmi sľubne rozvíjať, pričom zásadným impulzom tejto kooperácie na medzinárodnej úrovni je realizácia Bilaterálneho projektu medzi obidvoma národnými knižnicami.

 

Detailná sumarizačná správa o projekte medzi SNK a Nórskou knižnicou (PDF)


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

OPIS Button-180x71

logo portal navstevnik obdlznik

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

April 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  01 04 2017
2
3
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  04 04 2017
5
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica (Národná bibliografia) Vás pozýva na metodicko-koordinačný [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
...ak ste na tom rovnako, príďte k nám, spoločne sa započúvame a začítame do tých [...]
Dátum :  05 04 2017
6
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Martin, Slovensko
SNK
Ženy spisovateľky hovoria o tom, že ženu v dnešnej literatúre a filme treba zobraziť v [...]
Dátum :  06 04 2017
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  07 04 2017
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Brodzany, Slovensko
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Slovenská národná knižnica 
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany 
Dátum :  08 04 2017
9
10
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  11 04 2017
12
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  12 04 2017
13
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  13 04 2017
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  14 04 2017
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  15 04 2017
16
17
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  18 04 2017
19
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  19 04 2017
20
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  20 04 2017
21
Bratislava, Slovensko
Univerzitná knižnica v Bratislave
Slovenská národná knižnica (Národná bibliografia) Vás pozýva na metodicko-koordinačný [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  21 04 2017
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  22 04 2017
23
24
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Cyklus vzdelávacích podujatí venovaný vybraným kapitolám a osobnostiam slovenskej literatúry [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  25 04 2017
26
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Cyklus vzdelávacích podujatí venovaný vybraným kapitolám a osobnostiam slovenskej literatúry [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  26 04 2017
27
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  27 04 2017
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  28 04 2017
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  29 04 2017
30

 

Všetky podujatia SNK 

perex Remeslo a kniha 

 

Navštívte výstavu v LM SNK:

2017-03-13 LM SNK vystava fenomen atelier perex

Navštívte nás

navstivte nas gif expo

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo