Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Akreditovaný vzdelávací program

V rokoch 2008 - 2013 Slovenská národná knižnica (SNK) úspešne realizovala akreditovaný vzdelávací program pre pracovníkov knižníc s neknihovníckym vzdelaním Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť. Akreditácia daného vzdelávacieho programu sa skončila v októbri 2013.

V roku 2014 pripravila SNK inovovanú koncepciu, obsahovú náplň a formu novej vzdelávacej aktivity.

V súčasnosti má Slovenská národná knižnica akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý koncepčne vychádza z už realizovaného vzdelávacieho programu Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť a je štruktúrovaný ako modulový.

Akreditácia pre vzdelávací program Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť bola udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 31. 3. 2015 (kód akreditácie 2778/2015/16/1 - potvrdenie o udelení akreditácie).

 

Dovoľujeme si informovať záujemcov o vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, že prihlasovanie záujemcov na vzdelávanie nie je možné z dôvodu naplnenia kapacity. V prípade záujmu o poskytnutie informácií o vzdelávacom programe, kontaktujte prosím oddelenie pre rozvoj knižničného systému odboru Služby.

MIESTO KONANIA:

Na prezenčnú časť výučby sú účastníkom k dispozícii priestory Konferenčnej sály a Informačno-vedeckého centra Slovenskej národnej knižnice, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin (sídelná budova SNK), ktoré sú vybavené pracovnými PC stanicami, s pripojením na internet a sieťou wi-fi.

CIEĽ:

Poskytnúť potrebný súhrn znalostí, vedomostí a informácií potrebných pre vykonávanie práce v oblasti knihovníctva, program je koncepčne určený na získanie základných tematických poznatkov pre prácu v knižnici.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Akreditovaný vzdelávací program Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je určený pre záujemcov o prácu v knižnici, pre pracovnikov všetkých typov knižníc bez knihovníckeho vzdelania. Minimálne požadované vzdelanie pre účastníka vzdelávacieho programu je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

MODULY:

Akreditovaný vzdelávací program Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je koncipovaný ako modulový, t. j. člení sa na tri moduly:

Modul Rozsah
Všeobecný úvod do knihovníctva 478 hodín
Knihovník vo verejnej knižnici 234 hodín
Knihovník v akademickej knižnici   234 hodín

Program je zostavený do modulovej štruktúry z dôvodu, aby si účastník vzdelávania mohol vybrať iba tie moduly, ktoré potrebuje pre výkon svojej odbornej činnosti. Jednotlivé moduly sú zostavené tak, aby aj po absolvovaní 2 modulov, získal absolvent potrebné vedomosti a zručnosti v rámci jednotlivých oblastí knihovníctva a typov knižníc, bez potreby absolvovania všetkých 3 modulov.

Modul Všeobecný úvod do knihovníctva je povinný pre všetkých účastníkov. ďalej si účastníci vzdelávacieho programu vyberú jeden z dvoch alebo obidva špecifické ponúkané moduly - modul Knihovník vo verejnej knižnici (zameraný na verejné knižnice) alebo modul Knihovník v akademickej knižnici (zameraný na akademické knižnice).

Celkový rozsah výučby, dĺžka trvania, akreditovaného vzdelávacieho programu (t. j. ukončenie všetkých modulov spolu so záverečnou skúškou) je 5 mesiacov (spolu 946 hodín). Väčšia časť výučby vzdelávacieho programu sa koná dištančnou formou, prostredníctvom e-learningu, formou samoštúdia (spolu 896 hodín). Prezenčná časť výučby trvá celkovo 5 pracovných dní, pre všetky tri moduly, formou prednášok a praktických cvičení (spolu 50 hodín).

UČEBNÉ OSNOVY:

Učebné osnovy a celkovú štruktúru akreditovaného vzdelávacieho programu si môžete pozrieť tu (pdf).

Forma výučby je kombinovaná, t. j. prebieha:

  • prezenčnou formou - realizovaná v sídelnej budove Slovenskej národnej knižnice, Námestie J. C. Hronského 1, Martin.
  • dištančnou formou - realizovaná prostredníctvom e-learningu. Na tento účel je vytvorený výukový portál SNk, dostupný na adrese http://elearning.snk.sk, na ktorom sú zverejnené jednotlivé moduly a učebné texty k tematike.

Všetky študijné materiály sú účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu k dispozícii v tlačenej a v elektronickej podobe.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE:

Vzdelávací program organizačne a lektorsky zabezpečuje odbor Služby, oddelenie pre rozvoj knižničného systému. Lektormi sú odborníci z oblasti knihovníctva, knižničnej vedy, informačných technológií. Jedná sa o odborných zamestnancov Slovenskej národnej knižnice, odborných zamestnancov, riaditeľov, z rôznych typov knižníc. Odborným garantom akreditovaného vzdelávacieho programu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je riaditeľka odboru Služby Slovenskej národnej knižnice, pani PhDr. Darina Janovská.

FORMA UKONČENIA:

Záverečné hodnotenie účastníkov sa uskutočňuje formou záverečnej skúšky (záverečný písomný test a ústny osobný pohovor), ktorá bude prebiehať len prezenčnou formou.

Účastník, ktorý úspešne absolvoval zvolené moduly (minimálne 2), vykonal záverečnú skúšku a splnil všetky požiadavky k úspešnému ukončeniu vzdelávacieho programu, získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzor osvedčenia tvorí prílohu č. 1 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.

Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o akreditovaný vzdelávací program, že sa nejedná o získanie úplnej resp. čiastočnej kvalifikácie! Úspešné absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu nenahrádza ďalší stupeň vzdelania.

TERMÍN REALIZÁCIE:

Časový harmonogram realizácie výučby pre akreditovaný vzdelávací program na rok 2017 je dostupný tu (pdf).

PRIHLÁSENIE:

Prihlasovanie záujemcov na vzdelávanie nie je možné z dôvodu naplnenia kapacity, kurz Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je na rok 2017 plne obsadený.

Záväzná prihláška ku vzdelávaciemu programu na rok 2018, bude zverejnená až na budúci rok, momentálne sa na rok 2018 nedá prihlasovať. V prípade záujmu o vzdelávanie, kontaktujte oddelenie pre rozvoj knižničného systému, odbor Služby.

UPOZORNENIE: Počet miest pre záujemcov o akreditovaný vzdelávací program je limitovaný, maximálny počet účastníkov pre jeden modul je 25.

Stanovená cena účastníckeho poplatku pre kalendárny rok 2017:

Modul Poplatok pre 1 účastníka
Všeobecný úvod do knihovníctva 10 EUR
Knihovník vo verejnej knižnici 5 EUR
Knihovník v akademickej knižnici 5 EUR

Účastnícky poplatok sa hradí po potvrdení prijatia prihlášky organizátorom vzdelávania. 

Výška účastníckeho poplatku je určená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Stravné, cestovné, ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku, tieto položky si platia účastníci vzdelávacieho programu individuálne, prípadne ich hradí vysielajúca organizácia.

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt:
Slovenská národná knižnica
odbor Služby
Oddelenie pre rozvoj knižničného systému
Mgr. Eva Hollá
e-mail: eva.holla@snk.sk
tel:      +421 43/2451 446


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

OPIS Button-180x71

logo portal navstevnik obdlznik

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

August 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  01 08 2017
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  02 08 2017
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  03 08 2017
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  04 08 2017
5
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  05 08 2017
6
7
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  08 08 2017
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  09 08 2017
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  10 08 2017
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  11 08 2017
12
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  12 08 2017
13
14
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  15 08 2017
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  16 08 2017
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  17 08 2017
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  18 08 2017
19
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  19 08 2017
20
21
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  22 08 2017
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  23 08 2017
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  24 08 2017
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  25 08 2017
26
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  26 08 2017
27
28
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  29 08 2017
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  30 08 2017
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na vernisáž výstavy Re500formácia, ktorá [...]
Dátum :  31 08 2017

Navštívte nás

navstivte nas gif expo

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo